Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2003, s. 10-11
Teresa Bachanek, Krystyna Mierzwińska, Renata Chałas, Bożena Tarczydło, Marlena Madejczyk, Iwona Grajewska
Wstępna ocena kliniczna materiału kompozytowego SDI WAVE
Preeliminary clinical assessment of the composit material SDI WAVE
z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Teresa Bachanek
Współczesne materiały stomatologiczne do wypełnień stałych powinny posiadać takie właściwości jak: wytrzymałość, trwałość i biozgodność tkankową przy równoczesnej adhezji do tkanek zęba. Cechy te spełniają materiały złożone (1). W leczeniu stosowane są również materiały kompozytowe o konsystencji półpłynnej tzw. typu flow. Charakteryzuje je mniejsza lepkość od tradycyjnych materiałów wypełnieniowych oraz mały moduł elastyczności (2). Wśród materiałów o półpłynnej konsystencji możemy wyodrębnić dwie grupy: pierwsza – wykazuje niską lepkość pod wpływem działania naprężenia ścinającego, druga – to materiały, których stopień lepkości nie ulega zmianie niezależnie od istniejącego naprężenia ścinającego (3).
Na polski rynek stomatologiczny wprowadzono nowy, uwalniający jony fluorkowe, płynny materiał światłoutwardzalny SDI WAVE. Materiał dostarczany jest w strzykawkach i jednorazowych pojemnikach typu Cavifil. Budowa pojemnika Cavifil umożliwia precyzyjne nakładanie nawet bardzo małych ilości materiału. Jednorazowe opakowania zmniejszają również ryzyko zakażeń krzyżowych. W skład materiału SDI WAVE, podany przez producenta, wchodzi objętościowo 50% wielofunkcyjnego estru metakrylu i 50% nieorganicznego wypełniacza. Ze względu na swoje właściwości fizykomechaniczne SDI WAVE znalazł zastosowanie głównie w stomatologii zachowawczej w następujących przypadkach: wypełnienia małych ubytków próchnicowych wszystkich klas, uszczelniania bruzd i zagłębień anatomicznych, poszerzonego lakowania, wypełnienia metodą tunelową, wypełnienia ubytków niepróchnicowego pochodzenia.
CEL PRACY
Celem pracy była ocena kliniczna wypełnień z płynnego materiału kompozytowego SDI WAVE bezpośrednio po ich wykonaniu.
MATERIAŁ I METODY
Oceniany materiał zastosowano u pacjentów obojga płci w wieku 15-50 lat, zgłaszających się do leczenia w Katedrze Stomatologii Zachowawczej AM w Lublinie. Materiał zastosowano w ubytkach próchnicowych, ubytkach niepróchnicowego pochodzenia oraz do uszczelniania bruzd i zagłębień anatomicznych (poszerzone lakowanie). Ubytki opracowywano w sposób tradycyjny, zgodnie z zasadą oszczędzania twardych tkanek zęba i po uprzednim zabezpieczeniu miazgi, wypełniano z zastosowaniem systemu wiążącego STAE SDI. Wykonane wypełnienia kontrolowano bezpośrednio po założeniu, posługując się czterostopniową skalą ocen (metoda Ryge´a). Do wstępnej oceny klinicznej brano pod uwagę: zachowanie odtworzonego kształtu anatomicznego, przyleganie brzeżne, barwę wypełnienia, strukturę powierzchni wypełnienia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bachanek T. i wsp.: Ocena materiału kompozytowego Glacier. Mag. Stomat., 2000, 5, 32-33. 2. Niewiadomski K.: Wiadomości ogólne o półpłynnych materiałach złożonych. Vademecum Vivadent Ivoclar Polska, 2000, 8, 21-22. 3. Dentsply DeTrey Raport 1999, 5, 1-3. 4. Mróz K.: Tetric Flow – nowość wśród materiałów wypełniających firmy Vivadent. Stom. Współcz. 1997, Supl. 2, 33-34. 5. Small B. W.: Emergency reattachment of fractured tooth. Using dentin bonding agent and flowable composite. Oral Health 1996, 10, 33. 6. Wierzch R. i wsp.: Ocena kliniczna półpłynnych materiałów wypełniających Tetric – Flow, Revolution – Flow i Dyract – Flow użytych do unieruchamiania zębów za pomocą szyny Fiber – Splint. Mag. Stomat., 2000, 10, 24-26. 7. Campanella L.C., Meiers J. C.: Microleakage of composites and compomers in class V restorations. Am. J. Dent., 1999, 4, 185-189. 8. Leevailaj C. et al.: Microleakage of posterior packable resin composites with and without flowable liners. Oper. Dent. 2001, 3, 302-307. 9. Payne J. H.: The marginal seal of Class II restorations: flowable composite resin compared to injectable glassionomer. J. Clin. Pediatr. Dent., 1999, 2, 123-130. 10. Cohen B.I., Deutsch A. S., Musikant B.L.: Fluoride release from four reinforced composite resins, a one year study. Oral Health 1995, 4, 7-8, 10, 13-14.
Nowa Stomatologia 1/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia