Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Balneologia Polska 4/2006, s. 231-234
Jacek Chojnowski, Irena Ponikowska, Magdalena Chełstowska, Robert Szafkowski
Czy przegrzewanie ogólnoustrojowe w saunie w podczerwieni ma wpływ na dobowy profil glikemii u chorych na cukrzycę?
Does whole body hyperthermal therapy in infrared sauna influence on profile glicaemia in type 2 diabetic patients?
z Katedry i Zakładu Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu z Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego w Ciechocinku
Kierownik: prof. dr hab. Irena Ponikowska
Streszczenie
U pacjentów z cukrzycą stosowanie intensywnych bodźców fizykalnych może wpływać na stan wyrównania cukrzycy. Spośród zabiegów hipertermalnych sauna IR jako zabieg łagodnie przegrzewający może również mieć wpływ na to wyrównanie. Celem pracy jest ocena zachowania się glikemii dobowej u chorych na cukrzycę typu 2 poddanych jednorazowemu zabiegowi w saunie w podczerwieni. Materiał obejmował 30 chorych w tym 19 kobiet i 11 mężczyzn z cukrzycą typu 2 ze średnią wieku 54,5 ± 8,9 lat. Insulinę przyjmowało 12 badanych, 18 leki doustne, otyłość występowała u 29 badanych, nadciśnienie u 26. Badani otrzymali 1 zabieg w saunie IR w temperaturze 56-65oC, czas trwania zabiegu 20 minut. W dniu poprzedzającym zabieg i w dniu zabiegowym wykonano 5 punktowy profil glikemii. (godz. 800, 1000, 1200, 1500, 1800 i 2200), badano przed zabiegiem i po zabiegu wartości ciśnienia tętniczego i tętna. Wyniki poddano analizie statystycznej. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy wartościami glikemii w dniu zabiegowym i bez zabiegu. Nie zaobserwowano różnic pomiędzy grupą leczoną insuliną a lekami doustnymi. W dniu zabiegu istotnie obniżyło się ciśnienie tętnicze. Stwierdzono, że zabiegi przegrzewające w saunie w podczerwieni nie mają istotnego wpływu na poziom glikemii u chorych na cukrzycę typu 2 i mogą być stosowane u pacjentów, u których nie występują powikłania cukrzycy i choroby wykluczające stosowanie zabiegów hipertermalnych. Zabiegi przegrzewające w saunie w podczerwieni wpływają na obniżenie ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego oraz na wzrost częstości serca bezpośrednio po zabiegu u chorych na cukrzycę typu 2.Wprowadzenie
Jednym z zabiegów hypertermalnych wykorzystujących promieniowanie podczerwone do naświetlania całego ciała jest sauna IR. Współczesne kabiny sauny IR wykorzystują promieniowanie długofalowe o długości fali 12000 nm (zakres IR-C) tzw. dalekie. Promieniowanie to przenika głęboko do skóry do 0,5-3 mm powodując w tkankach powstawanie ciepła. Zabiegi te są zabiegami łagodnie przegrzewającymi (1). W piśmiennictwie są dostępne pojedyncze doniesienia mówiące o korzystnym wpływie ogólnoustrojowego przegrzewania w saunie na wartości ciśnienia tętniczego oraz funkcje śródbłonka naczyniowego. Masuda i wsp. w swoich pracach stwierdzili korzystny wpływ serii zabiegów w saunie w podczerwieni na funkcję śródbłonka naczyniowego oraz na obniżenie wartości ciśnienia skurczowego (2). W innych doniesieniach również badacze japońscy podkreślają korzystne działanie tego typu zabiegów w leczeniu przewlekłej niewydolności serca (3). Potwierdzono również korzystne działanie terapii w saunie IR w przewlekłym bólu (4) oraz u pacjentów z łagodnymi objawami depresyjnymi (5). Wydaje się, zatem możliwe znaczne szersze stosowanie takiej terapii niż innych zabiegów ogólnie przegrzewających takich jak sauna fińska czy rzymska. Jedną z grup chorych, u których może być wskazane stosowanie tych zabiegów są chorzy na cukrzycę z przewlekłymi powikłaniami. Trzeba jednak pamiętać, że u tych pacjentów każdy rodzaj bodźców zwłaszcza intensywnych może wywołać zmiany poziomu cukru we krwi. U tych chorych można obawiać się bodźców przegrzewających, które obok ogólnego działania na cały organizm mogą także miejscowo w tkance podskórnej modyfikować wchłanianie insuliny. Wydaje się, zatem prawdopodobne, że zastosowanie sauny IR stwarza pewne ryzyko dekompensacji cukrzycy. Brak jest doniesień w literaturze, które odpowiedziałyby na pytanie czy zabiegi hypertermalne w saunie IR mają wpływ na poziom glikemii i w jakim kierunku, czy też być może ich łagodne działanie cieplne nie wpływa istotnie na stan wyrównania cukrzycy.
Cel
Celem pracy jest ocena zachowania się glikemii dobowej u chorych na cukrzycę typu 2 poddanych jednorazowemu zabiegowi w saunie w podczerwieni
Materiał chorych
Do badania zostało zakwalifikowanych trzydziestu kolejnych pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych w Uzdrowiskowym Szpitalu Klinicznym w Ciechocinku, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniach i u których nie występowały przeciwwskazania do tego zabiegu. Większość badanych stanowiły kobiety, średni wiek pacjentów wynosił 54,5 ± 8,9 lat. Większość badanych była leczona lekami doustnymi, ale ponad jedna trzecia przyjmowała insulinę. Szczegółową charakterystykę ogólną przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Charakterystyka ogólna badanych.
Liczebność [n]30
Liczba kobiet/mężczyzn [n]19/11
Wiek [lat]54,5 ? 8,9
Przyjmowanie leków doustnych [n]18
Przyjmowanie insuliny [n]12
Prawie wszyscy uczestnicy badania byli osobami otyłymi, tylko jedna osoba miała prawidłową masę ciała. Ponad osiemdziesiąt procent badanych miało nadciśnienie tętnicze. Z badania były wyłączone osoby z zaawansowanymi powikłaniami cukrzycy zarówno o typie mikro jak i makroangiopatii. Tylko u jednej osoby występowała retinopatia prosta potwierdzona badaniem okulistycznym. Charakterystykę kliniczną badanych przedstawiono w tabeli 2. Do badania włączano pacjentów z cukrzycą typu drugiego leczoną lekami doustnymi lub insuliną w wieku powyżej 18 roku życia, u których nie występowały przewlekłe powikłania cukrzycy w tym szczególnie choroba niedokrwienna serca, nefropatia cukrzycowa oraz retinopatia cukrzycowa preproliferacyjna lub proliferacyjna. Kryterium wyłączenia oprócz wymienionych powikłań cukrzycy stanowiły również niewyrównane nadciśnienie tętnicze, stany infekcyjne, klaustrofobia i inne choroby, które stanowią przeciwwskazanie do zabiegów hypertermalnych. Kryterium wyłączenia był również oczywiście brak zgody pacjenta na uczestniczenie w badaniu.
Tabela 2. Charakterystyka szczegółowa.
Czas trwania cukrzycy [lat]9,6 ? 7,4
Retinopatia prosta [n/%]1/3%
Otyłość [n/%]29/97%
Nadciśnienie tętnicze [n/%]26/87%
Palenie papierosów [n/%]7/23%
Metoda
Metoda badania polegała na dwukrotnym wykonaniu wielokrotnych pomiarów glikemii w ciągu dnia w dniu poprzedzającym zabieg oraz w dniu zabiegu. Badania glikemii wykonywano w godzinach: 800, 1000, 1200, 1500, 1800 i 2200. W dniach w których wykonywano badania glikemii pacjenci byli na takiej samej diecie cukrzycowej, nie korzystali z zabiegów kinezyterapii, nie modyfikowano u nich dawek stosowanego leczenia hypoglikemizującego. Badań glikemii dokonywała na glukometrze Optium firmy Medisense zawsze ta sama przeszkolona pielęgniarka, nie biorąca bezpośredniego udziału w prowadzonym badaniu, korzystając z tych samych opakowań pasków do badania glikemii. Wyniki glikemii zapisywano z dokładnością do 1 mg%.
Oprócz badania glikemii u chorych przed i po zabiegu hypertermalnym badano ciśnienie tętnicze oraz tętno. Ciśnienie badano aparatem rtęciowym na obu przedramionach, jako wynik uznając wartości wyższe, zapisywano z dokładnością do 2mmHg. Tętno zapisywano z dokładnością do dwóch uderzeń na minutę, licząc ilość uderzeń tętna przez 30s i mnożąc uzyskaną wartość razy 2.
Zabiegi wykonywano w saunie IR o drewnianej konstrukcji. Czas trwania zabiegu wynosił 20 minut, temperatura w kabinie sauny mierzona za pomocą niezależnego termometru wynosiła od 56 do 65 stopni Celsjusza. Sauna była nagrzewana przed zabiegiem do żądanej temperatury. Źródłem ciepła było promieniowanie IR o długości fali 12000nm z zakresu dalekiej podczerwieni (zakres IR-C). Zabiegi odbywały się pomiędzy godziną 1000 a 1200 pod nadzorem przeszkolonego personelu który kontrolował przebieg zabiegu.
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Ponieważ uzyskane wyniki miały rozkład normalny wykorzystano test T-studenta dla par związanych porównując analogiczne wyniki w dniu bez zabiegu i w dniu zabiegowym. Jako poziom istotności statystycznej dla obalenia hipotezy o braku różnic między wynikami ustalono poziom p<0,05. Dla obliczeń statystycznych posłużono się programem Statistica 5.0.
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Ponikowska I (red): Medycyna Uzdrowiskowa. Watext´s 1995, 212-217.
2. Masuda A., Miyata M., Kihara T., Minagoe S., Tei C.: Repeated sauna therapy reduces urinary 8-epi-prostaglandin F (2alpha). Japan Heart Journal. 2004 Mar; 45 (2): 297-303.
3. Kihara T. i wsp.: Repeated sauna treatment improves endothelial and cardiac function in patients with chronic heart failure. Am. Coll. Cardiol. 2002 Mar 6; 39(5): 754-9.
4. Masuda A., Koga Y., Hattamaru M., Minagoe S., Tei C. The effects of repeated thermal therapy for patient with chronic pain. Psychotherapia psychosomatica. 2005; 74 (5): 288-294.
5. Masuda A. Nakazato M., Kihara Kitara., Minagoe S., Tei C., Repeated thermal therapy dimishes appetite loss and subjective complaints in midly depressed patients. Psychosomatica Medicine. 2005 Jul-Aug; 67(4): 643-7.
6. UDPDS Group: Intensive blond-glucose control with Metformina on complication in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34) Lancet 1998, 352, 854-865.
7. Irena Ponikowska, Jacek Chojnowski, Barbara Kwiatkowska, Robert Szafkowski: Cukrzyca – standardy lecznicze i profilaktyczne w medycynie uzdrowiskowej. Balneologia Polska 2004 1-2, 46, 11-24.
otrzymano: 2006-08-28
zaakceptowano do druku: 2006-12-15

Adres do korespondencji:
Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej ul. Leśna 3, 87-720 Ciechocinek

Balneologia Polska 4/2006