Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2-3/2007, s. 73-76
*Aleksandra Anuszewska, Katarzyna Wróblewska, Marta Raczyńska
Ocena porównawcza wypełnienia kanałów korzeniowych techniką kondensacji bocznej gutaperki oraz przy użyciu systemu Thermafil – badania in vitro
The sealing evaluation of root canal fillings using the lateral condensation technique and Thermafil system – in vitro study
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska
Opiekun Koła: dr n. med. Marta Raczyńska, lek. dent. Joanna Kępa-Prokopienko
Współczesna endodoncja dąży do szczelnego, szybkiego i łatwego wypełniania kanału, dlatego też w tej dziedzinie wraz z postępem techniki powstają nowe metody podnoszące jej efektywność. Pośród wielu technik wypełniania systemu kanałowego popularność zyskują metoda kondensacji bocznej gutaperki na zimno z zastosowaniem uszczelniacza i wypełnianie kanałów uplastycznionym termicznie obturatorem gutaperkowym z rdzeniem z tworzywa sztucznego, m.in. system Thermafil (Dentsply DeTrey), Densfil (Caulk/Dentsply), Soft-Core (CMS-Dental Aps), Innofil (Megadent Endo Products).
System wypełniania kanałów korzeniowych nośnikiem nieplastycznym z termoplastyczną gutaperką został opisany po raz pierwszy przez Johnsona w 1976 roku. Wówczas nośnik stanowiła nierdzewna stal lub tytan, pokryty warstwą α-gutaperki. Ze względu na trudności związane z usuwaniem wypełnienia w celu przygotowania kanału do dalszego leczenia protetycznego unowocześniono system stosując jako rdzeń wkładu nośnik plastikowy, umożliwiający łatwe usunięcie wypełnienia, a także poprzez wprowadzenie nowej cieplarki (Thermaprep PLUS) redukującej czas podgrzewania ćwieków do 30-60 sek. Tym samym stworzono system znacznie przyspieszający i ułatwiający proces wypełniania kanałów korzeniowych (1). Metoda kondensacji bocznej gutaperki na zimno jest obecnie najpowszechniej stosowana w wypełnianiu kanałów korzeniowych ze względu na dostępność materiałów i – zdaniem wielu autorów – wysoką efektywność.
Cel pracy
Celem pracy była ocena porównawcza szczelności wypełnienia kanałów korzeniowych w zależności od zastosowanej techniki przy użyciu tego samego uszczelniacza i tej samej techniki opracowania kanału – narzędziami rotacyjnymi ProFile (Dentsply Maillefer) oraz analiza mikroprzecieku wokół wypełnionego kanału przy zastosowaniu testu penetracji barwnika.
Materiał i metody badawcze
Do badania użyto 22 zęby ludzkie (jednokanałowe-sieczne), usunięte ze wskazań ortodontycznych, protetycznych lub periodontologicznych.
Po ekstrakcjach i dokładnym oczyszczeniu z resztek organicznych, do czasu badania zęby przechowywano w 10% roztworze formaliny. Następnie, po dokładnym wypłukaniu w roztworze 0,9% NaCl, przy użyciu turbiny i wiertła z nasypem diamentowym wykonano otwarcie komory. Odnaleziono ujścia kanałów korzeniowych, które opracowano mechanicznie przy pomocy wierteł Gates-Glidden. Po pulpektomii kanały opracowano metodą "crown-down” systemem maszynowym. W tym celu użyto narzędzi rotacyjnych typu ProFile o różnym stopniu stożkowatości i mikromotora redukującego obroty 16:1 ATR Technika z zastosowaniem środków lubrykujących (RC – Prep firmy Premier). Następnie, w celu usunięcia warstwy mazistej, kanały przepłukano roztworem 45% kwasu cytrynowego, 5,25% podchlorynem sodu i osuszono sączkami papierowymi (ryc. 1, 2).
Ryc. 1. Narzędzia rotacyjne typu Profile.
Ryc. 2. Mikromotor redukujący obroty ATR Technika.
Zęby podzielono losowo na dwie grupy (po 11 zębów w grupie), które wypełniono dwiema różnymi metodami z zastosowaniem uszczelniacza Apexit (Ivoclar Vivadent).
*grupa I – metoda kondensacji bocznej gutaperki na zimno,
*grupa II – system Thermafil – wypełnienie kanału uplastycznionym termicznie obturatorem gutaperkowym z rdzeniem z tworzywa sztucznego.
W obu grupach badawczych kanały korzeniowe wypełniono zgodnie z instrukcjami producentów i według ogólnie przyjętych zasad (ryc. 3, ryc. 4, ryc. 5). Po weryfikacji radiologicznej do dalszych badań zakwalifikowano 20 zębów, po 10 w każdej grupie.
Ryc. 3. Cieplarka Thermaprep PLUS.
Ryc. 4. Ząb wypełniony metodą kondensacji bocznej gutaperki przed odcięciem ćwieków gutaperkowych.
Ryc. 5. Ząb wypełniony systemem Thermafil przed odcięciem obturatora.
Korzenie i korony zębów pokryto dwiema warstwami lakieru acetonowego z ominięciem okolicy otworu wierzchołkowego i po wysuszeniu zęby zanurzono w 0,5% roztworze fuksyny zasadowej na 24 godziny. Po wypłukaniu w 0,9% NaCl wykonano szlify podłużne zębów piłą diamentową z chłodzeniem wodnym dla uniknięcia uplastycznienia gutaperki.
Wartość penetracji apikalnej barwnika skontrolowano pod mikroskopem optycznym w powiększeniu pięciokrotnym. Obliczono ją na podstawie rozległości wnikania barwnika przez otwór wierzchołkowy na odcinku od wierzchołka korzenia do jego najgłębszej penetracji wzdłuż kanału.
W celu analizy stopnia mikroprzecieku barwnika wykorzystano stosowany przez wielu autorów wskaźnik penetracji barwnika apikalny (10).
Na podstawie wskaźnika penetracji barwnika apikalnego (WPBa), stanowiącego sumę ilorazów głębokości penetracji barwnika (mm) do długości roboczej kanału każdego zęba, oceniono stopień mikroprzecieku według następujących oznaczeń:
WPBa=0 – brak mikroprzecieku, szczelność optymalna;
0
0,5≤WPBa<1,0 – duży mikroprzeciek, szczelność zła;
WPBa=1,0 – całkowity mikroprzeciek, brak szczelności (10).
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2007-07-12
zaakceptowano do druku: 2007-07-24

Adres do korespondencji:
*Aleksandra Anuszewska
Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii AM w Warszawie
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel. (0-22) 502-20-32
e-mail: ot-co@wp.pl

Nowa Stomatologia 2-3/2007
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia