Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2016, s. 40-46 | DOI: 10.5604/14266911.1199067
Ewa Iwanicka, Lidia Gefrerer, *Wojciech Popowski
Rozpoznawanie i różnicowanie nieprawidłowości zębowych prowadzących do zaburzeń wyrzynania zębów na przykładzie zęba bliźniaczego – opis przypadku
Identification and differentiation of dental abnormalities leading to tooth eruption disturbances on the example of a geminated tooth – case report
Department of Oral Surgery, Medical University of Warsaw
Head of Department: prof. Andrzej Wojtowicz, MD, PhD
Streszczenie
Trudności w wyrzynaniu się zębów stałych stanowią częsty problem w gabinecie stomatologicznym. W szczęce retencji ulegają głównie kły i zęby sieczne przyśrodkowe. Jedną z przyczyn retencji zębów stałych mogą być nieprawidłowości rozwojowe polegające na zwiększonej ilości zębów bądź ich nieprawidłowym kształcie. Do takich zaburzeń zalicza się zęby dwoiste (zlane, zrośnięte, bliźniacze), które powstają w wyniku zaburzeń procesu odontogenezy w obrębie pierwotnej listewki zębowej. Zęby bliźniacze są postacią zębów dwoistych, która rzadko występuje w uzębieniu stałym. Powstają one w wyniku podziału jednego zawiązka zęba lub połączenia zawiązka zęba prawidłowego z zębem nadliczbowym. Zęby bliźniacze stwarzają problemy estetyczne i funkcjonalne. Wymagają one wnikliwej diagnostyki oraz specjalistycznego leczenia. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie trudności diagnostycznych, jakie stwarzają zęby dwoiste na przykładzie 13-letniego chłopca z zatrzymanym zębem bliźniaczym, utworzonym z zawiązka zęba stałego oraz zęba dodatkowego.
Summary
Retained permanent teeth are a common problem in dental practice. In the upper jaw this mostly happens with the incisors and canine teeth. Permanent teeth may be retained for a number of reasons, one of them being dental developmental abnormalities related to an increased number of teeth and their abnormal shape. Such disorders include double teeth (fusion, concrescence and gemination) which are caused by disorders in the odontogenesis process within primary dental lamina. A rare form of double teeth are geminated teeth. They form when two teeth develop from one single bud or as a result of a union of a normal tooth bud with a supernumerary tooth. Double teeth create aesthetic and functional problems and require a thorough diagnosis and a specialized treatment. The objective of this paper is to present diagnostic difficulties in the management of a 13-year-old boy with a retained geminated tooth composed of a permanent tooth bud and a supernumerary tooth.
Słowa kluczowe: ząb zatrzymany, zęby dwoiste, CBCT.
Wstęp
W codziennej praktyce stomatologicznej często spotykamy się z problemem zatrzymania zęba stałego. Zęby zatrzymane (retenowane) są to zęby całkowicie uformowane z zakończonym rozwojem korzenia, które nie wyrzynają się w okresie przewidzianym dla danej grupy zębów, lecz pozostają w kości szczęki lub żuchwy. W odniesieniu do zębów stałych w szczęce retencja najczęściej dotyczy kłów i zębów siecznych przyśrodkowych, a w żuchwie – zębów trzecich trzonowych i drugich przedtrzonowych. Według różnych autorów zatrzymane zęby w odcinku przednim obserwuje się u 0,9-4,3% populacji (w tym 70% kłów, 11,5% siekaczy). W uzębieniu mlecznym retencja występuje bardzo rzadko (1). W piśmiennictwie brak danych liczbowych.
Przyczyn retencji zębów może być wiele. Jedną z nich mogą być nieprawidłowości rozwojowe dotyczące zwiększonej liczby i nieprawidłowego kształtu zębów. Do takich zaburzeń zalicza się m.in. zęby dwoiste. W piśmiennictwie wyróżnia się trzy postaci tej wady: zęby zrośnięte, zęby zlane i zęby bliźniacze (2). Zęby dwoiste znacznie częściej występują w uzębieniu mlecznym. Nieprawidłowość ta dotyczy 0,15-1,2% populacji, natomiast w uzębieniu stałym 0,1%. Obustronne występowanie tej wady obserwowane jest u 0,02% populacji (3, 4).
Przyczyną powstawania zębów dwoistych są zaburzenia procesu odontogenezy w obrębie pierwotnej listewki zębowej. Do czynników etiologicznych miejscowych zalicza się stłoczenia sąsiadujących zawiązków zębowych i urazy (4, 5). Wśród czynników ogólnych wymieniane są: awitaminozy, hiperwitaminoza A, choroby układowe i zakaźne, zaburzenia endokrynologiczne oraz zespoły chorobowe, m.in. achondrodysplazja, dysplazja chondroektodermalna, zespół Kornelii de Lange, zespół Gorlina-Goltza (4, 6-8).
Najczęstszą postacią zębów dwoistych są zęby zrośnięte. W uzębieniu mlecznym występują u 1%, a w stałym u 0,1% populacji (3). Zęby zrośnięte (łac. dentes concreti) powstają na skutek połączenia dwóch zawiązków zębów w późnym okresie rozwoju. Oba zęby ulegają zrośnięciu w obrębie cementu korzeniowego w czasie tworzenia się korzeni zębów, korony zębów wykształcone są oddzielnie. Zęby zrośnięte mogą być połączone całą powierzchnią korzenia lub tylko jego częścią. Na zdjęciach rtg widoczne są dwie oddzielne komory miazgi i oddzielne kanały korzeniowe. Zrośnięcie może wystąpić między dwoma prawidłowymi, sąsiadującymi ze sobą zębami lub zębem prawidłowym i zębem nadliczbowym (7). W niektórych zespołach chorobowych zęby zrośnięte są uważane za typowy objaw, m.in. w dyzostozie (3). Jeżeli do połączenia zawiązków zębów rozwijających się początkowo samodzielnie dojdzie we wcześniejszym okresie rozwoju, przed uwapnieniem koron zębów, tworzą się zęby zlane, inaczej określane mianem zębów zespolonych (łac. dentes confusi). W wyniku tego zęby połączone są w obrębie szkliwa i zębiny dwóch lub więcej położonych obok zawiązków zębowych. Częściej spotyka się je w uzębieniu mlecznym (9). Zlanie zębów może dotyczyć dwóch zębów o prawidłowej budowie, nadliczbowego i prawidłowego lub dodatkowego i prawidłowego. Korony tych zębów są szerokie, posiadają pionową bruzdę na powierzchni przedsionkowej zęba zakończoną zagłębieniem na brzegu siecznym. Na rtg zębów widoczna jest jedna szeroka komora miazgi, czasami z uwypukleniem zębiny do światła komory w miejscu zlania się zawiązków oraz jeden szeroki kanał korzeniowy. Trzecim rodzajem zębów dwoistych są zęby bliźniacze (łac. dentes geminati). Powstają one na skutek podziału jednego zawiązka zęba lub w wyniku połączenia zawiązka prawidłowego z nadliczbowym. Mają one dwie korony i jeden korzeń, w łuku występują jako jeden ząb o szerokiej koronie, rozdzielonej pionową bruzdą na powierzchni wargowej. Jest to wada rozwojowa polegająca na rozszczepieniu zawiązka zęba we wczesnym stadium rozwoju podczas kształtowania się korony. Na zdjęciu rtg widoczna jest wspólna korona zęba. Obecność zębów bliźniaczych w uzębieniu mlecznym wskazuje na większe prawdopodobieństwo pojawienia się tej anomalii również w uzębieniu stałym. Stałe zęby dwoiste stwarzają estetyczne i funkcjonalne problemy, które wymagają specjalistycznego leczenia. Odróżnienie zęba bliźniaczego od zęba zlanego klinicznie jest trudne, zwłaszcza w przypadku zlania między zębem prawidłowym i nadliczbowym (10, 11).
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie diagnostyki i leczenia 13-letniego chłopca z zatrzymanym bliźniaczym zębem 13.
Opis przypadku

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2016-01-25
zaakceptowano do druku: 2016-02-10

Adres do korespondencji:
*Wojciech Popowski
Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytut Stomatologii WUM
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel.: +48 606-744-699
wojtekpop@op.pl

Nowa Stomatologia 1/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia

Pozostałe artykuły z numeru 1/2016: