Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2001, s. 38-40
Lidia Groele, Dorota Golicka
Wrodzone zakażenia TORCH obserwowane u pacjentów w Klinice Patologii Noworodka Akademii Medycznej w Warszawie*
Congenital TORCH infections in patients from The II Neonatal Clinic of The Medical University of Warsaw
z Koła Naukowego przy Klinice Patologii Noworodka Akademii Medycznej w Warszawie
Opiekun Koła i Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zofia Rajtar-Leontiew
Streszczenie
Congenital TORCH infections was diagnosed in 6 of 193 (3.1%) of patients admitted to The II Neonatal Clinic of The Medical University of Warsaw in 1999. These infections should be suspected in all newborns and infants with hypotrophy, born in asphyxia, low Apgar points, hepatosplenomegaly, pathological jaundice and high transaminases activity (1). IgG and IgM class antybodies marking is also very important.
Celem naszej pracy było przedstawienie częstości występowania wrodzonych zakażeń TORCH wśród noworodków, hospitalizowanych w Klinice Patologii Noworodka II Katedry Pediatrii Akademii Medycznej w Warszawie w 1999 roku. Ponadto przedstawimy dwa przypadki tychże zakażeń. W 1999 roku w klinice zdiagnozowano wrodzone zakażenie TORCH u 6 pacjentów na 193 hospitalizowanych (co stanowi 3,1%). Rozpoznanie ustalono na podstawie wywiadów, obrazu klinicznego, badań obrazowych oraz obecności swoistych przeciwciał w klasie IgG i IgM. W jednym przypadku (A.„C” – Herpes simplex) dodatkowo zakażenie potwierdzono pośmiertnym badaniem histopatologicznym.
Patogeny z grupy TORCH to Toxoplasma gondii, inne czynniki (np. kiła, wirusy zapalenia wątroby, HIV, wirusy Echo i inne), wirus różyczki, wirus cytomegalii oraz wirus opryszczki. Kliniczne cechy wrodzonego zakażenia tymi drobnoustrojami często są do siebie bardzo podobne i początkowo trudne do rozróżnienia (2). Najczęściej występującymi objawami klinicznymi są: hepatosplenomegalia, niefizjologiczna żółtaczka, hipotrofia, wcześniactwo, zaburzenia hematologiczne (takie jak: niedokrwistość, wybroczyny, rumienie), objawy oczne (zapalenie naczyniówki i siatkówki, zaćma, zapalenie rogówki i spojówek, jaskra, małoocze), objawy z ośrodkowego układu nerwowego (małogłowie, wodogłowie, zwapnienia wewnątrzczaszkowe). Wrodzone zakażenie TORCH może się także objawiać zapaleniem płuc, mięśnia sercowego, nerek, wątroby. Spośród wyników badań laboratoryjnych najczęściej notowane nieprawidłowości to podwyższona aktywność enzymów wątrobowych (głównie AspAT i AlAT), niedokrwistość, małopłytkowość (ryc. 1 i ryc. 2).
Ryc. 1. Aktywność AspAT w grupie badanej (6 pacjentów) (U/l).
Ryc. 2. Aktywność AspAT w grupie badanej (U/l) - 6 pacjentów.
Bardzo duże znaczenie diagnostyczne ma oznaczanie poziomu swoistych przeciwciał w klasie IgM i IgG.
Wśród sześciorga dzieci, u których zdiagnozowano wrodzone zakażenie w 1999 roku, u czworga zaobserwowano hepatosplenomegalię (ryc. 3).
Ryc. 3. Częstość hepatosplenomegalii w grupie badanej.
Zwraca to uwagę na przydatność badania USG w celu ukierunkowania rozpoznania. Natomiast badanie radiologiczne jest podstawową metodą diagnostyczną przy podejrzeniu zapalenia płuc, pomocniczą w septycznym zapaleniu stawów, szpiku kostnego lub ognisk kostnych w kile, różyczce i cytomegalii (2).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Wlazłowski J. i wsp.: Zakażenie wirusem cytomegalii u noworodków i niemowląt. Przegląd pediatryczny 2000, 2:136-139. 2. Richard E. Behrman: Podręcznik Pediatrii, PWN 1996, 555-560.
Nowa Pediatria 2/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria