Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2018, s. 27-31 | DOI: 10.25121/PF.2018.19.1.27
*Maciej Bilek1, Wojciech Szwerc2, Stanisław Sosnowski1, Ryszard Kocjan2
Zróżnicowanie zawartości manganu w soku drzewnym brzozowym w profilu czasu
Time-related variability of the manganese content in birch tree sap
1Katedra Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Stanisław Sosnowski
2Katedra Chemii, Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. chem. Ryszard Kocjan
Streszczenie
Wstęp. Sok brzozowy jest coraz popularniejszym środkiem spożywczym, którego właściwości żywieniowe i lecznicze związane są przede wszystkim z wysoką zawartością wybranych składników mineralnych. Stężenia manganu odnotowane w soku brzozowym czynią go jednym z najbogatszych źródeł tego pierwiastka, przy czym czynnikiem determinującym korzyści żywieniowe jest zarówno stanowisko, jak i drzewo, z którego pobierany jest sok. Równocześnie zwraca się uwagę, że zawartość innych związków mineralnych podlega znacznym wahaniom w profilu czasu, co również determinuje korzyści żywieniowe.
Cel pracy. Celem niniejszych badań było oszacowanie zróżnicowania zawartości manganu w soku drzewnym brzozowym w profilu czasu oraz interpretacja wyników z punktu widzenia korzyści żywieniowych.
Materiał i metody. Sok pobierano z 3 drzew brzozy zwisłej przez 16 kolejnych dni (28 lutego-15 marca 2015 r.). Oznaczanie ilościowe wykonywano techniką elektrotermiczną atomowej spektrometrii absorpcyjnej.
Wyniki. Średnie dla 16 pomiarów stężenia manganu dla soku brzozy nr 1 wyniosło 0,21 ± 0,08, dla brzozy nr 2 – 1,07 ± 0,38, zaś dla brzozy nr 3 – 0,81 ± 0,16 mg/l, rozrzut stężeń był zatem zbliżony do uprzednio stwierdzonego dla innych składników mineralnych. W ujęciu korzyści żywieniowych oznaczało to zmienność realizacji wystarczającego spożycia odpowiednio w zakresie od 3,8 do 12,7%, od 15,3 do 62,5% oraz od 18 do 35,3%. Stwierdzono ponadto, że stężenia manganu w soku badanych drzew odnotowane w roku 2015 były zbliżone do stężeń stwierdzonych dla soku pobranego z tych samych drzew w roku poprzednim.
Wnioski. Odnotowane uprzednio zróżnicowanie międzyosobnicze i międzystanowiskowe oraz wykazane w niniejszej pracy zróżnicowanie zawartości manganu w soku drzewnym brzozowym w profilu czasu sprawiają, że procedury pozyskiwania powinny uwzględniać wykorzystanie kilku drzew i łączenie pozyskanego soku w celu uzyskania surowca o określonych korzyściach żywieniowych i leczniczych.
Summary
Introduction. Birch tree sap is an increasingly popular food product. Its nutritional and health properties are primarily related to the high content of selected minerals. The concentration of manganese in birch sap make it one of the richest sources of this element. But the determining factor for manganese nutritional benefits is both the collection sites and the individual, from which the sap is collected. At the same time it is noted that the content of other minerals fluctuations in the time profile, which also determines the nutritional benefits.
Aim. The aim of this study was to determine the time-related variability of the manganese content in birch tree sap and interpretation of the results from the nutritional benefits point of view.
Material and methods. The tree sap was collected from three individuals of white birch for sixteen consecutive days (February 28-March 15, 2015). The manganese content was determined by the Electrothermal Technique of Atomic Absorption Spectrometry.
Results. For the sixteen measurements, the mean manganese concentration for birch No. 1 was 0.21 ± 0.08, for birch No. 2 – 1.07 ± 0.38, and for birch No. 3 – 0.81 ± 0.16 mg/l, thus, the scattering of the time-related concentrations was similar to those previously found for other minerals. In terms of nutritional benefits, this means a variation in Adequate Intake ranging from 3.8 to 12.7%, from 15.3 to 62.5%, and from 18 to 35.3%, respectively. It was also found that concentrations of manganese in the sap of examined individuals recorded in 2015 were similar to those found for the sap taken from the same trees in the previous year.
Conclusions. Taking into account the previously identified interindividual variation and differentiation between collection sites, as well as time-related variability of manganese content shown in this paper, it should be noted that the tree sap collecting procedures should take into account the use of several individuals and combining the obtained sap in order to obtain certain nutritional and health benefits.
Wprowadzenie
Sok brzozowy jest w Polsce środkiem spożywczym o stale rosnącej popularności (1). Z jednej strony swą coraz silniejszą pozycję na rynku zawdzięcza wciąż żywej pamięci o pozyskiwaniu go w przeszłości (2-4), z drugiej – powszechnie dostępna jest ugruntowana, nowoczesna wiedza naukowa dotycząca żywieniowych i leczniczych właściwości soków drzewnych, w tym soku brzozowego (5-7). Liczne badania prowadzone w Europie Środkowej i Północnej oraz wschodniej Azji wykazały, że za potencjalne właściwości lecznicze, jak i za korzyści żywieniowe soków drzewnych odpowiada przede wszystkim wysoka zawartość składników mineralnych (8-11). Badania prowadzone od niedawna w Polsce wykazały wysoką wartość rodzimych soków drzewnych, szczególnie zaś soku brzozowego, będącego źródłem m.in. cynku i miedzi (12, 13). Stężenia manganu odnotowane w soku brzozowym czynią go jednym z najbogatszych źródeł tego pierwiastka, przy czym czynnikami determinującymi korzyści żywieniowe okazały się zarówno stanowisko, jak i drzewo, z którego pobierany jest sok (14). Równocześnie, w efekcie badań rodzimego surowca zwrócono uwagę, że zawartość składników mineralnych podlega znacznym wahaniom w profilu czasu, co również w istotny sposób determinuje korzyści żywieniowe (15).
Cel pracy
Celem niniejszych badań było oszacowanie zróżnicowania zawartości manganu w soku drzewnym brzozowym w profilu czasu oraz interpretacja wyników z punktu widzenia korzyści żywieniowych i leczniczych.
Materiał i metody
Sok pobierano z 3 drzew brzozy zwisłej przez 16 kolejnych dni, tj. od 28 lutego do 15 marca 2015 roku. Pozyskiwanie soku prowadzono na terenie miejscowości Niwiska (powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie) ze stanowiska zlokalizowanego w pobliżu gospodarstwa rolnego określanego we wcześniejszych publikacjach jako „Gospodarstwo” (14, 16-19). Sok pobierano techniką nawiercania pnia drzewa, szczegółowo opisaną we wcześniejszych publikacjach, ograniczającą ryzyko uszkodzenia drzewa (14, 20). Pozyskiwanie soku z każdego drzewa prowadzono od godziny 12, aż do momentu zebrania 50 ml tego surowca. Sok niezwłocznie zamrażano, a po skompletowaniu całej partii transportowano w stanie zamrożonym do Zakładu Chemii Analitycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Następnie uruchamiano procedurę analityczną opisaną szczegółowo we wcześniej opublikowanej pracy (15). Parametry aparaturowe oraz walidacyjne oznaczania zawartości manganu techniką elektrotermiczną atomowej spektrometrii absorpcyjnej zestawiono w tabeli 1.
Tab. 1. Parametry aparaturowe i walidacyjne oznaczeń zawartości manganu techniką elektrotermiczną atomowej spektrometrii absorpcyjnej
Długość fali (nm)Temperatura suszenia (°C)Temperatura pirolizy (°C)Temperatura atomizacji po optymalizacji (°C)Zakres krzywej kalibracyjnej (μg/l)Współczynnik liniowościLOD (μg/l)LOQ (μg/l)
279,4880/90/110110020500-100,99990,1790,708
LOD – granica wykrywalności; LOQ – granica oznaczalności
Wyniki
Wyniki oznaczania zawartości manganu w soku drzewnym pozyskanym z 3 drzew brzozy zwisłej przedstawiono na rycinie 1.
Ryc. 1. Zawartość manganu w soku drzewnym brzozowym w zależności od dnia pozyskania

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2017-11-08
zaakceptowano do druku: 2017-12-15

Adres do korespondencji:
*dr n. farm. Maciej Bilek
Katedra Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytet Rzeszowski
ul. Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszów
tel.: +48 663-196-847
e-mail: mbilek@ur.edu.pl

Postępy Fitoterapii 1/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii