Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2019, s. 19-25 | DOI: 10.25121/PNM2019.32.1.19
Feliks Hlumcher1, *Oleksandr Oliynyk2, Serhij Solyaryk3, Ihor Kolosovych1, Anna Slifirczyk2, Klaudiusz Nadolny4, 5, Jerzy Robert Ladny4
Zastosowanie dootrzewnowej iniekcji bupiwakainy do leczenia bólu po laparoskopowej cholecystektomii
Application of intraperitoneal bupivacaine injection for pain relief after laparoscopic cholecystectomy
1Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine
2Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Poland
3Kiev City Clinical Hospital No 4, Kiev, Ukraine
4Department Emergency Medicine, Medical University of Bialystok, Poland
5University of Strategic Planning in Dabrowa Gornicza, Poland
Streszczenie
Wstęp. Ostatnio dootrzewnowe wstrzyknięcie miejscowych leków przeciwbólowych praktykowane było jako element pooperacyjnego znieczulenia wielomodalnego w inwazyjnych ginekologicznych interwencjach chirurgicznych.
Cel pracy. Badanie skuteczności dootrzewnowej iniekcji bupiwakainy w celu łagodzenia bólu po cholecystektomii laparoskopowej.
Materiał i metody. Randomizowane badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą obejmowało 28 pacjentów w wieku od 32 do 60 lat (16 kobiet i 12 mężczyzn) poddanych cholecystektomii laparoskopowej. Pacjentów podzielono losowo na 2 grupy, w zależności od tego, czy bupiwakainę stosowano przez 24 godziny w kompleksowym znieczuleniu pooperacyjnym (0,125% roztwór dootrzewnowo w dawce 0,6 ml/kg (0,7 mg/kg substancji bupiwakainy), co 6 godzin). Stan pacjenta oceniono na wizualnej skali analogowej (VAS) 1, 4, 8, 12 i 24 godziny po operacji. Ponadto ustalono średnią liczbę fentanylu (mcg/kg) użytą do pojedynczej ulgi w bólu.
Wyniki. Wstrzyknięcie dootrzewnowej bupiwakainy po cholecystektomii laparoskopowej miało wyraźne działanie przeciwbólowe, objawiające się niezawodnie 1,47-1,77-krotnym spadkiem wskaźnika bólu w skali analogowej VAS i 1,55-krotnym zmniejszeniem dawki przeciwbólowej fentanylu.
Wnioski. Wydaje się właściwe stosowanie dootrzewnowej iniekcji bupiwakainy jako części kompleksowego znieczulenia we wczesnym okresie pooperacyjnym po cholecystektomii laparoskopowej.
Summary
Introduction. Lately, intraperitoneal injection of local analgesics has been practised as an element of postoperative multimodal anaesthesia in some minimally invasive gynaecologic surgical interventions.
Aim. To analyse efficacy of intraperitoneal bupivacaine injection for pain relief after laparoscopic cholecystectomy.
Material and methods. Randomized double-blind clinical examination included 28 patients, aged between 32 and 60 (16 women and 12 men) who had undergone laparoscopic cholecystectomy. Patients were randomly divided into 2 groups, depending on whether bupivacaine had been applied for 24 hours in complex early postoperative anaesthesia (0.125% solution intraperitoneally, in a dose of 0.6 ml/kg (0.7 mg/kg of bupivacaine substance), every 6 hours). Patients’ condition was assessed on a visual analogue scale (VAS) 1, 4, 8, 12, and 24 hours after surgery. In addition, average number of fentanyl (mcg/kg) that had been used for a single pain relief was established.
Results. Intraperitoneal bupivacaine injection after laparoscopic cholecystectomy had marked analgesic effect which revealed itself in reliable 1.47-1.77 times decrease in pain index on the VAS, and 1.55 times decrease in the analgesic dose of fentanyl.
Conclusions. It seems to be appropriate to use intraperitoneal bupivacaine injection as a part of comprehensive multimodal anaesthesia in early postoperative period after laparoscopic cholecystectomy.WSTĘP
Kamica żółciowa jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych w populacji chorób, obejmującą odpowiednio 10-15, 6-8 i 13-35% populacji Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. Najniższe rozpowszechnienie kamicy żółciowej odnotowano u afrykańskich tubylców – 1% (1). Na Ukrainie częstość występowania kamicy żółciowej wynosi 10-25%, w zależności od regionu (2). Znaczące jest, że każdego roku na całym świecie rośnie liczba osób cierpiących na kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego, co jest związane z nawykami żywieniowymi, otyłością lub nadmierną utratą masy ciała, cukrzycą, predyspozycjami genetycznymi, siedzącym trybem życia itp.
Leczenie zachowawcze kamicy żółciowej nie zawsze jest skuteczne, przez co konieczny jest zabieg operacyjny. Każdego roku półtora miliona pacjentów na całym świecie jest operowanych z powodu kamicy, z czego tylko w USA jest to aż 600-700 tysięcy chorych. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego dotyka głównie ludzi w wieku 41-60 lat, choć liczba osób starszych z tym schorzeniem rośnie z roku na rok, co odzwierciedla ogólną tendencję demograficzną (1).
Obecnie 90-95% zabiegów cholecystektomii wykonywane jest metodą laparoskopową (4). Zespół terapeutyczny także w okresie pooperacyjnym musi sprostać wielu wyzwaniom, szczególnie jeżeli chodzi o terapię bólu pooperacyjnego (ang. postoperative pain syndrome – PPS) (4). Nawet w przypadku niepowikłanej cholecystektomii laparoskopowej czas pobytu w szpitalu zależy przede wszystkim od objawów PPS. Ciężki PPS w pierwszym dniu po cholecystektomii laparoskopowej rozwija się u 14-41% pacjentów, co jest jedną z przyczyn przedłużającej się niepełnosprawności. Zaproponowano wiele metod zmniejszania PPS, w tym stosowanie narkotycznych i nienarkotycznych leków przeciwbólowych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, dekompresję podczas operacji odmy otrzewnowej oraz zmniejszenie liczby otworów trokarowych (5).
Obecnie do kontroli PPS wykorzystuje się strategię multimodalnego leczenia bólu, polegającą na stosowaniu leków przeciwbólowych o różnych sposobach działania. Ostatnimi czasy, wstrzyknięcie dootrzewnowe i naciekanie miejsc wprowadzenia trokaru środkami znieczulającymi o działaniu miejscowym, jako element terapii bólu pooperacyjnego, było stosowane po zabiegach minimalnie inwazyjnych (3, 6). Metoda ta po raz pierwszy została wykorzystana przez E.M. Griffina już w 1951 roku (7), a następnie niemalże całkowicie porzucona na kilka dziesięcioleci.
CEL PRACY
Celem badań była ocena skuteczności dootrzewnowego wstrzyknięcia bupiwakainy jako elementu terapii bólu pooperacyjnego po zabiegu cholecystektomii laparoskopowej.
MATERIAŁ I METODY
Randomizowane badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą obejmowało 28 pacjentów w wieku od 32 do 60 lat (16 kobiet i 12 mężczyzn), którzy przeszli cholecystektomię laparoskopową. Pacjenci zostali losowo podzieleni na dwie grupy, w zależności od tego, czy bupiwakaina była stosowana przez 24 godziny w złożonym wczesnym znieczuleniu pooperacyjnym (dootrzewnowo, w dawce 0,7 mg/kg, co 6 godzin). Zapewniono ścisłe przestrzeganie zasad etycznych Deklaracji Helsińskiej, przepisów GCP i bieżących wymogów regulacyjnych. Badani pacjenci byli dobrze poinformowani o materiałach badawczych i wyrazili dobrowolną zgodę na udział. Protokół badań został wcześniej zatwierdzony przez komisję ds. Bioetyki O.O. Bogomolets National Medical University. Badanie przeprowadzono w 4. Szpitalu Klinicznym w Kijowie. Przed zabiegiem chirurgicznym każdy pacjent został poinformowany o wizualnej analogowej skali (VAS) oceny bólu (1).
Każdy zabieg cholecystektomii laparoskopowej wykonywano w znieczuleniu ogólnym i ze sztuczną wentylacją płuc przy pomocy niskociśnieniowego znieczulenia wziewnego sewofluranem przez obwód półzamknięty w maszynie LeonPlus anaesthesia. Do indukcji stosowano tiopental sodu (3,0 mg/kg), a jako środek amyorelatywny – atrakurium (średnia dawka 0,6 mg/kg). Fentanyl (0,0014 mcg/kg) wstrzykiwano w celu znieczulenia. Objętość wentylacji ustawiono tak, aby ciśnienie dwutlenku węgla w mieszaninie wydychanej wynosiło 30-40 mmHg. Podczas laparoskopii ciśnienie śródczaszkowe u wszystkich pacjentów utrzymywało się na poziomie 10-12 mmHg.
Pacjentów podzielono na dwie grupy: grupę 1 (kontrolną) i grupę 2 (eksperymentalną). W grupie 1 do znieczulenia stosowano trometaminę ketorolaku (0,2 mg/kg domięśniowo, co 6 godzin). W przypadku pooperacyjnych dolegliwości bólowych, ocenianych na 7 i więcej punktów w skali VAS, podanowano domięśniowe wstrzyknięcie fentanylu w dawce 0,003 mcg/kg. W grupie 2, oprócz elementów znieczulenia modalnego stosowanych w grupie 1, wstrzykiwano do drenów 0,25% roztworu bupiwakainy w dawce 0,6 ml/kg (0,7 mg/kg substancji bupiwakainowej) przez 24 godziny po zabiegu chirurgicznym. Wstrzyknięcia powtarzano co 6 godzin. Stan pacjentów oceniano w skali VAS 1, 4, 8, 12 i 24 godziny po zabiegu. Ponadto ustalono średnią dawkę fentanylu (mcg/kg), która została wykorzystywana jako pojedyncza dawka przeciwbólowa.
Analiza statystyczna obejmowała obliczenie średnich wartości arytmetycznych (M) i odchylenia standardowego (m). Dane źródłowe były o rozkładzie normalnym, rozkład t-Studenta wykorzystano do określenia istotności statystycznej różnych wartości średnich. Obliczono poziomy istotności statystycznej, zmiany uznano za istotne przy p < 0,001. Do obliczeń wykorzystano programy Microsoft Office Excel XP (USA) i Statsoft STATISTICA.
WYNIKI

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Sviridov SV, Vedenina IV, Taylor SD: Pain syndrome after laparoscopic cholecystectomy. Journal of Russian Medical Research University Named by N.I. Pirogov by Health Ministry of the Russian Federation 2016; 4: 262-272.
2. Acute cholecystitis. Adapted clinical guideline based on evidence. Annex to the Order of the Ministry of Health of Ukraine 2016; http//as-ukr.org/wp-content/uploads/2016/06/2016_02_29_AKN_.
3. Korotny VN, Solyarik SA, Globa IV: Post-operative pain relief of laparoscopic interventions with the use of local anesthetic lidocaine. Pain, anesthesia and intensive care 2008; 4: 52-60.
4. Toleska M, Kartalov A, Kuzmanovska B: The effect of intraperitoneally given bupivacaine in pain reduction after laparoscopic cholecystectomy. Attachments. Dept. for honey. Science 2018; XXXIX(1): 123-129.
5. Reddy VS, Brown JD, Ku B et al.: Effect of Pain Medication Choice on Emergency Room Visits for Pain after Ambulatory Laparoscopic Cholecystectomy. Am Surg 2015; 81(8): 826-828.
6. Chiruvella S, Nallam SR: Intraperitoneal instillation of ropivacaine plus dexmedetomidine for pain relief after laparoscopic hysterectomy: A comparison with ropivacaine alone. J NTR Univ Health Sci 2016; 5: 93-97.
7. Griffin EM, Prystowsky H, Hingson RA: The use of topical anaesthesia of the peritoneum in poor risk surgery and in augmenting inadequate vertebral conduction anaesthesia. N Z Med J 1951; 50: 31-33.
8. Banoria NK, Prakash S, Sharma OK: Effect of local anesthetic instillation intraperitoneally on post-op pain relief after laparoscopic cholecystectomy. Indian J Clin Anat Physiol 2016; 3(3): 322-325.
9. Blichfeldt-Eckhardt MR, Ording H, Andersen C: Early visceral pain predicts chronic pain after laparoscopic cholecystectomy. Pain 2014; 155(11): 2400-2407.
10. Ovechkin AM, Efremenko IV: Pharmacotherapy of acute postoperative pain, based on the use of drugs that affect the NMDA-receptor complex. Anesthesiology and Resuscitation 2013; 3: 63-69.
11. Kahokehr A: Intraperitoneal local anesthetic for postoperative pain. Saudi J Anaesth 2013; 7(1): 5.
12. Lin S, Hua J, Xu B et al.: Comparison of bupivacaine and parecoxib for postoperative pain relief after laparoscopic cholecystectomy: a randomized controlled trial. Int J Clin Exp Med 2015; 8(8): 13824-13829.
13. Ingelmo P, Bucciero M, Somaini M: Intraperitoneal nebulization of ropivacaine for pain control after laparoscopic cholecystectomy: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Br Anaesth 2013; 110(5): 800-806.
otrzymano: 2019-01-09
zaakceptowano do druku: 2019-01-30

Adres do korespondencji:
*Oleksandr Oliynyk
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
tel.: +48 733-192-593
alexanderoliynyk8@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 1/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych