Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2019, s. 3-8 | DOI: 10.25121/NP.2019.23.1.3
Barbara Wójcicka-Urbańska, Beata Kucińska, *Bożena Werner
Analiza rozpoznań elektrokardiograficznych u dzieci z nieprawidłowym wynikiem przesiewowego EKG wykonanego w szkole
Analysis of ECG in children with abnormal result of screening ECG performed at school
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
Summary
Introduction. Electrocardiography (ECG) is one of the fundamental procedures used as a diagnostic tool in pediatric cardiology. ECG is indispensable in the evaluation of children with arrhythmias, some of which like in long QT syndrome and Wolff- Parkinson-White (WPW) syndrome could be life threatening.
Aim. The aim of the study was to analyze diagnostic tests of the cardiovascular system in children with abnormal ECG screening performed at school.
Material and methods. Abnormal ECG screening in 31 children, aged 7-13 years old (average 10.6 years) was re-analyzed. In all 31 children referred to pediatric cardiology department ECG and echocardiogram were performed. In case of arrhythmia suspicion, 24-hour Holter ECG monitoring and exercise test were also done.
Results. Based on ECG screening performed at school, initially in 22 out of the 31 children significant changes in ECG were found and minor in 9. After verification in the pediatric cardiology department 50% of children with previously diagnosed significant changes in ECG were considered to have a normal ECG. Only in 2 children pathology was confirmed (WPW syndrome and QT prolongation). The most frequent falsely diagnoses in ECG included: hypertrophy of the left ventricle, heart axis deviation, nonspecific repolarization changes, partial right bundle branch block.
Conclusions. 1. The interpretation of the ECG in children requires taking into account the age differences and should be carried out by a pediatric cardiologist. 2. Most of the changes found in screening ECG in children were irrelevant without clinical significance.Wstęp
Przesiewowe badanie EKG u dzieci i młodzieży jest wykonywane zwykle w celu wykrycia utajonych, potencjalnie groźnych chorób układu krążenia. Najczęściej przesiewem objęte są wybrane grupy dzieci, np. wyczynowo trenujące sport, przewlekle otrzymujące leki wpływające na zapis EKG (stosowane w leczeniu ADHD, choroby refluksowej przełyku, astmy oskrzelowej itd.) lub dzieci rodziców z rozpoznaniem dziedzicznych chorób układu krążenia, a także obciążone wywiadem rodzinnym nagłej śmierci sercowej. Badanie EKG jest traktowane jako uzupełnienie wywiadu i badania przedmiotowego.
Cel pracy
Celem pracy jest analiza badań diagnostycznych układu krążenia przeprowadzonych u dzieci z nieprawidłowym wynikiem przesiewowego badania EKG wykonanego w szkole.
Materiał i metody
Analizą objęto 31 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 20 chłopców w wieku 7-13 lat, średnio 10,6 roku, skierowanych do Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM celem badań układu krążenia z powodu zmian stwierdzonych w przesiewowym 12-odprowadzeniowym zapisie EKG, wykonanym w szkole. Badanie EKG wykonane w szkole było przesłane drogą telemetryczną do oceny przez kardiologa. Zapis EKG kwalifikowano do trzech kategorii: zapis prawidłowy, zapis z nieznacznymi odchyleniami, zapis z istotnymi zmianami. U 22 z 31 stwierdzono wstępnie istotne zmiany zapisu, a u 9 nieznaczne. Dwadzieścioro dwoje dzieci ze zmianami istotnymi oraz 4 z nieznacznymi i współistniejącym dodatnim wywiadem odnośnie chorób układu krążenia w wywiadzie osobniczym lub rodzinnym skierowano do diagnostyki kardiologicznej na oddział w trybie pilnym, pozostałe 5 z odchyleniami nieznacznymi do poradni kardiologicznej w trybie planowym.
U wszystkich 31 dzieci skierowanych do ośrodka kardiologii dziecięcej wykonano: 12-odprowadzeniowy zapis EKG oraz badanie echokardiograficzne, a u dzieci skierowanych do oddziału ponadto: badanie radiologiczne klatki piersiowej, 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera, a u pacjentów z arytmią lub podejrzeniem wydłużenia odstępu QT ponadto podstawowe badania laboratoryjne i elektrokardiograficzną próbę wysiłkową.
Omówienie wyników

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Triedman JK, Rodday AM, Alexander ME et al.: Efficiency of electrocardiographic screening for sudden cardiac death in asymptomatic children. Heart Rhytm 2011; 8 (supl. 1): 420.
2. Kaltman JR, Thompson PD, Lantos J et al.: Screening for Sudden Cardiac Death in the Young. Report From a National Heart, Lung, and Blood Institute Working Group. Circulation 2011; 123: 1911-1918.
3. Wren Ch: Screening for potentially fatal heart disease in children and teenagers. Heart 2009; 95: 2040-2046.
4. Angelini P, Cheong BV, Lenge de Rosen VV et al.: High-risk cardiovascular conditions in sports related sudden death: prevalence in 5169 schoolchildren screened via cardiac magnetic resonance. Tex Heart Inst J 2018; 45(4): 205-213.
5. Vetter VL: The Role of ECG Screening In the Evaluation of Risk of Sudden Cardiac Arrest in the Young. Pace 2009; 32: 6-14.
6. Vetter VL, Dugan N, Guo R et al.: A pilot study of the feasibility of heart screening for sudden cardiac arrest in healthy children. Am Heart J 2011; 161: 1000-1006.
7. Piórecka-Makuła A, Tomik A: Odrębności interpretacji EKG u dzieci. [W:] Werner B (red.): Wady serca u dzieci dla pediatrów i lekarzy rodzinnych. Wyd. I. Medical Tribune Polska, Warszawa 2015: 44-58.
8. Krawczyński M, Cichy W, Krawczyński MR: Wychowanie fizyczne i sport dzieci i młodzieży. Ped Pol 2005; 80: 229-235.
9. Wójcicka-Urbańska B: Zapis elektrokardiograficzny u dziecka uprawiającego sport. Ped Dypl 2014; 18: 2-12.
10. Yeo TJ, Sharma S: Using the 12-lead electrocardiogram in the care of athletic patients. Cardiol Clin 2016; 34(4): 543-555.
11. Weiner RB, Hutter AM, Wang F et al.: Performance of the 2010 European Society of Cardiology criteria for ECG interpretation in athletes. Heart 2011; 97: 1573-1577.
12. Zalecenia dotyczące stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych – dokument opracowany przez grupę roboczą powołaną przez Zarząd Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK. Kardiol Pol 2010; 68 (supl. IV).
13. Wójcicka-Urbańska B, Werner B, Janiec I: Ocena przydatności elektrokardiograficznej próby wysiłkowej u dzieci i młodzieży z problemami kardiologicznymi, uprawiającymi sport. Kardioprofil 2009; 7: 146-151.
14. Miszczak-Knecht M: Doświadczenie w ablacji arytmii komorowych u dzieci. W dobrym rytmie 2012; 1: 15-18.
15. Wójcicka-Urbańska B, Chmielik PL, Kucińska B, Werner B: Choroby dróg oddechowych jako niedoceniana przyczyna zaburzeń rytmu serca u dzieci. Pol Przegl Kardiol 2007; 9: 188-192.
16. Santinelli V, Radinovic A, Manguso F et al.: The natural history of asymptomatic ventricular pre-excitation: a long-term prospective follow-up study of 184 asymptomatic children. JACC 2003; 42: 1493-1531.
17. Inoue K, Igarashi H, Fukushige J et al.: Long-term prospective study on the natural history of WPW syndrome detected during a heart screening program at school. Acta Paediatr 2000; 89: 542-545.
18. Schwartz PJ: Newborn ECG screening to prevent sudden cardiac death. Heart Rhythm 2006; 3: 1353-1355.
otrzymano: 2019-01-08
zaakceptowano do druku: 2019-01-29

Adres do korespondencji:
*Bożena Werner
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 317-95-88
bozena.werner@wum.edu.pl

Nowa Pediatria 1/2019
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria