Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2018, s. 40-45 | DOI: 10.25121/PF.2018.19.1.40
*Anna Kędzia1, Andrzej W. Kędzia2
Wrażliwość bakterii beztlenowych na olejek anyżowy (Oleum anisi)
Susceptibility of anaerobic bacteria on anise oil (Oleum anisi)
1Emerytowany profesor dr hab. n. med. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Andrzej W. Kędzia, prof. nadzw.
Streszczenie
Wstęp. Anyżek (Pimpinella anisum L.) należy do rodziny Apiaceae. Roślina występuje w Chinach, Iranie, Indiach i Ameryce. Ma zielone lancetowate liście, białe kwiaty oraz owoce barwy zielonożółtej. Owoce wykorzystywane są do produkcji olejku. Olejek anyżowy jest szeroko stosowany w medycynie ludowej, a także do wytwarzania żywności, kosmetyków i środków leczniczych. Owoce zawierają 6-30% olejku eterycznego. Jego głównymi składnikami są: trans-anetol, estragol, eugenol, linalol, α-terpineol, cis-anetol, aldehyd anyżowy, kumaryny, metylochawikol, skopoletyna, umbeliferon, estrole i poliacetyleny.
Cel pracy. Celem badań była ocena przeciwdrobnoustrojowej aktywności olejku anyżowego wobec bakterii beztlenowych wyizolowanych z jamy ustnej i górnych dróg oddechowych.
Materiał i metody. Ogółem badaniom poddano 54 szczepy bakterii beztlenowych z rodzajów: Porphyromonas, Prevotella, Bacteroides, Parabacteroides, Fusobacterium, Tannerella, Finegoldia, Parvimonas, Peptostreptococcus, Actinomyces, Propionibacterium i Bifidobacterium, a także 8 szczepów wzorcowych – Bacteroides fragilis ATCC 25285, Porphyromonas asaccharolytica ATCC 29743, Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337, Fusobacterium nucleatum ATCC 25586, Finegoldia magna ATCC 29328, Parabacteroides distasonis ATCC 8503, Propionibacterium acnes ATCC 11827 oraz Actinomyces odontolyticus ATCC 17929. Wrażliwość (MIC) oznaczano metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella zawierającym 5% krwi baraniej, menadion i heminę. Inokulum zawierające 106 CFU na kroplę nanoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru zawierającego badany olejek lub bez niego (kontrola wzrostu szczepów). Inkubację płytek prowadzono w warunkach beztlenowych w anaerostatach zawierających mieszaninę gazów: 10% C02 , 10% H2 i 80% N2 , katalizator palladowy i wskaźnik beztlenowości, w temp. 37°C przez 48 godz. MIC określano jako najmniejsze rozcieńczenie olejku, które całkowicie hamowało wzrost bakterii beztlenowych.
Wyniki. Wyniki wskazują, że najbardziej wrażliwe na olejek anyżowy spośród Gram-ujemnych bakterii beztlenowych były szczepy Tannerella forsythia (MIC 0,5-< 0,12 mg/ml), Fusobacterium necrophorum, Bacteroides vulgatus i Bacteroides uniformis (MIC = 25 mg/ml). Szczepy z gatunków Prevotella bivia i Parabacteroides distasonis były najmniej wrażliwe na olejek. Wzrost tych bakterii był hamowany przez stężenia wynoszące > 2,0 mg/ml. Olejek anyżowy był bardziej aktywny wobec Gram-dodatnich pałeczek i ziarniaków w porównaniu z Gram-ujemnymi bakteriami beztlenowymi.
Wnioski. Olejek anyżowy był bardzo aktywny wobec wszystkich testowanych bakterii beztlenowych. Najbardziej wrażliwe okazały się szczepy z gatunku Tannerella forsythia, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides vulgatus i Bacteroides uniformis. Gram-dodatnie pałeczki i ziarniaki charakteryzowały się wyższą wrażliwością na olejek anyżowy w porównaniu z beztlenowymi Gram-ujemnymi pałeczkami.
Summary
Introduction. Anise (Pimpinella anisum L.) belong to Apiaceae family. The plant is distributed in China, Iran, Indie and America. The fruits green' lanceoled leaves, white flowers and green-yellow seeds. The fruits are used to produce an essential oils. The anise oil is widely used in folk medicine, food, cosmetic and pharmaceutical industries. The fruits consists of 6-30% volatile oil. Its the major components are trans-anethole, estragol, eugenol, linalool, α-terpineol, cis-anethole, anisaldehyde, coumarins, methylchavikol, scopoletin, umbelliferone, estrols and polyacetylenes.
Aim. The aim of this study was to determine the antimicrobial activity of anise oil against anaerobic bacteria isolated from oral cavity and upper respiratory tract.
Material and methods. A total 54 strains of anaerobic bacteria and 8 standards strains from genera Porphyromonas, Prevotella, Bacteroides, Parabacteroides, Fusobacterium, Tannerella, Finegoldia, Peptostreptococcus, Actinomyces, Propionibacterium, Bifidobacterium and 8 standards strains Bacteroides fragilis ATCC 25285, Porphyromonas asaccharolytica ATCC 29743, Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337, Fusobacterium nucleatum ATCC 25586, Finegoldia magna ATCC 29328, Parabacteroides distasonis ATCC 8503, Propionibacterium acnes ATCC 11827 and Actinomyces odontolyticus ATCC 17929 were investigated.
The susceptibility (MIC) was determined by the two-fold of plate dilution method in Brucella agar supplemented with 5% defibrinated sheep blood, menadione and hemin. The inoculum containing 106 CFU/spot was seeded with Steers replicator upon the surface of agar containing testing oil and free oil (the strains growth control). Incubation the plates was performed in anaerobic conditions in anaerobic jars with 10% CO2 , 10% H2 and 80% N2 . The MIC was considered to be the last dilution that did not bacterial colonial growth.
Results. The results showed, that the most susceptible to oils from Gram-negative anaerobes were the strains of Tannerella forsythia (MIC 0.5-< 0.12 mg/ml), Fusobacterium necrophorum, Bacteroides vulgatus and Bacteroides uniformis (MIC = 25 mg/ml). The strains from genus of Prevotella bivia and Parabacteroides distasonis were the lowest sensitive. The growth of the strains was inhibited by concentration > 2.0 mg/ml. The anise oil was more active against Gram-positive rods and cocci then Gram-negative anaerobic bacteria.
Conclusions. The anise oil was very active against all bacterial strains tested. The most susceptible to oil was the strains from genus Tannerella forsythia, Fusobacteria necrophorum, Bacteroides vulgatus and Bacteroides uniformis. The Gram-positive-rods and cocci was more susceptible to anise oil then anaerobic Gram-negative rods.
Wstęp
Olejki eteryczne występują w wielu roślinach. Od wieków są wykorzystywane jako leki w medycynie tradycyjnej takich krajów, jak: Chiny, Iran i Indie. Podróżujący po wielu krajach Polak, Szymon Syreński (Syreniusz), żyjący w latach 1540-1611, napisał dzieło, w którym zamieścił opisy i rysunki 765 roślin. Był to podręcznik ziołolecznictwa (wydany w 1613 r.) zawierający m.in. opis i działanie anyżku.
Biedrzeniec (anyż, anyżek), Pimpinella anisum L. syn. Anisum vulgare Gaertn., należy do rodziny selerowatych (Apiaceae). Jest to roślina jednoroczna. Wymaga gleby bogatej w próchnicę. Osiąga wysokość do ok. 50 cm. Górna część łodygi jest rozgałęziona. Wytwarza zielone ząbkowane liście i drobne białe kwiaty ułożone w baldachy. Tworzy podłużny, zielonożółty, jajowaty owoc długości 5 mm. Owoce (Fructus anisi) są suszone w warunkach naturalnych lub specjalnych suszarniach. Zawierają one od 6 do 30% olejku eterycznego, który jest wykorzystywany w lecznictwie (1-3). Wśród głównych jego składników wymienia się: trans-anetol, estragon, eugenol, linalol, α-terpineol, cis-anetol, aldehyd anyżowy, kumaryny, metylochawikol, skopoletynę, umbeliferon, estrole i poliacetyleny (4-8).
Badania wskazują, że wyciągi wodne i alkoholowe oraz olejek anyżowy działają wykrztuśnie, rozkurczowo i przeciwwymiotnie (9, 10). Działają korzystnie w hipolipidemii, cukrzycy, menopauzie i wzmagają laktację (11-14). Wspomagają leczenie przewlekłego zapalenia zatok (15). Oddziałują korzystnie w zaburzeniach żołądkowych różnego pochodzenia i wrzodach żołądka (13, 14, 16-20). Doświadczenia przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że działanie przeciwbólowe olejku anyżowego można porównać do skuteczności morfiny czy aspiryny (18). Nasiona Pimpinella anisum działają osłaniająco na komórki wątroby (21). Udowodniły to doświadczenia przeprowadzone przez Jamshidzadeha i wsp. (21). Oddziałują one korzystnie w leczeniu kamicy nerek i pęcherza moczowego (22). Ponadto anyżek usprawnia zapamiętywanie w przypadku niedotlenienia mózgu i choroby Alzheimera (24, 25). De Sonsa (24), El-Hodairy (25) i inni autorzy (23-27) zalecają jego stosowanie w padaczce i depresji. Wykazuje też aktywność przeciwutleniającą (26).
W wielu publikacjach opisano aktywność przeciwdrobnoustrojową olejku. Obejmowała ona działanie na bakterie (4, 28-35), grzyby (32, 36-40), wirusy (41, 42) i owady (43-48). Przeprowadzone dotychczas doświadczenia dotyczą w większości bakterii tlenowych. Brak badań dotyczących bakterii beztlenowych.
Cel pracy
Celem badań było określenie wrażliwości bakterii beztlenowych wyizolowanych z jamy ustnej i górnych dróg oddechowych na olejek anyżowy.
Materiał i metody
Materiały do badań pobrano od pacjentów z zakażeniem w obrębie jamy ustnej oraz górnych dróg oddechowych. Ocenie wrażliwości poddano 54 szczepy bakterii beztlenowych wyizolowanych od pacjentów, które należały do następujących rodzajów: Porphyromonas (4 szczepy), Prevotella (7), Bacteroides (8), Parabacteroides (2), Fusobacterium (6), Tannerella (2), Finegoldia (6), Parvimonas (2), Peptostreptococcus (6), Actinomyces (4), Propionibacterium (6) i Bifidobacterium (2), a także 8 szczepów wzorcowych, w tym: Bacteroides fragilis ATCC 25285, Porphyromonas asaccharolytica ATCC 29743, Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337, Fusobacterium nucleatum ATCC 25586, Finegoldia magna ATCC 29328, Parabacteroides distasonis ATCC 8503, Propionibacterium acnes ATCC 11827 oraz Actinomyces odontolyticus ATCC 17929. Badanie wrażliwości (MIC) wymienionych bakterii na olejek anyżowy (Semifarm) przeprowadzono, wykorzystując metodę seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella zawierającym 5% krwi baraniej, menadion i heminę. Przed doświadczeniem olejek rozpuszczono w DMSO (Serva), w celu uzyskania stężenia 100 mg/ml. Kolejne rozcieńczenia przygotowano w jałowej wodzie destylowanej. Do badań użyto następujących stężeń olejku: 2,0, 1,5, 1,0, 0,5, 0,25 i 0,12 i mg/ml. Zawiesinę bakteryjną zawierającą 106 CFU na kroplę nanoszono na powierzchnię agaru aparatem Steersa. Do kontroli wzrostu szczepów wykorzystano podłoże niezawierające olejku. Podłoża z posiewami oraz podłoża kontrolne hodowano w anaerostatach zawierających mieszaninę gazów: 10% C02, 10% H2 i 80% N2, katalizator palladowy i wskaźnik beztlenowości, w temp. 37°C przez 48 godz. Za najmniejsze stężenie (MIC) olejku przymowano takie, które całkowicie hamowało wzrost ocenianych bakterii beztlenowych.
Wyniki i omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2018-01-11
zaakceptowano do druku: 2018-01-30

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. n. med. Anna Kędzia
ul. Małchowskiego 5/5, 80-262 Gdańsk Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 1/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii