Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2015, s. 189-190
Martyna Wereszczyńska
Prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia – wybitny znawca produktów zielarskich i pszczelich
1 ***
Prof. dr. hab. n. farm. Bogdan Kędzia
Profesor dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia jest wybitnym specjalistą w dziedzinie mikrobiologii leku roślinnego, produktów zielarskich oraz apiterapii. Autor wielu publikacji książkowych i artykułów, wieloletni redaktor czasopism naukowych oraz autorytet wśród farmaceutów i zwolenników medycyny naturalnej. Stworzył grunt dla nowej dziedziny nauk biologicznych – mikrobiologii leku roślinnego.
Profesor urodził się 28 stycznia 1939 roku w Wilnie jako syn Stanisława i Amandy Kędziów. Wykształcenie średnie odebrał w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku Wrzeszczu, czego finałem była zdana w 1957 roku matura. Początek jego przygody z naukami farmaceutycznymi stanowiły studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Gdańsku. Obronę pracy magisterskiej pt. „Badania metabolizmu endogennego szczepów gronkowców pochodzących od chorych i od nosicieli” oraz tytuł magistra farmacji Profesor uzyskał w 1964 roku. Wzmożona działalność naukowa, prowadzona przez cały czas studiów, przyniosła cztery publikacje naukowe już na początkowym etapie edukacji wyższej.
Pierwszy tytuł naukowy zaowocował kontynuacją ścieżki zawodowej Profesora Kędzi. Prace badawcze oraz naukę kontynuował on na Akademii Medycznej w Poznaniu, pracując tam w latach 1965-1972 jako asystent i starszy asystent w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej. W 1970 roku na podstawie rozprawy pt. „Właściwości metaboliczne gronkowców wrażliwych i opornych na chloramfenikol” uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych. W roku 2000 na Akademii Medycznej w Poznaniu Profesor Kędzia otrzymał habilitację. Przebywał na stażach naukowych w Chinach, Japonii, Korei Południowej i Nowej Zelandii.
Profesor Kędzia od początku swojej pracy naukowej zasiada w ważnych towarzystwach i klubach naukowych. Od 1963 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i od 1965 roku Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W 1989 roku został członkiem grupy roboczej Aerozole w Medycynie, zaś od 1994 roku – Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego. Profesor należy ponadto do sekcji naukowej Polskiego Komitetu Zielarskiego, jest członkiem Komisji Apiterapii Polskiego Związku Pszczelarskiego, Komisji Leku Naturalnego i Biotechnologii Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN oraz Zespołu ds. Czystości Mikrobiologicznej Komisji „Farmakopei Polskiej”. Od lat związany jest z Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W latach 1977-1990 Profesor Bogdan Kędzia pełnił funkcję Sekretarza Rady Naukowej w Instytucie Roślin i Przetworów Zielarskich (obecnie Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich), będąc jednocześnie członkiem Rady (do 2004 roku). Z IRiPZ związany od 1972 roku, kiedy podjął pracę na stanowisku adiunkta i kierownika Pracowni Mikrobiologicznej Zakładu Farmakologii. Następnie w latach 1980-1986 pełnił obowiązki kierownika Zakładu Farmakologii, w latach 1992-2002 był kierownikiem tegoż Zakładu, a od 2003 roku pracownikiem Zakładu Farmakologii i Fitochemii. Od 2015 roku pracuje w Zakładzie Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii.
Profesor Bogdan Kędzia jest autorem lub współautorem blisko 600 publikacji. Są to prace oryginalne, przeglądowe, komunikaty zjazdowe, streszczenia prac z konferencji, patenty, normy, prace popularnonaukowe oraz publikacje książkowe. Tematyka zainteresowań badawczych Profesora Kędzi dotyczy zagadnień z zakresu: metabolizmu drobnoustrojów chorobotwórczych, mechanizmu oporności drobnoustrojów na antybiotyki, zakażeń szpitalnych, skuteczności działania środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, jałowości leków, działania antybiotycznego leków roślinnych u ludzi, aktywności antybiotycznej substancji pochodzenia roślinnego (ze szczególnym uwzględnieniem olejków eterycznych i ich składników), aktywności antybiotycznej nowych substancji chemicznych, zanieczyszczeń mikrobiologicznych surowców i preparatów zielarskich, izolacji i identyfikacji drobnoustrojów chorobotwórczych występujących w surowcach zielarskich, grzybów pleśniowych i wytwarzających mykotoksyny, obniżania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w surowcach zielarskich, wymagań mikrobiologicznych dla surowców i preparatów roślinnych, czystości mikrobiologicznej produktów zielarskich oraz właściwości farmakologicznych, mikrobiologicznych i leczniczych produktów pszczelich. Wpływu produktów pszczelich na leczenie chorób serca i układu krążenia dotyczy najnowsza książka Profesora Bogdana Kędzi („Produkty pszczele w leczeniu chorób serca i układu krążenia”, napisana wraz z Elżbietą Hołderną-Kędzią).
Autorytetu naukowego, jakim cieszy się Profesor Bogdan Kędzia, dowodzą otrzymane przez Profesora liczne odznaczenia i nagrody, m.in.: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Srebrna Odznaka „Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu”, Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, nagrody wojewódzkie: „Za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Nauki” i „Za Wybitne Osiągnięcia Techniki” oraz Złota Odznaka Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Poza aktywną działalnością naukową, Profesor Kędzia wielokrotnie gościł w redakcjach i radach czasopism naukowych. W latach 1979-1989 był sekretarzem redakcji „Herba Polonica”, a w latach 1993-2005 redaktorem prowadzącym i członkiem Rady „Postępów Aerozoloterapii”. Od 2004 roku aż do dziś jest natomiast redaktorem kwartalnika „Postępy Fitoterapii” – czasopisma będącego organem Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, uznanego w środowisku lekarzy rodzinnych, farmaceutów, pracowników naukowych wydziałów farmacji, farmakologii, żywności i żywienia, mikrobiologii lekarskiej i studentów wydziałów farmaceutycznych.
Martyna Wereszczyńska
Medycyna Rodzinna 4/2015
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna