Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2001, s. 29-31
Magdalena Kaczorowska, Joanna Rzymkowska
PCT, nowy marker uogólnionej infekcji u pacjentów z rozrostowymi chorobami krwi – doniesienie wstępne
A report on procalcitonin as a new generalised infection marker in oncological haematology patients
z Kliniki Patologii Noworodka, Akademii Medycznej w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Zofia Rajtar-Leontiew
Streszczenie
Procalcitonin (PCT) is a postulated new specific bacterial and fungal generalised infection marker. It therefore seems potentially useful in oncological haematology patients, in whom it is vital to distinguish between bacterial sepsis versus neoplasmatic relapse. This was not always possible with classical inflammatory markers such as body temperature, WBC count, ESR or CRP value.
A group of 10 patients, aged 2-10 years was analysed.
In 5 patients elevated PCT levels were noted (norm: 1.0 ng/ml. Simultaneously marked CRP values were raised in a11 patients ranging 0.6-21.25 (norm: 0.53 ng/ml).
This report did not show the evident existence of the PCT elevation only with the occurence of generalised bacterial and fungal infections.
In uncertain cases low PCT levels could indicate lack of generalised infection, however explicit evaluation requires further investigation.
W ostatnich latach zwraca się szczególną uwagę na ekonomiczny aspekt pracy lekarza. Istotne zatem stają się koszty zarówno diagnostyki, jak i terapii chorych. W poszukiwaniu metod obniżania tych kosztów prowadzone są między innymi próby znalezienia takiego specyficznego markera reakcji zapalnej, który pozwoliłby jednoznacznie ustalić etiologię reakcji zapalnej i w przypadku etiologii nie zakaźnej zapobiec nieuzasadnionej antybiotykoterapii.
Ustalenie przyczyny reakcji zapalnej jest szczególnie trudne w przypadku chorób autoimmunologicznych, przeszczepów narządowych oraz chorób hematologicznych. W tych stanach reakcja odrzucania przeszczepu, czy proces wznowy nowotworu mogą nakładać się na obraz uogólnionej infekcji.
Nowy marker, prokalcytonina (PCT), według dotychczasowych badań jest podwyższona wyłącznie w reakcji zapalnej o etiologii zakaźnej, i pozwala szybciej niż badania bakteriologiczne wyodrębnić grupę chorych, mających wskazania do chemioterapii przeciwbakteryjnej na co często nie pozwalają klasyczne, niespecyficzne markery reakcji zapalnej, jak wzrost ciepłoty ciała, CRP, OB, czy leukocytoza (1).
Dotychczas większość badań PCT, jako nowego markera, przeprowadzona była na grupach noworodków, chorych po rozległych zabiegach operacyjnych i chorych z niewydolnością wielonarządową. Prace dotyczące pacjentów z neutropenią porównywały ten marker z interleukiną 8 (2, 3). Nie wykazano różnic, w zakresie poziomu PCT, pomiędzy pacjentami z posocznicą będących w stanie immunosupresji oraz immunokompetentnych (4).
Celem tej pracy była ocena przydatności klinicznej badania poziomu PCT u dzieci z rozrostowymi chorobami krwi. U dzieci tych występuje zwiększone ryzyko wystąpienia zakażeń.
Materiał i metoda
Analizie poddano grupę 10 pacjentów w wieku 2-10 lat, przebywających w Oddziale Hematologii Zespołu Klinik przy ulicy Działdowskiej w Warszawie, w okresie 3 miesięcy (tj. od sierpnia do października 2000 roku).
W analizie brano pod uwagę rozpoznanie wstępne, ostateczne, poziom CRP, PCT, oraz dane kliniczne świadczące o infekcji.
Poza pomiarem PCT i CRP w analizie kierowano się danymi uzyskanymi z historii chorób. Do pomiaru PCT i CRP wykorzystywano surowice pobrane w tym samym czasie. Poziomy PCT badano iluminometrycznie mierząc zawartość w surowicach kompleksów PCT z przeciwciałami monoklonalnymi anty-PCT, skierowanymi przeciwko dwóm elementom łańcucha PCT: kalcytoninie i katakalcynie (LUMItest PCT firmy BRAHMS Diagnostica GMBH). Jako wartości mieszczące się w granicach normy przyjęto: dla CRP wartości <0,53 mg/dl (wyznaczone przez laboratorium), dla PCT wartości <1,00 ng/ml.
Wyniki
Powodem hospitalizacji analizowanych dzieci były: w 4 przypadkach badania kontrolne i kontynuacja leczenia ALL, w 4 podejrzenie białaczki, w 1 wznowa AML i w 1 NHL.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Assicot M. et al.: High serum procalcitonin in patients with sepsis and infection. The Lancet 1993, 341:515-518. 2. Engel A. et al.: Diagnostic value of procalcitonin serum levels in neutropenic patients with fever: comparison with interleukin-8. Scand J Infect Dis 1999, 31:185-189. 3. Kallio R. et al.: C-reactive protein, procalcitonin and interleukin-8 in the primary diagnosis of infections in cancer patients. Eur J Cancer 2000 May, 36:889-94. 4. Al.-Nawas B., Shah P.M.: Procalcitonin in patients with and without immunosuppression and sepsis. Infection 1996, 24:434-436. 5. Michael Meisner: PCT: a new, innovative marker for severe infection and sepsis – biochemical and clinical aspects. BRAHMS Diagnostica GmbH, 1996. 6. De Bont E.S.J.M. et al.: Procalcitonin: a diagnostic marker of bacterial infection in neutropenic cancer patients with fever? Infection 2000, 28:398-400. 7. Ugarte H. et al.: Procalcitonin used as a marker of infection in the intensive care unit. Crit Care Med 1999 Mar, 27(3):498-504.
Nowa Pediatria 2/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria