Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2013, s. 326-327
Prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Komentarz do prac
Przekazywany do rąk czytelników numer „Postępów Nauk Medycznych” omawia wybrane zagadnienia dotyczące otyłości. Prezentowane prace doświadczalne i poglądowe mają na celu przybliżenie rozwoju wiedzy w tym zakresie lekarzom, którzy na co dzień mają do czynienia z tym złożonym stanem, który wpływa niekorzystnie nie tylko na stan zdrowia ale ma poważne następstwa socjalne i psychologiczne.
Artykuły badawcze pochodzą z ośrodków zajmujących się otyłością olbrzymią. Napisane zostały przez specjalistów, którzy na co dzień pracują z chorymi z otyłością olbrzymią, a jednocześnie prowadzą badania naukowe – kliniczne nad tą patologią. Są one ogromnie interesujące i ważne, ponieważ zbliżają nas nie tylko do patogenezy otyłości, wskazują na jej skutki zdrowotne i psychologiczne, które mają szansę się zmniejszyć a nawet cofnąć po zmniejszeniu masy ciała, ale także wskazują kierunki działania lekarzy praktyków zarówno w opiece ambulatoryjnej jak i szpitalnej.
Pierwsza praca z tej grupy przygotowana przez Walicką i wsp. przedstawia wyniki badań nad wpływem płci na stężenia adipokin oraz ich korelacje z insulinoopornością u pacjentów z otyłością olbrzymią (1). Na ich podstawie autorzy wnioskują, że u pacjentów z otyłością olbrzymią występuje dymorfizm płciowy dotyczący stężeń adipokin oraz ich korelacji z insulinoopornością. Zjawisko to nie jest w pełni zrozumiałe, ale może być związane z różnicami w zakresie dystrybucji tkanki tłuszczowej.
Następna praca badawcza przygotowana przez Lisika i wsp. miała na celu ocenę częstości występowania niealkoholowej stłuszczeniowej patologii wątroby (NAFLD), zaburzeń biochemicznych towarzyszących tej patologii, jak również opracowanie sposobu pozwalającego na prognozowanie wystąpienia NAFLD lub niealkoholowego zapalenia wątroby (NASH) wśród chorych patologicznie otyłych (2). Autorzy na podstawie zgromadzonego retrospektywnego materiału (na podstawie badań biochemicznych) ustalili, że u osób patologicznie otyłych zakwalifikowanych do zabiegu chirurgicznego leczenia otyłości występuje NAFLD. Podkreślenia wymaga, że opracowany na podstawie ich pracy model regresji logistycznej, pozwala na przewidzenie wystąpienia związanych z otyłością zmian histologicznych w wątrobie, bez konieczności wykonywania biopsji tego narządu. Ustalenia te mają konkretny wymiar praktyczny.
Praca przygotowana przez Dziurowicz-Kozłowską i wsp., dotycząca funkcjonowania fizycznego, psychologicznego i społecznego pacjentów poddanych chirurgicznemu leczeniu otyłości metodą Opaskowej Plastyki Żołądka (VBG), oparta na psychospołecznym modelu zdrowia jest potwierdzeniem, że otyłość niekorzystnie wpływa na psychikę (3). Wnioski, że po operacyjnym leczeniu otyłości metodą VBG dochodzi nie tylko do skutecznej redukcji masy ciała. ale poprawie ulega funkcjonowanie fizyczne i psychologiczne pacjentów otyłych już po trzech miesiącach, a w sześć miesięcy po VBG poprawie ulega funkcjonowanie społeczne pacjentów otyłych, wskazuje na celowość chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej.
W pracy następnej Kuźmińska i wsp. analizują związek między występowaniem zaburzeń oddychania w czasie snu (ZOCS) a otyłością na podstawie oceny BMI (Body Mass Index) i AHI (Apnea Hypnea Index) u pacjentów, kierowanych do pracowni polisomnograficznej przez lekarzy różnych specjalności z powodu podejrzenia ZOCS (4). Po analizie 960 badań polisomnograficznych i danych antropometrycznych stwierdzono, że w ogólnej populacji pacjentów z podejrzeniem zaburzeń oddychania w czasie snu dominują zmiany o charakterze bezdechu sennego (OBS) oraz że wyższe AHI jest skorelowane z wyższym BMI. Wyniki tej pracy wskazują, że otyłość jest jednym z głównych czynników rozwoju OBS.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Walicka M, Bik W, Wolińska-Witort E, Marcinowska-Suchowierska E: Gender dependent dimorphism in adipokines levels and its correlations with insulin resistance in extremely obese patients. Post N Med 2013; 4: 262-266.
2. Lisik W, Ziemiański P, Marszałek R et al.: Nonalcoholic fatty liver disease in patients with morbid obesity. Post N Med 2013; 4: 267-274.
3. Dziurowicz-Kozłowska AH, Wierzbicki Z, Chmura A, Lisik W: Physical, psychological and social functioning of patients undergoing surgical treatment of obesity. Post N Med 2013; 4: 275-280.
4. Kuźmińska M, Marcinowska-Suchowierska E: Coexistence of obesity and sleep-disordered breathing in patients with suspected sleep apnea syndrome polysomnography referred by physicians of different specialties. Post N Med 2013; 4: 281-289.
5. Domienik-Karłowicz J, Dzikowska-Diduch O, Lisik W et al.: Common carotid intima-media thickness assessment in morbidly obese patients undergoing bariatric surgery. Post N Med 2013; 4: 290-295.
6. Binda A, Ciesielski A, Jaworski P, Tarnowski W: Laparoscopic sleeve gastrectomy in the treatment of obesity – own experience. Post N Med 2013; 4: 296-300.
7. Wąsowski M, Walicka M, Marcinowska-Suchowierska E: Otyłość – definicja, epidemiologia, patogeneza. Post N Med 2013; 4: 301-306.
8. Czerwińska E, Walicka M, Marcinowska-Suchowierska E: Otyłość – czy zawsze prosta? Post N Med. 2013; 4: 307-310.
9. Walicka M, Marcinowska-Suchowierska E: Otyłość a cukrzyca. Post N Med 2013; 4: 311-315.
10. Wąsowski M, Marcinowska-Suchowierska E: The link between obesity and cancer. Post N Med 2013; 4: 316-325.
Postępy Nauk Medycznych 4/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych