Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2010, s. 27-30
*Konrad Wroński1, Roman Bocian1, Adam Depta2
Czy lekarze rodzinni wykonują badanie palpacyjne piersi u swoich pacjentek?
Do family doctors palpate their female patients' breast?
1Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej: dr n. med. Jerzy Okraszewski
2Zakład Finansowania Ochrony Zdrowia, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jadwiga Suchecka
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Romuald Holly
Summary
Introduction: All over the world breast cancer is one of the most frequently diagnosed neoplasms. In Poland the mortality rate due to breast cancer is higher than in other countries of the European Union. Both palpation and imaging examination of the breasts can enhance an early diagnoses of breast cancer and reduce the death rate.
Objectives: The purpose of this research was stating whether a family doctors palpate their female patients' breast.
Material and methods: A group of 500 patients staying in Pirogow Hospital in Lodz was requested to fill in a survey prepared by the authors, in which appropriate tools were applied in order to investigate the issue. The necessary calculations were done by means by followings packets: STATISTICA 7.1 and EXCEL 2008.
Results: A careful analysis of the results shows that 413 (82.6%) of the female respondents were not palpated by their family doctors. Among these female, 87 (17.4%) females replied that their family doctor had palpated their breasts.
Conclusions: The results of the survey conducted among the patients staying in Pirogow Hospital in Lodz demonstrated a serious problem connected with fighting breast cancer in medical practice. An early diagnosis of breast cancer is an opportunity of a full recovery and at the same time of reducing the death rate caused by the disease.WPROWADZENIE
Liczba nowych zachorowań jak i zgonów spowodowanych rakiem sutka z roku na rok wykazuje tendencję wzrostową (1, 2). We wszystkich krajach rozwiniętych, rak piersi stanowi pierwszą przyczynę zgonów z powodu nowotworów złośliwych wśród kobiet (3-5). W Polsce według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2006 roku na raka sutka zachorowały 13 322 kobiety. W tym samym roku stwierdzono 5212 zgonów wśród kobiet, spowodowanych rakiem piersi.
Jednym z czynników mających poprawić te statystyki jest badanie profilaktyczne sutka przez lekarzy. American Cancer Society zaleca profilaktyczne badanie piersi wraz z rejonami węzłowymi (węzły chłonne nadobojczykowe i pachowe) u kobiet przed 40. r.ż. raz na 3 lata, natomiast u kobiet po skończeniu 40. r.ż. raz na rok.
CEL PRACY
Celem pracy było dowiedzenie się od pacjentek czy lekarze rodzinni wykonują badanie palpacyjne piersi kobietom zgłaszającym się do nich na wizytę.
MATERIAŁ I METODY
Sondaż badający wiedzę pacjentów na temat badania piersi przez lekarzy rodzinnych swoim pacjentkom został przeprowadzony w 2008 i 2009 roku wśród pacjentek Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Mikołaja Pirogowa w Łodzi.
W celu przeprowadzenia badania przygotowano ankiety. Wypełnienie ankiety było przez pacjentki dobrowolne i anonimowe. Kwestionariusz ankiety zawierał 7 pytań zamkniętych. Przed rozdaniem każdej ankiety pytano każdą pacjentkę czy wyraża zgodę na udział w badaniu i czy w ciągu ostatnich 5. latach była leczona w gabinecie lekarza rodzinnego. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na te dwa pytania wręczano pacjentkom ankietę do wypełnienia.
Grupę badaną stanowiło 500 pacjentek przebywających w oddziałach i poradniach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Mikołaja Pirogowa w Łodzi, które wyraziły zgodę i poprawnie wypełniły ankietę.
Niezbędne obliczenia przeprowadzone zostały za pomocą pakietów: STATISTICA 7.1 i EXCEL 2008.
WYNIKI
W badaniu uczestniczyło 500 pacjentek, wśród których dominujący wiek mieścił się w przedziale od 45. do 65. r.ż. – tym wiekiem legitymowało się 289 (57,8%) ankietowanych pacjentek. W grupie ankietowanych pacjentek wykształceniem średnim legitymowały się 253 (50,6%) kobiety. Wśród 500 ankietowanych kobiet, 489 (97,8%) pacjentek pochodziło z miasta zamieszkanego przez więcej niż 500 000 mieszkańców (tab. 1). Z badania ankietowego wynika, że dominowały pacjentki korzystające z gabinetu lekarza pierwszego kontaktu rzadziej niż raz w roku (375 kobiet – 75,0% ogółu pacjentek) (tab. 2).
Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy pacjentek.
Liczba badanych kobiet(%)
Wiekdo 25. r.ż.30,6
od 25. do 44. r.ż.12024,0
od 44. do 65. r.ż.28957,8
powyżej 65. r.ż.8817,6
RAZEM:500100,0
Miejsce zamieszkaniaw mieście powyżej 500 000 mieszkańców48997,8
w mieście od 25 000 do 500 000 mieszkańców102,0
w miejscowości poniżej 25 000 mieszkańców10,2
na wsi00,0
RAZEM:500100,0
Wykształceniepodstawowe153,0
zawodowe5511,0
średnie25350,6
wyższe17735,4
RAZEM:500100,0
Tabela 2. Częstość korzystania z usług gabinetu lekarza pierwszego kontaktu przez kobiety biorące udział w ankiecie.
Częstość korzystania z usług przychodni - gabinetu lekarza rodzinnego:Liczba badanych(%)
raz w miesiącu204,0
raz na kwartał255,0
co pół roku7014,0
rzadziej niż raz na rok37575,0
RAZEM:500100,0
W badaniu 413 (82,6%) respondentek odpowiedziało, że nie miało badanych piersi przez swojego lekarza pierwszego kontaktu (ryc. 1). Wśród 500 ankietowanych kobiet, 87 (17,4%) miało zbadane piersi przez swojego lekarza rodzinnego.
Opinie pacjentek na temat badania palpacyjnego piersi przez lekarzy rodzinnych podczas wizyt w gabinecie POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej)
Ryc. 1. Opinie pacjentek na temat badania palpacyjnego piersi przez lekarzy rodzinnych podczas wizyt w gabinecie POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej).
W przeprowadzonej analizie statystycznej przy pomocy programu STATISTICA 7.1 nie stwierdzono zależności istotnych statystycznie pomiędzy wiekiem, wykształceniem, miejscem zamieszkania a opiniami ankietowanych kobiet o badaniu piersi przez lekarzy rodzinnych (p>0,05).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. De Koning HJ: Assessment of Nationwide cancer-screening programmes. Lancet 2000; 355: 80-81. 2. Ncarubara RG: Control of breast cancer using health education. East Afr Med J 1999; 76: 661-663. 3. Duffy SW et al.: Breast screening, prognostic factors and survival: results from Swedish two county study. Br J Cancer 1991; 64 (4): 1133-1138. 4. Alexander FE et al.: The Edinburgh randomised trial of breast cancer screening: results after 10 years of follow-up. Br J Cancer 1994; 70 (3): 542-548. 5. Rao RSP et al.: Acceptability and effectiveness of a breast health awareness programme for rural women. Indian Journal of Medical Sciences 2005; 59: 398-401. 6. Walker LG et al.: How distressing is attendance for routine breast screening? Psychooncology 1994; 3 (4): 299-304. 7. Maurer F: A peer education model for teaching breast self-examination to undergraduate college women. Cancer Nurs 1997; 20: 49-61. 8. Forbes JF: The incidence of breast cancer. The global burden, public health considerations. Journal of Oncology 1997; 24 (Suppl. 1): 20-35. 9. Chie WC et al.: A study on women's practice of breast self-examination in Taiwan. Prev Med 1993; 22: 316-324. 10. Philip J et al.: Clinical measures to assess the practice and efficiency of breast self-examination. Cancer 1986; 58: 973-977. 11. Hill D et al.: Self examination of the breast: is it beneficial? Metaanalysis of studies investigating breast self examination and extent of disease in patients with breast cancer. BMJ 1998; 297: 271-277. 12. Baines CJ: Breast self examination. Cancer 1992; 69: 1942. 13. Ali NS, Khali HZ: Cancer prevention and early detection among Egyptians. Cancer Nursing 1996; 19: 104-777.
otrzymano: 2010-04-22
zaakceptowano do druku: 2010-05-06

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
ul. Wólczańska 195, 90-531 Łódź
tel.: (42) 636 76 11
e-mail: konradwronski@poczta.wp.pl

Medycyna Rodzinna 2/2010
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna