Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2003, s. 10-11
Teresa Bachanek, Krystyna Mierzwińska, Renata Chałas, Bożena Tarczydło, Marlena Madejczyk, Iwona Grajewska
Wstępna ocena kliniczna materiału kompozytowego SDI WAVE
Preeliminary clinical assessment of the composit material SDI WAVE
z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Teresa Bachanek
Współczesne materiały stomatologiczne do wypełnień stałych powinny posiadać takie właściwości jak: wytrzymałość, trwałość i biozgodność tkankową przy równoczesnej adhezji do tkanek zęba. Cechy te spełniają materiały złożone (1). W leczeniu stosowane są również materiały kompozytowe o konsystencji półpłynnej tzw. typu flow. Charakteryzuje je mniejsza lepkość od tradycyjnych materiałów wypełnieniowych oraz mały moduł elastyczności (2). Wśród materiałów o półpłynnej konsystencji możemy wyodrębnić dwie grupy: pierwsza – wykazuje niską lepkość pod wpływem działania naprężenia ścinającego, druga – to materiały, których stopień lepkości nie ulega zmianie niezależnie od istniejącego naprężenia ścinającego (3).
Na polski rynek stomatologiczny wprowadzono nowy, uwalniający jony fluorkowe, płynny materiał światłoutwardzalny SDI WAVE. Materiał dostarczany jest w strzykawkach i jednorazowych pojemnikach typu Cavifil. Budowa pojemnika Cavifil umożliwia precyzyjne nakładanie nawet bardzo małych ilości materiału. Jednorazowe opakowania zmniejszają również ryzyko zakażeń krzyżowych. W skład materiału SDI WAVE, podany przez producenta, wchodzi objętościowo 50% wielofunkcyjnego estru metakrylu i 50% nieorganicznego wypełniacza. Ze względu na swoje właściwości fizykomechaniczne SDI WAVE znalazł zastosowanie głównie w stomatologii zachowawczej w następujących przypadkach: wypełnienia małych ubytków próchnicowych wszystkich klas, uszczelniania bruzd i zagłębień anatomicznych, poszerzonego lakowania, wypełnienia metodą tunelową, wypełnienia ubytków niepróchnicowego pochodzenia.
CEL PRACY
Celem pracy była ocena kliniczna wypełnień z płynnego materiału kompozytowego SDI WAVE bezpośrednio po ich wykonaniu.
MATERIAŁ I METODY
Oceniany materiał zastosowano u pacjentów obojga płci w wieku 15-50 lat, zgłaszających się do leczenia w Katedrze Stomatologii Zachowawczej AM w Lublinie. Materiał zastosowano w ubytkach próchnicowych, ubytkach niepróchnicowego pochodzenia oraz do uszczelniania bruzd i zagłębień anatomicznych (poszerzone lakowanie). Ubytki opracowywano w sposób tradycyjny, zgodnie z zasadą oszczędzania twardych tkanek zęba i po uprzednim zabezpieczeniu miazgi, wypełniano z zastosowaniem systemu wiążącego STAE SDI. Wykonane wypełnienia kontrolowano bezpośrednio po założeniu, posługując się czterostopniową skalą ocen (metoda Ryge´a). Do wstępnej oceny klinicznej brano pod uwagę: zachowanie odtworzonego kształtu anatomicznego, przyleganie brzeżne, barwę wypełnienia, strukturę powierzchni wypełnienia.
Zestawienie materiału badawczego oraz ocenę kliniczną wypełnień z materiału SDI WAVE przedstawiono w tabelach 1-2.
Tabela 1. Zestawienie materiału badawczego.
Rodzaj ubytkówLiczba wypełnień
WykonaneOcenione
Ubytki próchnicowe3333
Poszerzone lakowanie1717
Ubytki niepróchnicowe1010
Ogółem6060
Tabela 2. Ocena kliniczna wypełnień z materiału SDI WAVE.
Oceniane parametry wg skali Ryge´aLiczba wypełnieńOcena wypełnień 0°
liczba%
Kształt anatomiczny6060100
Przyleganie brzeżne6060100
Barwa wypełnień6060100
Struktura powierzchni6060100
0°– ocena bardzo dobra, 1°– ocena satysfakcjonująca, 2°– konieczność wymiany wypełnienia w ciągu kilku miesięcy, 3°–natychmiastowa wymiana.
WYNIKI BADAŃ
Wykonano 60 wypełnień, w tym 33 wypełnienia w ubytkach próchnicowych, 10 w ubytkach niepróchnicowego pochodzenia, w 17 zębach zastosowano poszerzone lakowanie (tab. 1).
Wczesna ocena kliniczna stosowanego materiału dokonana bezpośrednio po założeniu wypełnień wg. czterostopniowej skali ocen wypadła pomyślnie (tab. 2). Wszystkie wypełnienia uzyskały ocenę bardzo dobrą.
OMÓWIENIE
W dostępnym piśmiennictwie jest mało doniesień o zastosowaniu klinicznym kompozytowych materiałów półpłynnych. Oprócz wskazań wymienionych we wstępie pracy, można je również używać do szynowania rozchwianych zębów, naprawy licówek kompozytowych i ceramicznych, naprawy uszkodzonych wypełnień, tymczasowej rekonstrukcji zębów po urazie (przyklejenie odłamanego fragmentu zęba), jako pierwsza warstwa w głębokich i dużych ubytkach klasy I i II (2, 3, 4, 5, 6).
Wypełnienia wykonane z kompozytowego materiału typu flow mają dobrą szczelność i wykazują mały mikroprzeciek w okolicy brzegu ubytku, co zostało udowodnione w wielu badaniach in vitro (7, 8, 9).
Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość zastosowania materiału kompozytowego SDI WAVE do wypełniania małych i trudno dostępnych ubytków. Dzięki swej konsystencji półpłynny kompozyt dokładnie wypełnia ubytek łatwo wpływając w jego zachyłki. Zmniejsza to prawdopodobieństwo zamknięcia pęcherzyków powietrza w materiale wypełniającym. Do zalet zastosowanego materiału można również zaliczyć dobrą przylepność do tkanek zęba, brak wrażliwości pozabiegowej i łatwość polerowania. Kolory dostarczone przez producenta w praktycznych i wygodnych w użyciu opakowaniach (z jednorazowymi pojemnikami z oznaczonym kodem barwy), ułatwiły dobranie materiału do koloru odbudowywanego zęba, a także pozwoliły na ekonomiczne zastosowanie materiału. Zapewniło to dobrą estetykę wypełnień. Dodatkowym atutem jest również brak reakcji tkanek miękkich sąsiadujących z wypełnieniem, a także uwalnianie jonów fluorkowych podobnie jak inne, półpłynne kompozyty (3, 4, 10).
Wnioski
1. Wczesna obserwacja kliniczna wypełnień wykonanych z materiału SDI WAVE przy zastosowaniu czterostopniowej skali (metoda Ryge´a) uzyskała ocenę bardzo dobrą.
2. Płynna postać materiału eliminuje przedwczesną polimeryzację i ułatwia wypełnienie ubytków.
3. Wskazane jest prowadzenie dalszych obserwacji klinicznych celem uzyskania pełnej oceny przydatności omawianego materiału.
Piśmiennictwo
1. Bachanek T. i wsp.: Ocena materiału kompozytowego Glacier. Mag. Stomat., 2000, 5, 32-33. 2. Niewiadomski K.: Wiadomości ogólne o półpłynnych materiałach złożonych. Vademecum Vivadent Ivoclar Polska, 2000, 8, 21-22. 3. Dentsply DeTrey Raport 1999, 5, 1-3. 4. Mróz K.: Tetric Flow – nowość wśród materiałów wypełniających firmy Vivadent. Stom. Współcz. 1997, Supl. 2, 33-34. 5. Small B. W.: Emergency reattachment of fractured tooth. Using dentin bonding agent and flowable composite. Oral Health 1996, 10, 33. 6. Wierzch R. i wsp.: Ocena kliniczna półpłynnych materiałów wypełniających Tetric – Flow, Revolution – Flow i Dyract – Flow użytych do unieruchamiania zębów za pomocą szyny Fiber – Splint. Mag. Stomat., 2000, 10, 24-26. 7. Campanella L.C., Meiers J. C.: Microleakage of composites and compomers in class V restorations. Am. J. Dent., 1999, 4, 185-189. 8. Leevailaj C. et al.: Microleakage of posterior packable resin composites with and without flowable liners. Oper. Dent. 2001, 3, 302-307. 9. Payne J. H.: The marginal seal of Class II restorations: flowable composite resin compared to injectable glassionomer. J. Clin. Pediatr. Dent., 1999, 2, 123-130. 10. Cohen B.I., Deutsch A. S., Musikant B.L.: Fluoride release from four reinforced composite resins, a one year study. Oral Health 1995, 4, 7-8, 10, 13-14.
Nowa Stomatologia 1/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia