Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 5/2006

Spis treści / Contents

Ropnie i przetoki odbytu &ndash aktualne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne
Perianal absceses and fistulas in ano &ndash current diagnostic and therapeutic approach
Małgorzata Kołodziejczak, Bartosz Kowalski – s. 183-187
Zwężenie odbytu
Anal stricture
Tomasz Kościński, Marta Sękowska – s. 188-191
Przetoki odbytniczo-pochwowe
Rectovaginal fistulas
Tomasz Kościński, Marta Sękowska – s. 192-197
Szczelina odbytu
Anal fissure
Krzysztof Bielecki – s. 198-203
Uporczywy świąd odbytu
Intractable pruritus ani
Krzysztof Bielecki – s. 204-206
Co nowego w chorobie hemoroidalnej
New information on hemorrhoidal disease
Marek Szczepkowski – s. 207-215
Nowoczesna diagnostyka i możliwości leczenia nietrzymania stolca
Modern diagnostics and treatment option of fecal incontinence
Roman M. Herman, Piotr Wałęga, Jacek Sobocki, Marcin Nowak, Tomasz Cegielny – s. 216-234
Zespół samotnego wrzodu odbytnicy
Solitary rectal ulcer syndrome
Roman M. Herman, Jakub Kenig – s. 235-239
Dobra stomia
Good stoma
Marek Szczepkowski – s. 240-250
Postępowanie przeciwbólowe po operacjach proktologicznych
Postoperative analgesia in proctologic procedures
Iwona Gruber – s. 251-255
Zasady przygotowania prac do druku w czasopiśmie Postępy Nauk Medycznych
Preparation guidelines for printing papers in Postępy Nauk Medycznych
Materiały dydaktyczne CMKP wraz ze spisem treści
CMKP didactic materials with contents