Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2-3/2007, s. 77-81
Aleksandra Anuszewska, *Katarzyna Wróblewska, Marta Raczyńska
Ocena szczelności wypełnień kanałów wykonanych metodą kondensacji bocznej gutaperki z zastosowaniem trzech różnych uszczelniaczy – badania in vitro
The sealing evaluation of root canal fillings using the lateral condensation technique with three different sealers – in vitro study
Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska
Opiekun Koła: dr n. med. Marta Raczyńska, lek. dent. Joanna Kępa-Prokopienko
Wstęp
Podstawową zasadą warunkującą powodzenie leczenia endodontycznego jest właściwe mechaniczne i chemiczne opracowanie kanału korzeniowego oraz szczelne jego wypełnienie. Eliminacja lub redukcja mikroorganizmów z opracowanego kanału i szczelność wypełnienia zapobiegają powstaniu zapalenia tkanek okołowierzchołkowych lub przyspieszają gojenie istniejących już zmian, gdyż uniemożliwiają przedostawanie się do systemu kanałowego bakterii z jamy ustnej i zatrzymują płyny tkankowe mogące stanowić pożywkę dla bakterii pozostałych w odgałęzieniach bocznych lub kanalikach zębiny. Uzyskanie szczelności wypełnienia kanału wymaga zastosowania odpowiedniego materiału i techniki jego wprowadzenia do kanału korzeniowego.
Powszechnie uznawaną i polecaną metodą wypełniania kanałów korzeniowych jest kondensacja boczna gutaperki na zimno w połączeniu z uszczelniaczem. Gutaperka jest materiałem plastycznym, stabilnym objętościowo w technikach stosowanych na zimno, biozgodnym, nieulegającym resorpcji, nieprzepuszczającym bakterii i nieprzebarwiającym zębów. Ponadto obecność w ćwiekach gutaperkowych tlenku cynku (zwykle 33-61,5%) nadaje im pewne właściwości przeciwbakteryjne (1). Główną wadą ćwieków gutaperkowych jest jednak brak przyczepności do zębiny, co nie zapewnia szczelności wypełnionego kanału i wymaga zastosowania materiału uszczelniającego.
Cel pracy
Celem pracy była ocena stopnia mikroprzecieku wokół wypełnień kanałów korzeniowych wykonanych techniką kondensacji bocznej gutaperki przy zastosowaniu testu barwnikowego oraz analiza zależności między rodzajem użytego materiału uszczelniającego a szczelnością wypełnienia kanału.
Materiał i metody badawcze
Badanie przeprowadzono na 36 zębach ludzkich jednokanałowych (siekacze, kły, przedtrzonowe – usuniętych ze wskazań ortodontycznych, protetycznych, periodontologicznych lub chirurgicznych). Po oczyszczeniu zęby przechowywano w 10% roztworze formaliny. Po uzyskaniu dostępu do komory z uwzględnieniem poszerzenia endodontycznego, kanały korzeniowe wszystkich zębów opracowano w ten sam sposób wg przyjętych zasad metodą step-back do rozmiarów poszerzacza Kerra 45, 50, 55 ISO (MAF 30, 35, 40). Do przepłukiwania kanałów używano 1% NaOCl, 3% H2O2 i 0,9% NaCl w ilości 10 ml na każdy kanał. W przypadku kanałów zobliterowanych stosowano związki chelatujące (RC-Prep i Endosal). Po przepłukaniu kanały osuszono standaryzowanymi sączkami papierowymi. Następnie zęby podzielono losowo na trzy grupy po 12 zębów w każdej grupie w zależności od zastosowanego uszczelniacza (tab. 1). W każdej grupie kanały korzeniowe wypełniono techniką kondensacji bocznej gutaperki na zimno (ryc. 1). Końce ćwieków odcinano na wysokości ujść kanałów przy pomocy rozgrzanego ekskawatora lub nakładacza. Rozgrzaną gutaperkę kondensowano dodatkowo w ujściach kanałów upychadłem kulkowym. Po wypełnieniu kanałów ubytki zamykano wypełnieniem czasowym, a szczelność wypełnień zweryfikowano radiologicznie (ryc. 2). W obrazie RTG oceniano długość, na którą został wypełniony kanał, homogenność materiału oraz jego przyleganie do ścian kanału. Po weryfikacji radiologicznej do dalszych badań zakwalifikowano 30 zębów, które poddano testowi apikalnej penetracji barwnika. W tym celu zęby zabezpieczono pokrywając je dwukrotnie lakierem acetonowym pomijając okolicę otworu wierzchołkowego i zanurzono w 0,5% fuksynie zasadowej na 24 godziny. Tak przygotowane zęby przecięto piłą diamentową z chłodzeniem wodnym w ich osi długiej uzyskując szlify podłużne (ryc. 3). Głębokość penetracji barwnika oceniono w mikroskopie optycznym przy pow. 5x, a obraz spod mikroskopu porównano z obrazem RTG. Do oznaczenia stopnia mikroprzecieku zastosowano apikalny wskaźnik penetracji barwnika WPBa (wg Michalik) stanowiący iloraz sumy głębokości penetracji barwnika do długości roboczej kanału.
Skala WPBa przedstawia się następująco:
WPBa=0 – brak mikroprzecieku, szczelność optymalna;
0
0,5≤WPBa<1,0 – duży mikroprzeciek, szczelność zła;
WPBa=1,0 – całkowity mikroprzeciek, brak szczelności (2).
Tabela 1. Podział na grupy w zależności od zastosowanego uszczelniacza kanałowego.
Ryc. 1. Ząb po wypełnieniu kanału metodą bocznej kondensacji gutaperki na zimno. Ćwieki gutaperkowe wystające z komory zęba.
Ryc. 2. Kontrola rtg wypełnienia kanału metodą bocznej kondensacji gutaperki.
Ryc. 3. Szlif podłużny zęba.
Wyniki
W obrazie mikroskopowym zaobserwowano nieznaczny mikroprzeciek brzeżny. Niewielkie nieprawidłowości wypełnień stwierdzono ogółem w siedmiu przypadkach, co stanowi 23,3%. Maksymalną wartość penetracji barwnika – 1 mm odnotowano w dwóch zębach w grupie A i C, a minimalną – 0,5 mm w pięciu zębach, przy czym dwa zęby pochodziły z grupy A, dwa zęby z grupy B i jeden ząb z grupy C (tab. 2). Średnią liniową penetrację barwnika w każdej z grup przedstawiono na wykresie 1. Najlepsze wyniki uzyskano w grupie B, w której jako uszczelniacz zastosowano AH Plus (średnia penetracja barwnika – 0,1 mm). Dwukrotnie większą wartość średniej liniowej penetracji barwnika uzyskano w grupie A (z zastosowaniem materiału Apexit).
Tabela 2. Rozkład penetracji barwnika w poszczególnych grupach.
Grupa (uszczelniacz)Rozkład penetracji barwnika
0 mm0,5 mm1 mm1,5 mm
A APEXIT7210
B AH PLUS8200
C TOPSEAL8110
Wykres 1. Średnia liniowa penetracja barwnika w każdej z grup.
Analiza WPBA wykazała mały mikroprzeciek i dobrą szczelność w każdej z grup. Wartości WPBA w poszczególnych grupach przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Wartości WPBa w poszczególnych grupach.
Grupa (uszczelniacz)Suma penetracji barwnikaDługość roboczaWPBa
A APEXIT2 mm23 mm0,09
B AH PLUS1 mm21 mm0,05
C TOPSEAL1,5 mm19 mm0,08
Nie zanotowano znaczących statystycznie różnic pomiędzy poszczególnymi grupami (dokładny test Fishera, p> 0,83).
Dyskusja
W piśmiennictwie odnaleźć można uwagi krytycznie odnoszące się do kondensacji bocznej gutaperki na zimno. Maister i wsp. uważają, że powstające podczas kondensacji siły mogą powodować drobne pęknięcia i złamania w obrębie korzenia zęba (cyt. wg 3). Pojawiły się również informacje mówiące o braku homogenności materiału w kanale (3). Autorka uważa, że kanał korzeniowy wypełniony metodą bocznej kondensacji gutaperki jest uszczelniony tylko przy swoim wierzchołku i przy ujściu, a w środkowej części korzenia tworzą się puste przestrzenie (cyt. wg 4).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Barańska-Gachowska M.: Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego. Lublin Czelej Sp. z.o.o. 2004. 2. Michalik H.: Szczelność wypełnień kanałowych wykonanych technikami bocznej i pionowej kondensacji gutaperki, z użyciem różnych materiałów uszczelniających. Praca doktorska 1999; Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. 3. Pawlicka H.: Wpływ różnych technik kondensacji bocznej na szczelność i homogenność materiałów wypełniających kanał. Stom. Współcz., 1995; 2, nr 5: 406-409. 4. Pawińska M., Konopka-Czarnecka J.: Wypełnianie kanałów korzeniowych gutaperką metodą kondensacji bocznej - ocena kliniczna i radiologiczna. Nowa Stom. 1998; 1-2: 26-30. 5. Młyniec-Cebula M., Szoplińska M.: Wpływ uszczelniaczy kanałowych na skuteczność wypełniania kanałów korzeniowych ćwiekami gutaperkowymi w badaniach in vitro. Mag Stomat., 1992; 2: 10-14. 6. Limkangwalmongkol S., i wsp.: A comparative study of the apical leakage of four root canal sealers and laterally condensed gutta-percha J. Endod., 1991 Oct; 17, 10: 495-9. 7. Lipski M., Młyniec-Cebula M.: Najczęściej występujące trudności związane z wypełnianiem kanałów korzeniowych zębów metodą kondensacji bocznej gutaperki Stom. Współcz., 1995; 2, nr 4: 311-315. 8. Arabska-Przedpełska B.: Endodoncja. Warszawa Med. Tour Press International 2004. 9. Schafer E., Zandbiglari T.: Solubility of root-canal sealers in water and artificial saliva Int. Endod. J. 2003 Oct; 36, 10: 660-9. 10. Roggendorf M., i wsp.: Microleakage of five root canal sealers in dry and wet root canals. J. Dent. Res., Göteborg 2003 June; 82: B-345, 2678. 11. Bojar W., Brus-Sawczuk K.: Nowy uszczelniacz kanałowy na bazie silikonu. Badanie porównawcze wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych Stom. Współcz. 2005;12, nr 3: 15-19. 12. Wu M.K., et al.: Leakage of four root canal sealers at different thickness Int. Endod. J. 1994 Nov; 27, 6: 304-8. 13. Georgopoulou M.K., i wsp.: Effect of thickness on the sealing ability of some root canal sealers. Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. Oral. Radiol. Endod. 1995, Sep; 80, 3: 338-448. 14. Cohen B.I., i wsp.: Wytrzymałość na siły tnące wiązania z zębiną czterech uszczelniaczy Stom. Współcz., 2004; nr 1: 41-44. 15. Lee K.W., i wsp.: Adhesion of endodontic sealers to dentin and gutta-percha J. Endod., 2002 Oct; 28, 10: 684-8. 16. Suprabha B.S., et al.: A comparative evaluation of sealing ability of root canal sealers Indian J. Dent. Res., 2002 Jan-Mar; 13, 1:31-6. 17. Siqueira F.J. Jr., et al.: Evaluation of sealing ability, pH and flow rate of three calcium hydroxide-based sealers Endod. Dent. Traumatol., 1995 Oct; 11, 5: 225-87. 18. Limanowska-Shaw H., i wsp.: Badania laboratoryjne i wstępna ocena kliniczna uszczelniacza do wypełniania kanałów korzeniowych Apexit Czas. Stomat. 1994; XLVII,2: 11-16. 19. Barthel C.R., i wsp.: Bacterial leakage versus dye leakage in obturated root canals Int. Endod. J. 1999 Sep; 32, 5: 370-5.
otrzymano: 2007-07-12
zaakceptowano do druku: 2007-07-24

Adres do korespondencji:
*Katarzyna Wróblewska
Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii AM w Warszawie
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel. (0-22) 502-20-32
e-mail: kasiekwr@tlen.pl

Nowa Stomatologia 2-3/2007
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia