Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2014, s. 135-137
*Paweł Dutkiewicz, Przemysław Ciesielski, Maja Gorajska
Ocena spektrum mikrobiologicznego materiału pobranego z torbieli pilonidalnej u chorych z niepowikłaną chorobą
The assessment of microbiological spectrum of the material taken from the pilonidal cyst in patients with uncomplicated disease
Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital Powiatowy, Wołomin
Ordynator Oddziału: dr n. med. Krzysztof Górnicki
Summary
Introduction. There are few reports describing the microbiological profile of patients with pilonidal cyst. In the published studies, the authors emphasize the advantage of anaerobic bacteria vs. aerobic in the development of inflammation of the pilonidal cyst. Most publications describe microbiology of the abscess, neither the uncomplicated disease.
Aim. The study attempts to assess the bacterial profile of patients with uncomplicated pilonidal cyst.
Material and methods. The material consisted of 15 patients treated in 2013-2014. The inclusion criterion: discharge from the cyst. Exclusion criterion: the presence of an abscess requiring immediate surgery. The smear from the cyst has been taken. The results were asses for the presence of bacteria which are saprophytic flora of the skin in the sacrococcygeal area and the pathogenic bacteria.
Results. Positive results were obtained in 14 cases (93%), in one case bacterial culture wasn’t found. Isolated aerobic culture were in 8 (53%). Isolated anaerobic culture were obtained in 2 cases (13%). Mixed flora was found in 4 cases (26%).
Conclusions. Microbiological spectrum of the bacteria isolated from material taken from patients with uncomplicated disease corresponds to the profile of saprophytic microbial flora of the skin and gastrointestinal tract. For uncomplicated pilonidal cyst aerobic bacteria are predominant in contrast to patients with pilonidal abscess, in which anaerobic bacteria are predominate.
Wstęp
Torbiel pilonidalna jest chorobą występującą najczęściej w grupie osób pomiędzy 20.-40. rokiem życia. Cztery razy częściej chorują mężczyźni oraz osoby o ciemnej karnacji, wzmożonej potliwości i obfitym owłosieniu. Najczęstszymi miejscowymi powikłaniami torbieli pilonidalnej są przetoka skórna oraz ropień wymagający interwencji chirurgicznej (1). Powikłania ogólnoustrojowe są rzadko obserwowane. Jeżeli występują, mogą prowadzić do bakteriemii lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (2). Do rozwoju zakażenia przyczyniają się zaniedbania higieniczne, wnikanie włosów do mieszków włosowych oraz mikrourazy (3). Istnieje niewiele doniesień opisujących profil mikrobiologiczny pacjentów z torbielą pilonidalną. W opublikowanych pracach autorzy podkreślają przewagę bakterii beztlenowych nad tlenowymi w rozwoju procesu zapalnego skóry w tej okolicy zarówno u dorosłych (4, 5), jak i u dzieci (6). Najobszerniejsza dotychczas praca opisująca mikrobiologię ropni w przebiegu torbieli pilonidalnej została opublikowana przez Brooka w 1989 roku (5). Większość publikacji opisuje posiewy pobierane z ropnia w przebiegu torbieli, a nie chorych z niepowikłaną chorobą. W pracy podjęto próbę oceny profilu bakteryjnego pacjentów z torbielą pilonidalną niepowikłaną ropniem.
Cel pracy
Ocena spektrum mikrobiologicznego materiału pobranego z torbieli pilonidalnej u chorych z niepowikłaną chorobą.
Materiał i metody
Materiał stanowiło 15 pacjentów leczonych w trybie planowym z powodu niepowikłanej torbieli pilonidalnej w okresie od września 2013 roku do kwietnia 2014 roku (15 mężczyzn, 0 kobiet; średnia wieku – 28 lat). Kryteriami włączenia była obecność wydzieliny z torbieli. Kryterium wykluczenia stanowiło występowanie ropnia w obrębie torbieli wymagającego interwencji chirurgicznej w trybie ostrym. Wszyscy pacjenci poddani zostali badaniu przedmiotowemu, w trakcie którego pobrano posiew z wydzieliny z torbieli pilonidalnej. Materiał pobierano wymazówką ze względu na brak dostatecznej ilości materiału do aspiracji. Pobrany materiał poddano analizie i wyizolowano pojedyncze szczepy bakterii. Pobrano 15 posiewów w kierunku tlenowym i beztlenowym. Uzyskane wyniki oceniano pod kątem występowania bakterii stanowiących saprofityczną florę bakteryjną skóry okolicy krzyżowo-ogonowej oraz bakterii patogennych.
Wyniki
Pobrano łącznie 15 posiewów, uzyskano 15 izolatów. Dodatnie wyniki posiewów uzyskano w 14 przypadkach (93%), u jednego pacjenta posiew był jałowy. Izolowane bakterie tlenowe stwierdzono w ośmiu posiewach (53%). W dwóch posiewach uzyskano izolowane bakterie beztlenowe (13%). Florę mieszaną stwierdzono w czterech przypadkach (26%). W tabeli 1 zamieszczono spis gatunków bakterii tlenowych, w tabeli 2 – bakterii beztlenowych.
Tabela 1. Bakterie uzyskane z posiewów w kierunku tlenowym.
Gatunki bakterii tlenowychIlość
Ziarniaki G(+) koagulazo-ujemne metycylinowrażliwe (MSCNS)7
Streptococcus anginosus (paciorkowiec α-hemolizujący)1
Streptococcus sanguinis (paciorkowiec α-hemolizujący)1
Streptococcus gordonii (paciorkowiec α-hemolizujący)1
Streptococcus thoraltensis (paciorkowiec α-hemolizujący)1
Streptococcus agalactiae (paciorkowiec β-hemolizujący grupy B)1
Paciorkowiec β-hemolizujący grupy C1
Enterococcus faecalis1
Klebsiella pneumoniae1
Escherichia coli1
Drobnoustrojów w warunkach tlenowych nie wyhodowano3
Tabela 2. Bakterie uzyskane z posiewów w kierunku beztlenowym.
Gatunki bakterii beztlenowychIlość
Finegoldia magna – ziarniak Gram(+)2
Peptoniphilus asaccharolyticus – ziarniak Gram(+)2
Prevotella disiens – pałeczka Gram(-)1
Prevotella bivia – pałeczka Gram(-)1
Drobnoustrojów beztlenowych nie wyhodowano9
Dyskusja

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Hanley PH: Acute pilonidal abscess. Surg Gynecol Obstet 1980 Jan; 150(1): 9-11. 2. Brook I: Anaerobic meningitis in an infant associated with pilonidal cyst abscess. Clin Neurol Neurosurg 1985; 87(2): 131-132. 3. Karydakis GE: Easy and successful treatment of pilonidal sinus after explanation of its causative process. Aust N Z J Surg 1992 May; 62(5): 385-389. 4. Marrie TJ, Aylwarad D, Kerr E et al.: Bacteriology of pilonidal cyst abscesses. J Clin Pathol 1978; 31: 909. 5. Brook I: Microbiology of infected pilomdal sinuses. J Clin Pathol 1989; 42: 1140-1142. 6. Brook I, Anderson KD, Controni G, Rodriguez WJ: Aerobic and anaerobic bacteriology of pilonidal cyst abscess in children. Am J Dis Child 1980 Jul; 134(7): 679-680. 7. Dzierżanowska D: Antybiotykoterapia praktyczna. α-Medica Press, Bielsko-Biała 1993: 119-123. 8. Błaszczyk MK: Mikrobiologia środowisk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010: 340. 9. Virella G: Mikrobiologia i choroby zakaźne. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 1999. 10. Marks J, Harding KG, Hughes LE, Riberio CD: Pilonidal sinus excision: healing by open granulation. Br J Surg 1985; 72(8): 637-640.
otrzymano: 2014-10-29
zaakceptowano do druku: 2014-11-12

Adres do korespondencji:
*Paweł Dutkiewicz
Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital Powiatowy
ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
tel.: +48 513-134-951
e-mail: paweldut@wp.pl

Nowa Medycyna 4/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna