Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2008, s. 2-6
*Aleksandra Stangret1, Anna Cendrowska2, Dariusz Szukiewicz1, 2
Wpływ Szkoły Rodzenia na subiektywną ocenę przygotowania teoretycznego i sprawnościowego do porodu
THE INFLUENCE OF PRENATAL CLASSES ON SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THEORETICAL AND PHYSICAL PREPARATION TO LABOR AMONG PREGNANT WOMEN
1Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Sławomir Maśliński
2Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jerzy Stelmachów
Streszczenie
Aim: The goal of this study is to assess the effect of Prenatal Classes on acquired knowledge of the labor process and on advantages of physical preparation among pregnant women.
Subject and methods: 30 women attending Prenatal Classes and 30 who were not attending Prenatal Classes were recruited to the study. The study was carried out twice: before starting Prenatal Classes Course and after accomplishing it. Measurements were carried out in the analogical gestational age in the group of pregnant women, who were not attending Prenatal Classes. Each time, both groups where given own questionnaire.
Results: Percentage of women attending Prenatal Classes Course claiming „I would like to learn about the proces of labor” decreased about 40%. Percentage of gravidas after Prenatal Classes Course, which utilised exercises learned was 80%, and among gravidas not attending the course was 40%.
Conclusions: 1. Subjective assessment of knowledge about labor and of physical preparation to labor was higher among women after Prenatal Classes Course. 2. Prenatal Classes attendance increases the awarness of utilising the exercises learned.
WSTĘP
Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia opierającej się na założeniach psychoprofilaktyki porodowej zmierza do odpowiedniego przygotowania emocjonalnego kobiety ciężarnej do porodu poprzez pogłębienie wiedzy o porodzie i zmianę nastawienia do niego, a także wyuczenie odpowiednich czynności porodowych, np. umiejętności oddychania, relaksacji (1, 2). Niezwykle ważną rolę odgrywa tu wytworzenie u kobiet nastawienia aktywnego, zadaniowego do porodu. Zakładając zasadność kompleksowego przygotowania do porodu metodą psychoprofilaktyki prowadzonej w Szkole Rodzenia w niniejszej pracy postanowiono zbadać, czy efektem ukończenia takiego kursu jest zmiana w subiektywnej ocenie wiedzy na temat porodu oraz nastawienia do stosowania ćwiczeń fizycznych podczas ciąży.
MATERIAŁ I METODY
Ogółem przebadano 60 kobiet w wieku od 22 do 34 lat. Grupę badaną stanowiło 30 kobiet, które zadeklarowały uczestnictwo w kursie Szkoły Rodzenia. Rekrutację ciężarnych do grupy badanej przeprowadzono w dwóch warszawskich Szkołach Rodzenia: Szkole Rodzenia przy Szpitalu Bródnowskim oraz Szkole Rodzenia mieszczącej się przy ulicy Kruczkowskiego 12b, w okresie luty-kwiecień 2006 roku. Grupę kontrolną stanowiło 30 ciężarnych, które nie zamierzały uczestniczyć w kursie Szkoły Rodzenia. Badanie zostało przeprowadzone w przychodniach poradni K, w miejscach pracy, na uczelniach, pomiędzy lutym-kwietniem 2006 roku. W obu ww. grupach ankietę przeprowadzono dwukrotnie, w terminach: T1 (przed rozpoczęciem kursu Szkoły Rodzenia, gdy ciężarne w obu grupach: badanej A i kontrolnej C, znajdowały się pomiędzy 26 a 32 tygodniem ciąży oraz T2 (po zakończeniu zajęć w Szkole Rodzenia przez grupę badaną – grupa B, tzn. od 4 do 8 tygodni później oraz w tym samym okresie w przypadku grupy kontrolnej – grupa D).
W badaniu wykorzystano ankietę własną. Posłużyła ona jako źródło danych dotyczących ciężarnych, a także dostarczyła informacji o obawach ciężarnych związanych z ciążą i porodem, oraz o subiektywnej ocenie przygotowania teoretycznego i sprawnościowego do porodu. Uzyskane odpowiedzi udzielone w ankiecie własnej zostały zanalizowane w sposób socjometryczny, polegający na ocenie częstości wyborów stwierdzeń zawartych w ankiecie. Analiza jakościowa posłużyła zbadaniu stosunku ciężarnych do ciąży, porodu oraz ich psychicznej i fizycznej gotowości do porodu. Dokonane wybory, zarówno pozytywnych, jak też i negatywnych stwierdzeń, zostały podzielone wg kryteriów, dotyczących odpowiednio: subiektywnej oceny przygotowania teoretycznego oraz sprawnościowego do porodu.
WYNIKI
Na podstawie analizy wyników można wykazać, że Szkoła Rodzenia zaspokaja u ciężarnej potrzebę zdobycia wiedzy na temat porodu – w grupie badanej po Szkole Rodzenia (B) odsetek ciężarnych, które deklarowały, że „nie wiedzą, co będzie je czekało w trakcie porodu” spadł z 16,67% do ok. 13%, a równocześnie o ok. 40% zmniejszył się też odsetek tych, które deklarowały, że „chciałyby się dowiedzieć jak będzie przebiegał ich poród”: z blisko 67% (A) do niespełna 27% (B) (ryc. 1).
Ryc. 1. Ciężarne o swoich obawach związanych z porodem, grupa A (przed rozpoczęciem Szkoły Rodzenia) i grupa B (te same ciężarne po ukończeniu kursu Szkoły Rodzenia).
Szkoła Rodzenia posługuje się nie tylko takim
narzędziem, jak dostarczanie ciężarnym niezbędnej wiedzy, ale – wskutek odpowiednich ćwiczeń będących przedmiotem zajęć w Szkole Rodzenia – ogranicza obawy ciężarnych związane z ich słabą kondycją fizyczną, które mogłyby mieć negatywny wpływ na przebieg porodu.
Wzrostu poziomu wiedzy na temat porodu i zmniejszenia obaw związanych ze zbliżającym się porodem nie zaobserwowano w grupie kontrolnej, nie uczestniczącej w kursie Szkoły Rodzenia (C, D). Stwierdzono natomiast w tej grupie tendencje odwrotne: wzrost niepewności i zaniepokojenia brakiem wiedzy o porodzie (ryc. 2). Różnice w charakterystyce przeżywanego lęku przed porodem stwierdzono pomiędzy ciężarnymi w grupie B (po Szkole Rodzenia), oraz ciężarnymi z grupy kontrolnej w tym samym okresie (D) (ryc. 3).
Ryc. 2. Ciężarne o swoich obawach związanych z porodem: grupa C (kontrolna niedeklarująca udziału w Szkole Rodzenia) i grupa D (kontrolna – od 4 do 8 tygodni później).
Ryc. 3. Obawy ciężarnych związane z porodem w grupach: B (po Szkole Rodzenia) i D (w grupie nieuczestniczącej w Szkole Rodzenia, w analogicznym okresie).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2008-03-16
zaakceptowano do druku: 2008-03-21

Adres do korespondencji:
*Aleksandra Stangret
Katedra i Zakład Patologii Ogólnej
i Doświadczalnej Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel.: 600 277 603
e-mail: a.stangret@op.pl


Nowa Medycyna 1/2008
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna