Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - New Medicine 1/2018, s. 11-16 | DOI: 10.25121/NeMed.2018.22.1.11
*Lidia Zawadzka-Głos, Monika Jabłońska-Jesionowska
Ocena skuteczności zabiegów rekonstrukcyjnych krtani z użyciem wszczepu chrzęstnego
Assessment of efficacy of laryngotracheal reconstruction with autogenous rib cartilage graft
Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Associate Professor Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Zwężenia podgłośniowe krtani są przyczyną niewydolności oddechowej, w szczególności u noworodków i małych dzieci. Są najczęstszym wskazaniem do wykonywania tracheostomii w celu utrzymania drożności dróg oddechowych w tej grupie wiekowej. Zwężenia te wymagają leczenia chirurgicznego. Jedną z wielu metod leczenia jest zabieg rekonstrukcji krtani z użyciem wszczepu chrzęstnego z żebra.
Cel pracy. Celem pracy była ocena skuteczności zabiegów rekonstrukcji krtani z użyciem wszczepu z żebra.
Materiał i metody. Poddano analizie przebieg leczenia operacyjnego 8 dzieci ze zwężeniem okolicy podgłośniowej krtani. Stopień zwężenia w badaniu endoskopowym oceniono, stosując skalę Myera?Cottona. Miarą skuteczności leczenia była możliwość wykonania skutecznej dekaniulacji pacjenta.
Wyniki. Wśród 8 pacjentów było 6 chłopców i 2 dziewczynki. Wszystkie dzieci były urodzone przedwcześnie pomiędzy 24. a 34. tygodniem ciąży i zostały zaintubowane we wczesnym okresie noworodkowym. W 5 przypadkach dokonano dekaniulacji, w 3 przypadkach leczenie nie było wystarczająco skuteczne, a u dzieci występowały dodatkowe problemy pediatryczne.
Wnioski. Do pointubacyjnych zwężeń okolicy podgłośniowej predysponowane są wcześniaki zaintubowane we wczesnym okresie noworodkowym. Leczenie chirurgiczne z użyciem wszczepu chrzęstnego z żebra jest skuteczną metodą leczenia. Wyniki leczenia są powiązane również ze stanem pediatrycznym pacjenta oraz ze współistniejącymi zmianami w obrębie krtani.
Summary
Introduction. Subglottic stenosis may lead to respiratory failure, especially in newborns and small children. It is the most common indication for tracheostomy in order to maintain airway patency in this age group. Subglottic stenosis requires surgical treatment. Laryngotracheal reconstruction with autogenous rib cartilage graft is one of the many treatment methods.
Aim. The aim of the study was to assess of efficacy of laryngotracheal reconstruction with autogenous rib cartilage graft.
Material and methods. Clinical data of 8 children operated for subglottic stenosis has been analysed. The severity of stenosis was assessed during the endoscopic examination with the Myer?Cotton Grading System. The efficacy of treatment was understood as a possibility of decannulation.
Results. The study group included 8 patients: 6 boys and 2 girls. All the children had been born prematurely between the 24th and 34th week of pregnancy and were intubated in the early neonatal period. In 5 cases, decannulation followed, and in 3 cases, the treatment proved to be not effective enough, as the children had additional health problems.
Conclusions. Prematurely born children intubated in the early neonatal period are at risk of post-intubation subglottic stenosis. Laryngotracheal reconstruction with autogenous rib cartilage graft is an effective treatment method. Treatment outcomes are also dependent on the overall health status of the patient and coexisting tracheal lesions.Wstęp
Zwężenie dróg oddechowych u dzieci jest poważnym problemem wymagającym często leczenia chirurgicznego. Fizjologicznie najwęższym odcinkiem krtani jest okolica podgłośniowa. Zbudowana ona jest z pełnego pierścienia chrzęstnego zwanego chrząstką pierścieniowatą. Właśnie ta okolica krtani jest najczęściej powiązana z problemami oddechowymi. Łatwo ulega obrzękom zapalnym lub alergicznym, jest to także miejsce predysponowane do zwężeń pointubacyjnych oraz zmian wrodzonych (np. wrodzonego zwężenia chrząstki pierścieniowatej). Niekiedy rozróżnienie zmian wrodzonych i pointubacyjnych może nastręczać trudności, zwłaszcza w przypadkach, gdy zwężenie dotyczy wcześniaków zaintubowanych zaraz po urodzeniu w celu utrzymania drożności dróg oddechowych. Niezależnie od etiologii, zwężenie okolicy podgłośniowej krtani wymaga leczenia zabiegowego. Rodzaj zastosowanego leczenia zależy od stopnia zwężenia oraz zmian pointubacyjnych o charakterze wczesnym lub późnym. W zwężeniach znacznego stopnia w celu utrzymania drożności dróg oddechowych wykonuje się tracheostomię. Istnieje wiele metod leczenia chirurgicznego, od leczenia endoskopowego aż po resekcje pierścienno-tchawicze. Jedną z opcji jest zabieg rekonstrukcji krtani z użyciem wszczepu chrzęstnego pobranego z żebra pacjenta (ryc. 1).
Ryc. 1. Pobranie chrząstki z żebra
Cel pracy
Celem pracy była analiza skuteczności zabiegów rekonstrukcyjnych krtani z użyciem wszczepu chrzęstnego pobranego z żebra.
Materiał i metody
Na potrzeby pracy wyselekcjonowano pacjentów Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, u których wykonano zabieg rekonstrukcji krtani z użyciem wszczepu chrzęstnego pobranego z żebra. Analizowano stopień zwężenia, wiek urodzeniowy pacjenta, płeć, wynik badania endoskopowego przed i po rekonstrukcji. Wszyscy pacjenci przed rozpoczęciem leczenia mieli wykonaną tracheostomię w celu utrzymania drożności dróg oddechowych. Miarą skuteczności leczenia była dekaniulacja pacjenta lub uzyskanie dostatecznie szerokich dróg oddechowych.
Stopień zwężenia dróg oddechowych przed włączeniem leczenia i po leczeniu oceniany był wg skali Myera?Cottona. Wg przyjętej skali zwężenie I stopnia to zwężenie mniejsze niż 50%, II stopnia ? zwężenie 51-70%, III stopnia ? zwężenie 71-99% (ryc. 2), a IV stopnia ? zwężenie 99-100%.
Ryc. 2. Zwężenie podgłośniowe III stopnia w skali Myera?Cottona
U pacjentów zastosowano metodę rekonstrukcji krtani przy użyciu wszczepu chrzęstnego z żebra pacjenta. Chrząstkę pobierano z 6. żebra, a pobrany wszczep opracowywano i wszywano w okolicę podgłośniową, poszerzając w ten sposób jej średnicę (ryc. 3).
Ryc. 3. Wprowadzony wszczep chrzęstny w okolicę podgłośniową krtani
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Pietrzak B, Kawka J: Zakażenia a poród przedwczesny. Nowa Med 1999; 6: 19-20.
2. Urban J, Lemancewicz A: Nowe spojrzenie na patomechanizm porodu przedwczesnego. Nowa Med 1999; 6: 24-27.
3. Karwan-Płońska A: Kliniczna analiza porodów przedwczesnych. Nowa Med 1999; 6: 21-23.
4. Walner DL, Loewen MS, Kimura RE: Neonatal subglottic stenosis ? incidence and trends. Laryngoscope 2001; 111(1): 48-51.
5. Stolovitzky JP, Todd NW: Autoimmune hypothesis of acquired subglottic stenosis in premature infants. Laryngoscope 1990; 100(3): 227-230.
6. Lima LF, Nita LM, Campelo VE et al: Morphometric study on the anatomy of fetal cricoid cartilage and comparison between its inner diameter and endotracheal tube sizes. Ann Otol Rhinol Laryngol 2008; 117(10): 774-780.
7. Monnier P: Airway stenting with the LT-Mold: Experience in 30 pediatric cases. Int Journal of Ped Otorhinolaryngol 2007; 71: 1351-1359.
8. Berkowitz RG: Failed paediatric laryngotracheoplasty. ANZ J Surg 2001; 71(5): 292-296.
9. Hartnick CJ, Hartley BE, Lacy PD et al: Surgery for pediatric subglottic stenosis: disease-specific outcomes. Ann Otol Rhinol Laryngol 2001; 110(12): 1109-1113.
10. Matute JA, Villafruela MA, Hernandez JM et al: Analysis of treatment failure in pediatric subglottic stenosis. Ann Esp Pediatr 2000; 52(3): 242-244.
11. Monnier P, Lang F, Savary M: Partial cricotracheal resection for pediatric subglottic stenosis: a single institution’s experience in 60 cases. Eur Arch Otorhinolaryngol 2003; 260(6): 295-297.
12. Younis RT, Lazar RH, Bustillo A: Revision single-stage laryngotracheal reconstruction in children. Ann Otol Rhinol Laryngol 2004; 113(5): 367-372.
13. Bakthavachlam S, McClay JE: Endoscopic management of subglottic stenosis. Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 139(4): 551-559.
otrzymano: 2018-01-23
zaakceptowano do druku: 2018-03-02

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A,
02-091 Warszawa, Polska
tel.: + 48 (22) 317-97-21
e-mail: laryngologia@spdsk.edu.pl

New Medicine 1/2018
Strona internetowa czasopisma New Medicine