Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2008, s. 36-41
*Marek Molski
20 lat doświadczeń mikrochirurgicznych rekonstrukcji palców rąk palcami stóp*
Toe-to-hand transfers – a 20-year experience
Klinika Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Józef Jethon
Streszczenie
W okresie 18.08.1986 r. – 05.04.2007 r. przeniesiono 124 palce stopy na 98 rąk u 96 chorych w wieku 10-61 lat. Odtworzono nimi 79 kciuków i 45 palców długich (od 1 do 6 palców u jednego chorego). W rekonstrukcjach najczęściej wykorzystywano pojedynczy II palec stopy (57 kciuków i 13 palców długich). Kompleks II i III palca stopy przemieszczono u 12 chorych, podobnie jak u 12 leczonych odtworzono kciuk metodą zwężonego palucha. U 80 leczonych wykonano rekonstrukcje pojedynczego palca ręki, u pozostałych 16 chorych przeniesiono 44 palce zwykle z obu stóp. Wprowadzono własną metodę rekonstrukcji kciuka elementami palucha i palca II stopy, którą zastosowano u 6 chorych. Uzyskano przeżycie 122 palców stopy (98,4% powodzeń). Wyniki funkcjonalne i estetyczne uznano u większości leczonych za bardzo dobre i dobre, zbliżone do tych uzyskiwanych w najlepszych światowych ośrodkach.
Summary
Between 18.08.1986 and 05.04.2007, 124 toes were transferred to 98 hands in 96 patients, age 10 to 61 years. Seventy nine thumbs and 45 long fingers were reconstructed (from 1 to 6 digits in one patient). Second toe was used most frequently (in 57 thumbs and 13 long finger reconstructions). Complex of the second and the third toes was transferred in 12 patients. Also in 12 patients the thumb was reconstructed by means of trimmed hallux method. In 80 patients a single digit was restored. In the remaining 16 patients 44 toes were transferred usually from both feet. Original method of thumb reconstruction with elements of hallux and the second toe was performed in 6 patients. One hundred and twenty two (98,4%) toes survived. Functional and aesthetic results were good and very good in vast majority of the patients. Obtained results were comparable with these of the world leading centers.Wstęp
Rekonstrukcje palców ręki palcami stopy z wykorzystaniem mikrochirurgicznych technik zespalania naczyń i nerwów są dziś na świecie rutynowymi operacjami, a doświadczenia przodujących ośrodków osiągają liczby kilkuset operacji przy powodzeniu ponad 95% (1-5). W Polsce w porównaniu z olbrzymią urazowością rąk połączoną z amputacją palców, zarówno replantacje jak i takie operacje odtwórcze przeprowadzane są w niewystarczającej liczbie, tylko w nielicznych wysoce specjalistycznych ośrodkach (6-10). Przywrócenie funkcji chwytnej ręki tkankami stopy, przenoszonymi z wykorzystaniem mikrochirurgicznych technik, to jeden z wiodących obszarów badań, prowadzonych od ponad 20 lat w Klinice Chirurgii Plastycznej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, powstałej w 1976 roku na bazie Szpitala im. Prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie. Wieloletnie doświadczenia w tym temacie mikrochirurgii rekonstrukcyjnej, zaowocowało skutecznym leczeniem blisko stu chorych, u których odtworzono palce ręki w różnych wariantach: kciuk, kciuk i parę palców długich obu rąk, jednej ręki, dwa palce długie oraz pojedyncze palce długie, nawet w przypadkach bardzo obwodowych amputacji na wysokości dalszego stawu międzypaliczkowego (DIP). Wprowadzono do praktyki kilka różnych metod rekonstrukcyjnych (11-13), opracowano nową metodę rekonstrukcji kciuka (14). Analizowano również wydolność zespoleń naczyniowych po wielu latach od rekonstrukcji, a także wpływ pobrania palców stopy na funkcję chodu. Wyniki tych operacji i badań prezentowano wielokrotnie na licznych krajowych zjazdach i na światowych kongresach (15-23). Opublikowano je zarówno w polskich, jak i zagranicznych czasopismach, były też tematem rozdziału anglojęzycznej książki (7, 10-14, 24-26).
Rys historyczny rekonstrukcji kciuka i palców długich ręki palcami stopy
Historia rekonstrukcji palców ręki palcami stopy metodami mikrochirurgicznymi ma niewiele ponad czterdzieści lat. W tym okresie, na świecie, opracowano i opublikowano kilkanaście różnych metod odtwórczych kciuka i kilka metod naprawczych palców długich elementami stopy, w zależności od rozległości ubytku tkanek na ręce. W drugiej połowie lat 60-tych XX wieku podjęto równolegle badania doświadczalne u małp rhesus (27), jak i prace kliniczne u człowieka, mające na celu skuteczne przeniesienie palucha w miejsce amputowanego kciuka z wykorzystaniem zespoleń naczyniowych bardzo małych naczyń (28). Cobbett jako pierwszy opublikował wynik takiej operacji przeprowadzonej w kwietniu 1968 roku i tym samym został uznany za pioniera mikrochirurgicznej rekonstrukcji kciuka palcem stopy (29). Kilka lat później, podczas naukowych misji amerykańskich i francuskich chirurgów do odizolowanych w tym okresie od reszty świata Chin stwierdzono, że pierwsza udana rekonstrukcja kciuka II palcem stopy została wykonana przez zespół kliniki chirurgii ręki szpitala Hwa Sang pierwszej uczelni medycznej w Szanghaju, w 1966 roku (30-32). Obie te metody: paluch i II palec stopy zostały szeroko rozpowszechnione, i w ciągu kilkunastu lat poznano ich niezaprzeczalne zalety dla funkcji ręki, ale również niekorzystne następstwa, zwłaszcza dla stopy. Opisane w 1975 roku wyniki odtwarzania innego niż kciuk palca ręki pojedynczym palcem stopy (33) i w 1977 roku możliwości rekonstrukcji równocześnie dwóch palców ręki kompleksem II i III palca stopy (34), a także w 1980 roku dwie nowe metody odtworzenia kciuka: płatem skalpacyjnym z palucha osadzonym na przeszczepie kości z talerza biodrowego (35) oraz dzięki połączeniu elementów palucha i II palca stopy (36, 37), znacznie rozszerzyły możliwości naprawy funkcji chwytnej ręki. Realne stały się operacje odtwórcze kciuka zbliżonego kształtem do normalnego, jak i kilku palców tej samej ręki. Lata 80-te ubiegłego wieku to okres pewnych modyfikacji wprowadzonych wcześniej ww. metod. Miały one na celu wyeliminowanie ich słabych punktów tj. zniekształcenie stopy po pobraniu zbyt wielu tkanek, głównie z palucha, czy ograniczenie powikłań na ręce. Pierwsza operacja rekonstrukcyjna z wykorzystaniem palca stopy została przeprowadzona w Polsce przez Kociębę, jesienią 1978 roku, w Ośrodku Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii, Chirurgii Ręki i Chirurgii Ogólnej w Trzebnicy (9). W Klinice Chirurgii Plastycznej takie rekonstrukcje podjęto w 1986 roku. Palec II stopy w rekonstrukcji kciuka i kompleks II i III palca stopy w odtwarzaniu palców długich ręki – to były jedyne metody, które przez kilka lat oferowano leczonym w tym ośrodku chorym (7, 11). U jednego z nich, który utracił wszystkie palce obu rąk wskutek odmrożenia, właśnie w ten sposób przywrócono funkcję chwytną jednej ręki, przenosząc etapowo II palec stopy na kciuk i kompleks II i III palca drugiej stopy na palce II-III. Na drugą rękę przeniesiono III-IV-V palec tej stopy, z której wcześniej pobrano II palec (kciuk odtworzono palcem V, a palce II-III ręki IV-III palcem). Mimo, że operowane ręce, zwłaszcza ta druga, miały miniaturowe palce, ich funkcja chwytna była zaskakująco dobra. Wyniki tej złożonej rekonstrukcji zostały ogłoszone w Polsce i na łamach British Journal of Plastic Surgery (11, 25). W 1988 roku Wei opublikował nową metodę rekonstrukcji kciuka zwężonym paluchem (38, 39), która została przez nasz ośrodek wprowadzona w Polsce i skutecznie wykorzystana u kilkunastu chorych. Początkowo przyjęta krytycznie przez rodzime kierownicze środowisko zajmujące się chirurgią ręki (40), doczekała się właściwej oceny po publikacjach na łamach Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej (12). Połączenie tej metody, ograniczonej do pobrania tylko obwodowej części palucha, z policyzacją kikuta wskaziciela okazało się bardzo korzystnym rozwiązaniem w rozległych uszkodzeniach rąk, zwłaszcza przy znacznym braku I kości śródręcza (13). Mimo dysponowania kilkoma metodami rekonstrukcji kciuka (paluch, zwężony paluch, II palec stopy), nie wszyscy operowani w Klinice byli w pełni usatysfakcjonowani wynikami rekonstrukcji, zwłaszcza odtworzeniem kciuka II palcem stopy (ryc. 1-3). Przy podejmowaniu decyzji o wyborze właśnie tej metody, decydowała zwykle obawa o los stopy po pobraniu palucha (jedna z leczonych kobiet zupełnie nie akceptując wyglądu ręki, w której II palec stopy zastąpił amputowany kciuk, zdecydowanie domagała się przeniesienia tego palca z powrotem na stopę). Krytyczna ocena rekonstrukcji kciuka II palcem stopy pojawiła się też w piśmiennictwie europejskim (41). Na całym świecie trwały intensywne poszukiwania optymalnego sposobu rekonstrukcji kciuka. Zarówno metoda płata skalpacyjnego z palucha jak i ta wykorzystująca elementy palucha i II palca stopy przeszły szereg przeobrażeń, jednak nie pokonano głównych trudności związanych z oskalpowaniem lub oskalpowaniem i skróceniem palucha (42-49). Po kilkuletnich teoretycznych rozważaniach, mających na celu wytworzenie kciuka jak najbardziej zbliżonego wyglądem do naturalnego, przy minimalnym zniekształceniu stopy, w połowie lat 90-tych autor podjął pierwsze kliniczne działania wprowadzając nową metodę rekonstrukcji kciuka. Pobranie z palucha jedynie płata opuszkowo-paznokciowego i zastąpienie go podobnym płatem z II palca stopy spowodowało, że zniekształcenie stopy zostało ograniczone do niezbędnego minimum, z lokalizacją blizn poza miejscem oporowym. Teoretyczne założenia tej nowej metody zostały podane w rodzimym czasopiśmie (14), pierwsze wyniki kliniczne przedstawiono na krajowym zjeździe (50), a późne wyniki leczenia na światowym kongresie, które zostały opracowane jako rozdział anglojęzycznej książki (26). Wskazania do rekonstrukcji kciuka powyższą metodą zostały zarezerwowane przede wszystkim dla kobiet i dzieci, ze względu na fakt, że wymaga ona bardzo dokładnego zaplanowania i wyjątkowej precyzji w wykonaniu. W latach 90-tych wprowadzono jeszcze kilka innych metod rekonstrukcyjnych kciuka: III palcem stopy i płatem skalpacyjnym z II palca stopy, jednak nie znalazły one szerszego zastosowania. Teoretycznie, w rekonstrukcji kciuka, można wykorzystać każdy palec stopy.
Ryc. 1. W przypadkach amputacji wszystkich palców ręki (metacarpal hand), odtworzenie dwóch palców długich na IV-V, III-IV lub II-III promieniu ręki, a następnie kciuka, jest wystarczające dla uzyskania silnego trójpunktowego chwytu.
Ryc. 2. U pracowników fizycznych w przypadkach amputacji wszystkich palców ręki, należy najpierw odtworzyć dwa palce długie na IV-V lub na III-IV promieniu ręki, a następnie kciuk.
Ryc. 3. W przypadkach amputacji kciuka i kilku palców długich ręki z zachowaniem elementów chwytu, najpierw należy odtworzyć kciuk, a następnie pozostałe dwa palce długie.
O ile wskazania do odtworzenia kciuka nigdy nie były podważane, to celowość rekonstrukcji pozostałych palców ręki była wielokrotnie podnoszona. W przypadkach amputacji wszystkich palców ręki (metacarpal hand) aktualnym standardem postępowania jest rekonstrukcja kciuka i dwóch palców długich, umożliwiająca uzyskanie trójpunktowego chwytu (51, 52). Odtworzenie większej liczby palców jednej ręki było przeprowadzane tylko w szczególnych przypadkach (53-55). Jaka powinna być kolejność rekonstrukcji u tych chorych (najpierw kciuk czy palce)? Na które promienie ręki należy przenieść kompleks II-III palca stopy (na II-III, III-IV, czy IV-V)? Jaka powinna być długość odtworzonego palca? Czy są wskazania do rekonstrukcji pojedynczego palca ręki, czy palców amputowanych bardzo obwodowo, na poziomie DIP? Czy lepiej jest wykonać rekonstrukcję dwóch palców długich ręki kompleksem II-III palca stopy czy pojedynczymi II palcami z obu stóp, jedno czy dwuetapowo? Na te pytania można już dzisiaj dać odpowiedź. Na podstawie doświadczenia nabytego przy rekonstrukcji 45 palców długich ręki palcami stopy (100% powodzeń) można stwierdzić,że:
– rekonstrukcja kciuka i dwóch palców długich jest wystarczająca dla funkcji chwytnej ręki w przypadkach metacarpal hand i przy zachowaniu części palców (ryc. 1-3),
– łatwiej jest u tych chorych przenieść kompleks II-III palca stopy w pierwszej kolejności, prowadzić usprawnianie z wykorzystaniem kikuta kciuka, a w drugim etapie dopasować kciuk do odtworzonych już palców (ryc. 2),
– umiejscowienie palców stopy na ręce zależy od oczekiwań chorego, jego zawodu i upodobań (dla pracowników umysłowych na II-III promień ręki, dla pracowników fizycznych na IV-V promień ręki, jednak należy to indywidualizować) (ryc. 4),
Ryc. 4. Jednoetapowe odtworzenie palców II-III ręki kompleksem palców II-III stopy.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Coskunfirat OK, et al.: Simultaneous double second toe transfer for reconstruction of adjacent fingers. Plast. Reconstr. Surg., 2005; 115(4): 1064-1069.
2. Gu YD, et al.: Long-term results of toe transfer: retrospective analysis. J. Reconstr. Microsurg., 1997; 13(6): 405-408.
3. Merle M: Reconstruction of amputated thumb: 20 years of development of techniques and indications. Bull. Acad. Natl. Med., 1996; 180: 195-210.
4. Meuli-Simmen C, et al.: 202 toe transfers to the hand. Handchir. Mikrochir. Plast. Chir., 1995; 27(2): 105-110.
5. Wei FC, et al.: Microsurgical thumb reconstruction with toe transfer: selection of various techniques. Plast. Reconstr. Surg., 1994; 93(2): 345-351.
6. Kobus K, et al.: Rekonstrukcja kciuka za pomocą palców stopy. Pol. Przegl. Chir., 1985; 57(8): 652-661.
7. Pisarek W: Przeniesienie palca II stopy w miejsce brakującego kciuka. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1988; 53(1): 35-39.
8. Manikowski W, et al.: Odtwarzanie czynności chwytnej ręki przez przeniesienie drugiego palca ze stopy w miejsce amputowanego kciuka. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1988; 53(1): 40-45.
9. Kocięba R, et al.: 17-letnie doświadczenie ośrodka replantacji kończyn w Trzebnicy w autotransplantacji palców stopy w miejsce amputowanych palców ręki. [W]: Wybrane zagadnienia z chirurgii, Wiechowski S, Ed. Fundacja – Polski Przegląd Chirurgiczny, 1995; str. 474-477.
10. Molski M, Stańczyk J: Wczesne wyniki rekonstrukcji kciuka palcem II stopy. Pol. Przegl. Chir., 1998; 70(2): 153-159.
11. Pisarek W: Rekonstrukcja funkcji chwytnej ręki po amputacji obu rąk. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1987; 52(6): 480-485.
12. Molski M: Ocena późnych wyników rekonstrukcji kciuka zwężonym paluchem. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2001; 66(2): 133-141.
13. Molski M: Totalna rekonstrukcja kciuka z wykorzystaniem policyzacji stawu MPII i przeniesieniem obwodowej części zwężonego palucha- opis dwóch przypadków. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2001; 66(2): 117-222.
14. Molski M: Nowa metoda rekonstrukcji kciuka elementami palucha i palca II stopy. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2001; 66(3): 307-314.
15. Molski M: Nowe możliwości rekonstrukcji kciuka (plakat). Materiały XXIX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Gdańsk, 17-19.09.1992 r. Streszczenia str. 309.
16. Molski M, et al.: Ocena funkcji stopy po przeniesieniu palców stopy na rękę. Materiały VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polanica Zdrój, 27-29.05.1999 r.
17. Molski M: Współczesne możliwości rekonstrukcji palców rąk palcami stóp. Materiały 60 Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa, 12-15.09.2001 r., streszczenie nr 452, str. 197.
18. Molski M: Problemy estetyczne mikrochirurgicznych rekonstrukcji palców rąk palcami stóp. Materiały III Sympozjum Chirurgów Plastyków pt.: „Blaski i cienie chirurgii estetycznej”, Poznań 05.04.2003 r.
19. Molski M: Współczesne możliwości rekonstrukcji palców rąk palcami stóp. Materiały IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Warszawa, 06-08.11.2003 r. Streszczenia, str. 38-39.
20. Molski M: Operacje towarzyszące rekonstrukcjom palców rąk palcami stóp. Materiały z Konferencji Sekcji Dziecięcej Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Rodos, Grecja 29.08.-05.09.2004 r.
21. Molski M: Rekonstrukcje palców długich rąk palcami stóp. Materiały X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Wisła, 06-08.10.2005 r. Streszczenia, str. 89.
22. Molski M: A new method of thumb reconstruction using big and second toe elements. IX Congress European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Rzym, 16-20.09.2001 r.
23. Molski M: A new method of thumb reconstruction using big and second toe elements. Inaugural Congress of The World Society for Reconstructive Microsurgery, Taipei, Tajwan, 31.10.-04.11.2001 r.
24. Molski M, et al.: Zastosowanie ultradźwiękowego przepływomierza dopplerowskiego nowej generacji w ocenie drożności zespoleń naczyniowych po replantacjach palców rąk i rekonstrukcjach palców rąk palcami stóp. Pol. Przegl. Chir., 1998; 70(2): 144-152.
25. Pisarek W: Transfer of the third, fourth and fifth toes for one-stage reconstruction of the thumb and two fingers. Br. J. Plast. Surg., 1990; 43(2): 244-246.
26. Molski M: A new method of thumb reconstruction using big and second toe elements. [W]: Proceedings in Reconstructive Microsurgery, ed. Wei FC, Chuang DCC, Chen HC, 2001; Monduzzi, Bologne. 205-207.
27. Buncke HJ, et al.: Immediate Nicoladoni procedure in the rhesus monkey, or hallux-to-hand transplantation, utilising microminiature vascular anastomoses. Br. J. Plast. Surg., 1966; 19(4): 332-337.
28. Buncke HJ Jr., et al.: Thumb replacement: Great toe transplantation by microvascular anastomosis. Br. J. Plast. Surg., 1973; 26(3): 194-201.
29. Cobbett JR: Free digital transfer. Report of a case of transfer of a great toe to replace an amputated thumb. J. Bone Joint Surg., 1969; 51B(4): 677-679.
30. Replantation surgery in China. Report of the American replantation mission to China. Plast. Reconstr. Surg., 1973; 52: 476-489.
31. Yao YT: [W]: Daniel RK: Microvascular surgery: The Chinese connection. P. and S. Qarterly, 1973; 18(1): 11-15.
32. Yang DY, et al: Thumb reconstruction by free second toe transplantation. Report of 40 cases. Zhonghoua Waike Zazhi, 1977; 15(1): 13-18.
33. Ohmori K, Harii K: Transplantation of a toe to an amputated finger. Hand, 1975; 7(2): 134-136.
34. O´Brien B. McC: Double toe transplantation. [W]: O´Brien B. McC.: Microvascular reconstructive surgery. Edinburgh, Churchill Livingstone, 1977: 194-198.
35. Morrison WA, et al.: Thumb reconstruction with a free neurovascular wrap-around flap from the big toe. J. Hand Surg. (A), 1980; 5(6): 575-583.
36. Foucher G, et al.: Microsurgical free partial toe transfer in hand reconstruction: A report of 12 cases. Plast. Reconstr. Surg., 1980; 65(5): 616-626.
37. Buncke HJ: Discussion to Foucher G, Merle M, Maneaud M, Michon J: Microsurgical free partial toe transfer in hand reconstruction: a report of 12 cases. Plast. Reconstr. Surg., 1980; 65(5): 627.
38. Wei FC, et al.: Reconstruction of the thumb with a trimmed-toe transfer technique. Plast. Reconstr. Surg., 1988; 82(3): 506-513.
39. Buncke HJ, Valauri F.A.: Reconstruction of the thumb with a trimmed-toe transfer technique- discussion, Plast. Reconstr. Surg. 1988; 82(3): 514-515.
40. Molski M: Ocena wczesnych wyników rekonstrukcji kciuka zwężonym paluchem – opis dwóch przypadków. Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTO i Tr., Szczecin-Międzyzdroje, 1992.
41. Merle M: A critical study of thumb reconstruction by second toe transfer. Ann. Chir. Main Memb. Super., 1991; 10: 517-522.
42. Urbaniak JR: Wrap-around procedure for thumb reconstruction. Hand Clin. 1985; 1(3): 259-269.
43. Nunley JA, et al.: Thumb reconstruction by the wrap-around method. Clin. Orthop., 1985; 195(1): 97-103.
44. Tsai TM, Falconer D: Modified great toe wrap for thumb reconstruction. Microsurgery, 1986; 7(3): 193-198.
45. Steichen JB: Complications and bad results of thumb reconstruction by the microvascular „wrap-around” technique. Ann. Hand Surg., 1991; 10(4): 523-528.
46. Foucher G: Vascularized joint transfers. [W]: Operative hand surgery. Green DP, t.II, ed. Churchill Livingstone Inc., New York 1993; 1201-1221.
47. Foucher G, Binhammer P: Plea to save the great toe in total thumb reconstruction. Microsurgery, 1995; 16(4): 373-376.
48. Iglesias M., et al.: Thumb reconstruction with extended twisted toe flap. J. Hand Surg., 1995; 20A(5): 731-736.
49. Tsai TM, Aziz W: Toe-to-thumb transfer: A new technique. Plast. Reconstr. Surg., 1991; 88(1): 149-153.
50. Molski M: Rekonstrukcja kciuka złożonym płatem z palucha i palca II stopy. Materiały V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Wrocław, 13-15.10.1995 r.
51. Yu ZJ: Hand reconstruction by transplanting three toes. Chin. J. Orthop., 1983; 3(3): 323.
52. Wei FC, et al.: Metacarpal hand: Classification and guidelines for microsurgical reconstruction with toe transfers. Plast. Reconstr. Surg., 1997; 99(1): 122-128.
53. Chen HC, et al.: Finger reconstruction with triple toe transfer from the same foot for a patient with a special job and previous foot trauma. Ann. Plast. Surg., 1991; 27(3): 272-277.
54. Wei FC, et al.: Reconstruction of a hand amputated at the metacarpophalangeal level, by means of combined second and third toes from each foot: A case report. J. Hand Surg., 1986; 11A(3): 340-344.
55. Wei FW, et al.: Reconstruction of four damaged or destroyed ipsilateral fingers with free toe-to-hand transplantations. Plast. Reconstr. Surg., 1994; 93(3): 608-614.
56. Foucher G. Moss ALH: Microvascular second toe to finger transfer: a statistical analysis of 55 transfers. Br. J. Plast. Surg., 1991; 44(2): 87-90.
57. Yim KK, Wei F.C.: Secondary procedures to improve function after toe-to-hand transfers. Br. J. Plast. Surg., 1995; 48(7): 487-91.
58. Molski M: Nowy skórno-tłuszczowy płat oparty na perforatorach dalszej części przedramienia. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2003; 68(1): 59-61.
59. Molski M: Distal forearm perforator flaps in thumb reconstruction. W: Reconstructive Microsurgery, ed. Loda G, 2005; Monduzzi Editore, Bologne, Italy; str. 69-73.
otrzymano: 2007-05-07
zaakceptowano do druku: 2007-09-03

Adres do korespondencji:
*Marek Molski
Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP
SPSK im. Prof. W. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel.: (0-22) 584-11-91, fax: (0-22) 621-62-88
e-mail: marekmolski@hotmail.com

Postępy Nauk Medycznych 1/2008
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych