Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2009, s. 12-18
*Przemysław Dudko
Wpływ dowymieniowej infuzji ekstraktu z propolisu i wybranych mykostatyków na stan czynnościowy gruczołu mlekowego u krów
INFLUENCE OF COW´S UDDER INFUSION OF PROPOLIS AND ANTIMYCOTIC PREPARATIONS ON ACTIVITY OF MAMMARY GLAND IN COWS
Katedra Weterynarii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski
Summary
A comparison of reaction in the cow´s udders on infusions of the ethanol extract of propolis (EEP) water emulsion, also two antimycotic preparations (Pimafucin and Pimavecort) containing the natamycin were the object of this work. The in offensiveness estimation of the tested drugs was made on 15 healthy ncb lactating cows of 450-550 kg of body weight. Intra-mammary introduction of EEP water emulsion causes changes in milk, but the latter recess after 1.5-2 days from the last application of the preparation. More intensive changes in milk after introduction of Pimafucin disappeared after three days. The serious milk changes and clinical stiffening of the udders after introduction of Pimavecort disappeared after eight days from the last infusion. In five other healthy cows there was stated the carency period of milk after triple infusions of EEP water emulsion. The yellow pigmentation in first streams of milk after the introduction of propolis may aid in maintaining the carency period for milk. After 72 and 120 hours from the last infusion of the propolis preparation no track values of this drug, typical of its biological activity, were stated in cow´s milk on the basis of laboratory tests.
Wstęp
Pozytywne wyniki badań in vitro i in vivo odnośnie przeciwwirusowego (1-7), przeciwbakteryjnego (1-3, 8-10) i przeciwgrzybiczego (1-3, 11, 12) oddziaływania wyciągów z propolisu (EEP) stały się bodźcem do podjęcia badań nad nieantybiotykowym lekiem dowymieniowym.
Celem pracy było zbadanie reakcji wymion krów na infuzję emulsji wodnej EEP oraz dwóch komercyjnych leków przeciwgrzybiczych Pimafucin i Pimavecort, jak też ustalenie okresu karencji zwierząt po leczeniu emulsją EEP.
Materiał i metody
Badania wykonano na 15 krowach rasy ncb o masie 450-550 kg, będących w okresie laktacji. Zwierzęta były klinicznie zdrowe i nie wykazywały w badaniu przedmiotowym żadnych uchwytnych zmian w wymieniu i mleku. Podczas wykonywania badań przebywały one w tej samej oborze i były dojone mechanicznie przez tę samą osobę. Krowy podzielono losowo na trzy grupy liczące po 5 zwierząt. Każdej grupie zwierząt podawano jeden z wymienionych leków. Do badań użyto emulsji wodnej EEP oraz dwóch leków przeciwgrzybiczych: Pimafucin i Pimavecort. Leki te zawierały w swym składzie antybiotyk przeciwgrzybiczy natamycynę, cechujący się szerokim zakresem działania na drożdżaki. Poza tym Pimavecort, oprócz natamycyny zawierał neomycynę i hydrokortyzon.
W oparciu o wyniki oznaczeń aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej in vitro do dalszych badań użyto 2% emulsji wodnej EEP (2). W tym celu do 50 ml 20% EEP w jałowej butelce Le Groux dodawano 450 ml wyjałowionej wody redestylowanej. Po dokładnym wymieszaniu uzyskiwano emulsję o żółto-mlecznym zabarwieniu i przyjemnym zapachu. Preparaty Pimafucin i Pimavecort rozpuszczano w 100 ml jałowej wody redestylowanej.
Do płatów doświadczalnych (ćwiartki b i d lewej połowy wymienia) wprowadzano trzykrotnie, w odstępach co 24 godz., po 100 ml badanych leków, a płaty a i c prawej połowy wymienia traktowano jako kontrolne. Przed podaniem leków, a także przez 12 dni po ich infuzji, przed każdym udojem (2 x dziennie) wykonywano badanie kliniczne wg Udalla (13). Mleko oceniano organoleptycznie na płytce Schalma (2) i pobierano próbki mleka z badanych ćwiartek do badań laboratoryjnych. W laboratorium próbki mleka nanoszono na szkiełka podstawowe i po zabarwieniu preparatów metodą Bradhorsta liczono pod mikroskopem liczbę komórek somatycznych w 1 ml mleka metodą Prescot-Breeda (2). Z uzyskanych podczas kolejnych badań wartości wyliczono średnie arytmetyczne dla płatów doświadczalnych i kontrolnych każdej grupy.
Wyniki obserwacji klinicznych do 11 dnia włącznie zebrano w tabeli 1, a średnie grupowe liczby komórek somatycznych przedstawiono na ryc. 1, 2 i 3, z uwzględnieniem wartości maksymalnych i minimalnych (rozrzut wyników).
Tabela 1. Ocena kliniczna stanu wymienia i organoleptyczna mleka po dowymieniowej infuzji badanych preparatów przeciwgrzybiczych.

Badane preparaty

Zmiany organoleptyczne mleka i kliniczne w wymieniu powstałe pod wpływem dowymieniowej infuzji badanych preparatów
przed infuzjąw czasie infuzjipo infuzji preparatów
24 h12 h012 h24 h36 h48 h60 h72 h84 h96 h108 h120 h132 hlOdlid
Propolisdnnnbbb/strzb/strzb/lwb/lwnnnnnnn
knnnnnnnnnnnnnnnn
Pimafucindnnnnstrzstrzswstrzswswlwlwnnnn
knnnnnnnnnnnnnnnn
Pimavecortdnnnstrz/lzsw/lzsw/lzsw/lzsw/lzstrz/lzkr/lzstrz/lzsw/lzlw/lzlw/lznn
knnnnnnnnnnnnnnnn
Objaśnienia: d – płaty doświadczalne, k – płaty kontrolne, n – brak zmian klinicznych w wymieniu i organoleptycznych w mleku; zmiany organoleptyczne w mleku: b – zmiana barwy, lw – mleko lekko wodniste, sw – mleko silnie wodniste, strz – obecność strzępków (kłaczków) w mleku, kr – obecność krwi w mleku; zmiany kliniczne w wymieniu: lz – lekkie zwłóknienie płata, wz – wyraźne zwłóknienie, h – liczba godzin, d – liczba dób.
Tabela 2. Wyniki oznaczania okresu karencji propolisu w mleku po trzykrotnej dowymieniowej infuzji emulsji EEP.
Szeregi wzorcówStężenia emulsji propolisu w mleku
AB
1I0%
2II2%
3III1%
4IV0,5%
5V0,25%
6VI0,125%
7VII0,0625%
8VIII0,03125%
9IX0,015625%
10Xkontrola
Numer próbyĆwiartki wymieniaCzas ostatniej infuzji preparatu w godzinachOdpowiednik barwy wzorca AOdpowiednik barwy wzorca B
1a125V
2b1IX
3c1VIII
4d1IX
5a245-6VII
6b1I
7c1I
8d1I
9a486I
10b1I
11c1I
12d1I
13a721I
14b1I
15c1I
16d1I
17a1201I
18b1I
19c1I
20d1l
Objaśnienia: 0% – jałowe mleko, kontrola – jałowe mleko + TTC + inokulum, A – wzorce barwy malejących stężeń propolisu w mleku, B – wzorce barwy malejących stężeń propolisu w mleku + TTC + inokulum. Inokulum Bacillus stearotermophilus – 3,6x1014 cfu/ml.
Ryc. 1. Drażniący wpływ emulsji wodnej EEP na wymiona krowie.
Ryc. 2. Drażniący wpływ preparatu Pimafucin na wymiona krowie.
Ryc. 3. Drażniący wpływ preparatu Pimavecort na wymiona krowie.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Dimov V, Ivanowska N, Bankova V i wsp. Immunomodulatory action of propolis. Vaccine 1992; 10:12,817. 2. Dudko P. Badania nad czynnikami etiologicznymi, leczeniem i zwalczaniem zapaleń gruczołu mlekowego u krów. Dys dokt, Lublin 1986. 3. Hausen BM, Evers P, Stuwe HT i wsp. Studies with further sensitisers from propolis and constituents common to propolis, poplar buds and balsam of Peru. Cont Derm 1992; 26:34. 4. Kędzia B, Iwaszkiewicz J, Gepert B. Badania farmakologiczne etanolowego wyciągu z propolisu. Herba Pol 1988; 34:4,243. 5. Scheller S, Gazda G, Pietsz G i wsp. The ability of ethanol extract of propolis to stimulate plaque formation in immunized mouse spleen cells. Pharm Res Com 1988; 20:4,323. 6. Scheller S, Król W, Wójcik J i wsp. Antitumoral property of ethanolic extract of propolis in mice-bearing Ehrlich carcinoma. Z Naturforsch 1989; 44c:1063. 7. Su ZZ, Lin J, Grunberger D i wsp. Growth suppression and toxicity induced by caffeic acid phenyl ester in type 5 adenovirus-transformed rat embryo cells correlate directly with transformation progression. Cancer Res 1994; 54:1865. 8. Kędzia A. Wrażliwość bakterii bezwzględnie beztlenowych na wyciąg etanolowy z propolisu. Herba Pol 1988; 34:4,267. 9. Rao CV, Desai D, Kaul B i wsp. Effect of caffeic acid esters on carcinogen-induced mutagenicity and human colon adenocarcinoma cell growth. Chem -Biol Interactions 1992; 84:277. 10. Saxena MJ, Chhabra MD, Joshi H.C i wsp. Non-antibiotic herbal therapy for mastitis. Proc 3rd Inter Mastitis Seminar, Tel-Aviv 1995; 5:79. 11. Kędzia B. Hołderna-Kędzia E. Produkty pszczele w profilaktyce i lecznictwie. Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników. Włocławek 1999. 12. Khayal MT, El-Ghazaly MA, El-Khatib A.S. Mechanisms involved in the antiinflammatory effect of propolis extract. Dmgs Expl Clin Res 1993; 19:5,197. 13. Krzyżanowski J, Malinowski E, Rubaj Z. Ocena przydatności piany aerozolowej jako vehiculum do środków leczniczych stosowanych dowymieniowo. Nowości Wet 1980; 10,1,69. 14. Rutczyńska-Skonieczna EM. Metody oznaczania antybiotyków w środkach spożywczych. Wydawnictwa Metodyczne PZH 1972; 42:3,4. 15. Woźniak W. Mikrobiologiczne metody badania leków i materiałów biologicznych. PZWL, Warszawa 1973. 16. Grunberger D, Banerjee R, Eisinger K i wsp. Preferentiai cytotoxicity cells by caffeic phenyl ester isolated from propolis. Experientia 1988; 44:230. 17. Król U, Czuba Z, Scheller S i wsp. Anti-oxidant property of EEP as evaluated by inhibiting the chemiluminiscence oxidation of luminol. Bioch Int 1990; 21:4,539.
otrzymano: 2008-11-10
zaakceptowano do druku: 2009-03-02

Adres do korespondencji:
*Przemysław Dudko
Katedra Weterynarii Rolniczej UP w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego, 60-637 Poznań
tel. (0-61) 848-91-09
e-mail: pdudko@wp.pl

Postępy Fitoterapii 1/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii