Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2001, s. 15-18
Izabela Strużycka1, Anna Skoczyńska2, Katarzyna Rucińska1
Zastosowanie metody PCR do identyfikacji paciorkowców z grupy mutans
Identification of mutans streptococci by PCR method
1 z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Maria Wierzbicka
2 z Centralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek w Warszawie
Kierownik Laboratorium: prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
Do grupy paciorkowców próchnicotwórczych mutans należy siedem gatunków (1, 2). Sposród tych gatunków Streptococcus mutans i Streptococcus sobrinus są najczęściej izolowane z jamy ustnej u ludzi i uważane są za najważniejsze bakteryjne czynniki etiologiczne próchnicy zębów u ludzi. Wyniki badań epidemiologicznych sugerują, że obecność S. sobrinus jest w większym stopniu związana z wysoką aktywnością próchnicy niż S. mutans (3, 4). W związku z tym wydaje się, że możliwość wykrywania tych dwóch mikroorganizmów może być interesująca z punktu widzenia zapobiegania i prognozowania próchnicy.
Identyfikacja drobnoustrojów z rodzaju Streptococcus do gatunku klasycznymi metodami jest złożona i czasochłonna. Z tego powodu opracowano komercyjne zestawy do szybkiej identyfikacji tych drobnoustrojów (5, 6). Równolegle z rozwojem szybkich metod diagnostycznych, wykorzystujących fenotypowe właściwości drobnoustrojów, nastąpił dynamiczny rozwój metod biologii molekularnej i co za tym idzie próby zastosowania tych metod do identyfikacji paciorkowców próchnicotwórczych (6, 7, 8).
Celem badań było porównanie dwóch metod identyfikacji paciorkowców próchnicotwórczych: metody reakcji łańcuchowej polimerazy (ang. polymerase chain reaction, PCR) oraz metody opartej na określaniu biochemicznych właściwości tych bakterii z zastosowaniem testów Rapid ID 32 Strep.
MATERIAŁ I METODY
Materiał do badań stanowiło 495 próbek śliny stymulowanej dzieci w wieku 12 lat, uczęszczających do różnych szkół podstawowych na terenie Polski. Do wyhodowania kolonii bakterii z grupy S. mutans wykorzystano zestaw Dentocult SM Strip mutans (Orion Diagnostica, Finlandia). Następnie, uzyskane kolonie zostały poddane identyfikacji za pomocą zestawu Rapid ID 32 Strep (bioMerieux, Francja) i metodą PCR (9).
W tym celu wyrosłe kolonie bakteryjne przesiewano z podłoża transportowo-hodowlanego Dentocult SM na podłoże Columbia agar z dodatkiem 5% krwi baraniej oraz inkubowano w atmosferze 5% CO 2 w temperaturze 37°C przez 48 godzin. Wszystkie kolonie, które na podstawie preparatu i morfologii na podłożu krwawym podejrzewano o przynależność do rodzaju Streptococcus identyfikowano za pomocą testu Rapid ID 32 Strep zgodnie z instrukcją producenta.Testy Rapid ID 32 Strep umożliwiają identyfikację paciorkowców i gatunków pokrewnych na podstawie ich cech biochemicznych, przy zastosowaniu swoistych testów enzymatycznych (ryc. 1 – str. 16). Pasek testowy Rapid ID 32 Strep składa się z 32 zagłębień zawierających suche substraty, których wyniki po 4 godzinach hodowli z zawiesiną bakterii można odczytać w automacie ATB Expression lub wizualnie.
Ryc. 1. Identyfikacja szczepów z rodzaju Streptococcus przy użyciu testu RAPID ID 32 STREPT.
Równolegle, bezpośrednio na materiale wyhodowanym przy pomocy zestawu Dentocult, przeprowadzono reakcję łańcuchową polimerazy PCR ze starterami specyficznymi dla gatunku Streptococcus mutans i Streptococcus sobrinus. Kolonie wyhodowane na podłożu Dentocult zawieszano w sterylnej wodzie i poddawano sonikowaniu, w wyniku którego następowało otwarcie komórek bakteryjnych za pomocą ultradźwięków i uwolnienie DNA. Powstała mieszanina była podstawą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Do identyfikacji szczepów S. mutans i S. sobrinus wykorzystano startery opracowane przez Oho i wsp. (9). Po zakończeniu reakcji PCR otrzymane produkty poddawano elektroforezie w żelu agarozowym, a następnie barwiono bromkiem etydyny, który łącząc się z DNA umożliwia jego obserwację w świetle ultrafioletowym (ryc. 2). W przypadku obecności w mieszaninie reakcyjnej DNA szczepów S. mutans otrzymywano na żelu produkt wielkości 517 par zasad, powstały przy zastosowaniu starterów specyficznych do genu gtf B. W obecności DNA pochodzącego od S.sobrinus powstawał produkt o wielkości 712 par zasad, komplementarny do genu gtf I.
Ryc. 2. Produkty reakcji PCR ze starterami specyficznymi dla S. mutans i S. sobrinus.
WYNIKI

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Loesche W.J.: Role of Streptococcus mutans in human dental decay. Microbiol Revy, 1986, 50, 353-380. 2. Bratthall D., Köhler B.: Streptococcus mutans serotypes: some aspects of their identification, distribution antigenic shifts, and relation to caries. J. Dent. Res., 1976, 55, 15-21. 3. Fujiwara T. et al.: Caries prevalence and salivary mutans streptococci in 0-2 year children in Japan. Community Dent. Oral Epidemiol. 1991, 19, 151-154. 4. Hirose H. et all: Close association between Streptococcus sobrinus in saliva of young children and smooth surface caries increment. Caries Res., 1993, 27, 292-297. 5. Humble M.W. et al.: Api ZYM: a simple rapid system for the detection of bacterial enzymes. J. Clin. Path., 1977, 30, 275. 6. Fordymacki P. i wsp.: Ocena przydatności wybranych systemów komercyjnych do identyfikowania ziarenkowców z rodzaju Streptococcus. Med. Dośw. Mikrobiol., 1988, 50, 171-177. 7. Russel RR.: The application of molecular genetics to the microbiology of dental caries. Caries Res., 1994, 28, 269-282. 8. Igrashi T. et al.: Direct detection of S. m. in human dental plaque by polymerase chain reaction. Oral. Microbiol. Immunol., 1996, 11, 5, 294. 9. Oho T. et all.: Simple and rapid detection of S. m. and S. sobr. in human saliva by PCR. Oral Microbiol. Immunol., 2000, 15, 258-262. 10. Gold O.G. et al.: A selective medium for Streptococcus mutans. Arch.Oral Biol., 1973,18, 1357-1364. 11. Beighton D. at al: A simple biochemical scheme for the differentiation of S. m. and S. sobrinus. Caries Res., 1991,25, 174-178. 12. de Soet J.J.P. et al.: Enumeration of mutans streptococci in clinical samples by using monoclonal antibodies. J. Clin. Microbiol., 1990, 28, 2467-2472. 13. Hamada S., Slade HD.: Biology immunology and cariogenicity of Streptococcus mutans. Microbiol. Rev., 1980, 44, 331-384. 14. Smorawińska M., Kuramitsu HK.: DNA probes for detection of cariogenic Streptococcus mutans. Oral Microbiol. Immunol., 1992, 7, 177-181. 15. Cangelosi GA. et all.: Oligonucleotide probes for mutans streptococci. Mol. Cell Probes, 1994, 8, 73-80. 16. Igrashi T. et al.: Rapid identyfication of mutans streptococcal species. Microbiol. Immunol., 1996, 40,11, 867.
Nowa Stomatologia 3/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia