Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 4/2000

Spis treści / Contents

Hematologia u progu XXI wieku. Omówienie prac zamieszczonych w tym zeszycie
Haematology in the XXIst Century Review of presented articles
Lech Konopka – s. 3-6
Wybrane zagadnienia z zakresu przeszczepiania komórek macierzystych układu krwiotwórczego
The chosen problems concerning the transplantation of hemopoietic stem cells
Bożena Mariańska – s. 7-9
Aktualne podejścia terapeutyczne w szpiczaku plazmocytowym
Current treatment approaches in multiple myeloma
Maria Kraj – s. 10-16
Polekowe powikłania hematologiczne
Drug &ndash induced blood dyscrasias
Stanisław Maj – s. 17-28
Współczesne poglądy na etiopatogenezę przewlekłej białaczki szpikowej
Actual views on ethiopathology of chronic myeloid leukaemia
Joanna Góra-Tybor, Tadeusz Robak – s. 29-32
Współczesna terapia przewlekłej białaczki szpikowej
Contemporary therapy of chronic myeloid leukemia
Janusz Hansz – s. 33-39
Postępy w diagnostyce i leczeniu zespołów mielodysplastycznych
Diagnostic and therapeutic advances in myelodysplastic syndromes
Kazimierz Kuliczkowski, Maria Podolak-Dawidziak, Donata Urbaniak-Kujda – s. 40-43
Talidomid &ndash nowe oblicze starego leku
Talidomide &ndash a new face of an old drug
Anna Dmoszyńska – s. 44-46
Rola komórek dendrytycznych w immunoterapii chorób rozrostowych układu krwiotwórczego
The role of dendritic cells in haematologic neoplasms immunotherapy
Jacek Roliński – s. 47-50
Aktualne zasady immunologicznego doboru komórek hemopoetycznych do przeszczepów
Current procedures and methods in the HLA typing for bone marrow transplantation
Ewa Brojer, Barbara Żupańska – s. 51-56
Splenektomia laparoskopowa (SL)
Laparoscopic splenectomy
Andrzej Misiak, Witold Kucharski – s. 57-59
Ostre porfirie wątrobowe: rozpoznanie, leczenie, czynniki wywołujące atak choroby
Acute hepatic porphyrias: diagnosis, treatment, precipitating factors
Witold Kucharski, Andrzej Misiak – s. 60-63
Rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe
Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)
Janusz Kłoczko – s. 64-67
Nadpłytkowość samoistna
Essential thrombocythaemia
Andrzej Hellmann, Maria Bieniaszewska – s. 68-71