Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 5/2017

Spis treści / Contents

HEPATOLOGIA/HEPATOLOGY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Program przeszczepiania wątroby na Górnym Śląsku – 12 lat doświadczeń
Liver transplantation programme in Upper Silesia – 12 years of experience
Robert Król, Jacek Pawlicki, Henryk Karkoszka, Joanna Musialik, , Wojciech Wystrychowski, Adam Kurek, Joanna Badura, Sylwia Sekta, , Jacek Ziaja, Grzegorz Oczkowicz, Artur Caban, Grzegorz Budziński, Tomasz Cierniak, Daniel Bula, Anna Kunsdorf-Wnuk, Włodzimierz Mazur, Anna Boroń-Kaczmarska, Marek Hartleb, Andrzej Więcek, Lech Cierpka – s. 244-249
Diagnostic value of serum immunoglobulin G4, immunoglobulin E and anti-lactoferrin antibodies in type 1 autoimmune pancreatitis and immune-associated cholangitis in regular clinical circumstances**
Wartość diagnostyczna stężenia immunoglobuliny G4, immunoglobuliny E i przeciwciał przeciwlaktoferynowych w autoimmunologicznym zapaleniu trzustki typu 1 i immunologicznym zapaleniu dróg żółciowych w typowych uwarunkowaniach klinicznych
Aneta Pasierbek-Kohutek, Marek Hartleb – s. 250-256
OPISY PRZYPADKÓW
CASE REPORTS
Bacterial infections as an important factor of liver cirrhosis decompensation – a case report
Infekcje bakteryjne jako istotny czynnik dekompensacji marskości wątroby – opis przypadku
Damian Piotrowski, Iwona Warakomska, Iwona Woźnica, Barbara Sobala-Szczygieł, Barbara Oczko-Grzesik, Wojciech Stolarz, Lucjan Kępa, Anna Boroń-Kaczmarska – s. 257-259
Possible exacerbation of autoimmune hepatitis in patient with chronic hepatitis C during therapy with direct acting antivirals
Prawdopodobne zaostrzenie autoimmunologicznego zapalenia wątroby u pacjentki z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby C w trakcie terapii lekami działającymi bezpośrednio przeciwwirusowo
Maciej Piasecki, Iwona Warakomska, Barbara Sobala-Szczygieł, Anna Boroń-Kaczmarska, Jerzy Jaroszewicz – s. 260-263
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Postępy w leczeniu zakażenia HCV
Advances in the treatment of HCV infection
Ewa Janczewska – s. 264-268
Rak wątrobowokomórkowy – możliwości indywidualizacji terapii u pacjentów z zaawansowaną chorobą wątroby
Hepatocellular carcinoma – a new possibility to individalise theray among patients with advenced diseases
Monika Pazgan-Simon, , Krzysztof Simon, – s. 269-272
Infekcja wirusem C zapalenia wątroby – spojrzenie transplantologa
Hepatitis C virus infection – from the perspective of transplantologist
Joanna Musialik, – s. 273-276
INNE PRACE/OTHER ARTICLES
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Usefulness of selected nutritional status indicators for body composition assessment in children with diagnosed autoimmune diseases and in healthy peers**
Użyteczność wybranych wskaźników stanu odżywienia do oceny składu ciała dzieci z rozpoznaną chorobą autoimmunizacyjną oraz dzieci zdrowych
Paweł Więch, Dariusz Bazaliński, Izabela Sałacińska, Monika Binkowska-Bury, Bartosz Korczowski, – s. 277-282
The impact of social determinants on the knowledge and attitudes of Polish society regarding transplantation
Wpływ uwarunkowań społecznych na wiedzę i postawy społeczeństwa polskiego wobec transplantacji
Anna Antas, Jan Juzwiszyn, Magdalena Matuszewska, Magdalena Milan, Mariusz Chabowski, , Dariusz Janczak, – s. 283-288
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Anna Boroń-Kaczmarska, Jerzy Jaroszewicz – s. 289
Comment
Anna Boroń-Kaczmarska, Jerzy Jaroszewicz – s. 290