Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Balneologia Polska 4/2006, s. 220-226
*Piotr Kalmus1, Irena Ponikowska2, Jacek Chojnowski2
Zachowanie się markerów obrotu kostnego u chorych z osteopenią pod wpływem leczniczych zabiegów hypertermalnych
The influence of therapeutic hyperthermic procedures on bone-turnover markers in patients with osteopenia
1z 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w Ciechocinku Dyrektor: lek. med. Ireneusz Lelwic 2z Katedry i Kliniki Balneologii i Chorób Przemiany Materii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ciechocinek
Kierownik: prof. dr hab. med. Irena Ponikowska
Streszczenie
Autorzy ocenili wpływ gorących zabiegów fizykalnych stosowanych w lecznictwie uzdrowiskowym na metabolizm tkanki kostnej u chorych z rozpoznaną densytometrycznie osteopenią oraz z towarzyszącą chorobą zwyrodnieniową stawów, na podstawie obserwacji zmian poziomu/aktywności wybranych markerów obrotu kostnego. Grupa badana otrzymywała balneologiczne zabiegi hypertermalne, grupa kontrolna zabiegi balneologiczne pozbawione czynnika termicznego.
Po zastosowaniu leczenia w obu analizowanych grupach chorych, ani bezpośrednio ani też w terminie odległym, nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie poziomów/aktywności badanych markerów obrotu kostnego. Analiza otrzymanych wyników badań pozwoliła na wysunięcie wniosku, iż hypertermalne zabiegi lecznicze stosowane w programach leczenia uzdrowiskowego nie nasilają tempa metabolizmu kostnego.Wstęp
Wraz z postępującym starzeniem się społeczeństwa oraz rozwojem diagnostyki, coraz częściej na leczenie uzdrowiskowe kierowani są pacjenci z rozpoznaniem osteoporozy, zarówno jako schorzenia współistniejącego, ale także schorzenia będącego podstawą skierowania na ten rodzaj leczenia. Medycyna uzdrowiskowa posługuje się szeregiem specyficznych jedynie dla siebie metod leczniczych, a wśród nich jedno z czołowych miejsc zajmują zabiegi wykorzystujące czynnik termiczny. Czynnik ten ma istotne znaczenie przy stosowaniu szeregu zabiegów balneologicznych, będących podstawą leczenia uzdrowiskowego.
Z szeregu opublikowanych w ostatnich latach prac wynika, iż leczenie uzdrowiskowe jest cenną metodą terapeutyczną w leczeniu i profilaktyce osteoporozy, dzięki kompleksowemu zastosowaniu różnorodnych metod i zabiegów fizykalnych. Jak dotąd nie wykazano jednakże jaką rolę mogą spełniać w tym zakresie zabiegi ciepłolecznicze (1-3).
Celem pracy było dokonanie oceny wpływu gorących zabiegów fizykalnych stosowanych w lecznictwie uzdrowiskowym, w czasie trwania leczenia o typowej długości turnusu, na metabolizm tkanki kostnej u chorych z rozpoznaną densytometrycznie osteopenią oraz z chorobą zwyrodnieniową stawów, na podstawie obserwacji zmian poziomu wybranych markerów obrotu kostnego. Praktycznym celem badań było zweryfikowanie poglądów dotyczących wskazań i przeciwwskazań do stosowania terapii hypertermalnej u osób z rozpoznaną osteopenią w warunkach uzdrowiskowych.
Materiał chorych
Badaniami objęto łącznie 53 pacjentów ze świeżo rozpoznaną osteopenią w zakresie kręgosłupa lędźwiowego lub szyjki kości udowej oraz z towarzyszącą chorobą zwyrodnieniową stawów kręgosłupa, stawów obwodowych oraz zespołami bólowymi tkanek miękkich, stanowiącą wskazanie do leczenia zabiegami hypertermalnymi. Osteopenię rozpoznawano kierując się wytycznymi diagnostycznymi dla interpretacji pomiaru masy kostnej, przyjętymi przez WHO (4, 5).
Do badań nie kwalifikowano pacjentów, u których stwierdzono istnienie dodatkowych schorzeń mających wpływ na metabolizm tkanki kostnej. Z badań wykluczono też osoby przyjmujące aktualnie, lub w nieodległej przeszłości, leki wpływające na metabolizm kostny.
Chorzy byli leczeni w ciągu 24 dni w Klinice Balneologii i Chorób Przemiany Materii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą w Szpitalu Uzdrowiskowym „Dom Zdrojowy” w Ciechocinku.
Pacjentów podzielono na dwie grupy. Grupę badaną A, przewidzianą do przyjmowania zabiegów hypertermalnych i grupę porównawczą B, przewidzianą do przyjmowania zabiegów chłodnych i lekko ciepłych.
Ogólną charakterystykę badanych grup przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Ogólna charakterystyka badanych grup.
 Grupa AGrupa B
Liczba chorych (n)3122
Wiek x ? SD (lata)49?755?6
Kobiety n (%)25 (81%)20 (91%)
Mężczyźni n (%)6 (19%)2 (9%)
Masa ciała x ? SD (kg)67?1168?12
Wzrost x ? SD (cm)162?7160?7
BMI* x ? SD (kg/m2)25?626?5
Pracownicy umysłowi n (%)23 (74%)14 (64%)
Pracownicy fizyczni n (%)8 (26%)8 (36%)
GRUPA A – grupa badana
GRUPA B – grupa porównawcza
*BMI – Body Mass Index (masa ciała w kg:wzrost w m2).
Materiał chorych szczegółowo przeanalizowano pod kątem wartości oznaczanych markerów obrotu kostnego, a także wszystkich możliwych parametrów mogących mieć wpływ na rozwój choroby, jej dynamikę i stopień zaawansowania. Przeanalizowano parametry densytometryczne – czas od rozpoznania osteopenii, BMD, T-score, Z-score, liczbę przebytych złamań i rodzinne obciążenie złamaniami. Ponadto analizowano u chorych dzienne spożycie mleka i jego przetworów, zwyczajową ekspozycję na światło słoneczne, aktywność fizyczną i okresy unieruchomienia w przeszłości, stosowanie używek – papierosów, kawy i alkoholu. U kobiet określono status hormonalny i prokreacyjny – czas aktywności hormonalnej, łączny czas karmienia piersią, liczbę ciąż. Oceniono lokalizację choroby zwyrodnieniowej stawów.
Pod względem wszystkich powyższych parametrów, obie analizowane grupy pacjentów nie różniły się pomiędzy sobą w sposób istotny, co pozwoliło uznać, że grupy zostały właściwie dobrane i mogą stanowić materiał do porównań.
Metodyka badań
W obu grupach dwukrotnie, przed rozpoczęciem leczenia i po jego zakończeniu, wykonano badanie markerów obrotu kostnego. W grupie badanej wykonano dodatkowe oznaczenia po 4-6 tygodniach od zakończenia leczenia w celu oceny ewentualnych odległych efektów terapii. Oznaczano:
– markery kościotworzenia: poziom osteokalcyny (BGP) i frakcji kostnej fosfatazy zasadowej (bALP) w surowicy,
– markery resorpcji: CrossLaps (usieciowany fragment C-terminalnego telopeptydu łańcucha a1 kolagenu typu I – Ctx) w surowicy, stosunek poziomu wapnia do poziomu kreatyniny w dwugodzinnej porannej zbiórce moczu.
Badania przeprowadzono, stosując ogólnie przyjęte procedury dla oznaczania markerów obrotu kostnego.
Przed rozpoczęciem leczenia wykonywano badania densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego lub szyjki kości udowej metodą DEXA w celu zakwalifikowania pacjentów do programu oraz badanie elektrokardiograficzne w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań kardiologicznych do prowadzonego leczenia. Poza tym przeprowadzano pełne badanie kliniczne pacjentów, które powtarzano również po zakończeniu terapii.
Obliczenia statystyczne przeprowadzono przy pomocy programów Microsoft Excel z pakietu Office 98 oraz Statistica 5,1 PL firmy StarSoft. Wyniki przedstawiono jako średnie z odchyleniem standardowym średniej. Jako poziom istotności dla odrzucenia hipotezy zerowej przyjęto prawdopodobieństwo błędu pierwszego rodzaju p<0,05.
Metodyka leczenia
U pacjentów zakwalifikowanych do grupy A stosowano lecznicze zabiegi hypertermalne:
– kąpiele solankowe gorące o temperaturze 39-40°C przez 20 minut, codziennie, 16-18 zabiegów w serii,
– okłady całkowite z pasty borowinowej o temperaturze 40-42°C o grubości warstwy 3-4 cm, przez 20 minut, co drugi dzień, 8-9 zabiegów w serii,
– okłady parafinowe o temperaturze 45°C, przez 30 minut, co drugi dzień, na okolicę kręgosłupa i stawów kończyn, 8-9 zabiegów w serii.
U pacjentów zakwalifikowanych do grupy B stosowano lecznicze zabiegi fizykalne chłodne i lekko ciepłe:
– kąpiele solankowe o temperaturze 36°C, przez 20 minut, codziennie, 16-18 zabiegów w serii,
– kąpiele kwasowęglowe o temperaturze 35°C, przez 20 minut, codziennie, 16-18 zabiegów w serii,
Pacjenci z obu grup stosowali jednakową dietę bogatowapniową o zawartości wapnia ok. 1200 mg dziennie. W obu grupach nie stosowano zabiegów z zakresu kinezyterapii. Nie stosowano również leczenia farmakologicznego lekami mogącymi mieć wpływ na poziom/aktywność markerów obrotu kostnego. U pacjentów leczonych z powodu współistnienia schorzeń dodatkowych, stosowano leki stale przez nich przyjmowane, których dawki ustalano przy badaniu wstępnym, zwracając uwagę by nie były to leki wpływające na metabolizm kostny.
Wyniki
Wyniki oznaczeń badanych markerów kościotworzenia (osteokalcyny i frakcji kostnej fosfatazy zasadowej) w surowicy krwi pacjentów oraz markerów resorpcji (CrossLaps w surowicy krwi i wskaźnika Ca/kreatynina w 2-godzinnej porannej zbiórce moczu) nie zmieniły się pod wpływem zastosowanego leczenia w sposób statystycznie istotny, zarówno w grupie badanej jak i grupie kontrolnej. Można jedynie zaobserwować tendencję do podwyższania się poziomów/aktywności obu markerów kościotworzenia pod wpływem leczenia, zarówno w grupie badanej jak i grupie porównawczej, a zatem niezależnie od rodzaju stosowanych metod leczniczych (ryc. 1 i 2). Można też wspomnieć o pewnej tendencji do podwyższania się stężenia CrossLaps, w wyniku zastosowanego leczenia w obu analizowanych grupach pacjentów, niezależnie od stosowanej metody leczniczej (ryc. 3). Wskaźnik Ca/kreatynina w grupie badanej wykazywał również tendencję do podwyższania się, natomiast w grupie porównawczej – do obniżania się. Różnice między wartościami średnimi tych parametrów nie były istotne statystycznie (ryc. 4).
NS – różnica nieistotna statystycznie
BAD I – przed leczeniem
BAD II – bezpośrednio po zakończeniu leczenia
Ryc. 1. Poziomy osteokalcyny w surowicy krwi przed i po leczeniu u pacjentów w grupie badanej (GRUPA A) i grupie porównawczej (GRUPA B).
NS – różnica nieistotna statystycznie
BAD I – przed leczeniem
BAD II – bezpośrednio po zakończeniu leczenia
Ryc. 2. Poziomy frakcji kostnej fosfatazy zasadowej w surowicy krwi przed i po leczeniu, u pacjentów w grupie badanej (GRUPA A) i grupie porównawczej (GRUPA B).
NS – różnica nieistotna statystycznie
BAD I – przed leczeniem
BAD II – bezpośrednio po zakończeniu leczenia
Ryc. 3. Poziomy CrossLaps w surowicy krwi przed i po leczeniu u pacjentów w grupie badanej (GRUPA A) i grupie porównawczej (GRUPA B).
NS – różnica nieistotna statystycznie
BAD I – przed leczeniem
BAD II – bezpośrednio po zakończeniu leczenia
Ryc. 4. Wartości wskaźnika Ca/kreatynina w 2-godzinnej porannej zbiórce moczu przed i po leczeniu u pacjentów w grupie badanej (GRUPA A) i grupie porównawczej (GRUPA B).
W kolejnym etapie pracy przeanalizowano zachowanie się poziomu/aktywności oznaczanych markerów obrotu kostnego po 4-6 tygodniach od zakończeni leczenia w grupie badanej A, w poszukiwaniu ewentualnych skutków odległych po zastosowanych zabiegach hypertermalnych. Wykazano, że wyniki oznaczeń powyższych parametrów po 4-6 tygodniach od zakończenia leczenia nie różniły się w sposób statystycznie istotny od wyników oznaczeń dokonanych przed leczeniem, jak też wyników oznaczeń dokonanych bezpośrednio po zakończeniu leczenia. Zaobserwować można jedynie utrzymywanie się tendencji wzrostowych poziomu osteokalcyny w surowicy krwi (ryc. 5) oraz wskaźnika Ca/kreatynina w 2-godzinnej porannej zbiórce moczu (ryc. 6), stwierdzonych już uprzednio bezpośrednio po zakończeniu leczenia. Natomiast zaobserwowane bezpośrednio po zakończeniu leczenia tendencje wzrostowe aktywności frakcji kostnej fosfatazy zasadowej i poziomu CrossLaps w surowicy nie utrzymały się w 4-6 tygodniu po jego zakończeniu. Aktywność frakcji kostnej fosfatazy zasadowej nieznamiennie statystycznie obniżyła się, osiągając wartości niższe od uzyskanych przed rozpoczęciem leczenia (ryc. 7), zaś poziom CrossLaps nieznamiennie statystycznie obniżył się w stosunku do wyników uzyskanych bezpośrednio po zakończeniu leczenia, osiągając wartości zbliżone do wyjściowych (ryc. 8).
NS – różnica nieistotna statystycznie
BAD I – przed leczeniem
BAD II – bezpośrednio po zakończeniu leczenia
BAD III – po 4-6 tygodniach od zakończenia leczenia
Ryc. 5. Poziomy osteokalcyny w surowicy krwi pacjentów z grupy badanej przed, bezpośrednio po i po 4-6 tygodniach po zastosowanej terapii hypertermalnej.
NS – różnica nieistotna statystycznie
BAD I – przed leczeniem
BAD II – bezpośrednio po zakończeniu leczenia
BAD III – po 4-6 tygodniach od zakończenia leczenia
Ryc. 6. Wartości wskaźnika Ca/kreatynina u pacjentów grupy badanej przed, bezpośrednio po i po 4-6 tygodniach po zastosowanej terapii hypertermalnej.
NS – różnica nieistotna statystycznie
BAD I – przed leczeniem
BAD II – bezpośrednio po zakończeniu leczenia
BAD III – po 4-6 tygodniach od zakończenia leczenia
Ryc. 7. Aktywność frakcji kostnej fosfatazy zasadowej w surowicy krwi pacjentów z grupy badanej przed, bezpośrednio po i po 4-6 tygodniach tygodniach po zastosowanej terapii hypertermalnej.
NS – różnica nieistotna statystycznie
BAD I – przed leczeniem
BAD II – bezpośrednio po zakończeniu leczenia
BAD III – po 4-6 tygodniach od zakończenia leczenia
Ryc. 8. Poziomy CrossLaps w surowicy krwi pacjentów z grupy badanej przed, bezpośrednio po i po 4-6 po zastosowanej terapii hypertermalnej.
Omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kalmus P.: Możliwości uzdrowiskowej profilaktyki i terapii w osteoporozie, Balneol. Pol., 1998, 40, 110.
2. Kuliński W., Misztela A., Rybak T., Mróz J.: Medycyna fizykalna w profilaktyce osteoporozy, Balneol. Pol., 2000, 42, 76-81.
3. Ponikowska I., Chojnowski J., Szczawińska I., Krowiak M., Włodarczyk K., Oczachowska S., Adamczyk P.: Osteoporoza – standardy lecznicze i profilaktyczne w medycynie uzdrowiskowej,Balneol. Pol., 2003, 45, 7.
4. Badurski J.E. I wsp.: Stanowisko Rady Naukowej Polskiej Fundacji Osteoporozy wobec diagnostyki i leczenia osteoporozy,2002.
5. Coinsensus Developement Conference: Who are candidates for preventiv end therapeutic therapy for osteoporosis?, Amsterdam, 1996.
6. Ryżyńska B.: Leczenie ciepłem i zimnem,Fizjoterapia, PZWL, Warszawa, 1988.
7. Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A.: Termoterapia, Medycyna fizykalna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1997.
8. Straburzyński G.: Układ ruchu,Księga przyrodolecznictwa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997, 544-570.
9. Straburzyński G.: Termoterapa, Księga przyrodolecznictwa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1997.
10. Mika T.: Zabiegi ciepłolecznicze, Fizykoterapia, PZWL, Warszawa, 1993.
11. Mc Lean R.M., Podell D.N.: Bone and Joint Manifestation of Hypothyroidism, Sem. Arth. Rheum., 1995, 4, 282-290.
12. Przygodzka M.: Stawowa manifestacja chorób tarczycy, Terapia, 2003, 10, 45-47.
13. Al-Hilli F., Wright E.A.: The effects of changes in the environmental temperature on the growth of bone in the mouse. Radiological and morphological study. Br. J. Exp. Pathol., 1983, 64, 43-52.
14. Al-Hilli F., Wright E.A.: The effects of changes in the environmental temperature on the growth of tail bones in the mouse, Br. J. Exp. Pathol., 1983, 64, 34-42.
15. Brodin H.: Longitudinal bone growth, the nutrition of the epiphyseal cartilages and the local blood supply. An experimental study in the rabbit, Acta Orthop. Scand., 1955, 20,1-92.
16. Brooks M., May K.U.: The influence of temperature on bone growth in the chick, J. Anat. 1972, 111, 351-363.
17. Brooks M., Richards D.J., Singh M.: Vascular seqelae of experimental osteotomy, Angiology, 1970, 21, 355-367.
18. Doyle J.R., Smart B.W.: Stimulation of bone growth by short wave diathermy, J. Bone Joint Surg. Am., 1963, 45, 15-24.
19. Leon S.A., Asbell S.O., Arastu H.H., Edelstein G. Packel A.J., Sheenan S., Daskal I., Guttmann G.G., Santos. I.: Effects of hypertermia on bone. Heating of bone in vivo and stimulation of bone growth, Int. J. Hyperthermia, 1993, 9, 77-87.
20. Ogawa H.: Effects of the localized thermal enhancement on new bone formation following machanical expansion of the rat sagittal. Nippon Kyosei Shika Gakkai Zasshi, 1990, 49, 485-496.
21. Richards V., Sofer R.: The stimulation of bone growth by internal heating, Surgery, 1959, 46, 84-96.
22. Lorenc R.S. (red.): Postępy w diagnostyce i monitorowaniu leczenia metabolicznych schorzeń kostnych, Warszawa, 1997.
23. Einhorn T.A.: Bone strenght: The bottom line. Calcif . Tissue Int., 1992, 51, 333-339.
24. Riggs B.L. I wsp.: Drug therapy for vertebral fractures in osteoporosis: Evidence that decreases in bone turnover and increases in bone mass determine antifracture efficacy, Bone, 1996, 18, 1975-2015.
25. Hansen D.A. I wsp.: Role of peak bone mass and bone loss in postmenopausal osteoporosis: 12 year study, Br. Med. J., 1991, 303, 961-964.
26. Garnero P. i wsp.: Increased bone turnower in late postmenopausal women is a major determinant of osteoporosis, J. Bone Miner. Res., 1996, 11, 337-349.
27. Garnero P. i wsp.: Markers of bone resorption predict hip fracture in elderly women: The EPIDOS prospective study, J. Bone Miner. Res., 1996, 11, 1531-1538.
28. Riis B.J. i wsp.: Low bone mass and fast rate of bone loss at menopause: Equal risk fgactors for future fracture: A 15 year follow-up study, Bone, 1996, 19, 9-12.
29. Dresner-Pollak R. i wsp.: Biochemical markers of bone turnower reflect femoral bone loss in elderly women, Calcif. Tissue Int., 1996, 59, 328-333.
30. Ravn P. i wsp.: High bone turnover is associated with low bone mass and spinal fracture in postmenopausal women,Calcif. Tissue Int., 1997, 60, 255-260.
31. Ravn P. i wsp.: High bone turnover is associated with low bone mass in both pre- and postmenopauzal women, Bone, 1996, 19, 229-298.
32. Van Dale P.L.A. i wsp.: Case-control analysis of bone resorption markers, disability and fracture risk: the Rotterdam study, Br. Med. J., 1996, 312, 482-483.
33. Melton L.J. i wsp.: Relationschip of bone turnover to bone density and fractures, J. Bone Miner. Res., 1997, 12, 1083-1091.
34. Rosen C.J. I wsp.: The predictive value of biochemical markers of bone turnover for bone mineral density in early postmenopausal women treated with hormone replecement or calcium supplementation, J. Clin. Endocrinol. Metab., 1997, 82, 1904-1910.
35. Johnell O., Oden A. De Laet C. i wsp.: Biochemical indicates of bone turnover and the assessement of fracture probability.Osteoporosis Int., 2002, 13, 523-526.
36. Meier C., Nguyen T.V., Center J.R., i wsp.: Bone resorpto and osteoporotic fractures in elderly men: the dubbo osteoporosis epidemilogy study, J. Bone Mier. Res., 2005, 4, 579-587.
37. Sornay-Rendu E., Munoz F. i wsp.: Rate of forearm bone loss in associated with an increased risk of fracture independently of bone mass in postmenopausal women the OFELY study, J. Bone Mier. Res., 2005, 11, 192-1935.
38. Sornay-Rendu E., Munoz F., Garnero P. i wsp.: Identification of osteoporotic women at high risk of fracture the OFLEY study, J. Bone Mier. Res., 2005, 10, 1813-1819.
39. Calvo M.S., Eyre D.R., Gutenberg C.M.: Molecular basis and clinical application of biological markers of bone turnover, Endocrine Reviews, 1997, 17.
40. Demers L.M.: Clinical usefullness of markers of bone degradation and formation, Scand. J. Clin. Lab. Invest., 1997, 57.
41. Hannon R.A., Blumsohn A. Naylor K.E., Eastell R.: Response of biochemical of bone turnover to hormone replacement therapy, J. Bone. Min. Res., 1998.
42. Kleerkorper M.: Biochemical markers of bone remodeling, Am. J. Med. Scii., 1996, 312.
43. Łukaszewicz J., Karczmarewicz E. Lorenc R.S.: Nowoczesne markery obrotu kostnego – Informator dla lekarzy, Osteoforum, Warszawa, 1998.
44. Odrowąż -Sypniewska G., Lis K., Biliński P.J.: Cytokiny i markery obrotu kostnego – mbadania własne, Prz. Epid., 2002, 56 supl., 4, Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe „Biomedica Poland Sp. z o.o.”, 39-45.
45. Withold W.: Monitoring of bone turnover biological, preanalytical and technical criteria in the assessment of biochemical markers, Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem., 1996, 34.
46. Łukaszkiewicz J.: Próba zastosowania markerów obrotu kostnego w prognozowaniu postępowania lecznizego w osteoporozie,Postępy w diagnostyce i monitorowaniu leczenia metabolicznych schorzeń kostnych, Warszawa, Inst. Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, 1998.
47. Kallner A., Woloszuk W., Holzel W., Biochemical Markers of Bone Disease – Current Status and Future Trends, Scand. Clin. Lab. Invest., 1997, 57.
48. Beck-Jensen J.K., Kollerup G., Sorensen H.A., Nielsen S.P., Soerensen O.H.: A single measurement of biochemical markers of bone turnover has limited utility in the individual person, Scand.J.Clin.Lab.Invest., 1997,57,4,351-359.
49. Delmas P.D.: Biochemical Markers of the Assessement of Bone Turnover, Osteoporosis: Etiology, Diagnosis and Management, Mayo Foundation, Philadelphia, 1995.
50. Delmas P.D.: Markers of Bone Formation and Resorption, Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism, Raven Press, New York, 1993.
51. Marcinkowska-Suchowierska E.: Miejsce wapnia i witaminy D w profilaktyce i leczeniu osteoporozy, Przewodnik lekarza, 2002, 10,34-41.
52. Mika T.: Lecznictwo uzdrowiskowe, Fizykoterapia, PZWL, Warszawa, 1993, 400-412.
53. Ponikowska I.: Mechanizm działania głównych czynników i metod leczenia uzdrowiskowego, Medycyna uzdrowiskowa w zarysie, Watext´s, Warszawa, 1995.
otrzymano: 2006-09-22
zaakceptowano do druku: 2006-12-14

Adres do korespondencji:
*Piotr Kalmus
22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ
ul. Wojska Polskiego 5, 87-720 Ciechocinek

Balneologia Polska 4/2006