Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2000, s. 55-58
Elżbieta Ołdak, Jacek Skorochodzki, Bożena Kurzątkowska, Artur Sulik
Profil zachorowań na ostre wirusowe zapalenie wątroby w latach 1991-1998 w materiale własnym
The profile of acute viral hepatitis in children hospitalised in our department, in the years 1991-1998
Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci AM w Białymstoku
Kierownik Kliniki: dr hab. med. Elżbieta Ołdak
Streszczenie
Celem pracy była analiza profilu zachorowań na ostre wirusowe zapalenie wątroby (wzw) wśród pacjentów hospitalizowanych w naszej klinice, w dwóch porównywalnych okresach czasowych – przed i po wprowadzeniu powszechnych szczepień przeciw wzw B. W latach 1991-94 tj. przed wprowadzeniem szczepień, ostre wzw B rozpoznano u 120 (3,4%) spośród 3677 hospitalizowanych dzieci, a wzw non B u 115 (3,1%). W latach 1995-98 tj. po wprowadzeniu powszechnych szczepień, ostre wzw B rozpoznano u 21 (0,7%) spośród 3286 hospitalizowanych, a wzw non B u 82 (2,5%) chorych; p <0,00001, p> 0,05, odpowiednio. Poza zmniejszeniem zachorowań na ostre wzw B, w latach 1995-98 obserwowano również mniej przypadków ostrego wzw non A non B, w porównaniu do okresu 1991-94 [49 (1,3%) vs 20 (0,6%); p <0,005]. Częstość zachorowań na wzw A była podobna w obu analizowanych przedziałach czasowych i wynosiła 1,8% i 1,9% odpowiednio. Szczepienie przeciw wzw B oraz poprawa w zakresie stosowania właściwych standardów procedur medycznych wpływają na zmniejszenie zachorowań na ostre wzw przenoszone drogą parenteralną. Nie ma to jednak wpływu na rozpowszechnienie wzw A.
Summary
The aim of the study was to assess the profile of acute viral hepatitis in patients hospitalised in our Department in two comparable periods of the time – before and after introduction of the vaccination against hepatitis B. In the years 1991-94 e.g. before introduction of the vaccination, 120 (3.4%) out of 3677 hospitalised children were diagnosed as acute hapatitis B, and 115 (3.1%) as acute hepatitis non B. In the years 1995-98 e.g. after introduction of the vacciination, 21 (0.7%) out of 3286 hospitalised children were diagnosed as hepatitis B, and 82 (2.5%) as hepatitis non B (p <0.00001; p> 0.05, respectively). In the years 1995-98, despite of the lowering the frequency of the hepatitis B, less cases of the hepatitis non A non B were noted compared to the years 1991-94 [49 (1.3%) vs 20 (0.6%); p <0.005]. The prevalence of hepatitis A in two analysed periods of the time was similar (1.8%, 1.9%, respectively. The vaccination against hepatitis B and improvement in medical procedures standards results in lowering the freuency of hepatitis spread by the parenteral route. It doesn?t influence the prevalence of hepatitis A.Ostre wirusowe zapalenie wątroby jest zróżnicowaną pod względem etiologicznym chorobą ogólnoustrojową, w której dominującym miejscem replikacji wirusów jest wątroba. Wirusowe zapalenie wątroby występuje u ludzi na całym świecie i w każdej grupie wiekowej, a zatem stanowi poważny problem diagnostyczno-epidemiologiczny, jak i ekonomiczny. Najskuteczniejszą formą zapobiegania szerzeniu się choroby są szczepienia ochronne. W Polsce są zarejestrowane i stosowane szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B) oraz typu A (wzw A). W województwie białostockim, a od 1999 roku w podlaskim, powszechne szczepienie noworodków przeciw wzw B wprowadzono od 1995 roku.
Celem pracy jest analiza profilu zachorowań na ostre wzw B i ostre wzw non B w okresie poprzedzającym szczepienia oraz w kolejnych latach stosowania masowych szczepień u dzieci.
Materiał i metoda
Materiał stanowili pacjenci, hospitalizowani w Klinice Chorób Zakaźnych Dzieci AM w Białymstoku i w Oddziale Dziecięcym Obserwacyjno-Zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, w latach 1991-1998. W analizowanym okresie hospitalizowano ogółem 6963 dzieci, z tego 3677 w latach 1991-1994 a 3286 w latach 1994-1998.
Retrospektywną analizą objęto zachorowania na ostre wirusowe zapalenie wątroby, z wyodrębnieniem ostrego wzw B, A i ostrego wzw non B non A w odniesieniu do ogółu hospitalizowanych dzieci. Ponadto analizowano wiek chorych oraz sezonowość zachorowań w dwóch, porównywalnych przedziałach czasowych. Lata 1991-?1994 obejmowały okres przed wprowadzeniem masowych szczepień noworodków przeciw wzw B, lata 1995-?1998, okres po wprowadzeniu szczepień. Dane uzyskano na podstawie analizy dokumentacji medycznej (historie chorób) przy użyciu programu Statistica v. 4,5. Poziom cechy w badanych podgrupach porównywano testem t?Studenta. Hipotezę zerową odrzucano przy p <0,05.
Wyniki
W całym analizowanym okresie, rozpoznanie ostrego wirusowego zapalenia wątroby ustalono u 338 chorych, w tym wzw B u 141 (41,7%) i wzw non B u 197 (58,3%) chorych. W latach 1991-94, ostre wzw B rozpoznano u 120 (3,4%) spośród 3677 hospitalizowanych dzieci, a wzw non B u 115 (3,1%). W latach 1995-98 tj. po wprowadzeniu powszechnych szczepień przeciw wzw B, ostre wzw B rozpoznano u 21 (0,7%) spośród 3286 hospitalizowanych, a wzw non B u 82 (2,5%) chorych (p <0,00001; p> 0,05 odpowiednio). W grupie dzieci z ustalonym rozpoznaniem ostrego wzw non B wyodrębniono dzieci z ustalonym rozpoznaniem wzw A i wzw non A non B. W obu analizowanych okresach czasowych częstość zachorowań na wzw A była podobna i wynosiła 1,8% i 1,9%, w stosunku do ogółu hospitalizowanych. Zaobserwowano natomiast istotne zmniejszenie zachorowań na ostre wzw non A non B z 49 przypadków (1,3%) w latach 1991-?94 do 20 chorych (0,6%) w okresie 1995-98; p <0,005. Na rycinie 1 przedstawiono odsetek chorych z rozpoznaniem ostrego wzw B, wzw A i wzw non B non A, w odniesieniu do ogółu hospitalizowanych pacjentów w poszczególnych latach (ryc. 1).
Ryc. 1. Profil zachorowan na ostre wzw B, A oraz non A non B w latach 1991-98, w materiale wlasnym.
W latach 1991-1994, pacjenci z rozpoznaniem ostrego wirusowego zapalenia wątroby stanowili od 4,7% w roku 1992 do 8,4% w roku 1991 ogółu hospitalizowanych. Ponad 50% dzieci z rozpoznaniem ostrego wzw stanowili pacjenci z rozpoznaniem ostrego wzw B, za wyjątkiem roku 1991, w którym odnotowano znaczący wzrost zachorowań na wzw A. Po wprowadzeniu powszechnych szczepień przeciw wzw B tj. od roku 1995 obserwuje się stały spadek zachorowań na ostre wzw, w tym przede wszystkim na ostre wzw B i non A non B. W roku 1995 pacjenci z rozpoznaniem ostrego wzw B stanowili 1,7%, a w roku 1998 – 0,1% ogółu hospitalizowanych. W latach 1995-1998 nastąpił również spadek zachorowań na ostre wzw non A non B z 1,1% w roku 1995, do 0,1% w roku 1998. Odwrotnie kształtuje się sytuacja epidemiologiczna dotycząca zachorowań na wzw A. W latach 1996-1998 odnotowano zwiększenie zachorowań na wzw A. Pacjenci z tym rozpoznaniem stanowili od 2,1% do 2,4% ogółu hospitalizowanych. Zmiana profilu zachorowań na ostre wirusowe zapalenie wątroby miała wpływ na średnią wieku hospitalizowanych dzieci (ryc. 1). W latach 1991-1994 średni wiek pacjentów z rozpoznaniem ostrego wirusowego zapalenia wątroby, liczony w latach, mieścił się w granicach od 3,1 w roku 1992 do 5,6 w roku 1991 natomiast po wprowadzeniu powszechnych szczepień przeciw wzw B, średni wiek hospitalizowanych dzieci wzrósł do 11 lat w roku 1997.
W tabeli 1 przedstawiono średnią wieku pacjentów z rozpoznaniem ostrego wirusowego zapalenia typu B i non B, w dwóch analizowanych przedziałach czasowych (tab. 1). Średnia wieku dzieci z rozpoznaniem ostrego wzw non B, w latach 1991-1994 i 1995-1998 nie różniła się istotnie i wynosiła 9,17 i 9,6 lat, odpowiednio. Średnia wieku pacjentów z rozpoznaniem ostrego wzw typu B wzrosła w latach 1995-1998 do wartości 4,9 w porównaniu do średniej wieku wynoszącej 3,8 w latach 1991-?1994. Zaobserwowana różnica była istotna statystycznie. Na kolejnej rycinie przedstawiono sezonowość zachorowań na ostre wzw B i non B w przedziałach kwartalnych, odnoszących się do całego analizowanego okresu badań (ryc. 3). Ostre wzw B rozpoznawano z podobną częstością w poszczególnych kwartałach roku, natomiast większość nowych zachorowań na ostre wzw non B odnotowano w I i IV kwartale roku, tj w miesiącach jesienno-zimowych. Około 70% dzieci z rozpoznaniem ostrego wzw non B hospitalizowano w okresie od października do marca każdego z analizowanych lat, podczas gdy tylko 30% w miesiącach wiosenno-letnich.
Ryc. 2. Sredni wiek chorych z rozpoznaniem wzw w analizowanym okresie 1991-98.
Ryc. 3. Roczna sezonowosc zachorowan na ostre wzw B i non B w analizowanym okresie 1991-98.
Tabela 1. Sredni wiek chorych na ostre wzw B i non B w analizowanych latach.
 wzw typu Bwzw typu non B
sredni wiek chorych (lata)SDsredni wiek chorych (lata)SD
1991-19943,84,19,173,1
1995-19984,94,99,63,2
t-Student testp <0,05NS
SD odchylenie standardowe.
Dyskusja

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Esteban J.I.: N. Engl. J. Med. 1990, 323: 1107.
2. Fink F.M. et al.: Eur. J. Pediatr. 1993, 152: 490.
3. Locasciulli A. et al.: Blood 1991, 78: 1619.
4. Mossor K. et al.: Nowa Pediatria 1999, nr 4: 63.
5. Magdzik W.: Hepatol. Pol. (supl. 1), 1997, 4: 5.
6. Patrzałek M., Tarnowska H.: Ped. Pol. (supl. do nr 6), 1999, 195.
7. Shapiro C.N. et al.: Vaccine 1992, 10: S59.
8. Shapiro C.N.: Pediatr. Infect. Dis. J. 1993, 12: 443.
9. Sikorska K. et al.: Przegl. Epid. 1997, 51: 229.
10. Stanowisko National Institutes of Health: Med. Prakt. 1998, 7-8: 93.
11. Woynarowski M.: Hepatol. Pol. 1997, 4: 73.
Postępy Nauk Medycznych 1/2000
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych