Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2000, s. 16-18
Ewa Duszczyk
Immunoprofilaktyka wirusowego zapalenia wątroby typu A i typu B u dzieci
Immunoprophylaxis of hepatitis A and hepatitis B in children
z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: dr n. med. Małgorzata Szczepańska-Putz
Streszczenie
The autor descibres methods of prophylaxis of hepatitis A and hepatitis B with monovalent inactivated, recombinant or first combined vaccine against hepatitis A and B.
Zakażenia wirusami hepatotropowymi są nadal poważnym problemem epidemiologicznym, diagnostycznym i terapeutycznym.
Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) stanowi około 59% wszystkich przypadków WZW na świecie. Rocznie notuje się około 1,2 do 1,4 mln. zachorowań. Czynnikiem etiologicznym jest wirus zapalenia wątroby typu A (HAV), który został wyizolowany i zidentyfikowany w 1973 r. HAV należy do Picornaviridae – rodzaju enterowirusów i jest zbudowany z jednoniciowego RNA. Jedynym rezerwuarem HAV w przyrodzie jest chory człowiek. Wirus jest wydalany z kałem. Do zakażenia najczęściej dochodzi drogą pokarmową (droga fekalno-oralna), przez spożycie skażonego wirusem pożywienia lub wody. Wyjątkowo paranteralną – igły do tatuażu, akupunktury, przetoczenia osocza lub czynnika VIII. Okres wylęgania wynosi 15-50 dni, a okres zaraźliwości 14-21 dni przed i około 7 dni po wystąpieniu żółtaczki. Namnażanie się wirusa odbywa się wyłącznie w hepatocytach. W okresie wylęgania występują często objawy dyspeptyczne – nudności, wymioty, utrata łaknienia, bóle brzucha, stany podgorączkowe lub gorączka. WZW A u dzieci, często może przebiegać bez- lub skąpoobjawowo. U około 80% chorych zwiększona aktywność aminotransferaz normalizuje się w ciągu 2-3 miesięcy. U 10-15% choroba trwa do 6 miesięcy. U 10-20% chorych obserwuje się nawrót choroby (relapsing hepatitis) z obecnością HAV w kale, wzrostem aktywności AlAT. Opisywane są postacie cholestatyczne (w mat. własnym u 7%), z ostrą małopłytkowością, niedokrwistością, aplazją szpiku (5). Najczęstszym, zagrażającym życiu powikłaniem jest nadostre zapalenie wątroby. Ryzyko powikłań wzrasta z wiekiem oraz u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby (6). Najczęściej WZW A kończy się wyzdrowieniem i nie przechodzi w postać przewlekłą. Pojawiły się jednak doniesienia o związku przyczynowym WZW A i autoimmunologicznym zapaleniem wątroby typu I.
Zachorowania na WZW A w Polsce występują w postaci powtarzających się co kilka lat fal epidemicznych. W 1997 r. zanotowano 4 045 zachorowań (9).
Polska jest krajem pośredniej endemiczności. W latach 70. u prawie 100% dorosłych stwierdzano obecność przeciwciał anty HAV klasy IgG – odporność nabyta w sposób naturalny. Obecnie tylko 29% ludzi poniżej 25 roku życia ma anty HAV. Wystąpiło zjawisko „shiftu” – przesunięcia epidemiologicznego (3). Zdecydowanie większość dzieci do 15 roku życia nie jest uodporniona przeciwko zakażeniom HAV (2). Istnieje ryzyko epidemii wyrównawczej (2).
Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B) jest wywołane wirusem DNA z rodziny Hepadnaviridae (HBV). Źródłem zakażenia i rezerwuarem HBV jest człowiek. Zakażenie szerzy się drogą parenteralną, przez naruszenie ciągłości tkanek – skóry i błon śluzowych, najczęściej przez zakażony, źle wysterylizowany sprzęt medyczny: chirurgiczny, stomatologiczny, endoskopy oraz sprzęt niemedyczny np. narzędzia fryzjerskie, kosmetyczne. Szerzy się też drogą wertykalną, horyzontalną i seksualną. Przetoczenie krwi i preparatów krwiopochodnych ma coraz mniejsze znaczenie jako źródło zakażenia w Polsce (7).
Okres wylęgania WZW B wynosi 20-180 dni (średnio 60-110). W okresie prodromalnym może występować zespół rzekomogrypowy i rzekomoreumatyczny. Konsekwencje zakażenia HBV zależą od wieku. U dzieci często HBV przebiega bezobjawowo, a im młodsze dziecko ulega zakażeniu, tym większe jest prawdopodobieństwo niewyeliminowania wirusa. Jeśli do infekcji HBV doszło w pierwszym roku życia 70-90% dzieci zostaje przewlekle zakażonych, w 2-3 roku życia 40-70%, w 4-6 roku życia 10-40%, poniżej 6 roku życia 6-10% (7, 8,12). Zakażenie HBV może manifestować się jako ostre WZW B, u 0,1 – 0,5% chorych rozwija się nadostre zapalenie wątroby. U części zakażonych HBV dochodzi do przewlekłego zapalenia wątroby, marskości pozapalnej i pierwotnego raka wątroby (7). Pozawątrobowymi manifestacjami zakażenia HBV u dzieci są: Zespół Gianotti-Crosti, wykładniki supresji szpiku, a w zakażeniu przewlekłym – kłębkowe zapalenie nerek (8). Około 5% populacji świata jest zakażonych HBV. Polska należy do krajów o średniej endemiczności. W 1985 r. zarejestrowano 16 763 zachorowania. Poprawa sterylizacji, stosowanie sprzętu jednorazowego spowodowały spadek zachorowań, ale do 1993 r. zapadalność na WZW w Polsce była nadal wysoka. Wprowadzenie szczepień spowodowało istotne obniżenie liczby zachorowań do 4 596 w 1997 r. (9). Ocenia się, że w Polsce nadal około 60% chorych na WZW B mogło zostać zakażonych w zakładach służby zdrowia, a wśród małych dzieci nawet 80% (10).
WZW A – UODPORNIENIE BIERNE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Andre F.: Overview of a 5 years clinical experience with a yeast-derived hepatitis B vaccine. Vaccine 1990, 8 (Suppl.): 74-78. 2. Cianciara J. i wsp.: Próba oceny sytuacji epidemicznej zakażeń HAV w Polsce – wyniki badań przesiewowych anty – HAV klasy IgG w Hepatitis A Compendium red. Juszczyk J. wyd. Czelej, Lublin, 1997, 29-35. 3. Cianciara J.: Hepatitis A shifting epidemiology: a review Poland and Eastern Europe. International Congress on Viral Hepatitis A and B, Warsaw, October, 18-22, 1998. 4. Diaz-Mitoura F. A combined vaccine against hepatitis A and B in children and adolescents. Pediatr. Infect. Dis J.1999, 18, 109-114. 5. Duszczyk E., Kowalik-Mikołajewska B.: Analiza przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu A u dzieci i jego powikłań. Materiały Naukowe XIV Zjazdu PTE i LChZ, Gdańsk, 1997, 53-54. 6. Hallauer J. Hepatitis A: Shifting Pattern of Disease Vaccination from Infants to Adolescents 3 rd European Paedietr. Congress 24-26.April 1998, Madrid, Abstracts, 23-25. 7. Juszczyk J.: Wirusowe zapalenie wątroby typu B, 1999, 102-130. 8. Kowalik-Mikołajewska B., From M.: Rokowanie w ostrym wirusowym zapaleniu wątroby typu B u dzieci. Pol. Merk. Lek., 1996, 1, 185-186. 9. Magdzik W., Czarkowski M.: Choroby zakaźne w Polsce w 1997 roku. Przegląd Epidemiol., 1999, 53,3-12. 10. Magdzik W.: Epidemiologia wirusowych zapaleń wątroby typu B i C w Polsce z uwzględnieniem dzieci. Hepatol. Pol. 1997, 4 (Supl.1), 5-11. 11. Magdzik W. i wsp.: Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. (WZW B) w „Szczepionki i immunoglobuliny. Informator” red. Magdzik W., PZWL, Warszawa, 1999, 68-75. 12. Służewski W. i wsp.: Wirusowe zapalenie wątroby typu B u dzieci do 14 roku życia w latach 1990-1995 w ocenie wybranych ośrodków leczniczych. Hepatol. Pol., 1997, 4, 200-213. 13. Ślusarczyk J. (red.): Szczepionki, surowice, preparaty enzymatyczne i alergeny zarejestrowane w Polsce, wyd. PZH, 1998, 51-58. 14. Thoelen S. et al.: The first combined vaccine against hepatitis A and B: on overview. Vaccine, 1999 (17), 1657-1662. 15. Wysokińska T., Sitarska-Gołębiowska J.: Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A) w „Szczepionki i immunoglobuliny. Informator. red. Magdzik W., PZWL, Warszawa, 1999, 62-68. 16. Van Damme P. et al.: Inactivated hepatitis A, vaccine: reactogenicity, immunogenicity and long-term antibody persistence. J.Med.Viral., 1994, 44, 446.
Nowa Pediatria 2/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria