Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2002, s. 227-231
Zdzisława Kycler, Jerzy Alkiewicz, Anna Bręborowicz, Urszula Bugaj
Nietolerancja wysiłku u dzieci chorych na astmę oskrzelową, a obiektywna ocena wydolności oddechowej po wysiłku
Effort intolerance in children with asthma and objective assessment of the lung function after exercise
z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Alkiewicz
Streszczenie
The aim of the study was to assess the lung function after exercise in children with asthma diagnosis who suffered from effort intolerance. We examined 92 children (aged 5-18 years old) with mild and moderate asthma. Exercise challenge was performed on traedmill set and consisted of 6-8 minutes long running at 85% of maximal predicted heart rate for age. The patients were eligibled if FEV1 on admission was at least 70% of predicted value. Before the exercise test spirometric parameters of most children were situated within 80-120% of normal value. Positive exercise test (based on decrease of any spirometric parameters below a describing air flow) was observed in 20 children (21.7%). Decrease of FEV1 of more than 15% of initial value was found in 19.6%, 10-15% in 8.7%, 5-10% in 21.7% of evaluated children; decrease of less than 5% was noticed in 39.1% of children. The PEF value fall of more than 15% concerned 34.8% patients, 10-15% – was revealed in 21.7%, 5-10% in 11.9%, 5% in 20.7%. The lowest mean values of measured spirometric parameters were observed at 5th minute after exercise test. Twelve children needed short acting beta2 agonist to reverse exercise induced obstruction. We found significant discrepancy between the asthmatic patients feeling of exercise intolerance and true asthma exacerbation after effort. Exercise intolerance, reported by children suffering from asthma should be verified by exercise test.Astma oskrzelowa jest najczęstszą przewlekłą chorobą wieku dziecięcego (1). Jak wynika ze statystyk amerykańskich, liczba konsultacji ambulatoryjnych z powodu astmy wynosi 22% wszystkich konsultacji w ciągu roku, a 10 mln dni opuszczają rocznie w szkole dzieci chore na astmę (2, 3). Charakterystyczny dla astmy przewlekły proces zapalny (4) wykazuje różne nasilenie i prowadzi do różnego stopnia upośledzenia drożności oskrzeli. Konsekwencją jest pogorszenie wydolności oddechowej, które znajduje odzwierciedlenie w badaniu czynnościowym układu oddechowego w postaci spadku wartości takich parametrów jak FEV1, PEF. Pomiar tych parametrów stanowi, oprócz oceny częstości występowania objawów astmy, główne kryterium ustalania intensywności terapii przeciwastmatycznej. Następstwem stanu zapalnego błony śluzowej oskrzeli u astmatyków jest także zwiększenie reaktywności oskrzeli, co przejawia się szybko następującymi zmianami ich drożności po ekspozycji na bodźce nieswoiste. Sont i wsp. (5) wykazali, że kontrola zapalenia w astmie i efekty kliniczne leczenia są lepsze, gdy przy ustalaniu leczenia uwzględnia się nie tylko parametry statyczne badania czynnościowego, ale także stopień reaktywności oskrzeli. Źródłem informacji na ten temat mogą być dane z wywiadu – a więc odpowiedź na pytanie jak chory toleruje wysiłek, jak reaguje na zmiany temperatury powietrza, ekspozycję na zanieczyszczenia powietrza takie jak dym tytoniowy, aerozole, zapylenie. Największe znaczenie przypisuje się jednak ocenie tolerancji wysiłku (6, 7). Wielu chorych podaje łatwą męczliwość mimo że wyniki badania czynnościowego są prawidłowe, a leki interwencyjne stosowane są bardzo rzadko. W opisie dolegliwości chorzy podają występowanie „zadyszki”, „zasapania”, kaszlu, brak tchu, uczucie ucisku w klatce piersiowej, osłabienie, nadmierne pocenie lub rumień skóry, głównie w obrębie twarzy.
Celem pracy była obiektywizacja przyczyny nietolerancji wysiłku u dzieci chorych na astmę i ocena rzeczywistego udziału obturacji wywołanej wysiłkiem na podstawie testu wysiłkowego.
MATERIAŁ I METODY
Badaniem objęto 92 dzieci w wieku 5-18 lat (średnia wieku 11,5 lat). W grupie tej znalazło się 33 dziewczynek (35,9%) i 59 chłopców (64,1%). U wszystkich dzieci rozpoznanie astmy było ustalone co najmniej 6 miesięcy przed badaniem na podstawie typowych objawów klinicznych i odwracalności obturacji po podaniu beta-2-mimetyków. Wykluczono mukowiscydozę, zaburzenia odporności humoralnej, obecność ognisk zakażenia.
Podłoże atopowe choroby było potwierdzone na podstawie podwyższonego stężenia IgE i/lub dodatnich testów skórnych u 53 chorych (57,6%). U 33 dzieci (35,9%) stwierdzono współistnienie alergicznego nieżytu nosa. U wszystkich objawy występowały sezonowo w okresie wiosenno-letnim. W badanej grupie 44 dzieci (47,8%) chorowało na astmę o lekkim i 48 dzieci (52,2%) o umiarkowanym stopniu ciężkości.
W leczeniu przeciwzapalnym stosowano przewlekle kromoglikan sodu u 35 dzieci (38,0%), budesonid u 56 dzieci (60,8%) (w dawce do 400 mg u 12 i od 400 do 800 mg u 44). Czterdzieści czworo dzieci (47,8%) otrzymywało długo działające beta-2-mimetyki, dziewięcioro (9,8%) teofilinę o przedłużonym działaniu i jedno dziecko montelukast.
Podstawą kwalifikacji do badania było uzyskanie w wywiadzie informacji na temat nietolerancji wysiłku pod postacią kaszlu, świszczącego oddechu, duszności (tachypnoe, brak tchu, uczucie ucisku w klatce piersiowej). U żadnego dziecka nie obserwowano po wysiłku sinicy, omdlenia. Wykluczono z badania dzieci obciążone chorobami układu sercowo-naczyniowego oraz układu nerwowego. Większość dzieci (63,0%) brała udział w zajęciach wychowania fizycznego, czworo dzieci uprawiało sport wyczynowo.
Przed wykonaniem próby wysiłkowej, zgodnie z obowiązującymi zasadami (7, 8), odstawiono następujące leki:
– krótko działające beta-2-mimetyki na 6 godzin przed badaniem,
– długo działające beta-2-mimetyki na 24 godziny,
– teofilinę o przedłużonym działaniu na 18 godzin,
– kromony, steroidy wziewne i montelukast na 48 godzin.
Warunkiem wykonania badania było stwierdzenie we wstępnym badaniu spirometrycznym wartości FEV1 co najmniej 70% wartości należnej.
U dzieci z objawami sezonowymi spowodowanymi uczuleniem na pyłki roślin badanie przeprowadzono w okresie jesienno-zimowym.
Próba wysiłkowa składała się z 6-8-minutowego biegu na bieżni z obciążeniem submaksymalnym w stałych warunkach otoczenia (wilgotność względna nie przekraczała 50%, temperatura powietrza 20-22°C). Dzieci w czasie badania miały założony klips na nosie.
Przy ocenie testu przyjęto następujące kryteria kwalifikacji testu jako dodatnie:
– spadek FEV1 o 15% i/lub,
– spadek PEF o 25% i/lub,
– spadek MEF 25 lub MEF 50 o 35%.
Ponadto oceniono częstość występowania spadku analizowanych parametrów w granicach:
– 15% i powyżej,
– 10% i powyżej,
– 5% i powyżej,
– do 5%.
WYNIKI
Wyniki wstępnego badania spirometrycznego przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Wyniki badania spirometrycznego u dzieci chorych na astmę oskrzelową przed wykonaniem próby wysiłkowej.
 Poniżej 60% wartości należnej60-79% wartości należnej80-120% wartości należnejPowyżej 120% wartości należnej
VC0%8,7%89,1%2,2%
FVC0%9,8%88,0%2,2%
FEV10%3,3%90,2%6,5%
PEF1,1%39,1%57,6%2,2%
MEF504,3%27,2%56,5%12,0%
MEF255,4%17,4%58,7%18,5%
Wartość pojemności życiowej (VC) i natężonej pojemności życiowej (FVC) w zakresie 80-120% wartości należnej uzyskało odpowiednio 89,1% i 88,0% dzieci, natomiast w granicach 60-79% VC – 8,7% i FVC – 9,8% objętych badaniem. Prawie wszystkie dzieci (90,2%) uzyskały wartość natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) w zakresie 80-120% wartości należnej. Tylko u trojga dzieci wyjściowe FEV1 mieściło się w zakresie 60-79%, a u sześciorga uzyskano wartości powyżej 120% wartości należnej. U 57,6% badanych odnotowano wyniki szczytowego przepływu wydechowego (PEF) w granicach 80-120% normy. Pozostali, z wyjątkiem jednego (PEF = 56,6%), uzyskali wartości 60-79% normy. Wyniki maksymalnego przepływu wydechowego na poziomie 50% i 25% FVC (MEF50 i MEF25) w zakresie 80-120% wartości należnej uzyskało odpowiednio 56,5% i 58,7% dzieci, w zakresie 60-79% normy odpowiednio 27,2% i 17,4% badanych. Niższe wartości MEF50 (tj. poniżej 60%) stwierdzono u czworga dzieci, a MEF25 u pięciorga dzieci.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Worldwide variation in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhino-conjunctivitis, and atopic eczema: ISAAC. Lancet, 1998, 351:1225. 2. Hilliard T.N. et al.: Management of acute childhood asthma: a prospective multicentre study. Eur Respir J, 2000, 15:1102. 3. Taylor W.R., Newacheck P.W.: Impact of childhood asthma on health. Pediatrics, 1992, 90:657. 4. Bousquet J. et al.: Asthma. From bronchoconstriction to airways inflammation and remodeling. Amer J Respir Crit Care Med, 2000, 161:1720. 5. Sont J.K. et al.: Clinical control and histopathologic outcome of asthma when using airway hyperresponsiveness as an additional guide to long-term treatment. The AMPUL Study Group. Amer J Respir Crit Care Med, 1999, 159:1043. 6. Eliasson A.H et al.: Sensitivity and specificity of bronchial provocation testing. An evaluation of four techniques in exercise-induced bronchospasm. Chest, 1992, 102:347. 7. Liebhart J. et al.: Clincal manifestations, diagnosis and treatment of exercise induced asthma. Pneumonol Alergol Pol, 1996, 64:481. 8. Guidelines for methacholine and exercise challenge testing – 1999. Amer J Respir Crit Care Med, 2000, 161:1720. 9. Global initiative for asthma. Global strategy for asthma management and prevention. NHLBI/VVHO workshop report. NIH, Bethesda 1995. NHLBI publication number 95 – 3659. 10. Rabe K.F. et al.: Clinical management of asthma in 1999: the Asthma Insigh Reality in Europe (AIRE) study. Eur Respir J, 2000, 16:802 11. Feistein R.A. et al.: A simple „step-test” protocol for identifying suspected unrecognized exercise-induced asthma (EIA) in children. Allergy Asthma Proc, 1999, 20:181.
Nowa Pediatria 4/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria