Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2019, s. 41-46 | DOI: 10.25121/PNM2019.32.1.41
Ewa Komorowska-Wojtunik1, *Anna M. Lotowska-Cwiklewska1, 2, Urszula Kosciuczuk2, Andrzej Siemiatkowski2
Low opioid anesthesia and opioid free anesthesia use in pain control treatment in postoperative period
Zastosowanie protokołu niskoopioidowego lub bezopioidowego w kontroli bólu w okresie okołooperacyjnym
1Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Hospital of The Ministry of Internal Affairs and Administration, Bialystok, Poland
2Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Medical University of Bialystok, Poland
Streszczenie
Ból pooperacyjny jest złożonym i wieloczynnikowym objawem, który wymaga przemyślanego podejścia przy użyciu różnych metod leczenia w celu uzyskania optymalnego wyniku po operacji. Współczesna anestezjologia szukając alternatywy dla postępowania przeciwbólowego z użyciem opioidów, coraz częściej zwraca się w stronę protokołów niskoopioidowego i bezopioidowego leczenia i kontroli bólu. Dzięki zastąpieniu opioidów analgetykami nieopioidowymi, koanalgetykami, a także zastosowaniu technik znieczulenia regionalnego i miejscowego ograniczamy lub unikamy działań niepożądanych opioidów przy zachowaniu satysfakcjonującego poziomu analgezji dla pacjenta. Metody przeprowadzania znieczulenia ogólnego bez użycia lub z minimalną ilością leków opioidowych zyskują szczególne znaczenie w chirurgii bariatrycznej, dzięki zmniejszeniu częstości występowania depresji oddechowej w okresie pooperacyjnym oraz nadmiernej sedacji. Pozwalają także na osiągnięcie i utrzymanie stabilności układu krążenia w okresie śród- i pooperacyjnym, zapobiegają występowaniu hiperalgezji indukowanej przez opioidy (tzw. paradoks opioidowy), a także poprawiają komfort pacjentów w okresie pooperacyjnym, dzięki mniejszej częstości występowania pooperacyjnych nudności, wymiotów i zaparć. Podkreśla się szczególne znaczenie technik analgezji regionalnej i miejscowej, które uzupełniają znieczulenie ogólne oraz zmniejszają zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe w okresie okołooperacyjnym. W niniejszej analizie przestawiono teoretyczne podstawy multimodalnej analgezji i istniejące dowody naukowe potwierdzające jej korzyści w zakresie poprawy kontroli bólu po zabiegu chirurgicznym.
Summary
Postoperative pain is a complex and multifactorial symptom that requires a well thought approach using different treatments to achieve the optimal outcome after surgery. Contemporary anaesthesiology, looking for an alternative to analgesia with the use of opioids, more often turns to the protocols of low-opioid and opioid free treatment and pain control. By replacing opioids with non-opioid analgesics, koanalgetics, as well as using local and regional anesthetic techniques, we limit or avoid adverse effects of opioids while maintaining a satisfactory level of analgesia for the patient. Methods of general anesthesia without or with the minimum amount of opioid drugs are of particular importance in bariatric surgery due to a reduction in the incidence of post-operative respiratory depression and excessive sedation. They also allow to achieve and maintain cardiovascular stability in the intraoperative and postoperative period, prevent the occurrence of opioid-induced hyperalgesia (the so-called opioid paradox), and improve the comfort of patients in the post-operative period due to the lower incidence of post-operative nausea and vomiting and constipation. The particular significance of regional and local analgesia techniques, which supplement general anesthesia and reduce the need for analgesics in the perioperative period, is emphasized. This analysis presents the theoretical foundations of multimodal analgesia and existing scientific evidence confirming its benefits in improving pain control after surgery.INTRODUCTION
Opioids are the main group of pharmacological substances used to perform general anaesthesia, they also have stable and established role in analgesic treatment in a direct perioperative period. Multi-faceted influence of opioid drugs understood as modulation of pain impulse on the central and peripheral nervous system level, as well as effects of interaction with opioid receptors directly in a place of mechanical damage makes them a highly effective group of drugs in terms of relieving moderate and severe pain. Unfortunately, despite the high analgetic effectiveness, the usage of opioids is connected with the risk of adverse reactions in the shape of oversedation, respiratory depression (1, 2), postoperative nausea and vomiting (PONV) (3) as well as opioid hyperalgesia (4).
Methods of conducting general anaesthesia with restriction or elimination of the opioid drugs usage are known as low opioid or opioid free anaesthesia that are widely used. In the presented methods the analgetic effect during perioperative period is caused by the usage of opioid free analgesics, co-analgesics as well as the usage of the regional or local anaesthesia techniques. It was pointed out in many publications that such methods of anaesthesiological proceeding were effective for patients with intercurrent obesity as well as for those suffering from obstructive sleep apnea (5). This kind of strategy minimalises the risk of oversedation and respiratory depression while maintaining a satisfactory level of analgesia for the patient and in case of patients with higher tolerance for opioids it effectively controls postoperative pain.
OPIOID FREE ANESTHESIA
Opioid Free Anaesthesia protocol (OFA) establishes the withdrawal of using opioids during anaesthesia as well as postoperative period (5). Opioid free anaesthesia is a component of a multimodal, balanced general anaesthesia strategy aiming at maximisation of desired analgetic effects while minimising adverse reactions and side effects of drugs through the use of synergistic influence of different pharmacological drugs combined with the regional or local anaesthesia techniques (6).
As for the pharmacological aspect, OFA includes opioid free anaesthesia with the use of non-opioid analgesics – nonsteroidal anti-inflammatory drugs, paracetamol, metamizole and co-analgesics (lidocaine, magnesium, ketamine, dexmedetomidine, gabapentinoids, corticosteroids) and local anaesthetic drugs for regional anaesthesia.
Mulier et al. presented a scheme of OFA consisting of dexmedetomidine (0.5 mcg/kg), ketamine (0.25 mg/kg) and lidocaine (1.5 mg/kg) supply during the phase of general anesthesia indution, which provided satisfactory effects of sedation, analgesia and hemodynamic (sympathomamimetic effect), and then a filler sustanting together lidocaine (1.5-3 ml/kg/h) and ketamine (0.25-1 mg/kg/h). All drugs were dosed according ideal body weight (IBW) using the Brocka equation (7). Benefits resulting from the use of ketamine are mostly improvement of analgesia combined with opioids or with the entire lack of them, minimalisation of the frequency of chronic postoperative pain and postoperative nausea and vomiting (5). Additional use of lidocaine minimises pain intensity in the early stages of postoperative pain as well as minimises high percentage of intestinal atony, nausea and vomiting after abdominal surgeries, stops inflammatory reaction induced by the surgery and minimises the need for opioids (3). It was pointed out in a lot of publications that the use of dexmedetomidine or anaesthetic induction during preoperative period minimises the need for inhaled anaesthetics in 90% and minimises also the need for propofol (a popular intravenous anaesthetic drug) in 30% (8). Numerous authors proved that the analgesic magnesium compounds’ mechanism is caused by minimising the concentration of inflammatory cytokines – interleukin 6 and TNFα in the plasma, and its perioperative use prolongs the neuromuscular blockade because of the dosage of neuromuscular non-depolarizing agents which in turn requires monitoring the extent of perioperative muscle relaxation and reduction of the dosage (5).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Feld JM, Laurito CE, Beckerman M et al.: Non-opioid analgesia improves pain relief and decreases sedation after gastric bypass surgery. Can J Anesth 2014; 112(5): 906-911.
2. Mansour MA, Mahmoud AAA, Geddawy M: Non opioid versus opioid based general anesthesia technique for bariatric surgery: A randomized double-blind study. Saudi J Anaesth 2013; 7(4): 387-391.
3. Gaszynski T, Mozanski M: Recommendations of perioperative care and general anesthesia (including low and free opioid anesthesia) for the obese patient. Anest Ratow 2016; 10: 67-77.
4. Misiolek H, Zajaczkowska R, Daszkiewicz A et al.: Postoperative pain management-2018 consensus statement of the Section of Regional Anesthesia and Pain Therapy of the Polish Society of Anesthesiology and Intensive Therapy, the Polish Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy, the Polish Association for the Study of Pain and the National Consultant in Anesthesiology and Intensive Therapy. Anesthesiol Intensiv Ther 2018; 50(3): 173-199.
5. Sultana A, Torres D, Schumann R: Special indications for Opioid Free Anaesthesia and Analgesia, patient and procedure related: Including obesity, sleep apnoea, chronic obstructive pulmonary disease, complex regional pain syndromes, opioid addiction and cancer surgery. Best Practise and Research. Clinical Anesthesiology 2017; 31(4): 547-560.
6. Brown EN, Pavone KJ, Naranjo M: Multimodal General Anesthesia: Theory and Practice. Anesth Analg 2018; 127(5): 1246-1258.
7. Mulier J, Wouters R, Dillemans B et al.: A Randomized Controlled, Double-Blind Trial Evaluating the Effect of Opioid-Free Versus Opioid General Anaesthesia on Postoperative Pain and Discomfort Measured by the QoR-40. J Clin Anesth Med 2018; 2(1).
8. Sultana A: Opioid free anesthesia and analgesia in the bariatric patient; http://ispcop.net/images/ispcop/publications/education/Sultana_OFA.pdf.
9. Basha I: A Systematic Analysis On Opioid-Free General Anesthesia Versus Opioid-Based General Anesthesia For Bariatric Surgery. Nurse Anesthesia Capstones 2017; https://dune.une.edu/na_capstones/9.
10. Ziemann-Gimmel P, Goldfarb J, Koppman R, Marema T: Opioid-free total intravenous anaesthesia reduces postoperative nausea and vomiting in bariatric surgery beyond triple prophylaxis. Br J Anaesth 2014; 112(5): 906-911.
11. Boland JW, Pockley AG: Influence of opioids on immune function in patients with cancer pain: from bench to bedside. Br J Pharmacol 2018;175(14): 2726-2736.
12. Steyaert A, Lavand'homme P: Prevention and Treatment of Chronic Postsurgical Pain: A Narrative Review. Drugs 2018; 78(3): 339-354.
13. Katz J, Weinrib A, Fashler SR et al.: The Toronto General Hospital Transitional Pain Service: development and implementation of a multidisciplinary program to prevent chronic postsurgical pain. J Pain Res 2015; 8: 695.
14. Albertin A, Casati A, Deni F et al.: Clinical comparison of either small doses of fentanyl or remifentanil for blunting cardiovascular changes induced by tracheal intubation. Minerva Anestesiol 2000; 66(10): 691-696.
15. Liang Jinn Ho M, Kerr SJ, Stevens J: Intravenous lidocaine infusions for 48 hours in open colorectal surgery: a prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. Korean J Anesthesiol 2018; 71(1): 57-65.
16. Sridhar P, Sistla SC, Ali SM et al.: Effect of intravenous lignocaine on perioperative stress response and post-surgical ileus in elective open abdominal surgeries: a double-blind randomized controlled trial. ANZ J Surg 2015; 85(6): 425-429.
17. Marret E, Rolin M, Beaussier M et al.: Meta?analysis of intravenous lidocaine and postoperativer ecovery after abdominal surgery. Br J Surg 2008; 95: 1331-1338.
18. Elia N, Tramèr MR: Ketamine and postoperative pain – a quantitative systematic review of randomized trials. Pain 2005; 113(1-2): 61-70.
19. Stubhaug A, Breivik H, Eide PK et al.: Mapping of punctuate hyperalgesia around a surgical incision demonstrates that ketamine is a powerful suppressor of central sensitization to pain following surgery. Acta Anaesthesiol Scand 1997; 41(9): 1124-1132.
20. Wu CL, Naqibuddin M, Fleisher LA: Measurement of patients satisfaction as an outcome of regional anesthesia and analgesia: A systematic review. Reg Anesth Pain Med 2001; 26(3): 196-208.
otrzymano: 2019-01-11
zaakceptowano do druku: 2019-02-01

Adres do korespondencji:
*Anna M. Lotowska-Cwiklewska
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok
tel.: +48 (85) 746-83-02
anna.lotowska@umb.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 1/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych