Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2008, s. 11-14
*Leopold Śliwa
Wpływ leczenia niepłodności techniką rozrodu wspomaganego na zdrowotność populacji ludzkiej
Effect of the treatment of fertility with assisted reproduction technology on health of human population
Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie
Kierownik Zakładu: dr hab. Leopold Śliwa
Streszczenie
The birth of Loise Brown in year 1978 can be helped many of infertile couples to overcome their infertility resulting in a delivery and birth of live and in good health child. Medicine, in this moment, have brought advanced techniques of artificial reproduction which in virto fertilization and injection of sperm to the cytoplasm of oocyte to helped of infertile couples. Increased public necessity in treating of infertility and improvements in assisted reproduction technology (ART) cause stable rise of children born using this technique in human population. So question arises how save are those procedures and what is a condition of children obtained using that treatment. Population investigations show that ART children have only slightly higher risk of premature parturitions, congenital malformations and predisposition to some diseases. There are however no reliable data dealing with fertility and possibility of genetic malformation transfer to the progeny of individuals born with help of that technique. Therefore it is impossible to present an unambiguous opinion if ART influences the genetic state of human population.
Dane demograficzne i medyczne opisujące zdrowotność współczesnych populacji ludzkich w wielu krajach wskazują na narastanie problemów związanych z reprodukcją. Zaobserwowano stały wzrost liczby pacjentów z obniżoną lub całkowitą niepłodnością. Zjawiska te w XX i na początku XXI wieku sukcesywnie wydają się narastać. Szacuje się, że ponad 20% par sygnalizuje problem z uzyskaniem naturalną drogą potomka, a ponad 10% wymaga interwencji medycznej w postaci odpowiedniej diagnostyki a wreszcie leczenia. Trudności reprodukcyjne człowieka wynikają obecnie, nie tylko z przyczyn biologicznych, jakimi mogą być zaburzenia genetyczne, rozwojowe, stany chorobowe i wpływ czynników środowiskowych ale również na płodność działają czynniki socjalne, społeczne a wreszcie ekonomiczne. Zagadnienia te zostały stosunkowo dobrze poznane i opisane a jednocześnie wskazano na rosnące oczekiwania ludzi w kierunku medycyny. Rośnie zapotrzebowanie na stosowanie odpowiednich metod diagnostycznych i leczniczych umożliwiających reprodukcję.
W przypadku braku możliwości lub efektywności możliwości leczenia przyczyn niepłodności jednego z partnerów, we współczesnej klinice wprowadzono coraz szerzej leczenie niepłodności metodami rozrodu wspomaganego medycznie (ART – Assisted Reproduction Technology). Działania te obejmują różnorodne sposoby postępowania, których celem jest uzyskanie zdrowego potomstwa przez parę niepłodną w naturalny sposób. Postępowaniami, których celem jest leczenie niepłodności metodą ART są między innymi: sztuczna dopochwowa lub domaciczna inseminacja, różne typy pozaustrojowego zapłodnienia, wśród których coraz powszechniejsze staje się wprowadzanie plemników do komórki jajowej, zamrażanie zarodków dające, między innymi, możliwość coraz dokładniejszej ich diagnostyki przedimplantacyjnej. Rozwój technik klinicznych ma na celu nie tylko zwiększenie efektywności postępowania, czyli podniesienie odsetka pozytywnych prób zakończonych ciążą i urodzeniem potomka, ale również zwiększenie bezpieczeństwa metody czyli zapewnienie zdrowia matki i jej przyszłego dziecka. W celu sprostania temu wymogowi metody postępowania medycznego i laboratoryjnego są stale doskonalone i standaryzowane. Właśnie troska o zdrowie jest przedmiotem stałego niepokoju towarzyszącego lekarzom przeprowadzającym zabiegi ART. Wątpliwości co do stosowania metod pojawiają się również w sferze etycznej, moralnej i prawnej. Wątpliwości tego rodzaju może rozproszyć odpowiednia popularyzacja i propaganda wyjaśniająca istotę zabiegów, ich znaczenie medyczne i biologiczne oraz, co najważniejsze, bezpieczeństwo zdrowotne ich stosowania (1, 2).
Pomimo wątpliwości i pewnych obaw ilość zabiegów ART na świecie stale rośnie, co wynika z wielkiej, wewnętrznej potrzeby płodzenia i wychowywania własnych dzieci przez pary pozostające w stałych związkach a nawet osoby samotne. Przełomowym, medycznie i propagandowo momentem był rok 1978 czyli moment urodzenia się Louise Brown, pierwszego dziecka poczętego w wyniku pozaustrojowego zapłodnienia. W krajach o wysokim stopniu rozwoju medycyny od tego momentu możliwość uzyskania przez niepłodne pary dzieci w wyniku zabiegów ART staje się coraz bardziej realna i dostępna. Obecnie szacuje się, że w populacjach tych krajów dzieci takie stanowią około 3%, a odsetek ten corocznie się powiększa. Biorąc pod uwagę ilość niepłodnych par w wysoko rozwiniętych krajach, szacuje się, że może on wzrosnąć do ponad 5%. Aby uwiarygodnić i propagować ten sposób leczenia konieczne są odpowiednie dane medyczne prezentujące bezpieczeństwo metody, zwłaszcza demonstrujące stan zdrowia dzieci uzyskanych w wyniku stosowania wspomaganego rozrodu. Informacje zebrane przez zainteresowane zagadnieniem instytucje o zasięgu międzynarodowym wskazują, że stosowane w odpowiednio wyposażonych jednostkach i przez dobrze wykształconych teoretycznie, i praktycznie lekarzy, zabiegi są bezpieczne i nie powodują uchwytnego wzrostu występowania zaburzeń w zdrowiu dzieci urodzonych w wyniku wspomaganych metod poczęcia, w stosunku do populacji poczętych w naturalny sposób. W związku z tym, w chwili obecnej, rekomendowane jest stosowanie ART jako skutecznej i bezpiecznej metody leczenia niepłodności (3, 4, 5, 6). Potencjalne obawy co do stanu zdrowia dzieci uzyskanych w wyniku zabiegów wspomaganego rozrodu tkwią w stanie zdrowia i obciążeniu genetycznym potencjalnych rodziców, manipulacjach przeprowadzanych na gametach lub zarodkach, stosowaniu leków hormonalnych oraz przebiegu ciąży, przykładowo, powikłaniach związanych z liczbą implantowanych zarodków i zygotycznością uzyskanych płodów. W trakcie postępowań ART, badaniami zdrowia potomstwa obejmuje się już kobiety będące w ciąży, monitorując jej przebieg a zwłaszcza stan i prawidłowy przebieg rozwoju zarodków i płodów. W tym przypadku zaobserwowano skrócenie trwania ciąży po ART oraz zwiększenie ryzyka przedwczesnego porodu oraz zmniejszenia u dzieci urodzeniowej masy ciała ze średnio 3393 g w normalnych ciążach do 3175 g, a nawet około 1400 g u dzieci po pozaustrojowym zapłodnieniu (7, 8, 9). Badania zdrowia dzieci kontynuowane są najczęściej tuż po porodzie lub w pierwszych okresach ich życia. Niestety, dane medyczne dotyczące późniejszych okresów życia tych dzieci nie są już tak dokładne i pełne, w związku z tym trudniejsze do obiektywnej analizy.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2007-12-22
zaakceptowano do druku: 2008-01-17

Adres do korespondencji:
*Leopold Śliwa
Zakład Biologii Rozwoju Człowieka
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków
tel.: (0-12) 422-99-49
e-mail: leosliwa@cm-uj.krakow.pl


Nowa Medycyna 1/2008
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna