Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 2-3/2007, s. 67-69
*Agnieszka Mielczarek, Izabela Strużycka, Anna Kwiatkowska, Michał Ganowicz
Wybrane przykłady wykorzystania mikroskopii sił atomowych w badaniach nano-struktury szkliwa – doniesienie wstępne1
The selected examples of the application of atomic force microscopy in nanostructure study of dental enamel – preliminary raport
Zakład Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta JodkowskaWstęp
Mikroskop sił atomowych (AFM), skonstruowany w 1986 roku, umożliwia uzyskanie obrazu powierzchni ze zdolnością rozdzielczą rzędu wymiaru atomów. Zasada działania tego systemu wykorzystuje siły oddziaływań międzyatomowych, powstałych podczas skanowania igłą powierzchni badanej próbki. Prezentowana technika znajduje szczególne zastosowanie w badaniach struktury, własności i dynamiki biomateriałów.
Podstawy teoretyczne budowy systemu AFM oraz możliwości jego wykorzystania omówiono we wcześniejszej publikacji (1).
W badaniach dla potrzeb stomatologii mikroskopia sił atomowych wykorzystywana jest od niedawna. Pozwala ona śledzić złożone zjawiska zachodzące na pograniczu powierzchni zęba i środowiska jamy ustnej. Przewidywana wysoka czułość techniki AFM umożliwia ocenę zmian toczących się w tkankach na poziomie subklinicznym, pod wpływem wielu zjawisk chemicznych i fizycznych. Analiza przeglądu piśmiennictwa zachęciła autorów do podjęcia badań własnych z zastosowaniem techniki AFM. Celem pracy była prezentacja wybranych przykładów zastosowania mikroskopii sił atomowych (AFM) w ocenie struktury szkliwa ludzkiego.
Materiał i metodyka
Jako materiał do badań in vitro wykorzystano ludzkie zęby usunięte z różnych wskazań stomatologicznych. Zęby po ekstrakcji płukano pod bieżącą wodą, oczyszczano mechanicznie i przechowywano w roztworze wody destylowanej z dodatkiem kryształków tymolu. Oczyszczone i utrwalone zęby wykorzystywano do dalszych badań w postaci próbek szkliwa.
Przygotowano 15 próbek szkliwa (3 mm x 4 mm) zatopionych w sześciennych bloczkach akrylowych (Durabase), które następnie płukano w myjce ultradźwiękowej i szlifowano oraz polerowano papierem z ostatecznym nasypem ziarna 0,3 ?m. Widok przygotowanych próbek przedstawia rycina 1. Próbki podzielono na cztery grupy i poddano wybranym procedurom chemicznym i fizycznym. Wykaz procedur zastosowanych w poszczególnych grupach badawczych zestawiono w tabeli 1. W grupie A wykorzystano kontrolne próbki szkliwa prawidłowego. W grupie B uwzględniono próbki szkliwa prawidłowego, które na okres 24 h umieszczono w cieplarce, w temperaturze 37°C, w mieszaninie ludzkiej śliny. W grupie C znalazły się próbki, które po 24-godzinnej inkubacji w ludzkiej ślinie poddano działaniu preparatu wybielającego zawierającego 14% H2O2 (blend a med, Whitestrips Supreme) przez okres 30 minut. Grupa D zawierała próbki, na powierzchnie których aplikowano 60 ?l coca-coli na okres 3 min.
Ryc. 1. Widok próbek szkliwa wykorzystanych w badaniach z użyciem techniki AFM.
Tabela 1. Zestawienie materiału badawczego.
Nazwa grupyIlość próbekProcedura
A3 próbki Szkliwo kontrolne - sz (K)
B3 próbkisz (K) + ślina
C3 próbkisz (K) + ślina + H2O2
D3 próbkisz (K) Coca-cola
Po przeprowadzeniu wyżej opisanych procedur, powierzchnie wszystkich próbek oceniano z zastosowaniem systemu nanotechnologii. W badaniach użyto Mikroskop Sił Atomowych AFM Digital Instruments (USA) NanoScope IV, pracując w trybie Taping mode (ryc. 2).
Ryc. 2. Widok mikroskopu sił atomowych AFM firmy Digital Instruments (USA) NanoScope IV.
Wyniki
Obrazy powierzchni szkliwa poddanego wybranym procedurom badawczym, zarejestrowane z użyciem mikroskopu sił atomowych zaprezentowano na rycinach 3-6.
Ryc. 3. Obrazy szkliwa prawidłowego (grupa A) uzyskane techniką AFM.
Ryc. 4. Obrazy szkliwa inkubowanego w roztworze ludzkiej śliny (grupa B), uzyskane techniką AFM.
Ryc. 5. Obrazy szkliwa poddanego działaniu preparatu wybielającego – 14% H2O2 (grupa C), uzyskane techniką AFM.
Ryc. 6. Obrazy szkliwa poddanego działaniu coca coli (3 min.) uzyskane techniką AFM.
Na rycinie 3 widoczny jest obraz szkliwa prawidłowego (grupa A), z uporządkowaną strukturą krystaliczną, złożoną ze ściśle upakowanych kryształów, otoczonych przestrzeniami między-pryzmatycznymi o niewielkim świetle.
Rycina 4 obrazuje próbkę szkliwa prawidłowego, inkubowanego w ludzkiej ślinie (grupa B). Na gładkiej powierzchni szkliwa widoczne są ziarniste, nieregularnie rozmieszczone, pojedyncze złogi. Zaadsorbowane złogi cechuje budowa wielkocząsteczkowa.
Obraz AFM szkliwa poddanego działaniu środka wybielającego (grupa C) zaprezentowano na rycinie 5. Analiza fotogramu wykazała, tworzenie się regularnych mikro-zagłębień na powierzchni szkliwa, o ograniczonej głębokości, sięgającej od 1 do 5 nm (ryc. 5).
Powierzchnię szkliwa trawionego napojem Coca-cola (grupa D) zilustrowano na rycinie 6. Obrazy AFM pozwalają zaobserwować już po 3 min. pojawienie się na powierzchni szkliwa zagłębień o nieregularnym zarysie i zróżnicowanej głębokości, sięgającej od 10 do 30 nm.
Wnioski
– Mikroskopia sił atomowych umożliwia uzyskanie obrazu o dużej precyzji, przez co pozwala na szczegółową ocenę jakości badanej powierzchni.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Mielczarek A., i wsp.: Badania nanostruktury twardych tkanek zęba za pomocą mikroskopu sił atomowych - przegląd piśmiennictwa. - Stomatologia Współczesna 2006, 5: 12-15. 2. Hannig M., et al.: Initial salivary pellicle formation on solid substrates studied by AFM. J. Nanosci Nanotechnol. 2004 May; 4, 5: 532-8. 3. Hegedus C., et al.: An atomic force microscopy study on the effect of bleaching agents on enamel surface. J. Dent. 1999 Sep; 27, 7: 509-15. 4. Chng H.K., et al.: Effect of hydrogen peroxide on intertubular dentine. Dent. 2005; 33, 5: 363-9. 5. Lippert F., Parker D.M., Jandt K.: In situ remineralisation of surface softened human enamel studied with AFM nanoindentation. Surf. Science 2004; 553, 1-3: 105-114. 6. Charig A., et al.: Enamel mineralization by calcium-containing-bicarbonate toothpastes: assessment by various techniques. Compend. Contin. Educ. Dent., 2004 Sep; 25, 9 Suppl 1: 14-24.
otrzymano: 2007-07-12
zaakceptowano do druku: 2007-07-24

Adres do korespondencji:
*Agnieszka Mielczarek
Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii AM w Warszawie
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel. (0-22) 502-20-32
e-mail: agam@amwaw.edu.pl

Nowa Stomatologia 2-3/2007
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia