Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2007

Spis treści / Contents

Wpływ desfluranu na odstęp QT i skorygowany odstęp QTc u chorych poddawanych chemioterapii antracyklinami
The influence of desflurane on QT and QTc intervals in patients undergoing chemotherapy with anthracyclines
Radosław Owczuk, Magdalena A. Wujtewicz, Wioletta Sawicka, Aleksandra Suszyńska-Mosiewicz, Agnieszka Polak, Jarosław Skokowski, Maria Wujtewicz - s. 6-10
Odległość tarczowo-bródkowa w przewidywaniu trudnej intubacji
Thyromental distance as a predictor of difficult intubation
Magdalena Łasińska-Kowara, Bronisław Sulkowski, Maria Wujtewicz - s. 11-16
Ocena porównawcza bupiwakainy i ropiwakainy w znieczuleniu zewnątrzoponowym do cięcia cesarskiego
Bupivacaine vs ropivacaine epidural anaesthesia for Caesarean section
Jacek Piątkowski, Ewa Kucewicz, Joanna Fryc-Stanek, Piotr Knapik, Hanna Misiołek, Maciej Oliwa - s. 17-21
Skuteczność morfiny podanej dootrzewnowo w zapobieganiu bólom barków po cholecystektomii laparoskopowej
Intraperitoneal morphine for prevention of postoperative shoulder pain after laparoscopic cholecystectomy
Sławomir Stempin, Ryszard Gajdosz - s. 22-25
Szpitalne zapalenie płuc u chorych operowanych. Analiza wyników systemu czynnej rejestracji zakażeń szpitalnych Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych*
Nosocomial perioperative pneumonia. Analysis of the National Nosocomial Infections Surveillance System of the Polish Society of Nosocomial Infections*
Jadwiga Wójkowska-Mach, Anna Różańska, Małgorzata Bulanda, Piotr B. Heczko - s. 26-31
Zespół Hornera w trakcie znieczulenia zewnątrzoponowego porodu - opis przypadku
Horner´s syndrome associating with epidural analgesia in a parturient. Case report
Elżbieta Nowacka, Wiesław Schubert, Julia Zaręba-Szczudlik, Nikola Niewęgłowska, Piotr Szczudlik - s. 23-34
Zatrucie werapamilem 15-letniej dziewczynki - opis przypadku
Near-fatal verapamil poisoning in a teenager. Case report
Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, Marcin Rawicz, Paulina Kremky, Bożena Sitkowska, Paweł Witt, Włodzimierz Retka - s. 35-38
Niedomykalność zastawki mitralnej w przebiegu zapalenia wsierdzia u ciężarnej - opis przypadku
Endocarditis with mitral valve insufficiency in a pregnant woman. Case report
Lidia Łysenko, Grażyna Durek, Halina Nowosad, Wojciech Kustrzycki - s. 39-42
Ciężka sepsa po poronieniu samoistnym ze współistniejącą glistnicą - opis przypadku
Severe sepsis after spontaneous abortion in a patient with coexisting ascariasis. Case report
Dorota Nosalska, Jerzy Paluszkiewicz, Irena Kijuk, Krzysztof Przesmycki - s. 43-45
Neurologiczne powikłania w przebiegu sepsy
The neurological complications of sepsis. A review
Katarzyna Wawrzyniak, Krzysztof Kusza, Sławomir Wawrzyniak - s. 46-49
Granice intensywnej terapii i ich wyznaczniki
Limits of intensive therapy and their determinants
Kazimierz Szewczyk - s. 50-54
Granice intensywnej terapii - trudny problem etyczny
Limits of intensive therapy - an ethical issue
Janina Suchorzewska - s. 55-56
Wytyczne stosowania wziewnej indukcji i podtrzymywania znieczulenia
Guidelines for administration of VIMA
Janusz Andres, Wojciech Gaszyński, Przemysław Jałowiecki, Andrzej Kübler, Ewa Mayzner-Zawadzka, Andrzej Nestorowicz - s. 57-59