Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2012

Spis treści / Contents

Ocena ultrasonograficzna mięśni zwieraczy odbytu u pacjentów przed operacją i po operacji przewlekłej szczeliny odbytu – badanie prospektywne
An endo-rectal ultrasonographic assessment of the anal sphincter in patients before and after surgical treatment of the chronic fissura – a prospective study
Agnieszka Kucharczyk, Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, , – s. 3-6
Kaszel – trudny problem kliniczny
Cough as the difficult clinical problem
Halina Batura-Gabryel – s. 7-9
Co nas w kościach strzyka... czyli choroby szpiku a innowacyjne leki
Bone marrow diseases and new innovative drugs
Dorota Dziuban, Paweł Kowalczyk, Maciej Filocha – s. 10-14
Chirurgiczne leczenie kłykcin kończystych odbytu – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment of anal condylomata acuminata – case report and review of literature
Konrad Wroński, – s. 15-20