Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2013, s. 78-82
Wojciech Popowski1, *Aneta Wrzosek1, Hubert Gołąbek2, Tomasz Wesołowski2, Andrzej Wojtowicz1
Reinkluzja zębów mlecznych. Postępowanie lecznicze na przykładzie dwóch różnych przypadków reinkluzji zębów mlecznych
Reinclusion of deciduous teeth. Treatment procedure on the basis of two different cases reports concerning reincluded teeth
1Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Instytut Stomatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
2Koło Naukowe przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej, Instytut Stomatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła: lek. dent. Piotr Wesołowski
Summary
Introduction: The concept of reinclusion understands a slow process leading to a gradual move of a tooth apart from the occlusion into the alveolar bone. The etiology of the described pathology is not clear, there are many hypotheses of the mechanisms leading to flooding of a tooth. The most likely of these seems to be the theory of periodontium damage leading to ankylosis of a tooth to the alveolar bone. Reinclusion of the tooth recognize by clinical treatment and x-rays. Typical symptom is infraoclusion – the only one present in all cases. Crown reduction of 1 mm or more is classified as reinclusion tooth.
Aim: We present two cases of milk teeth in reinclusion and consequences of a lack of proper treatment and compare the results with the available literature.
Material and methods: The article presents the clinical and therapeutic procedures undertaken in two patients diagnosed with reinclusion of molar teeth. Case No. 1 is 40-year-old patient in whom it was found, according to the Pytlik classification, reinclusion form B, which corresponds to the total flooding of tooth. Case No. 2 is a 13-year-old girl with a recognized form of reinclusion A2 corresponding tooth cavity over 1/2 of the neighboring tooth. In both cases the reincluded teeth were extracted.
Results: Teeth reinclusion leads to disturbances of the process of natural dentition exchange. Milk teeth in reinclusion should be differentiated from persistent teeth. In the absence of a permanent tooth germ can remain persistent milk tooth. Leaving reincluded tooth may cause long-term complications in the form of inflammation, as well as disorders such as abnormal occlusion setting of the adjacent teeth.
Conclusions: The method of choice used to treat reincluded teeth is to remove the tooth.WSTĘP
Reinkluzja zęba (reinclusio dentis) to proces prowadzący do stopniowego odsuwania się zęba od płaszczyzny zgryzu i zatapiania w głąb wyrostka zębodołowego (1-3). Jeszcze w trakcie funkcyjnej fazy wzrostu lub po całkowitym wyrznięciu zęba zaczyna się proces zagłębiania zęba w dziąśle, które w przypadku braku prawidłowego rozpoznania i niepodjęcia leczenia może go pokryć całkowicie.
Istnieje wiele teorii mających na celu wyjaśnienie zjawiska zatapiania się zębów (1-4). Wśród nich można wymienić teorię inercji kostnej, która zakłada niezdolność tkanki kostnej wokół zęba reinkludowanego do aktywnej przebudowy, towarzyszącej prawidłowemu procesowi wyrzynania zębów stałych. Jako przyczyny reinkluzji wymienia się również uwarunkowania genetyczne, parafunkcje i dysfunkcje, przede wszystkim dotyczące połykania – przetrwałe połykanie typu niemowlęcego, a także przebyte urazy (3, 4).
W świetle obecnego stanu wiedzy wydaje się, że bezpośrednią przyczyną reinkluzji zębów jest uszkodzenie ozębnej prowadzące do zrostu zęba z kością – ankylozy (1, 4, 5). Powoduje to zahamowanie procesu naturalnej wymiany zęba mlecznego, podczas gdy kość i zęby sąsiadujące podlegają dalszemu wzrostowi. Należy pamiętać, że prawidłowy cykl rozwojowy każdego zęba mlecznego nierozerwalnie związany jest ze wzrostem sąsiednich zębów mlecznych, wyrzynaniem zębów stałych, jak również rozwojem wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy. Reinkluzja zęba mlecznego powoduje zaburzenia prawidłowego procesu wymiany uzębienia i prowadzi do powstawania nieprawidłowości zgryzowych.
Zaburzenie rozwojowe, jakim jest reinkluzja zębów, nie jest zjawiskiem częstym. W populacji polskiej dotyczy 0,07-1% społeczeństwa. Nieprawidłowość ta w większości przypadków dotyczy uzębienia mlecznego. Przypadki reinkluzji zębów stałych spotykane są sporadycznie. W grupie zębów mlecznych najczęściej reinkluzja dotyczy zębów w żuchwie, z czego 50% stanowią pierwsze zęby trzonowe, a kolejne 26% to drugie zęby trzonowe (2). Poza najczęściej występującymi przypadkami reinkluzji pojedynczych zębów, obserwowane jest również występowanie zębów zagłębionych w parach systematycznych oraz antagonistycznych (3).
Reinkluzję zęba rozpoznajemy na podstawie obrazu klinicznego i zdjęć rtg. Do typowych objawów należy infraokluzja, która jako jedyna występuje we wszystkich przypadkach (1, 3). Obniżenie korony zęba o 1 mm lub więcej klasyfikowane jest jako ząb reinkludowany. Powierzchnie sąsiadujących zębów stałych również zostają obniżone jako skutek pociągania przez więzadła międzyzębowe łuku (6, 7). Te same siły prowadzą również do nachylenia się koron sąsiednich zębów w stronę zęba reinkludowanego. Im większy stopień reinkluzji, tym większe przechylenie całych zębów stałych. Badanie radiologiczne umożliwia różnicowanie zębów reinkludowanych z zębami częściowo zatrzymanymi. Na radiogramie widoczny jest obraz obliteracji szpary ozębnej związany z ankylozą. Blaszka zbita zębodołu przyjmuje nieregularne obrysy tzw. „poszarpanej przez mole”. Na zdjęciach zębowych oraz pantomograficznych widoczne są ponadto „chmurkowate” zagęszczenia tkanki kostnej w okolicy korzenia reinkludowanego zęba. Obecność ankylozy potwierdza badanie histopatologiczne (3). Zdjęcie przeglądowe pozwala nam ocenić stan wyrostka zębodołowego w miejscu zatopionego zęba, stopień resorpcji zęba mlecznego, czy jest obecny zawiązek zęba stałego, jak wygląda rozwój zębów sąsiednich. Jest szczególnie przydatne w sytuacji całkowitej reinkluzji, gdy ząb pokryty jest dziąsłem, a przyczyna stanu zapalnego czy zaburzeń w układzie zębowym jest niejasna. W obrazie mikroskopowym w komorze zęba reinkludowanego można odnaleźć ogniska zwapnienia, szkliwienia oraz włóknienia (8). Resorpcja korzeni ma charakter zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny. W preparacie histologicznym widoczne są zmiany o cechach dysplazji polegające na zastąpieniu tkanki prawidłowej tkanką niezróżnicowaną o charakterze nietypowym i wadliwym. W przypadku resorpcji wewnętrznej można zaobserwować tworzenie się osteocementu, w procesie resorpcji zewnętrznej powstawanie tkanki kościopodobnej (9).
Podstawowy podział zębów reinkludowanych wg Pytlika obejmuje dwie postaci: A – częściową, i B – całkowitą reinkluzję zębów. W grupie reinkluzji częściowej wyszczególniamy dwie fazy: A1 oraz A2. Faza pierwsza – A1, oznacza zanurzenie korony zęba mniejsze niż do połowy wysokości koron zęba sąsiedniego. Druga faza – A2, to zagłębienie powyżej 1/2 wysokości korony zęba sąsiedniego. Reinkluzja całkowita określa stan, w którym błona śluzowa całkowicie pokrywa koronę reinkludowanego zęba, pozostawiając jedynie wąski kanał łączący ząb ze środowiskiem jamy ustnej (1, 2, 8).
CEL PRACY
Celem pracy jest przedstawienie postępowania z zębami mlecznymi w reinkluzji i skutków braku ich prawidłowego leczenia, na przykładzie dwóch przypadków klinicznych, oraz porównanie wyników z dostępną literaturą.
MATERIAŁ I METODY
Porównaniu poddano dwa przypadki kliniczne reinkluzji zębów mlecznych w szczęce u 13- i 40-letniego pacjenta. Na podstawie badania klinicznego i zdjęć rtg oceniano stopień reinkluzji zębów oraz towarzyszące reinkluzji powikłania i zaplanowano leczenie. W oparciu o wyniki badania i dostępną literaturę określono algorytm postępowania z zębami mlecznymi w reinkluzji.
Porównano przebieg leczenia u dwojga pacjentów z reinkluzją jednoimiennych zębów mlecznych w szczęce (zęby 55).
Opis przypadków
Przypadek 1.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Janiszewska-Olszowska J, Syryńska M, Sporniak-Tutak K: Reinkluzja stałych zębów trzonowych na podstawie piśmiennictwa i obserwacji własnych. Czas Stomatol 2007; IX(12): 797-805. 2. Kisłowska-Syryczyńska M, Hulisz-Secomska M: Reinkluzja zębów mlecznych i stałych. Opis czterech przypadków. Nowa Stomatol 1997; 2(3): 24-27. 3. Różyło K, Cecherz Z, Słotwińska J, Szyszkowska A: Ocena radiologiczna reinkluzji zębów mlecznych. Mag Stomatol 1995; 5(11): 32-34. 4. Sobolewska-Siemieniuk M, Grabowska SZ, Duraj E: Objawy kliniczne i radiologiczne reinkluzji zębów – przegląd piśmiennictwa i opis pięciu przypadków. Czas Stomatol 2004; LVII(3): 213-219. 5. Becker A, Karnei-R’em RM: The effects of infraocclussion. Part 1: Tilting of the adjacent teeth and local space loss. Am J Orthod Dentofac Orthop 1992; 102(3): 256-264. 6. Becker A, Karnei-R’em RM: The effects of infraocclussion. Part 2: The type of movement of the adjacent teeth and their vertical development. Am J Orthod Dentofac Orthop 1992; 102(4): 302-309. 7. Becker A, Karnei-R’em RM: The effects of infraocclussion. Part 3: Dental arch length and the midline. Am J Orthod Dentofac Orthop 1992; 102(5): 427-433. 8. Sobolewska-Siemieniuk M, Grabowska SZ, Barwijuk-Machała M, Kemona A: Zmiany morfologiczne w miazdze reinkludowanych zębów mlecznych. Czas Stomatol 2007; LX(7): 449-455. 9. Sobolewska-Siemieniuk M, Grabowska SZ, Barwijuk-Machała M, Kemona A: Resorpcja reinkludowanych zębów mlecznych. Czas Stomatol 2007; LX(8): 548-556. 10. Cameron CA, Widmer PR: Stomatologia dziecięca. Wydawnictwo Urban & Elsevier, Wrocław 2012; 459.
otrzymano: 2013-02-11
zaakceptowano do druku: 2013-04-24

Adres do korespondencji:
*Aneta Wrzosek
Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS WUM
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel.: +48 (22) 502-12-24
e-mail: wrzosekaneta@gmail.com

Nowa Stomatologia 2/2013
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia