Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2016, s. 624-631 | DOI: 10.5604/08606196.1219839
Henryk Karkoszka1, Katarzyna Kwiecień1, Marcin Adamczak1, Magdalena Szotowska1, Robert Król2, Lech Cierpka2, *Andrzej Więcek1
Histomorphometric analysis of glomeruli obtained by preimplantation needle biopsies of paired kidneys harvested from adult deceased donors. Important factor for kidney graft outcome**/***
Ocena histomorfometryczna kłębuszków nerkowych pobranych metodą przedimplantacyjnej biopsji igłowej z obu nerek od dorosłych dawców zmarłych. Istotny czynnik wpływający na czynność nerki przeszczepionej
1Department of Nephrology, Transplantation and Internal Medicine, Medical University of Silesia in Katowice
Head of Department: Professor Andrzej Więcek, MD, PhD
2Department of General, Vascular and Transplant Surgery, Medical University of Silesia in Katowice
Head of Department: Robert Król, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Przeszczepianie nerek jest metodą z wyboru leczenia dla większości chorych ze schyłkową ich niewydolnością. Odległa czynność wydalnicza nerki przeszczepionej jest między innymi uwarunkowana zmianami morfologicznymi w przeszczepianym narządzie.
Cel pracy. Celem pracy były: 1. analiza histomorfometryczna kłębuszków nerkowych uzyskanych metodą przedimplantacyjnej biopsji gruboigłowej z obu nerek od dorosłych dawców zmarłych, 2. ocena zależności między masą nerki a objętością (GV) i gęstością kłębuszków (GD) oraz 3. czynności pierwszorocznej i 3-letniej obu nerek pobranych od jednego dawcy i przeszczepionych różnym biorcom w zależności od ocenianych wskaźników histomorfometrycznych kłębuszków, wpływu czasu niedokrwienia zimnego (CIT) oraz niezgodności w układzie HLA między dawcą a biorcą.
Materiał i metody. Analizie poddano bioptaty 56 nerek pobranych od 28 dorosłych dawców zmarłych. Przeanalizowano liczbę kłębuszków kompletnych oraz odsetki kłębuszków prawidłowych (Norm), całkowicie zwłókniałych (GS), zwłókniałych segmentowo (SS), z cechami hiperfiltracji (Hyp) oraz niedokrwienia (Isch). Obliczono GD oraz średnią objętość kłębuszków (MGV). Obliczono CIT, odsetek bezpośredniego (IGF) i opóźnionego podjęcia czynności przez nerki przeszczepione (DGF) oraz niezgodność w zakresie układu HLA między dawcą a biorcą.
Wyniki. Wykazano znamienne, ujemne korelacje między MGV a DG (p = -0,31; p = 0,017), wiekiem dawcy a GD (r = -0,306; p = 0,016) oraz masą nerki a GD (r = -0,394; p = 0,0016). Stwierdzono znamienne, dodatnie korelacje, odpowiednio między: wiekiem dawcy a masą nerki (r = 0,390; p = 0,0011), masą nerki a MGV (r = 0,258; p = 0,044) oraz masą nerki a odsetkiem SS (r = 0,261; p = 0,042). DGF stwierdzono znamiennie częściej w grupie biorców z dłuższym czasem niedokrwienia zimnego (40,3 vs 25,2%; p < 0,05). Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie masy oraz ocenianych wskaźników histomorfometrycznych między obiema nerkami pobranymi od jednego dawcy. Stwierdzono dodatnią korelację między wiekiem dawcy a stężeniem kreatyniny w surowicy krwi po upływie pierwszego i trzeciego roku po przeszczepieniu, odpowiednio r = 0,320; p = 0,016 i r = 0,311; p = 0,036.
Wnioski. 1. Średnia objętość kłębuszków może być pośrednim wykładnikiem ich liczby. 2. Odwrotna zależność między masą nerki a gęstością kłębuszków i odsetkiem kłębuszków zwłókniałych segmentowo, jak również między średnią objętością kłębuszków a ich gęstością wskazuje, że większa masa nerki u dorosłych jest uwarunkowana głównie jej przerostem. 3. Biopsja igłowa jednej nerki jest wystarczająca do określenia charakteru i zaawansowania zmian histologicznych w drugiej nerce pobranej od tego samego dawcy i pozwala na ustalenie rokowania dotyczącego jej czynności w odległym okresie po transplantacji.
Summary
Introduction. Kidney transplantation is recognized as treatment of choice for most patients with end stage kidney disease. Long-term kidney allograft outcome may be determined among others by kidney morphology.
Aim. The aim of this study was: 1. to perform histomorphometric analysis of glomeruli obtained by needle biopsies of paired kidneys harvested from adult deceased donors, and 2. to assess the relationships between kidney weight, glomerular volume (GV) and glomerular density (GD) as well as 3. 1- and 3-years outcome of paired kidneys in relation to histomorphometric analysis, cold ischemia time (CIT) and donor-recipient HLA mismatch.
Material and methods. 56 kidneys obtained from 28 adult kidney donors were biopsied and weighted at time of transplantation. Total number of complete glomeruli, as well as percentage of normal (Norm), globally sclerosed (GS), segmentally sclerosed (SS), hyperperfused (Hyp) and ischemic (Isch) glomeruli were calculated. Mean glomerular volumes (MGV) were estimated from the maximal glomerular profile area according to the formula: GV = 4/3 p r3 (μm3) and glomerular density (GD) was expressed as the number of non-globally sclerotic glomeruli per mm2 of cortical area. CIT, incidence of immediate (IGF) and delayed graft function (DGF) and number of HLA-mismatches were assessed.
Results. Significant negative correlation was found between MGV and GD (r = -0.31; p = 0.017). A significant positive correlations between donor age and kidney weight (r = 0.390; p = 0.0011) and kidney weight and MGV (r = 0.258; p = 0.044) were observed. Significant negative correlations have been found between donor age and glomerular density as well as between kidney weight and glomerular density (r = - 0.306; p = 0.016) and (r = - 0.394; p = 0.0016), respectively. Additionally, a significant positive correlation was found between kidney weight and percentage of segmental glomerulosclerosis (r = 0.261; p = 0.042). DGF was observed more frequently in recipients with longer CIT (40.3 vs 25.2%; p < 0.05). Paired kidneys did not revealed significant differences in assessed histomorphometric indices. Significant positive correlation between donor age and 1- and 3-years creatinine concentrations (r = 0.320; p = 0.016 and r = 0.311; p = 0.036, respectively) was noted.
Conclusions. 1. Mean glomerular volume in kidney biopsy may serve as surrogate marker of glomerular number. 2. Negative relationships between kidney weight and both glomerular density, and percentage of glomerulosclerosis as well as between mean glomerular volume and glomerular density suggest that higher kidney weight in adults is mainly related to kidney hypertrophy. 3. Needle biopsy of only one of paired kidneys is sufficient to assess the initial quality of the organ and predict its outcome.INTRODUCTION
Kidney transplantation is recognized as treatment of choice for most patients with end stage kidney disease. However, despite substantial progress during last few decades in field of transplantology, long term graft outcome is still unsatisfactory (1). Kidney allograft outcome is influenced by the quality of transplanted organ as well as multiple donor and recipient interactions which are non-immune and immune in their nature. Seron et al. (2) and Isoniemi et al. (3) have postulated that histological changes in posttransplantation protocol biopsies can be useful in predicting long term graft outcome. Other studies (4, 5) suggested that particular morphological changes detectable at the very early stages after transplantation or even in preimplantation biopsies, before chronic changes superimpose could even be more useful to assess organ quality and predict long term graft outcome. Donor biopsies usually do not reveal acute inflammatory lesions and the range of chronic lesions is even narrower than in protocol ones (6). Therefore some authors have proposed to evaluate donor biopsies with a very detailed semiquantitative scale in order to differentiate groups in this range of lesions (7, 8), while others have proposed to employ a morphometric analyses (9, 10). Although more laborious and time consuming than conventional histologic evaluation, morphometric methods reduces the subjectivity and variability in interpretation.
Results of some quantitative histopathological studies underscore the role of nephron number and glomerular size/volume as well as its variability in the pathogenesis of arterial hypertension and kidney failure (11, 12). It has been found that patients with essential hypertension are characterized by lower nephron number and higher glomerular volume (GV) in comparison to normotensive patients (13). Counting of total glomerular (nephron) number in the kidney is very laborious and time consuming method not useful in every day clinical practice. However, results of autopsy studies (13, 14) revealed an inverse relationships between kidney mass and glomerular volume as well as between glomerular volume and glomerular (nephron) number, so the GV could serve as surrogate of total glomerular number in clinical studies (14, 15). Calculation of glomerular number from biopsy material is not possible. However, it is thought that in these specimens estimation of glomerular density is a marker of glomerular number which determine the adaptive capacity of grafted kidney to its new conditions after transplantation. An inverse correlation between GV and total glomerular number noted in autopsied kidneys of people without evidence of renal disease (13, 14) and between GV and glomerular density (GD) in IgA Nephropathy (IgAN) (16), Idiopathic Membranous Nephropathy (IMN) (17) and Minimal Change Disease Nephrotic Syndrome (MCDNS) (18) patients represent structural adaptation of glomeruli and their decreased functional reserve, susceptibility for subsequent renal injury and faster loss of function as well as worse response to therapy. Fogo et al. (19) documented in children with MCDNS, that the presence of glomerular hypertrophy in a biopsy is an indicator of an increased risk of progression to focal segmental glomerulosclerosis (FSGS). Koike et al. (18) showed that MCDNS adult patients with low GD (< 3.4/mm2) had not only larger GV but also characterized by higher degrees of chronic histopathological changes, such as global glomerulosclerosis and interstitial fibrosis indices in comparison to high GD group (> 3.4/mm2). Alperovich et al. (20) has been found that transplanted kidneys with higher GV characterized worse long term outcome in comparison to kidneys with lower GV. Therefore it was found, that variations in glomerular volume may influence the clinical course of various forms of primary glomerulonephritis as well as outcome of transplanted kidneys. Recent studies have underscore the importance of GD (the number of non-sclerotic glomeruli per renal cortical area of biopsy specimen) on kidney outcome in patients with different forms of primary glomerulonephritis. An individual value of GD in a diagnostic biopsy (≥ 10 glomeruli) showed approximately a 7-fold variation, even in patients with relatively well preserved kidney function (eGFR > 60 ml/min). Patients with IMN, IgAN and MCDNS and low GD characterized more rapid progression in comparison to patients with high (16-18). These results identified GD as an important histological predictor of kidney diseases progression. Summarizing the presented data, the value of pre-implantation kidney biopsy seems to be unquestionable. However, there is still no full agreement, whether histological changes available at transplantation provide only information concerning donor-derived organ injury or which lesions in pre-implantation biopsies allow the best prediction on outcome, and whether it is necessary to perform pre-implantation biopsies in both kidneys of the same donor (paired kidneys), or it will be representative to biopsy only one kidney.
Relationship between duration of cold ischemia time (CIT) and the incidence of DGF has been well established (21-24). However, there is still no clear consensus concerning the influence of CIT-induced DGF on long-term graft function and outcome (21, 22, 25-27). Recent studies of Kayler et al. (22) and summary of data by Terasaki (28) on paired kidneys have shown, that if no longer than 15h, CIT has no influence on long- term graft outcome between longer- and shorter-CIT groups. They concluded that the CIT--caused DGF was only the result of ischemic acute tubular injury (ATI), which as fully reversible state has no impact on long term graft outcome. In their study Louvar et al. (29) have been found a significant correlation within paired kidneys for the occurrence of DGF and kidney allograft failure. They noted, that within pairs of recipients from a common donor, when DGF occurred in one recipient, the adjusted odds for DGF in the recipient of the contralateral kidney was > 200% higher, suggesting that unmeasured donor genetic and biochemical factors, so called “nature” contribute more than CIT to a recipient risk for DGF and late graft outcome. On the contrary, results of the Collaborative Transplant Study (30) and analysis of US Renal Data System (31) have found greater risk of graft failure in recipients with CITs > 18h and continuous worsening of graft outcome associated with each 6h CIT increase, respectively. Notably, most of these studies did not included into the analysis kidneys weight and pre-transplant histology of the paired kidneys. Therefore, it is suspected, that CIT induced injury superimposed on already existing chronic changes are responsible for observed relationship between CIT and long term graft outcome and may be partially explain the differences in published results (22, 28). Taking into account the above mentioned facts, the integrated analysis which include not only pre-procurement kidney function but also its mass as well as histologic changes and morphometric characteristics in pre- (4, 5) and posttransplantat biopsies (2, 3) is useful to predict graft outcome.
AIM
The aim of this study was: 1. to perform a preimplantation histomorphometric analysis of glomeruli obtained by needle biopsies of paired kidneys harvested from adult deceased donors, and 2. to assess the relationships between kidney weight, glomerular volume (GV) and glomerular density (GD) as well as 3. 1- and 3-years outcome of paired kidneys transplanted into different recipients in context histomorphometric studies, influence of CIT and donor-recipient HLA mismatch.
MATERIAL AND METHODS
To minimize most transplant related differences influencing graft function and arising from local practices, only paired kidneys without any gross abnormalities (congenital or acquired), harvested from adult deceased donors and transplanted in a single center between January 1, 2005 and December 31, 2007 were included into the analysis. After procurement, all the kidneys were stored in “Viaspam” solution until implantation, without machine perfusion. In 28 deceased donors with adequate biopsy material (according to Banff criteria – at least 7 glomeruli and 1 artery section), weight of both kidneys were obtained. Kidney biopsies were performed on the back table after surgical preparation using semiautomatic needle “PRECISA” 16 G x 200 mm (Italy). For measurement of kidney weight an electronic scale was used. Kidney weight measurements were performed with precision of 1 g.
Kidney biopsies were fixed in 4% buffered formalin, processed and embedded in paraffin, then cut on 2-3 μm thick sections, and stained with hematoxylin and eosin (H&E), periodic acid-Schiff (PAS), Masson’s trichrome, periodic acid silver methenamine and Congo red. Immunohistochemistry for IgA, IgG and IgM was performed in each case. Only cases containing at least 7 glomeruli and 1 arterial section (measurement of six glomeruli provides a reliable estimate of glomerular size by the MPA method (32)) as well as corticomedullary junction and negative or unspecific immunostaining underwent subsequent histomorphometric analyses using “OLYMPUS BX51” microscope connected with “OLYMPUS CX50” camera (Olympus, Japan) and “cellSense Standard” softwere (Olympus, Japan). Total number of complete (being encircled by non-interrupted Bowman capsule except vascular and tubular poles) glomeruli, as well as numbers of normal (Norm), globally sclerosed (GS), segmentally sclerosed (SS), hyperperfused (Hyp) and ischemic (Ish) glomeruli were counted in the section containing the highest number of glomeruli. Glomeruli with a completely patent capillary network, relatively uniform capillary diameters, no excess of mesangium (no more than three nuclei per mesangial stalk), and no areas of sclerosis, adhesions to Bowman’s capsule or podocyte alterations were defined as normal. Hypertrophic glomeruli were characterized by combinations of two or more of the following histologic features: a) evident increase in size in comparison to most surrounding glomeruli, b) a dilated hilar capillary region in comparison to most surrounding glomeruli, substantially wider than the lumen of it feeding afferent arteriole, usually with evident dilatation of the primary branches, c) widely patent, often distended capillary loops, in the absence of increase in mesangium or any focal adhesions, sclerosis or podocyte alterations, d) marked disparity in capillary loops. Mesangial increase and sclerosis with narrowing of glomerular capillaries and tuft adhesions to Bowman’s capsule defined glomeruli of FSGS type. As ischemic were classified glomeruli which show progressive shrinkage of the tuft, compared with most surrounding glomeruli, with wrinkled capillary walls surrounding narrowed but still patent capillary loops in most areas. Globally sclerotic glomeruli characterized with no patent capillary loops (33). Results were expressed as the percentage of complete glomeruli.
Morphometric analysis of complete, nonsclerosed glomeruli was performed on PAS, Masson’s trichrome and periodic acid silver methenamine stained sections at 200 x magnification. Glomerular diameters and maximal profile areas were measured. Glomerulus in the present study was defined as an area inside a Bowman’s capsule containing tuft. Maximal glomerular volumes (maxGV) were estimated from the maximal glomerular profile area according to the formula: GV (μm3) = 4/3 p r3 where:
GV – glomerular volume (assuming that its 3-daimentional shape is a sphere),
r = GPA μm2/p where:
r – glomerular radius (calculated from the glomerular area, assuming that its shape is a circle),
GPA – glomerular profile area.
Glomerular density (GD) was calculated in the section containing the highest number of complete glomeruli and defined as the number of non-globally sclerotic glomeruli per mm2 of renal cortical area of needle biopsy.
Statistical analysis

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
Meier-Kriesche HU, Schold JD, Kaplan B: Long-term renal allograft survival: have we made significant progress or is it time to rethink our analytic and therapeutic strategies? Am J Transplant 2004; 4: 1289-1295.
Seron D, Mordeso F, Bower J et al.: Early protocol renal allograft biopsies and graft outcome. Kidney Int 1997; 51: 310-316.
Isoniemi H, Taskinen E, Harry P: Histological chronic allograft damage index accurately predicts chronic renal allograft rejection. Transplantation 1994; 58: 1195-1198.
Munivenkatappa RB, Schweitzer EJ, Papadimitriou JC et al.: The Maryland aggregate pathology index: a deceased donor kidney biopsy scoring system for predicting graft failure. Am J Transplant 2008; 8: 2316-2324.
Snoeijs MG, Buurman WA, Christiaans MHL et al.: Histological assessment of preimplantation biopsies may improve selection of kidneys from old donors after cardiac death. Am J Transplant 2008; 8: 1844-1851.
Lopes JA, Poreso F, Riera L et al.: Evaluation of pre-implantation kidney biopsies: Comparison of Banff criteria to a morphometric approach. Kidney Int 2005; 67: 1595-1600.
Karpinski J, Lajoie G, Cattran D et al.: Outcome of kidney transplantation from high-risk donors is determined by both structure and function. Transplantation 1996; 67: 1162-1167.
Lehtonen SR, Taskinen EI, Isoniemi HM: Histopathological findings in renal allografts at time of transplantation and correlation with onset of graft function. APMIS 1999; 107: 945-950.
Seron D, Carrera M, Grinyo JM et al.: Relationship between donor renal interstitial surface and post-transplant function. Nephrol Dial Transplant 1993; 8: 539-543.
Mingxi Li, Nicholls KM, Becker GJ: Risk factor for late renal allograft dysfunction: Effects of baseline glomerular size. J Nephrol 2002; 15: 620-625.
Puelles VG, Hoy WE, Hughson MD et al.: Glomerular number and size variability and risk for kidney disease. Curr Opin Nephrol Hypertens 2011; 20: 7-15.
Hoy WE, Bertram JF, Douglas-Denton R et al.: Nephron number, glomerular volume, renal disease and hypertension. Curr Opin Nephrol Hypertens 2008: 17: 258-265.
Keller G, Zimmer G, Mall G et al.: Nephron number in patients with primary hypertension. N Engl J Med 2003; 348: 101-108.
Hoy WE, Douglas-Denton RN, Hughson MD et al.: A stereological study of glomerular number and volume. Preliminary findings in a multiracial study of kidneys at autopsy. Kidney Int 2003; 63 (suppl. 83): S31-S37.
Fulladosa X, Moreso F, Narvaez JA et al.: Estimation of total glomerular number in stable renal transplants. J Am Soc Nephrol 2003; 14: 2662-2668.
Tsuboi N, Kawamura T, Koike K et al.: Glomerular density in renal biopsies specimens predicts the long term prognosis of IgA nephropathy. Clin J Am Nephrol 2010; 5: 39-44.
Tsuboi N, Kawamura T, Miyazaki Y et al.: Low glomerular density is a risk factor for progression in idiopathic membranous nephropathy. Nephrol Dial Transplant 2011; 26: 3555-3560.
Koike K, Tsuboi N, Utsunomiya Y et al.: Glomerular density-associated changes in clinicopathological features of minimal change nephrotic syndrome in adults. Am J Nephrol 2011; 34: 542-548.
Fogo A, Hawkins EP, Berry PL et al.: Glomerular hypertrophy in minimal change disease predicts subsequent progression to focal segmental glomerular sclerosis. Kidney Int 1990; 38: 115-123.
Alperovich G, Maldonado R, Moreso F et al.: Glomerular enlargement assessed by paired donor and early protocol renal allograft biopsies. Am J Transplant 2004; 4: 650-654.
Waki K, Terasaki PI: Paired kidney donation by shipment of living donor kidneys. Clin Transplant 2007; 21: 186-191.
Kayler LK, Srinivas TR, Schold JD: Influence of CIT-induced DGF on kidney transplant outcomes. Am J Transplant 2011; 11: 2657-2664.
Doshi MD, Garg N, Reese PP, Parikh CR: Recipient risk factors associated with delayed graft function: A paired kidney analysis. Transplantation 2011; 91: 666-671.
Tandon V, Botha JF, Banks J et al.: A tale of two kidneys – how long can a kidney transplant wait? Clin Transplant 2000; 14: 189-192.
Kayler LK, Magliocca J, Zendejas I et al.: Impact of cold ischemia time on graft survival among ECD transplant recipients: A paired kidney analysis. Am J Transplant 2001; 11: 2647-2656.
Lim WH, McDonald SP, Russ GR: Effect on graft and patient survival between shipped and locally transplanted well-matched cadaveric renal allografts in Australia over a 10-year period. Nephrology 2006; 11: 73-77.
Kayler LK, Sokolich J, Magliocca J, Schold JD: Import kidney transplants from nonmandatory share deceased donors: Characteristics, distribution and outcomes. Am J Transplant 2011; 1: 77-85.
Terasaki PI: Cold ischemia time – time to rethink the risk for kidneys? Am J Transplant 2011; 11: 2551-2552.
Louvar DW, Li N, Snyder J et al.: “Nature versus Nurture” study of deceased-donor pairs in kidney transplantation. J Am Soc Nephrol 2009; 20: 1351-1358.
Opelz G, Dohler B: Multicenter analysis of kidney preservation. Transplantation 2007; 83: 247-253.
Ojo AO, Wolfe RA, Held PJ et al.: Delayed graft function. Risk factors and implications for renal allograft survival. Transplantation 1997; 63: 968-974.
Lane PH, Steffes MW, Mauer SM: Estimation of glomerular volume: a comparison of four methods. Kidney Int 1992; 41: 1085.
Mingxi Li, Nicholls KM, Becker GJ: Risk factor for late renal allograft dysfunction: Effects of baseline glomerular size. J Nephrol 2002; 15: 620-625.
Kaplan C, Pasternack B, Shah H, Gallo G: Age-related incidence of sclerotic glomeruli in human kidneys. Am J Pathol 1975; 80: 227-234.
Mengel M, Sis B: An appeal for zero-time biopsies in renal transplantation. Am J Transplant 2008; 8: 2181-2182.
Bosmans JL, Woestenburg A, Ysebaert DK et al.: Fibrous intimal thickening at implantation as a risk factor for the outcome of cadaveric renal allografts. Transplantation 2000; 69: 2388-2394.
Gaber LW, Moore LW, Alloway RR et al.: Glomerulosclerosis as a determinant of posttransplant function of older donor renal allografts. Transplantation 1995; 60: 334-339.
Muruve NA, Steibecker KM, Luger AM: Are wedge biopsies of cadaveric kidneys obtained at procurement reliable? Transplantation 2000; 69: 2384-2388.
Nickeleit V: Donor biopsy evaluation at time of renal grafting. Nat Rev 2009; 5: 249-251.
Corwin HL, Schwartz MM, Lewis EJ: The importance of sample size in the interpretation of renal biopsy. Am J Nephrol 1988; 8: 85-89.
Solez K, Colvin RB, Racusen LC et al.: Banff 07 classification of renal allograft pathology: Updates and future directions. Am J Transplant 2008; 8: 753-760.
Pokorna E, Vitko S, Chadimova M, Schuck O: Adverse effect of donor arteriolosclerosis on graft outcome after renal transplantation. Nephrol Dial Transplant 2000, 15: 705-710.
Kim YS, Moon JI, Kim DK et al.: Ratio of donor kidney weight to recipient body weight as an index of graft function. Lancet 2001; 357: 1180-1181.
Giral M, Nguyen JM, Karam G et al.: Impact of graft mass on the clinical outcome of kidney transplants. J AM Soc Nephrol 2005; 16: 261-268.
Nankivell BJ, Fenton-Lee CA, Kuypers DR et al.: Effect of histological damage on long term kidney transplant outcome. Transplantation 2001; 71: 515-523.
Abdi R, Slakey D, Kittur D et al.: Baseline glomerular size as a predictor of function in human renal transplantation. Transplantation 1998; 66: 329-333.
Anglicheau D, Loupy A, Lefaucheur C et al.: A simple clinic-histopathological composite scoring system is highly predictive of graft outcomes in marginal donors. Am J Transplant 2008; 8: 2325-2334.
otrzymano: 2016-08-04
zaakceptowano do druku: 2016-08-25

Adres do korespondencji:
*Andrzej Więcek
Department of Nephrology, Transplantation and Internal Medicine Medical University of Silesia in Katowice
ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice
tel. +48 (32) 255-26-95, fax +48 (32) 255-37-26
awiecek@sum.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 9/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych