Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2002, s. 107-111
Ewa Rybarczyk-Townsend
Ocena stomatologicznej świadomości zdrowotnej dzieci
Oral health awareness of 12-year – old children in Łódź region in the light of dental questionnaire
z Zakładu Stomatologii Dziecięcej IS AM w Łodzi
Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. n. med. Magdalena Wochna-Sobańska
Niezbędnym elementem promocji zdrowia jest edukacja prozdrowotna, rozumiana jako proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i innych. Powinna ona zatem oddziaływać na świadomość człowieka w celu zmiany stylu życia, kształtować prawidłowe nawyki higieniczne i żywieniowe oraz tworzyć warunki sprzyjające poprawie i ochronie zdrowia (1).
Decydujący wpływ na stan uzębienia mają zachowania prozdrowotne takie jak: higiena, żywienie, zabiegi profilaktyczne, wizyty kontrolne u lekarza stomatologa, natomiast braki w zakresie wiedzy na temat profilaktyki próchnicy sprzyjają rozwojowi chorób narządu żucia. Zatem ważne jest ciągłe podnoszenie świadomości zdrowotnej dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, która pozwoli w przyszłości eliminować niekorzystne nawyki wśród populacji.
CEL PRACY
Celem pracy było zbadanie stomatologicznej świadomości zdrowotnej dzieci 12-letnich z województwa łódzkiego.
MATERIAŁ I METODA
Badaniami objęto 222 dzieci, pod koniec roku 2000, które ukończyły 12 rok życia, zamieszkałych w województwie łódzkim, w tym 113 dziewczynek i 109 chłopców (tab. 1). Kwalifikacja dzieci do badań odbyła się na podstawie trójwarstwowego losowania z trzech regionów zamieszkania: duże miasto, małe miasto i wieś. Do oceny zachowań zdrowotnych wykorzystano specjalnie przygotowaną dla celów niniejszej pracy ankietę. Badania ankietowe obejmowały zagadnienia dotyczące higieny jamy ustnej, profilaktyki chorób jamy ustnej, nawyków żywieniowych oraz częstości wizyt u stomatologa. Dzieci wypełniały ankietę samodzielnie. Zakreślając wybrane odpowiedzi dokonywały oceny wyglądu własnych zębów, wykazywały znajomość czynników wywołujących próchnicę (bakterie, zła higiena), oraz znajomość czynników prozdrowotnych (fluor, wizyty u stomatologa).
Tabela 1. Liczebność poszczególnych grup środowiskowych z uwzględnieniem płci.
ŚrodowiskoRazemChłopcyDziewczynki
Duże miasto 117 60 57
Małe miasto 56 28 28
Wieś 49 21 28
Razem 222 109 113
Wyniki badań poddano analizie statystycznej i wykorzystano test Manna-Whitney´a, oraz Chi kwadrat.
WYNIKI BADAŃ
Jak wykazały badania ankietowe 48% badanych dzieci szczotkuje zęby 2 razy dziennie, największy odsetek dzieci czyszczących zęby 2 razy dziennie odnotowano na wsi (59,2%), potem w małym mieście (51,8%) i w dużym mieście (41,4%) – rycina 1. 22,2% 12-latków myje zęby raz dziennie, Więcej niż 2 razy dziennie szczotkuje tylko 16,7% badanej populacji, a największy odsetek zanotowano w dużym mieście (22,4%). Różnica pomiędzy wsią, a dużym miastem okazała się istotna statystycznie. 10,4% dzieci badanych zapomina czasami o umyciu zębów, a tylko 2,7% zbadanych 12-latków czyści zęby raz na kilka dni.
Ryc. 1. Częstość szczotkowania zębów w badanej populacji.
Zdecydowanie większa część populacji (72,5%) używa gumy do żucia w utrzymaniu higieny jamy ustnej, a tylko 27,5% jej nie stosuje. Największy odsetek dzieci zanotowano na wsi (77,6%) i dużym mieście (74,4%), a najniższy w małym mieście (64,3%). Wszystkie różnice nie były istotne statystycznie (tab. 2).
Tabela 2. Pojadanie słodkich przekąsek między posiłkami, spożywanie gumy do żucia przez dzieci oraz profilaktyka fluorowa w szkole.
Pojadanie słodyczy Miejscowość Razem
Duże miasto Małe miasto Wieś 
n% n%n%n%
NIE2319,71221,4816,34319,4
TAK9480,34478,64183,717980,6
RAZEM117100,056100,049100,0221100,0
Żucie gumyMiejscowość Razem
Duże miasto Małe miasto Wieś 
n% n% n%n%
NIE3025,62035,71122,46127,5
TAK8774,43664,33877,616172,5
RAZEM117100,056100,049100,0222100,0
Czy była fluoryzacjaMiejscowość Razem
Duże miasto Małe miasto Wieś 
n% n% n%n%
TAK2118,1*23,6*4591,8*6830,8
NIE9581,95496,448,215369,2
RAZEM116100,056100,049100,0221100,0
*- Różnica istotna statystycznie
Tabela 2 przedstawia również dane na temat spożywania słodyczy między posiłkami. Z ankiety wynika, że 80,6% dzieci spożywa słodycze, a tylko 19,4% ich nie pojada między posiłkami. Największy odsetek dzieci spożywających słodycze odnotowano na wsi (83,7%) i dużym mieście (80,3%), a najniższy w małym mieście (78,6%).
Jak obrazuje tabela 2 prawie wszystkie dzieci na wsi (91,8%) były objęte programem profilaktyki fluorowej w szkole, natomiast w dużym i małym mieście odsetek ten był bardzo niski, a różnica pomiędzy wsią i pozostałymi regionami zamieszkania okazała się istotna statystycznie.
Uzyskane dane na temat stosowania środków do czyszczenia zębów wykazują, że 100% dzieci badanych używa do mycia zębów pasty z fluorem.
Rycina 2 pozwala stwierdzić, że zdecydowana większość badanych dzieci oceniła wygląd swoich zębów jako dobry. Na wsi odsetek ten był najwyższy (85,7%), nieco niższy w małym mieście (73,2%), a znamiennie niższy w dużym mieście (57,3%). Na wsi nie było też żadnych dzieci, które oceniły swoje uzębienie jako bardzo złe, natomiast w dużym i małym mieście odsetek ten odnotowano wyższy od zera i wynosił odpowiednio 1,7% i 3,6%. W dużym mieście zanotowano również największy odsetek dzieci, które uznały swoje uzębienie za niezadowalające (30,8%). Tylko 7,2% dzieci ogółem oceniło go jako bardzo dobry. Największy odsetek dzieci z tą oceną odnotowano w dużym mieście (10,3%), a wiele niższy na wsi (4,1%) i małym mieście (3,6%). Różnice nie były istotne statystycznie.
Ryc. 2. Ocena wyglądu własnych zębów.
Tabela 3 zawiera odpowiedzi dzieci na temat przyczyn powstawania próchnicy.
Z tabeli tej wynika, że przeszło połowa badanych uczniów (60%) wie, że bakterie powodują próchnicę i poprzez szczotkowanie zębów można jej zapobiegać. Na wsi odsetek ten był najwyższy bo aż 71,4%, a najniższy w małym mieście (57,4%).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bartkowiak Z.: Promocja zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Stom. Współcz. 1996, 3, 3, 236-239. 2. Borysewicz-Lewicka M. i wsp.: Wiadomości o sposobach utrzymania higieny jamy ustnej młodzieży regionu poznańskiego w świetle badań ankietowych. Przegl. Stom. Wieku Rozw. 1998, 2/3, 35-41. 3. Borysewicz-Lewicka M., Przystanowicz A.: Wiedza o powinnościach wobec zdrowia jamy ustnej a realne zachowanie uczniów szkół podstawowych. Czas. Stomat. 2001, LIV,3,152-158. 4. Fetkowska-Mielnik K. i wsp.: Analiza stanu świadomości w zakresie higieny jamy ustnej u 13-14-letnich dzieci ze zbiorczej szkoły gminnej województwa lubelskiego przeprowadzona w 1993 roku. Przegl. Stom. Wieku Rozw. 1994, 6-7,26-27. 5. Tomankiewicz M., Mielnik-Błaszczak M.: Stan jamy ustnej i przyzębia u dzieci 12-letnich z makroregionu lubelskiego. Czas. Stom. 1999, LII, 5, 311-316. 6. Guidelines to oral hygiene- FDI Technical Report nr 23, 1985. 7. O Keeffe I.P.: J. Jr. Dent. Assoc. 1991, 37(2), 48-50. 8. Rybarczyk E., Hilt A.: Ocena wiedzy na temat profilaktyki próchnicy i sposobu utrzymania higieny jamu ustnej dzieci 12-letnich zamieszkałych w Łodzi. Przegl. Stom. Wieku Rozw. 2001, 1, 3-6. 9. Borysewicz-Lewicka M. i wsp.: Spożywanie słodyczy przez dzieci w świetle wypowiedzi ankietowych rodziców regionu poznańskiego. Przegl. Stom. Wieku Rozw. 1996, 2/3, 18-22. 10. Szatko F.: Świadomość zdrowotna, postawy i zachowania zdrowotne 12-13-letnich uczniów. II etap Międzynarodowych Badań Epidemiologicznych. Przegl. Stom. Wieku Rozw. 1994, 6-7, 110-112. 11. Mielnik-Błaszczak M. i wsp.: Poziom świadomości prozdrowotnej w zakresie zdrowia jamy ustnej dzieci Szkoły Podstawowej w Lublinie – badania ankietowe. Przegl. Stom. Wieku Rozw. 1994, 6-7, 78-81. 12. Bordoni N. et al.: Dental caries in excluded populations: Evaluation of non – invasive methods. Int. J. of Pead. Dent., 1999, 9(1), 97. 13. Tomankiewicz M.: Ocena stanu narządu żucia i potrzeb leczniczych dzieci 12-letnich z makroregionu lubelskiego. Rozprawa doktorska. Lublin 1998.
Nowa Stomatologia 3/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia