Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 7/2017

Spis treści / Contents

MEDYCYNA RATUNKOWA/EMERGENCY MEDICINE
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
A retrospective analysis of dispatches of emergency medical units to diagnosed bronchial asthma cases in the population of the Voivodeship Rescue Service in Katowice area in the years 2015-2016
Analiza retrospektywna wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego do rozpoznanej astmy oskrzelowej w populacji objętej działalnością Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach w latach 2015-2016
Klaudiusz Nadolny-, Katarzyna Starosta-Głowińska, Anna Rej-Kietla, Tomasz Kulpok-Bagiński, , Artur Borowicz, Michał Kucap, , Tomasz Ilczak, Dariusz Timler, Monika Chorąży, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Maciej Badoński, Daniel Ślęzak, Robert Gałązkowski, Łukasz Szarpak0, Jerzy Robert Ładny – s. 344-350
Evaluation of medical rescue activities performed by Medical Rescue Teams in a patient with acute brain ischemia
Ocena medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego u pacjenta w ostrym niedokrwieniu mózgu
Arkadiusz Stasicki, , Jan Bujok, , Wojciech Biela, , Anna Debudaj, , Tomasz Ilczak, , Michał Ćwiertnia, , Beata Kudłacik, Robert Kijanka, , Piotr Białoń, , Monika Chorąży, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Robert Gałązkowski, Kladiusz Nadolny, 0, Jerzy Robert Ładny, Rafał Bobiński – s. 351-356
The influence of plasmapheresis and hemosorbtion through “Ovosorb” hemosorbent on albumin binding capacity in patients with sepsis
Wpływ plazmaferezy i hemosorbcji przez hemosorbent „Ovosorb” na wiążącą funkcję albuminy u chorych na sepsę
Ruslan E. Yakubtsevich, Viktor A. Predko, Tomasz Ilczak, Katarzyna Starosta-Głowińska, Tomasz Kulpok-Bagiński, Michał Kucap, Klaudiusz Nadolny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Łukasz Szarpak, Jerzy Robert Ładny – s. 357-361
Analiza czynników wpływających na rokowanie w grupie pacjentów po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych
The analysis of factors affecting prognosis in patients with a history of traumatic brain injuries
Adela Radziwon, Monika Chorąży, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Jerzy Robert Ładny , Jan Kochanowicz, Alina Kułakowska, Tomasz Ilczak, Tomasz Kulpok-Bagiński, , Anna Rej-Kietla, Łukasz Szarpak, Klaudiusz Nadolny, – s. 362-370
OPISY PRZYPADKÓW
CASE REPORTS
Pre-hospital procedure in narcotic substance intoxication – case study
Postępowanie przedszpitalne w zatruciu środkami odurzającymi – studium przypadku
Beata Kudłacik, Małgorzata Fraś, Tomasz Ilczak, Michał Ćwiertnia, Arkadiusz Stasicki, Anna Debudaj, Halim Nammous, Anna Walesiuk, Grzegorz Łopieński, Jerzy Robert Ładny, Klaudiusz Nadolny, , Łukasz Szarpak, Rafał Bobiński – s. 371-375
Hyperbaric oxygen therapy in carbon monoxide intoxication – case descriptions
Tlenoterapia hiperbaryczna w zatruciu tlenkiem węgla – opis przypadków
Robert Kijanka, , Tomasz Ilczak, , Piotr Białoń, , Michał Ćwiertnia, , Krzysztof Bauer, Klaudiusz Nadolny, , Jerzy Robert Ładny, Łukasz Szarpak, Rafał Bobiński – s. 376-383
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
The issue of establishing and declaring death by Medical Emergency Teams of the State Emergency Medical Services
Problematyka stwierdzania i rozpoznawania zgonów przez zespoły ratownictwa medycznego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
Anna Rej-Kietla, Tomasz Kulpok-Bagiński-, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Mariusz Mielcarek, Robert Gałązkowski, Marcin Szurgacz, Jerzy Robert Ładny, Łukasz Szarpak, Klaudiusz Nadolny, , – s. 384-387
The legal and medical aspect of aid provided to patients under the influence of alcohol
Aspekt prawny i medyczny udzielania pomocy pacjentom pod wpływem alkoholu
Anna Rej-Kietla, Tomasz Kulpok-Bagiński-, Dariusz Timler, Katarzyna Starosta-Głowińska, Michał Kucap, , Monika Chorąży, Emilia Duchnowska, Inna Diemieszczyk, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Robert Gałązkowski, Daniel Ślęzak, Jerzy Robert Ładny, Klaudiusz Nadolny, , – s. 388-391
Non-invasive methods of measuring the carboxyhemoglobin level in pre-hospital procedure
Nieinwazyjne metody pomiaru karboksyhemoglobiny w postępowaniu przedszpitalnym
Robert Kijanka, , Michał Ćwiertnia, , Piotr Białoń, , Tomasz Ilczak, , Arkadiusz Stasicki, , Beata Kudłacik, Monika Chorąży, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Adam Jakubowski, Robert Gałązkowski, Klaudiusz Nadolny, , Jerzy Robert Ładny, Łukasz Szarpak, Rafał Bobiński – s. 392-396
The problem of withdrawing and withholding medical emergency treatment in the context of paramedic’s work from the State Emergency Medical Service
Problem odstąpienia i niepodejmowania medycznych czynności ratunkowych w kontekście pracy ratowników medycznych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Anna Rej-Kietla, Tomasz Kulpok-Bagiński-, Krzysztof Bauer, Agnieszka Borysiewicz, Agnieszka Szymańska, Bogusław Poniatowski, Robert Gałązkowski, Łukasz Szarpak, Jerzy Robert Ładny, Klaudiusz Nadolny, , – s. 397-400
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Jerzy Robert Ładny – s. 401
Comment
Jerzy Robert Ładny – s. 402