Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2003, s. 89-92
Małgorzata Nędzi-Góra, Renata Górska
Wpływ leczenia Periostatem na obraz kliniczny w przewlekłym zapaleniu przyzębia
The effect of treatment with periostat on clinical parameters in chronic periodontitis
z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Renata Górska
Choroba przyzębia rozwija się w wyniku interakcji pomiędzy bakteriami zawartymi w płytce nazębnej, a odpowiedzią immunologiczną organizmu. Pomimo że bakterie są niezbędne do inicjacji procesu zapalnego, za niszczenie tkanek otaczających ząb w przebiegu zapalenia przyzębia odpowiedzialny jest w głównej mierze układ immunologiczny gospodarza (1). Wykazano bowiem, że białka macierzy zewnątrzkomórkowej tkanki łącznej oraz kości, w tym kolagen degradowane są przez metaloproteinazy pochodzące z komórek PMN, fibroblastów lub komórek nabłonka (2, 3). Nadmierna aktywacja tych enzymów może doprowadzić do zwiększonego niszczenia kolagenu, a w konsekwencji do utraty przyczepu łącznotkankowego oraz kości wyrostka zębodołowego (4).
Podstawowym postępowaniem w leczeniu przewlekłego zapalenia przyzębia jest eliminacja bakterii zawartych w płytce nazębnej. Skaling i wygładzenie powierzchni korzeni zębów oraz chemiczne metody walki z płytką nazębną powodują redukcję kieszonek przyzębnych oraz zmniejszenie krwawienia i odbudowę przyczepu łącznotkankowego. Jednakże w przypadku występowania głębokich kieszonek przyzębnych (powyżej 6 mm) skuteczność skalingu może być znacznie ograniczona. Dlatego w leczeniu choroby przyzębia obok postępowania przeciwbakteryjnego stosuje się obecnie leki modulujące odpowiedź gospodarza. Należą do nich tetracykliny, a wśród nich doksycyklina (5, 6). Skuteczność tetracyklin w leczeniu choroby przyzębia wynika zarówno z ich działania przeciwbakteryjnego, jak i z hamowania aktywności metaloproteinaz pochodzących z komórek gospodarza (7, 8, 9). Niestety długotrwałe stosowanie tej grupy leków jest nie możliwe ze względu na występowanie działań ubocznych i powstawanie bakteryjnych szczepów opornych. Jednakże badania prowadzone od początku lat 80-tych wykazały, że zmniejszenie dawki doksycykliny do 20 mg 2 razy na dobę nie zmniejsza jej aktywności antykolagenolitycznej oraz nie powoduje działań ubocznych i powstawania szczepów opornych bakterii. W ten sposób do fazy wstępnej oraz podtrzymującej leczenia przewlekłego zapalenia przyzębia wprowadzono tzw. niskie dawki doksycykliny (LDD, Low dose of Doxycycline), modulujące odpowiedź immunologiczną gospodarza (10, 11, 12). Periostat jest to doksycyklina w tabletkach w dawce 20 mg, do stosowania 2 razy dziennie przez okres minimum 3 miesięcy jako lek wspomagający fazę wstępną leczenia zapalenia przyzębia (13, 14).
CEL
Celem pracy była ocena wpływu Periostatu na stan kliniczny tkanek przyzębia pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia.
MATERIAŁ I METODY
Grupę badaną stanowiło 40 pacjentów, u których na podstawie wywiadu, badania klinicznego i radiologicznego rozpoznano przewlekłe ciężkie lub umiarkowane zapalenie przyzębia. Średnia wieku wynosiła 41 lat wśród badanych było 22 mężczyzn oraz 18 kobiet. Żaden z pacjentów nie zgłaszał w wywiadzie chorób ogólnoustrojowych ani nie przyjmował przewlekle żadnych leków. Z badań wykluczono pacjentki w ciąży, karmiące piersią, planujące ciążę oraz stosujące antykoncepcję hormonalną.
U wszystkich pacjentów wykonano skaling oraz wygładzenie powierzchni korzeni, a także udzielono instruktażu higieny jamy ustnej. Następnie 21 losowo wybranym osobom zlecono przyjmowanie doksycykliny w dawce 20 mg (Periostat) 2 razy dziennie przez 3 miesiące na 1 godzinę przed posiłkiem. Pozostałe 19 osób nie przyjmowało leku i stanowiło grupę kontrolną. Badanie kliniczne stanu tkanek przyzębia wykonano u wszystkich pacjentów przed rozpoczęciem oraz po 3 miesiącach leczenia. Badanie periodontologiczne obejmowało oznaczenie procentowego wskaźnika płytki i krwawienia oraz średniej głębokości kieszonek i utraty przyczepu łącznotkankowego. Badania te wykonano przy użyciu pakietu diagnostycznego Florida probe oraz sondy periodontologicznej WHO.
Obliczenia statystyczne przeprowadzono za pomocą testu t-Studenta dla dwóch populacji niezależnych. Przyjęto poziom istotności p = 0,05.
WYNIKI

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Page R.C.: Periodontal therapy: prospects for the future. J. Periodontol. 1993, 64:8, Suppl.:744-753. 2. Ingman T. et al.: Tetracycline inhibition and the cellular source of collagenase in gingival crevicular fluid in different periodontal diseases. A review article. J. Periodontol. 1993, 64(2):82-8. 3. Soumalainen K. et al.: Tetracycline inhibition identifies the cellular origin of interstitial collagenases in human periodontal diseases in vivo. Oral. Microbiol. Immunol. 1992, 7(2):121-3. 4. Reynolds J.J., Meikle M.C.: The functional balance of metalloproteinases and inhibitors in tissue degradation: relevance to oral pathologies. J. Coll. Surg. Edinb. 1997, 42:154-60. 5. Nip L.H. et al.: Inhibition on epithelial cell matrix metalloproteinases by tetracyclines. J. Periodont. Res. 1993, 28:379-385. 6. Golub L.M. et al.: Doxycycline inhibits neutrophil (PMN) – type matrix metalloproteinases in human adult periodontitis gingiva. J. Clin. Periodontol. 1995, 22:100-109. 7. Slots J., Rosling B.G.: Suppression of the periodontopathic microflora in localized juvenile periodontitis by systemic tetracycline. J. Clin. Periodontol. 1983, 10:465-472. 8. Golub L.M. et al.: Host modulations with tetracyclines and their chemically modified analogues. Current Opinions in Dentistry 1992, 2:80-90. 9. Golub L.M. et al.: Tetracycline inhibit connective tissue breakdown: new therapeutic implications for an old family of drugs. Critical Reviews in Oral Biology and Medicine 1991, 2:297-322. 10. Golub L.M. et al.: Low-dose doxycycline therapy: effect on gingival and crevicular fluid collagenase activity in humans. J. Periodontal. Res. 1990, 25(6):321-330. 11. Crout R.J. et al.: The „cyclic” regimen of low-dose doxycycline for adult periodontitis: a preliminary study. J. Periodontol. 1996, 67(5):506-14. 12. Golub L.M. et al.: Tetracyclines inhibit tissue collagenase. Effects of ingested low-dose and local delivery systems. J. Periodontol. 1985, 56(spec. issue):93-97. 13. Caton J.G.: Evaluation of Periostat for patient management. Compend. Contin. Educ. Dent. 1999, 20(5):451-6, 458-60. 14. Thomas J.G. et al.: Long-term sub-antimicrobial doxycycline (Periostat) as adjunctivemanagement in adult periodontitis: effects on subgingival bacterial population dynamics. Adv. Dent. Res. 1998, 12(2):32-9. 15. Crout R.J. et al.: The „cyclic” regimen of low-dose doxycycline for adult periodontitis: a preliminary study. J. Periodontol. 1996, 67(5):506-14. 16. Novak M. et al.: Adjunctive Benefits of Subantimicrobial Dose Doxycycline in the management of severe, generalized, chronic periodontitis. J. Periodontol. 2002, 73:762-769. 17. Thomas J. et al.: Long-term use of subantimicrobial dose doxycyclinedoes not lead to changes in antimicrobial susceptibility. J. Periodontol. 2000, 71:1472-1483. 18. Caton J.G. et al.: Subantimicrobial dose doxycycline as an adjunct to scaling and root planing: post-treatment effects. J. Clin. Periodontol. 2001, 28(8):782-9. 19. Golub L.M. et al.: Adjunctive treatment with subantimicrobial doses of doxycycline: effects on gingival fluid collagenase activity and attachment loss in adult periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2001, 28:146-156. 20. Caton J. et al.: Treatment with subantimicrobial dose doxycycline improves the efficacy of scaling and root planing in patients with adult periodontitis. J. Periodontol. 2000, 71:521-532.
Nowa Stomatologia 2/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia