Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2012, s. 122-125
*Magdalena Dragan, Renata Górska
Patologiczne migracje zębów – problem estetyczny dla pacjentów periodontologicznych
Pathologic tooth migration – esthetic problem for patients with periodontal disease
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska
Summary
Introduction: Pathologic tooth migration is a change in tooth position resulting from the disorder of balance between the factors preserving the tooth physiological position in relation to the skull. The pathologic tooth migration occurs as a frequent complication following periodontal disease and it is one of the reasons for to patients reporting to specjalists of periodontology. According to various authors, the incidence of tooth migration with patients suffering from periodontal disease ranges from 30.3% to 55.8%.
Aim: The perception of pathologic tooth migration among the patients with periodontal disease.
Material and methods: The study included 156 persons (aged 25-71), who reported to Department of Periodontology and Oral Disease, Medical University of Warsaw because of periodontal disease. The criterion for inclusion in the group consisted in diagnosed severe chronic or aggressive periodontitis.
The patients took part in survey concerning tooth migration. The questionnaire concerned the reason for reporting to the periodontologist, occurrence of pathologic migration in the recent 5 years, and assessment of the tooth aesthetics by the patient.
Results: On the basis of survey results it was found that 40% patients noticed that in the course of recent 5 years, their teeth were displaced, for 30% of patients it was an aesthetic problem, and 25% of patients reported to the Department of Periodontology and Oral Disease, Medical University of Warsaw exactly because of tooth migration.
Conclusions: Pathologic tooth migration is a significant aesthetic problem for patients and is one of the reasons of patients reporting to the specjalists of periodontology. Pathologic tooth migration is frequently observed in young women suffering from aggressive periodontitis.Wstęp
Patologiczne migracje zębów (PMZ) to zmiany w pozycji zębów, występujące w następstwie zaburzenia równowagi pomiędzy czynnikami zachowującymi fizjologiczną pozycję zęba w stosunku do czaszki (1).
Carranza zdefiniował patologiczne migracje zębów (pathologic tooth migration – PTM) jako zmiany w pozycji zębów, występujące w sytuacji, gdy równowaga pomiędzy czynnikami utrzymującymi fizjologiczną pozycję zęba w stosunku do czaszki zostanie zachwiana poprzez chorobę przyzębia (2).
Martinez-Caunt i wsp. przeprowadzili badania w grupie 852 pacjentów (36,7% mężczyzn, 63,3% kobiet) w wieku od 19-72 lat (średnia wieku 42,5 ± 9,9 lat), którzy zgłosili się do leczenia w prywatnej praktyce periodontologicznej. Z badania zostali wykluczeni pacjenci, u których stwierdzono brak jednego lub więcej zębów w górnym przednim sekstancie oraz ci, którzy mieli obecną diastemę od momentu zakończenia wyrzynania zębów. Diastemy pomiędzy górnymi przednimi zębami klasyfikowano jako patologiczną migrację zębów w przypadku, gdy diastema nie istniała w przeszłości lub gdy istniała, ale powiększyła się. Oceniona w tym badaniu częstość występowania patologicznych migracji zębów wyniosła 55,8% (475 pacjentów z migracją/852 badanych) (3).
Towfighi i wsp. badali częstość występowania patologicznych migracji zębów w grupie 343 pacjentów, którzy zgłosili się do Kliniki Periodontologicznej w Texas Health Science Center w San Antonio. Pacjenci z rozpoznanym średnim lub ciężkim zapaleniem przyzębia byli diagnozowani w celu stwierdzenia lub wykluczenia obecności przemieszczeń zębów. Na podstawie badania klinicznego, w którym stwierdzono obecność przemieszczeń zębów siecznych i subiektywnego odczucia pacjenta dotyczącego przemieszczenia zębów w odcinku przednim w ostatnich 5 latach, określono częstość występowania migracji zębów u badanych pacjentów na poziomie 30,03% ± 2,5% (103 pacjentów z migracją/343 badanych) (4).
Demetriou i wsp. przeprowadzili badania ankietowe w grupie 330 pacjentów z chorobą przyzębia, w których pytali o przyczynę zgłoszenia się do lekarza periodontologa. 36% pacjentów podało patologiczną migrację zębów, jako główny powód wizyty u periodontologa (5).
Cel pracy
Celem pracy była ocena postrzegania problemu patologicznych migracji zębów przez pacjenta z chorobą przyzębia poprzez określenie:
– Jak często PMZ są główną przyczyną zgłoszenia się do periodontologa?
– Czy PMZ są zauważalne dla pacjenta?
– Czy PMZ są problemem estetycznym?
Oceniono również związek pomiędzy pozytywnymi odpowiedziami na powyższe pytania a wiekiem, płcią i rozpoznaniem choroby przyzębia.
Materiał i metody
Grupę pacjentów stanowiło 156 osób, które zgłosiły się do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, i u których rozpoznano agresywne bądź przewlekłe ciężkie zapalenie przyzębia.
W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę grupy badanej.
Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej – 156 osób z chorobą przyzębia.
 Ch.p.*
N = 156
A**
N = 29
P***
N = 127
Płeć K 109 (69,88%)22 (76%)87 (68,5%)
Płeć M47 (30,12%) 7 (24%)40 (31,5%)
Wiek (min, max)
Średnia (SD)
25-71
41,6
25-37
31,24 (3,12)
25-71
43,99 (10,91)
*pacjenci z chorobą przyzębia
**pacjenci z agresywnym zapaleniem przyzębia
***pacjenci z przewlekłym zapaleniem przyzębia

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Chasens A: Periodontal disease, pathologic tooth migration and adult orthodontics. New York J Dent 1979; 49: 40-43. 2. Carranza FA Jr: Occlusal Trauma. [In:] Carranza FA Jr (ed.): Glickman’s Clinical Periodontology, Philadelphia, WB Saunders Co 1990; 284-306. 3. Martinez-Canut P, Carrasquer A, Magan R, Lorca A: A study on factors associated with pathologic tooth migration. J Clin Periodontol 1997; 24: 492-497. 4. Towfighi P, Brunsvold M, Storey A et al.: Pathologic migration of anterior teeth in patients with moderate to severe periodontitis. J Periodontol 1997; 68: 967-972. 5. Demetriou N, Tsami-Pandi A, Parashis A: Is it possible for periodontal patients to recognize periodontal disease? Stomatologia (Athens) 1991; 47: 284-295.
otrzymano: 2012-06-26
zaakceptowano do druku: 2012-07-19

Adres do korespondencji:
*Magdalena Dragan
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS WUM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 831 21 36
e-mail: sluzowki@o2.pl

Nowa Stomatologia 3/2012
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia