Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2008, s. 49-52
*Dariusz Kraśniewski, Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński, Maciej Zbrzeźniak, Jacek Kuczera, Adam Gajda, Tomasz Bużański, Robert Dobosz, Jan Faryna1
Wartość wczesnej, ponownej elektroresekcji przezcewkowej (reTURbt) w leczeniu powierzchownego raka pęcherza moczowego grupy średniego ryzyka
The value of the early transurethral re-resection of bladder tumor (reTURbt) in the treatment of the medium risk group of superficial bladder cancer
Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, II Zespół Dydaktyczny, Warszawa
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Borówka
Ordynator Oddziału: dr hab. med. Wojciech Pypno, profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
1Zakład Patomorfologii SPSK nr 1 im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Kierownik Zakładu: dr n. med. Krzysztof Bardadin
Streszczenie
Wstęp.Powierzchowne guzy pęcherza charakteryzują się dużą skłonnością do nawrotu (sięgającą 80%) i możliwością progresji (2-50%). Niedoszacowanie stopnia zaawansowania z pozostawieniem guza resztkowego dotyczy nawet 50% chorych.
Materiał i metoda. W latach 2003-2006 badania objęły 179 chorych z pierwotnym guzem pęcherza. Guzy naciekające stanowiły 18,4%, powierzchowne 81,6% (n=146). Spośród guzów powierzchownych do grypy pośredniego ryzyka progresji zakwalifikowano 109 chorych. W okresie 4-8 tygodni po pierwszej resekcji guza (TURbt) u 98 chorych wykonano głęboką resekcję tkanki w miejscu TURbt.
Wyniki. Obecność guza resztkowego stwierdzono u 23 chorych (23,5%) poddanych re-TURbt, w tym u 12 z 26 chorych (46,2%) z pT1G2 high grade i u 11 z 72 chorych (15,3%) z pT1G2 low grade i pTaG2 low grade. Zwiększenie stopnia zaawansowania klinicznego stwierdzono u 12 pacjentów (12,1%). Ze względu na naciekanie warstwy mięśniowej 2 pacjentów poddano wczesnej cystektomii. Dziewięciu chorych (9,2%) zakwalifikowano do grupy wysokiego ryzyka i objęto wnikliwą obserwacją bądź leczeniem uzupełniającym (wlewki dopęcherzowe BCG). Powikłania w postaci przedłużonego krwawienia stwierdzono u 5 chorych, a perforację ściany pęcherza u 4 chorych – jeden wymagał leczenia operacyjnego, pozostałym wydłużono do 7-10 dni utrzymanie cewnika w pęcherzu.
Wnioski. Re-TURbt jest zabiegiem niełatwym, ale dość bezpiecznym. Korzyści reTURbt przewyższają ryzyko powikłań wynikających z dodatkowego zabiegu endoskopowego.
Summary
Introduction. Superficial bladder tumors characterize in high recurrence (up to 80%) and progression rate (2-50%). Underestimation in clinical staging with residual tumor occurs in up to 50% of pts.
Material and method. Between 2003 and 2006 179 pts with primary bladder tumor were included into the study. Infiltrating tumors occurred in 18.4% while superficial in 81.6% (n=146). In the superficial bladder tumors group 109 pts were in the medium risk group. Four to eight weeks following primary TURbt in 98 pts deep re-resection at the site of the primary TURbt was performed.
Results. In the re-resection group residual tumor was noticed in 23 pts (23.5%). Residual tumor was noticed in 12 of 26 pts with pT1G2 high grade and 11 of 72 pts with pT1G2 low grade and pTaG2 low grade. In 12 pts (12.1%) clinical staging was increased. Two pts due to infiltration of muscularis layer were qualified to cystectomy. Nine pts (9.2%) were classified as high risk group and were subject to intense follow-up schedule or intravesical instillation of BCG. Protruding bleeding was noticed in 5 pts, bladder wall perforation in 4 pts (1 was operated, the rest three were catheterized for 7-10 days).
Conclusion. Re-TURbt is not an easy operation yet it is quite safe. Benefits of reTURbt overcome the possible risk of additional endoscopic procedure.Wstęp
Nowotwory złośliwe stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, są poważnym problemem społecznym. Wczesne rozpoznanie guza i odpowiednie postępowanie lecznicze daje możliwość całkowitego wyleczenia, a czasem nawet zachowania chorego narządu.
Rak pęcherza moczowego (TCC – Transitional Cell Carcinoma) stanowi ponad 3% wszystkich nowotworów złośliwych, a częstość jego występowania znacząco wzrasta zarówno w krajach zachodnich, jak i w Polsce. Głównymi czynnikami karcinogennymi są aminy aromatyczne – do grup ryzyka należą pracownicy przemysłu drukarskiego, odlewni żelaza i aluminium, gazownictwa, przemysłu gumowego i barwników. Innym istotnym czynnikiem ryzyka zachorowania jest palenie papierosów (1).
Najczęstszym typem histologicznym raka pęcherza moczowego (ponad 90%) jest rak przejściowokomórkowy, pozostałe raki mają charakter płaskonabłonkowy lub gruczołowy.
Głównym objawem guza pęcherza moczowego jest krwiomocz (lub krwinkomocz). Choroba może także powodować dolegliwości o charakterze podrażnienia dolnych dróg moczowych (parcia naglące, częstomocz, zaburzenia mikcji), sugerujące zapalenie pęcherza lub łagodny rozrost stercza.
W chwili rozpoznania u około 75-85% chorych rak ma charakter powierzchowny – jest ograniczony do błony śluzowej (Ta, CIS) lub podśluzowej (T1). U pozostałych 15-25% chorych stwierdza się naciekanie błony mięśniowej pęcherza (T2) bądź tkanek/narządów otaczających (T3-4) (1, 2).
Leczenie chorych na powierzchownego raka pęcherza jest odmienne od postępowania w raku naciekającym. Rozpoznanie stopnia zaawansowania>T1 stanowi wskazanie do radykalnego usunięcia pęcherza. Leczenie pacjentów z Ta-T1 jest ukierunkowane na pozostawienie pęcherza oraz zapobieganie nawrotom i progresji.
Na podstawie obrazu cystoskopowego (umiejscowienie, liczba i wielkość guzów) oraz badania histopatologicznego (głębokość naciekania ściany pęcherza, stopień anaplazji komórkowej) pacjentów z powierzchownym rakiem pęcherza kwalifikuje się do jednej z trzech grup, różniących się częstością nawrotów i progresji:
– guzy małego ryzyka (pojedyncze, TaG1, średnicy <3 cm),
– guzy dużego ryzyka (T1G3, CIS, wieloogniskowe z dużą skłonnością do nawrotu),
– guzy średniego ryzyka (Ta-T1, G1-G2, średnicy>3 cm, wieloogniskowe).
Standardem diagnostycznym i leczniczym w powierzchownych postaciach raka jest przezcewkowa elektroresekcja (TURbt – Transurethral Resection of Bladder Tumor). EAU (European Association of Urology) zaleca wykonanie bezpośrednio po elektroresekcji pojedynczej wlewki dopęcherzowej chemioterapeutyku (np. Mitomycyny C, Epirubicyny), co powoduje zmniejszenie ryzyka wznowy guza nawet o połowę (1). W trzy miesiące po pierwotnej resekcji wskazana jest kontrola endoskopowa pęcherza z pobraniem (bądź bez pobierania) materiału tkankowego do badania histopatologicznego metodą biopsji kleszczykowej. Częstość kolejnych kontroli uzależniona jest od kwalifikacji do poszczególnych grup ryzyka progresji.
Historia naturalna guzów powierzchownych jest trudna do przewidzenia w związku z heterogennością nowotworu. Charakteryzują się one wysoką (sięgającą 80%) skłonnością do nawrotu i trudną do przewidzenia możliwością progresji, występującą u 2-50% chorych (2, 3).
Jednym z głównych problemów diagnostycznych jest właściwe określenie stopnia miejscowego zaawansowania guza – faktu o podstawowym znaczeniu dla wyboru optymalnego sposobu leczenia. Nieradykalne wycięcie guza pęcherza nie jest niestety zjawiskiem rzadkim. Badania wskazują na obecność guza przeoczonego, resztkowego, a także na niedoszacowanie zaawansowania miejscowego u 15-70% chorych (2, 3, 4, 5). Niekompletna resekcja zwiększa ryzyko nawrotu, dlatego część autorów zaleca endoskopię fluorescencyjną, a inni powtórną wczesną resekcję (3, 4). Wykonanie ponownej resekcji pętlą (reTURbt) tkanki w miejscu po pierwotnej resekcji ma na celu wykrycie (i usunięcie) guza resztkowego oraz skorygowanie stopnia zaawansowania.
Zakwalifikowanie guza w wyniku reTURbt do grupy wysokiego ryzyka może wpłynąć na podjęcie decyzji o leczeniu adjuwantowym. W takich sytuacjach wczesna BCG-terapia dopęcherzowa ma kluczowe znaczenie dla zachowania pęcherza moczowego (2). Stwierdzenie guza z stopniu T2 pozwala na wykonanie przyspieszonej cystektomii, co znacząco poprawia wyniki leczenia.
Materiał i metoda
W latach 2003-2006 przeprowadzono w Klinice Urologii CMKP badania mające na celu określenie częstości występowania guza resztkowego u pacjentów z powierzchownym rakiem pęcherza grupy średniego ryzyka. Podjęto próbę określenia cech histopatologicznych, wpływających na obecność guza resztkowego, a także wyselekcjonowania grupy pacjentów, u których wykonanie reTURbt może przynieść korzyści terapeutyczne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. EAU, PTUrol. Zasady postępowania u chorych na raka pęcherza moczowego. 2002.
2. Stein J: Early cystectomy. Urology, 2003; 62: 591-595.
3. Miladi M, et al.: The value of second transurethral resection in evaluating patients with bladder tumors; European Urology, 2003; 43: 241-245.
4. Herr HW, Donat SM: A re-staging transurethral resection predicts early progression of superficial bladder cancer. B.J.U. Int., 2006; 97: 1194-1198.
5. Schwainbold H, et al.: The value of second transurethral resection for T1 bladder cancer. B.J.U. Int., 2006; 97: 1199-1201.
otrzymano: 2007-04-16
zaakceptowano do druku: 2007-06-29

Adres do korespondencji:
*Dariusz Kraśniewski
Klinika Urologii CMKP
SPSK im. Prof. W. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel.: 0 501 712 081
e-mail: krasniaki@poczta.fm

Postępy Nauk Medycznych 1/2008
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych