Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2005, s. 57-59
Stanisław Kułakowski
Ostry zespół wieńcowy w materiale Oddziału Kardiologii SP ZOZ w Sanoku w latach 1996-2001
Accute coronary syndrom in the material of the Cardiological Ward in the Sanok hospital during the period from 1996 to 2001
Ordynator Oddziału Kardiologii SP ZOZ w Sanoku
Summary
For the 15 years we have noticed the dicrease in the mortality rate in patients with cardiovascular diseases. This positive change is connected with the development of invasive cardiology, cardiosurgery as well as due to intensification of primary and secundary prevcention. The author of the article shows the changes occuring in accute cardiovascular syndrom in the years 1996 – 2001. It was a significant period in the development of Cardiological Ward / including the Emergency Ward, training of the medical personnel, changing the Internal Ward into Cardiological Ward/. In this short period an increase in the morbidity rate was noticed, especially in the group of patients trearted due to insufficient coronary disease.WSTĘP
Od 1991 roku obserwujemy spadek umieralności z powodu chorób układu krążenia. Zmiana niekorzystnego trendu została osiągnięta zmianą nawyków żywieniowych, redukcją czynników ryzyka, wzrostem aktywności fizycznej, oraz znaczącym rozwojem kardiologii. Pomimo burzliwego rozwoju kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii ostre zespoły wieńcowe stwarzają zagrożenie dla życia chorych, gdyż mogą ewoluować w kierunku odwracalnego lub nieodwracalnego uszkodzenia mięśnia sercowego a rozległość tych zmian będzie determinowała dalsze rokowanie. Mogą im towarzyszyć zaburzenia hemodynamiczne i elektryczne stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia. Zgodnie z historyczną klasyfikacją ostre zespoły wieńcowe dzielimy na: zawał serca z uniesieniem odcinka ST, zawał serca bez uniesienia ST oraz niestabilną chorobę wieńcową. Od 1991 roku obserwujemy spadek liczby zawałów serca a wzrost chorych z niestabilną niewydolnością wieńcową.
CEL PRACY
Celem pracy jest przedstawienie zmian zachodzących w strukturze ostrych zespołów wieńcowych w Oddziale Kardiologii SP ZOZ w Sanoku w latach 1996-2001.
MATERIAŁ
W okresie od 1966 roku do 2001 roku w Oddziale Kardiologii Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Sanoku było leczonych 556 chorych z powodu ostrego zespołu wieńcowego (OZW).
Z powodu zawału mięśnia sercowego było leczonych 314 chorych (189 mężczyzn i 125 kobiet). Zawał serca bez uniesienia odcinka ST, potwierdzony markerami martwicy mięśnia sercowego, stwierdzono u 112 chorych (średnia wieku 60,1+11,8 lat). Natomiast zawał serca z uniesieniem odcinka ST rozpoznano u 202 chorych (średnia wieku 65,5+11,9 lat).
WYNIKI
W omawianym okresie obserwuje się stały wzrost zachorowalności z powodu OZW szczególnie w grupie mężczyzn, największy w 2001 roku. Do roku 1999 widoczny był również wzrost liczby chorych leczonych z powodu zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, w ostatnich 2 latach badanego okresu zaobserwowano spadek ilości chorych hospitalizowanych. Natomiast w odniesieniu do zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST przez cały okres utrzymywała się tendencja wzrostowa liczby chorych leczonych. Na przestrzeni tego okresu stwierdzono szczególnie od 1998 roku gwałtowny wzrost liczby chorych leczonych z powodu niestabilnej niewydolności wieńcowej zarówno w grupie mężczyzn jak i kobiet. W grupie tej podobnie jak i w pozostałych grupach z OZW, QS, NQ obserwowano przewagę liczby leczonych mężczyzn. Średnia wieku najwyższa była rejestrowana w grupie chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST, a najniższa u chorych z niestabilną niewydolnością wieńcową. Rycina 1 przedstawia zachorowalność na OZW z podziałem na płeć w poszczególnych latach obserwacji. Rycina 2 przedstawia liczbę zawałów w poszczególnych latach obserwacji. Rycina 3 przedstawia liczbę chorych z niestabilną niewydolnością wieńcową z podziałem na płeć. Rycina 4 przedstawia liczbę chorych z niestabilną niewydolnością wieńcową w poszczególnych latach obserwacji z podziałem na płeć. Rycina 5 przedstawia średnią wieku w grupie chorych z NQ, QS, NNW.
Ryc. 1. Zachorowalność na OZW z podziałem na płeć w poszczególnych latach obserwacji.
Ryc. 2. Liczba zawałów serca w poszczególnych latach obserwacji QS – zawał serca z uniesieniem odcinka ST, NQ – zawał serca bez uniesienia odcinka ST.
Ryc. 3. Liczba chorych NNW z podziałem na płeć.
W okresie obserwacyjnym było leczonych 242 chorych z powodu NNW (124 mężczyzn i 118 kobiet).
Ryc. 4. Liczba chorych z powodu NNW z podziałem na płeć sw poszczególnych latacxh obserwacji.
Ryc. 5. Średnia wieku z odchyleniem standardowym w grupie chorych z: NQ – zawał serca bez uniesienia odcinka ST, QS – zawał serca z uniesieniem odcinka ST, NNW – niestabilna niewydolność wieńcowa.
OMóWIENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Yusuf S., et al.: Global burden of cardiovascular diseases, I: general considerations, the epidemilogic transition, risk factors, and impact of urbanization. Circulation 2001, 104, 2746. 2.Myerburg R.J., et al.: Frequencu of sudden cardiac death and profiles of risk. Am. J. Cariol., 1977, 80, 10 F - 11 F. 3.Dudek D., i wsp.: Blaszki miażdżycowe wysokiego ryzyka przyszłych incydentów sercowych. Diagnostyka metodą termografii wewnątrzwieńcowej. Kardiol. Pol., 2005, 62, 383. 4.Hasdai D., et al.: A prospective survey of the characteristics, treatment and outcomes of patients with acute coronary syndromes in Europe and the Mediterraneam basim. Eur. Heart J., 2002, 23, 1190. 5.Eagle K.A., et al.: Practice variation and missed oppurtunities for reperfusion in ST - segment - elevation myocardial infarction: findings from the Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE). Lancet 2002, 359, 373. 6.Theroux P., Liddon R.M.: Unstable angina: pathogenesis, diagnosis and treatment. Curr. Prob. Cardiol., 1993, 18, 157. 7.Kułakowski S.: Zachorowalność na zawał mięśnia sercowego w Szpitalu SP ZOZ w Sanoku w latach 1970-1980. Por. Lek. Pra., 2004, 3, 20 3. 8.Kułakowski S.: Śmiertelność w ostrym okresie zawału mięśnia sercowego w Szpitalu SP ZOZ w Sanoku w latach 1970-1980. Część 1. Por. Lek. Pra., 2004, 1, 33. 9.Becker R.C., et al.: Comparison of clinical outcomes for women and men after acute myocardial infarction. Ann. Intern. Med., 1994, 120, 638. 10. Bednarzewski J.: Badania nad czynnikami warunkującymi rokowanie u chorych po zawale serca. Cz. I Płeć i wiek. Kard. Pol., 1979, 22, 259. 11.Broda G., i wsp.: Opieka szpitalna nad chorym z zawałem serca w latach 1986-92. Program Pol-MONICA Warszawa. Kard. Pol., 1996, 44, 482. 12.Broda G., i wsp.: Zachorowalność na zawał serca oraz śmiertelność w zawale serca w populacji prawobrzeżnej Warszawy. Program Pol-MONICA. Kard. Pol., 1994, 41, 381. 13.Devlin W., et al.: Comparision of outcome in patients with acute myocardial infarction aged >75 years with that in youngers patients. Am. J. Cardiol., 1995, 75, 573. 14.Paul S.D., et al.: Geriatric patients with acute myocardial infarction: cardiac factors profile, presentation, thrombolysis, coronary interventions and prognosis. Am. Heart J., 1996, 131, 710. 15.Adamska- -Dyniewska H.: Wymieralność chorych po zawale serca w zależności od 3 grup rokowniczych. Kard. Pol., 1974, 27, 203. 16.Bednarzewski J., Kutarski A.: Analiza śmiertelności chorych z zawałem serca i cukrzycą podczas pobytu w szpitalu. Pol. Tyg. Lek., 1976, 31, 279.
Medycyna Rodzinna 2/2005
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna