Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/2017, s. 84-93 | DOI: 10.25121/NewMed.2017.21.3.84
Karolina Raczkowska-Łabuda, Anna Gorzelnik, *Lidia Zawadzka-Głos
Czemu laryngolog interesuje się rakiem szyjki macicy? Podsumowanie informacji dotyczących szczepień przeciwko HPV
Why is a laryngologist interested in cervical cancer? Summary information about HPV vaccination
Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Associate Professor Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Szczepionki przeciwko HPV dostępne są na światowym rynku od ponad 10 lat. W Polsce pierwsze preparaty pojawiły się w aptekach w 2007 roku, choć zostały wymienione w PSO dopiero rok później. Obecnie w naszym kraju szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego można przeprowadzić w schemacie 3-dawkowym preparatami 2-walentnymi, 4-walentnymi oraz 9-walentnym. Badania kliniczne podsumowujące 10 lat doświadczeń udowadniają wysoką skuteczność szczepionki względem obniżenia częstości występowania infekcji HPV oraz raka szyjki macicy. Artykuł porównuje politykę programów szczepień przeciwko HPV w Polsce i na świecie i przedstawia najnowsze zalecenia co do stosowania różnych preparatów, przybliża ich charakterystykę. Podkreśla się prewencyjną rolę szczepień w przypadkach HPV-zależnych nowotworów głowy i szyi oraz potrzebę profilaktyki immunologicznej zarówno u dziewcząt, jak i u chłopców. Praca kładzie nacisk na spodziewane korzyści wdrożenia programów populacyjnych, zarówno w wymiarze społecznym, jak i finansowym, na przykładzie Państw, gdzie zastosowano takie rozwiązanie. Celem artykułu jest spopularyzowanie tematu szczepień przeciwko HPV w Polsce i wsparcie inicjatywy włączenia szczepionki przeciwko brodawczakowi ludzkiemu do PSO.
Summary
Human papillomavirus (HPV) vaccines have been available on the world market for more than 10 years. They became available in Polish pharmacies in 2007, although they were only included in the National Vaccination Program almost one year later. Currently in our country, the vaccination against human papillomavirus can be performed in a 3-dose schedule with a 2-valent, 4-valent or 9-valent vaccine. Clinical studies after 10 years of the presence of the vaccine in the market indicate that these vaccinations are an efficient measure for reducing the risk of HPV infection and of cervical cancer. The article compares HPV vaccination programs in Poland and around the world, presents the newest guidelines for the use of particular products, and discusses the characteristics of the products. The preventive role of vaccinations in HPV-dependent head and neck tumors, as well as the need for immunoprophylaxis in both girls and boys is underlined. The paper emphasizes the expected benefits of the implementation of population programs, both in social and financial aspects, on the example of countries which had already implemented such a solution. The aim of the article was to popularize the topic of vaccination against HPV in Poland and to support the initiative of the inclusion of HPV vaccination to the obligatory part of the National Vaccination Program.
Wprowadzenie
Ludzkie wirusy brodawczaka (HPV – ang. Human papilloma virus), przenoszone drogą płciową, należą do rodziny Papillomaviridae. Charakteryzuje je tropizm do komórek nabłonka skóry i błon śluzowych. Do inwazji nabłonka dochodzi w wyniku urazów naskórka. Namnażanie wirusów sprzężone jest z procesem różnicowania komórek nabłonka. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami istnieje ponad 200 różnych typów wirusa HPV, klasyfikowanych w kilku grupach: α, β, γ, μ i v. Do grupy α należy 60 wirusów atakujących m.in. nabłonek szyjki macicy, z czego 30 może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy. Wirusy typu β zakażają skórę, zaś pozostałe grupy odpowiadają za powstawanie brodawek i z reguły nie są onkogenne. Różne typy wirusów dzielimy na grupy o niskim, średnim i wysokim potencjale onkogennym. Wirusy HPV typu 16 i 18 odpowiadają za 70% przypadków raka szyjki macicy. Ponad to podkreśla się ich kluczową rolę w powstawaniu nowotworów głowy i szyi. W ciągu ostatnich dwóch dekad udowodniono, że zakażenie HPV jest szczególnie częste w nowotworach części ustnej gardła. W świetle powyższych informacji nie dziwi znaczne zainteresowanie szczepieniami przeciwko wirusowi brodawczaka u lekarzy różnych specjalizacji.
Materiał i metody
Przegląd literatury fachowej dotyczącej szczepień przeciwko HPV, ze szczególnym uwzględnieniem doniesień z ostatnich 4 lat (2014-2017). Główny nacisk położono na wytyczne organizacji rządowych takich jak: Centrum Kontroli Chorób i Prewencji Departamentu Zdrowia Stanów Zjednoczonych (ang. Centers for Disease Control and Prevention), amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration), angielskiej Narodowej Służby Zdrowia (ang. National Health Service), Kanadyjskiej Agencji Zdrowia Publiczego (ang. Public Health Agency of Canada), Program Immunizacji Australii (ang. Immunise Australia Program), Centrum Informacyjne o HPV i Raku Katalońskiego Instytutu Onkologicznego (ang. Information Centre on HPV and Cancer of the Catalan Institute of Oncology), Norweskiego Programu Przesiewowego Raka Szyjki Macicy (NCCSP – ang. Norwegian Cervical Cancer Screening Programme) oraz Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w Polsce.
Dyskusja
Szczepionki przeciwko HPV są dostępne na amerykańskim rynku od ponad 10 lat. W Polsce pojawiły się one niewiele później – w 2008 roku powstała pierwsza rekomendacja Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca szczepień przeciwko HPV (1). Niestety, w przeciwieństwie do wielu krajów świata, m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Norwegii, a także Filipin i Malezji, gdzie wprowadzono pełną refundację szczepień populacyjnych (tab. 1), w Polsce preparaty te są zalecane, ale koszty pokrywa osoba szczepiona. W sierpniu 2016 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że objęcie finansowaniem w ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO) szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu nie jest obecnie możliwe i w perspektywie najbliższych lat Departament Matki i Dziecka nie ma możliwości zaplanowania wydatku 250-300 mln zł w celu zakupu szczepionki HPV do szczepień populacyjnych (2).
Tab. 1. Lista państw, w których szczepienie przeciwko HPV jest obowiązkowe i refundowane
Państwa
USA
Kanada
Australia
Wielka Brytania
Norwegia
Niemcy
Francja
Włochy
Luksemburg
Grecja
Cypr
Filipiny
Malezja
Szczęśliwie na mocy art. 48 ustawy o świadczeniach zdrowotnych z dnia 27 sierpnia 2004 roku możliwość tworzenia programów zdrowotnych otrzymały również jednostki samorządów terytorialnych, które obecnie samodzielnie podejmują inicjatywę finansowania szczepień przeciwko HPV. W latach 2009-2011 w ramach takich programów zaszczepiono zaledwie 3% populacji docelowej w Polsce (3), niemniej aktywność samorządów popularyzuje problem i podnosi świadomość społeczeństwa.
Częstość zachorowań na raka szyjki macicy jest w Polsce o 15% większa niż w wynosi średnia dla państw Unii Europejskiej, a umieralność – o 70% większa (3, 4). Dla Polaków oznacza to ponad 3000 nowych zachorowań i prawie 1750 przedwczesnych zgonów rocznie (dane z 2010 roku) (3, 4). Należy jednak pamiętać, że rak szyjki macicy nie jest jedynym wirusem powodowanym przez wirus HPV, brakuje jednak zbiorczych danych dla wszystkich HPV-pochodnych raków w Krajowym Rejestrze Nowotworów. Udowodniono jego bezpośredni związek z rakami pochwy, sromu, prącia, odbytu, jamy ustnej, migdałków, gardła i krtani. W zestawieniu nie może zabraknąć także HPV-zależnej, nawracającej brodawczakowatości dróg oddechowych dorosłych i dzieci (5).
Najwięcej danych w literaturze odnosi się do raka szyjki macicy (6-8). Skalę problemu przedstawia tabela 2.
Tab. 2. Zachorowalność i umieralność na raka szyjki macicy w roku 2017 (dane z USA za rok 2016)
KrajZachorowalność [os/rok]Umieralność [os/rok]Odsetek zgonów
Polska3513185853%
Niemcy4995156631%
Czechy101631531%
Wielka Brytania265997937%
Norwegia75024232%
Słowenia1396446%
USA12000440037%
Malezja214562129%
Filipiny6670283242%
Związek raka szyjki macicy z wirusem brodawczaka ludzkiego jest niepodważalny. DNA wirusowe jest wykrywane u 95-100% chorych kobiet (9).
HPV to jeden z najczęstszych czynników zakaźnych u ludzi. Istnieje ponad 200 typów tego wirusa, z czego ponad 40 przenoszonych jest drogą płciową. Te ostatnie klasyfikowane są w dwóch grupach:
1. niskiego ryzyka – które najczęściej nie indukują rozrostu nowotworowego, lecz powodują powstanie łagodnych kłykcin kończystych w okolicy genitaliów i odbytu lub brodawczaków górnych dróg oddechowych. To przede wszystkim HPV typu 6, 11, 42, 43, 44;
2. wysokiego ryzyka (onkogennych) – promują rozwój raka. Do tej grupy zaliczają się HPV typu 16 i 18 a także 31, 33, 35, 39, 40, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 58. DNA wirusów onkogennych wykrywane jest w:
– 95-100% przypadków raka szyjki macicy, z czego typy 16, 18 odpowiadają za 70% zachorowań;
– 95% raków odbytu – głównie typ 16;
– 70% raków okolicy ustno-gardłowej (gardła, podniebienia miękkiego, nasady języka, migdałków) – w ponad 50% typ 16;
– 65% raków pochwy – dominuje typ 16;
– 50% raków sromu – dominuje typ 16;
– 35% raków penisa – dominuje typ 16 (10, 11);
– 20% raków krtani – dominuje typ 16 (12).
Szacuje się, że ponad 90% mężczyzn i 80% kobiet będzie zainfekowanych przynajmniej jednym typem wirusa HPV w trakcie swojego życia (13, 14). Połowę tych infekcji wywołają typy onkogenne (wysokiego ryzyka) (13, 14). Przebieg zakażenia jest bezobjawowy i często samoograniczający (trwa od roku do 2 lat), stąd osoby chore nieświadomie przekazują wirusa swoim partnerom.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2017-06-15
zaakceptowano do druku: 2017-08-01

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Polska
tel.: + 48 (22) 317-97-21
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

New Medicine 3/2017
Strona internetowa czasopisma New Medicine