Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2011, s. 41-47
Bogdan Kędzia
Działanie przeciwnowotworowe ekstraktów propolisowych
Anticancer activity of extracts from propolis
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Grzegorz Spychalski
Summary
The literature reviews show that the propolis extracts demonstrate the significant cytotoxic activity against many lines of animal tumor cells also human tumor cells. It has been documented by in vitro and in vivo studies.
The carried out studies show, that the main mechanism of activity of propolis extracts on cancer cells is the induction of apoptosis process (programmed cell death).
Działanie przeciwnowotworowe propolisu datuje się od połowy lat 60. ubiegłego stulecia. Jako pierwsi cytostatyczne właściwości ekstraktu etanolowego z propolisu stwierdzili badacze rumuńscy Derevici i Popescu (1) w połowie lat 60. ubiegłego wieku. Odnotowali oni, że ekstrakt ten hamował rozwój nowotworu puchliny wodnej Ehrlicha u szczurów.
W dziesięć lat później spostrzeżenia te zostały potwierdzone w trakcie leczenia nowotworów u zwierząt doświadczalnych przez naukowców litewskich Valaviczju i wsp. (2).
Duże zasługi w tym zakresie mają badacze polscy. Hładoń i wsp. (3) wykazali działanie ekstraktów z propolisu krajowego na hodowle komórkowe nowotworów ludzkich Hela i KB (tab. 1). Najwyższą aktywność cytostatyczną ED50 (stężenie hamujące w 50% biosyntezę białek w hodowlach tych nowotworów) wykazywał ekstrakt eterowy z propolisu w odniesieniu do hodowli tkankowej nowotworu HeLa (ED50 = 3,9 μg/ml). Jeszcze większą aktywnością cytostatyczną odznaczały się frakcja butanolowa i frakcja octanu etylowego, które otrzymano z ekstraktu eterowego. Ich ED50 wobec hodowli komórkowej nowotworu Hela wynosiły odpowiednio 2,6 i 3,3 μg/ml, a wobec hodowli nowotworu KB odpowiednio 2,9 i 3,4 μg/ml. Dla porównania ED50 dla substancji standardowej, jaką jest arabinozyd cytozyny, wynosiło 0,89 μg/ml.
Tabela 1. Działanie cytotoksyczne ekstraktów z propolisu polskiego na hodowle tkankowe nowotworów (3).
Ekstrakty propolisowe Hodowle tkankowe nowotworów (ED50)*
Hela (μg/ml) KB (μg/ml)
Ekstrakt eteru naftowego
Ekstrakt chloroformowy
Ekstrakt metanolowy
Ekstrakt wodny
Ekstrakt eterowy (EE)
Frakcja chloroformowa z EE
Frakcja octanu etylowego z EE
Frakcja butanolowa z EE
Frakcja etanolowa z EE
Arabinozyd cytozyny (standard)
510,0
200,0
580,0
> 1000,0
3,9
4,6
3,3
2,6
13,2
0,89

4,8
3,4
2,9
12,1
*ED50 – Stężenie ekstraktu (μg/ml) hamujące w 50% biosyntezę białek w hodowli tkankowej nowotworu
Ban i wsp. (4), naukowcy serbscy, odnotowali wysoką aktywność ekstraktu etanolowego z propolisu krajowego. Stwierdzili oni, że ED50 ekstraktu w odniesieniu do hodowli komórek nowotworowych Hela wynosi 10 μg/ml (ryc. 1). Ponadto po 24 godz. ekstrakt ten odznaczał się wysoką aktywnością przeciwnowotworową nie tylko wobec komórek znajdujących się w trakcie namnażania, ale także będących w fazie spoczynkowej.
Ryc. 1. Działanie ekstraktu etanolowego z propolisu serbskiego na hodowlę tkankową komórek nowotworowych Hela (4).
Następnie Bašić i wsp. (5) badali u myszy działanie ekstraktu wodnego z propolisu chorwackiego w kontekście zapobiegania przerzutom do płuc przeszczepialnego nowotworu piersi (TBK) o słabej immunogenności. Zarówno komórki przeszczepialne nowotworu w liczbie 103/zwierzę, jak i ekstrakt propolisowy w ilości 0,5 mg/kg podawano drogą dożylną. Zauważono, że podanie ekstraktu propolisowego na 7 dni przed zakażeniem powodowało znaczne zmniejszenie przerzutów nowotworu do płuc, natomiast jeśli zakażenie zwierząt wykonywano równocześnie z podaniem ekstraktu lub ekstrakt podawano po 7 dniach od zakażenia, nie miało to wpływu na liczbę przerzutów do płuc.
Banskota i wsp. (6) zajęli się działaniem ekstraktów otrzymanych z propolisu brazylijskiego na hodowle komórkowe nowotworu włókniakomięsaka ludzkiego HT-1080 i nowotworu mysiego okrężnicy L5-26. Ekstrakty z propolisu otrzymywano w następujący sposób: najpierw surowiec ekstrahowano wodą, następnie pozostałość ekstrahowano kolejno alkoholem metylowym i chloroformem. Ekstrakt metanolowy frakcjonowano z kolei za pomocą octanu etylu na frakcję rozpuszczalną i nierozpuszczalną w tym rozpuszczalniku. Cytotoksyczność otrzymanych ekstraktów podano w tabeli 2. Otrzymane wyniki wskazują, że ekstrakt wodny nie odznaczał się działaniem cytotoksycznym (ED50 > 100 μg/ml). Natomiast pozostałe ekstrakty i frakcje działały na hodowle komórkowe badanych nowotworów w granicach ED50 od 53,1 do 89,6 μg/ml.
Tabela 2. Działanie cytotoksyczne ekstraktów z propolisu brazylijskiego na hodowle komórkowe nowotworów (6).
Ekstrakty propolisowe Hodowle komórkowe nowotworów (ED50)
HT-1080 (μg/ml) L5-26 (μg/ml)
Ekstrakt wodny
Ekstrakt metanolowy
Ekstrakt chloroformowy
Frakcja octanu etylu rozpuszczalna
Frakcja octanu etylu nierozpuszczalna
>100,0
67,3
73,1
53,1
89,6
>100,0
62,4
100,0
50,7
84,6
Ci sami autorzy (7) przebadali ekstrakty metanolowe, otrzymywane podobnie jak opisano powyżej, pochodzące z Brazylii, Peru, Chin i Holandii (tab. 3). Badania wykazały, że ekstrakty metanolowe z Chin i Holandii odznaczały się stosunkowo silnym działaniem cytotoksycznym wobec badanych hodowli komórek nowotworowych (ED50 = 3,5 i 3,9 μg/ml) w porównaniu do ekstraktów propolisowych pochodzących z Brazylii i Peru (ED50 = 12,5 i 65,5 μg/ml).
Tabela 3. Działanie cytotoksyczne ekstraktów metanolowych z propolisu pochodzących z różnych rejonów geograficznych na hodowle komórkowe nowotworów (7).
Pochodzenie ekstraktów metanolowych z propolisu Liczba prób Hodowle komórkowe nowotworów (ED50)
HT-1080 (μg/ml) L5-26 (μg/ml)
Brazylia
Peru
Chiny
Holandia
6
1
1
1
14-3-56,4
51,1
3,9
3,5
12,5-65,5
76,4
N
N
N – Nie badano
Kimoto i wsp. (8) wywoływali nowotwory nerek u myszy za pomocą nitrylotrioctanu żelazowego i leczyli je równocześnie za pomocą ekstraktu etanolowego z propolisu brazylijskiego. Zwierzęta otrzymywały dootrzewnowo wymieniony karcynogen w ilości 10 mg/dzień 2 razy w tygodniu przez 8 tygodni. Równocześnie otrzymywały one ekstrakt etanolowy z propolisu brazylijskiego w postaci 1% roztworu etanolowego dodawanego do wody do picia przez 5 tygodni. Zwierzęta kontrolne otrzymywały do picia 1% wodny roztwór etanolu. Zwierzęta, które przeżyły warunki doświadczenia, uśmiercano po roku od ostatniego podania roztworu propolisu i ich nerki badano histopatologicznie. Wyniki badań zamieszczone w tabeli 4 wskazują na wyraźne ochronne działanie ekstraktu propolisowego, zabezpieczające przed rozwojem nowotworu nerek. U zwierząt tych obserwowano co prawda powstawanie łagodnych torbieli, ale w żadnym przypadku nie przeistaczały się one w torbiele o charakterze przedrakowym, a następnie w formy nowotworowe, jak to miało miejsce u części zwierząt grupy nieleczonej.
Tabela 4. Działanie ochronne ekstraktu etanolowego z propolisu brazylijskiego przed rozwojem nowotworu nerek u myszy (8).
Podawane substancje Liczba zwierząt Rozwój nowotworu nerek
poddanych badaniu przeżywających torbiel łagodna torbiel przedrakowa nowotwór nerek
Etanol 1% (kontrola)
Ekstrakt etanolowy z propolisu – 1% roztwór etanolowy
12
12
8
9
5
9
3
0
4
0
Badania kontynuowano z wywoływaniem nowotworu płuc u myszy za pomocą nitrylotrioctanu żelazowego i leczeniem zwierząt ekstraktem propolisu brazylijskiego (9). Wyniki badań zebrane w tabeli 5 dowodzą, że i w tym przypadku 1% roztwór etanolowy tego ekstraktu dodawany do wody do picia zwierzętom doświadczalnym w pełni zabezpieczał je przed powstaniem gruczolakoraka płuc w 50% przypadków.
Tabela 5. Działanie ochronne ekstraktu etanolowego z propolisu brazylijskiego przed rozwojem nowotworu płuc u myszy (9).
Podawane substancje Liczba zwierząt Rozwój nowotworu płuc
poddanych badaniuprzeżywających gruczolak gruczolakorak
Etanol 1% (kontrola)
Ekstrakt etanolowy z propolisu – 1% roztwór etanolowy
12
12
8
9
1
1
4
0
Ekstrakt wodny z propolisu izraelskiego odznaczał się zdolnością hamowania przemiany komórek nowotworu NIH/3T3 w formę złośliwą pod wpływem wirusa raka mysiego Moloney MuSV-124 (10). Ekstrakt propolisowy działał najbardziej skutecznie, jeśli podawano go zwierzętom na 2 godz. przed zakażeniem wirusem lub w trakcie zakażania. Kiedy leczenie ekstraktem propolisowym kontynuowano przez 5-10 dni po zakażeniu, przemiana komórek nowotworowych w formę złośliwą cofała się całkowicie, a wirus MuSV-124 stawał się niechorobotwórczy. Przeprowadzone badania wskazują, że ekstrakt wodny z propolisu izraelskiego hamuje późniejszy stopień zakażenia wirusem, kiedy przenika on do genomu gospodarza. Świadczy o tym fakt, że ekstrakt propolisowy podany zwierzętom po zakażeniu ich wirusem także wyraźnie hamuje przemianę komórek nowotworu w formę złośliwą.
Z kolei Borelli i wsp. (11) oraz Bazo i wsp. (12) próbowali leczyć za pomocą ekstraktów etanolowych z propolisu nadżerki okrężnicy u szczurów o charakterze nowotworowym wywołane za pomocą substancji karcynogennych, takich jak azoksymetan i 1,2-dimetylohydrazyna. W pierwszym przypadku podawanie ekstraktu etanolowego w ilości 500 mg/kg m.c. drogą pokarmową nie przyniosło żadnych rezultatów, natomiast w drugim przypadku podawanie ekstraktu etanolowego z propolisu w ilości 30 mg/kg m.c. drogą jelitową obniżało zaledwie powstawanie nadżerek okrężnicy o ok. 8% w porównaniu do kontroli.
Badania Banskoty i wsp. (13) wykazały, że ekstrakt metanolowy z propolisu holenderskiego hamował proliferację (namnażanie) wysoce złośliwego i dającego przerzuty do wątroby nowotworu mysiego okrężnicy LP-26 w warunkach in vitro. EC50 tego ekstraktu wobec hodowli komórkowej nowotworu LP-26 wynosiło 3,5 μg/ml.
Oršolič i Bašić (14) oceniali działanie ochronne ekstraktu wodnego z propolisu chorwackiego i brazylijskiego przed przerzutami do płuc wszczepialnego raka gruczołu sutkowego (MCA) u myszy. Komórki nowotworowe podawano myszom drogą dożylną w liczbie 200 000/zwierzę. Ekstrakty wodne z propolisu podawano w ilości 50 i 150 mg/kg m.c. na 15, 10 i 5 dni przed zakażeniem. Następnie po 3 tygodniach od zakażenia zwierzęta uśmiercano i określano w ich płucach liczbę guzków nowotworowych. Badania wykazały (tab. 6), że zarówno ekstrakt wodny otrzymany z propolisu chorwackiego, jak i brazylijskiego ochraniały zwierzęta przed przerzutami komórek nowotworowych do płuc. W przypadku mniejszej dawki ekstraktu chorwackiego przerzuty do płuc wszczepionego nowotworu były mniejsze o ok. 70%, a w przypadku ekstraktu brazylijskiego mniejsze o ok. 60% w porównaniu do kontroli. Wyższa dawka zabezpieczała zwierzęta przed przerzutami nowotworowymi odpowiednio w 78 i 70%.
Tabela 6. Działanie ochronne ekstraktu wodnego z propolisu chorwackiego i brazylijskiego przed przerzutami do płuc wszczepialnego raka gruczołu sutkowego u myszy (14).
Rodzaj ekstraktu z propolisu Dawka ekstraktu (mg/kg m.c.) Przerzuty nowotworu do płuc zakażonych myszy (liczba przerzutów/płuca)
Kontrola
Ekstrakt chorwacki

Ekstrakt brazylijski

50
150
50
150
62,7
18,7
13,8
25,3
13,0
W związku z powyższym autorzy dowodzą, że mechanizm ochrony zwierząt przed przerzutami nowotworu MCA do płuc pod wpływem ekstraktów propolisowych polega na wzroście ich aktywności immunostymulującej. Świadczą o tym m.in. badania wskazujące, ze ekstrakty wodne z propolisu chorwackiego i brazylijskiego powodują w limfocytach śledzionowych wzrost cząsteczek CD4 i CD8 odpowiednio o 24 i 113% oraz przyspieszają apoptozę komórek nowotworowych o ok. 22% w porównaniu do zwierząt zakażonych nowotworem i nieotrzymujących ekstraktów propolisowych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2011-01-14
zaakceptowano do druku: 2011-01-22

Adres do korespondencji:
*Bogdan Kędzia
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Zakład Farmakologii i Biologii Doświadczalnej
ul. Libelta 27, 61-707 Poznań
tel.: (61) 665-95-50, fax: 665-95-51
e-mail: bogdan.kedzia@iwnirz.pl

Postępy Fitoterapii 1/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii