Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 2-3/2007, s. 73-76
*Aleksandra Anuszewska, Katarzyna Wróblewska, Marta Raczyńska
Ocena porównawcza wypełnienia kanałów korzeniowych techniką kondensacji bocznej gutaperki oraz przy użyciu systemu Thermafil – badania in vitro
The sealing evaluation of root canal fillings using the lateral condensation technique and Thermafil system – in vitro study
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska
Opiekun Koła: dr n. med. Marta Raczyńska, lek. dent. Joanna Kępa-ProkopienkoWspółczesna endodoncja dąży do szczelnego, szybkiego i łatwego wypełniania kanału, dlatego też w tej dziedzinie wraz z postępem techniki powstają nowe metody podnoszące jej efektywność. Pośród wielu technik wypełniania systemu kanałowego popularność zyskują metoda kondensacji bocznej gutaperki na zimno z zastosowaniem uszczelniacza i wypełnianie kanałów uplastycznionym termicznie obturatorem gutaperkowym z rdzeniem z tworzywa sztucznego, m.in. system Thermafil (Dentsply DeTrey), Densfil (Caulk/Dentsply), Soft-Core (CMS-Dental Aps), Innofil (Megadent Endo Products).
System wypełniania kanałów korzeniowych nośnikiem nieplastycznym z termoplastyczną gutaperką został opisany po raz pierwszy przez Johnsona w 1976 roku. Wówczas nośnik stanowiła nierdzewna stal lub tytan, pokryty warstwą α-gutaperki. Ze względu na trudności związane z usuwaniem wypełnienia w celu przygotowania kanału do dalszego leczenia protetycznego unowocześniono system stosując jako rdzeń wkładu nośnik plastikowy, umożliwiający łatwe usunięcie wypełnienia, a także poprzez wprowadzenie nowej cieplarki (Thermaprep PLUS) redukującej czas podgrzewania ćwieków do 30-60 sek. Tym samym stworzono system znacznie przyspieszający i ułatwiający proces wypełniania kanałów korzeniowych (1). Metoda kondensacji bocznej gutaperki na zimno jest obecnie najpowszechniej stosowana w wypełnianiu kanałów korzeniowych ze względu na dostępność materiałów i – zdaniem wielu autorów – wysoką efektywność.
Cel pracy
Celem pracy była ocena porównawcza szczelności wypełnienia kanałów korzeniowych w zależności od zastosowanej techniki przy użyciu tego samego uszczelniacza i tej samej techniki opracowania kanału – narzędziami rotacyjnymi ProFile (Dentsply Maillefer) oraz analiza mikroprzecieku wokół wypełnionego kanału przy zastosowaniu testu penetracji barwnika.
Materiał i metody badawcze
Do badania użyto 22 zęby ludzkie (jednokanałowe-sieczne), usunięte ze wskazań ortodontycznych, protetycznych lub periodontologicznych.
Po ekstrakcjach i dokładnym oczyszczeniu z resztek organicznych, do czasu badania zęby przechowywano w 10% roztworze formaliny. Następnie, po dokładnym wypłukaniu w roztworze 0,9% NaCl, przy użyciu turbiny i wiertła z nasypem diamentowym wykonano otwarcie komory. Odnaleziono ujścia kanałów korzeniowych, które opracowano mechanicznie przy pomocy wierteł Gates-Glidden. Po pulpektomii kanały opracowano metodą "crown-down” systemem maszynowym. W tym celu użyto narzędzi rotacyjnych typu ProFile o różnym stopniu stożkowatości i mikromotora redukującego obroty 16:1 ATR Technika z zastosowaniem środków lubrykujących (RC – Prep firmy Premier). Następnie, w celu usunięcia warstwy mazistej, kanały przepłukano roztworem 45% kwasu cytrynowego, 5,25% podchlorynem sodu i osuszono sączkami papierowymi (ryc. 1, 2).
Ryc. 1. Narzędzia rotacyjne typu Profile.
Ryc. 2. Mikromotor redukujący obroty ATR Technika.
Zęby podzielono losowo na dwie grupy (po 11 zębów w grupie), które wypełniono dwiema różnymi metodami z zastosowaniem uszczelniacza Apexit (Ivoclar Vivadent).
*grupa I – metoda kondensacji bocznej gutaperki na zimno,
*grupa II – system Thermafil – wypełnienie kanału uplastycznionym termicznie obturatorem gutaperkowym z rdzeniem z tworzywa sztucznego.
W obu grupach badawczych kanały korzeniowe wypełniono zgodnie z instrukcjami producentów i według ogólnie przyjętych zasad (ryc. 3, ryc. 4, ryc. 5). Po weryfikacji radiologicznej do dalszych badań zakwalifikowano 20 zębów, po 10 w każdej grupie.
Ryc. 3. Cieplarka Thermaprep PLUS.
Ryc. 4. Ząb wypełniony metodą kondensacji bocznej gutaperki przed odcięciem ćwieków gutaperkowych.
Ryc. 5. Ząb wypełniony systemem Thermafil przed odcięciem obturatora.
Korzenie i korony zębów pokryto dwiema warstwami lakieru acetonowego z ominięciem okolicy otworu wierzchołkowego i po wysuszeniu zęby zanurzono w 0,5% roztworze fuksyny zasadowej na 24 godziny. Po wypłukaniu w 0,9% NaCl wykonano szlify podłużne zębów piłą diamentową z chłodzeniem wodnym dla uniknięcia uplastycznienia gutaperki.
Wartość penetracji apikalnej barwnika skontrolowano pod mikroskopem optycznym w powiększeniu pięciokrotnym. Obliczono ją na podstawie rozległości wnikania barwnika przez otwór wierzchołkowy na odcinku od wierzchołka korzenia do jego najgłębszej penetracji wzdłuż kanału.
W celu analizy stopnia mikroprzecieku barwnika wykorzystano stosowany przez wielu autorów wskaźnik penetracji barwnika apikalny (10).
Na podstawie wskaźnika penetracji barwnika apikalnego (WPBa), stanowiącego sumę ilorazów głębokości penetracji barwnika (mm) do długości roboczej kanału każdego zęba, oceniono stopień mikroprzecieku według następujących oznaczeń:
WPBa=0 – brak mikroprzecieku, szczelność optymalna;
0
0,5≤WPBa<1,0 – duży mikroprzeciek, szczelność zła;
WPBa=1,0 – całkowity mikroprzeciek, brak szczelności (10).
Wyniki
W obrazie mikroskopowym zaobserwowano mikroprzeciek brzeżny w sześciu zębach wypełnionych systemem Thermafil (tab. 1):
Tabela 1. Rozkład penetracji barwnika w grupie zębów wypełnionych systemem Thermafil.
Długość robocza (mm)Mikroprzeciek (mm)WPBa
2300
2100
2000
2000
2210,045
2130,14
2110,049
2010,05
2010,05
1810,056
– maksymalny mikroprzeciek w jednym zębie – 3 mm, w pięciu zębach – 1 mm i w jednym zębie wypełnionym metodą kondensacji bocznej gutaperki – 1 mm (tab. 2).
Tabela 2. Rozkład penetracji barwnika w grupie zębów wypełnionych metodą kondensacji bocznej gutaperki na zimno.
Długość robocza (mm)Mikroprzeciek (mm)WPBa
2300
2200
2100
2100
2100
2000
2000
1900
1800
2110,05

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Lipski M.: Techniki wypełniania kanałów korzeniowych zębów rozgrzaną gutaperką z nośnikiem nieplastycznym. Mag. Stomat., 2002; 11: 14-19. 2. Lipski M., Młyniec-Cebula M.: Najczęściej występujące trudności związane z wypełnianiem kanałów korzeniowych zębów metodą kondensacji bocznej gutaperki. Stom. Współcz., 1995; 2, 4: 311-315. 3. Langeland K., Guldener H.A.: Endodontologie. Diagnostik und Therapie. Georg Thieme Stuttgart New York 1987. 4. Brayton S.M., Davis S.R., Goldman M.: Gutta-percha root canal fillings Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol., 1973; 35: 226-31. 5. Eguchi D.S., et al.: A comparison of the area of the canal space occupied by gutta-percha following four gutta-percha obturation techniques using procosol sealer J. Endod. 1985; 11: 66-75. 6. Peters D.D.: Two year in vitro solubility evaluation of four gutta-percha sealer obturation techniques J. Endod., 1986; 12: 139-45. 7. Gençog˘lu N., et al.: Comparison of different gutta-percha root filling techniques: Thermafil, Quick-Fill, System B and lateral condensation Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. Oral. Radiol. Endod., 2002; 93: 333-6. 8. Gilhooly R.M.P., et al.: Comparison of lateral condensation and thermomechanically compacted warm α-phase gutta-percha with a single cone for obturating curved canals Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. Oral. Radiol. Endod., 2001; 91: 89-94. 9. Pawlicka H., Ebert J.: Ocena szczelności wypełnień kanałowych za pomocą testu penetracji barwnika. Czas. Stomat., 1997; L, 2:71-74. 10. Michalik H.: Szczelność wypełnień kanałowych wykonanych technikami bocznej i pionowej kondensacji gutaperki, z użyciem różnych materiałów uszczelniających. Praca doktorska 1999; Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
otrzymano: 2007-07-12
zaakceptowano do druku: 2007-07-24

Adres do korespondencji:
*Aleksandra Anuszewska
Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii AM w Warszawie
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel. (0-22) 502-20-32
e-mail: ot-co@wp.pl

Nowa Stomatologia 2-3/2007
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia