Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1-2/2002, s. 16-19
Tadeusz Niezgoda, Zenona Jabłońska, Jarosław Kasprzak, Tomasz Szydełko, Janusz Dembowski, Jerzy Lorenz
Ocena kliniczna preparatu „Fitoprost” w leczeniu początkowego stadium łagodnego rozrostu stercza
Clinican assessment of „Fitoprost” – an extract of the plant serenoa repens – in the treatment of early stages of benign prostatic hiperplasia
Klinika Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy Lorenz
Summary
Objectives: The aim of this study was the clinical assessment of „Fitoprost” – an extract of the Serenoa repens – the new phytomedicine on polish market, used in treatment of BPH. Material and method: 30 patients were treated with „Fitoprost” for 12 weeks. The dose was 320 mg/day (twice daily a capsule, each,containing 160 mg of extract). Objective parameters like Qmax, Qave, Vres, subjective ones – measured with I-PSS and Quality of Life questionnaire and adverse events were evaluated. Results: Statistically significant improvement was observed regarding Qmax, I-PSS and Quality of Life. No side effects were noticed. Conclusions: „Fitoprost” is an effective medicine in patients suffering from early stages of BPH and its tolerance is good.
Starzenie się społeczeństwa i wzrost świadomości dotyczącej problemów zdrowia powoduje, że coraz więcej mężczyzn udaje się do lekarza z powodu dolegliwości związanych z łagodnym rozrostem stercza. Zmiany histopatologiczne w sterczu, charakterystyczne dla łagodnego rozrostu stercza pojawiają się już u około 20% mężczyzn w wieku 40-50 lat. Odsetek ten powiększa się wraz z wiekiem badanych pacjentów. Dolegliwości powodowane przez łagodny rozrost stercza są również zależne od wieku i występują u około 25% mężczyzn w populacji 40-latków oraz u 50% 70-latków. Leczenia zabiegowego z powodu łagodnego rozrostu stercza wymaga 10% pacjentów. Pozostałe 90% może być leczone zachowawczo (1).
Pomijając postępownie polegające na „czujnej obserwacji” w leczeniu łagodnego rozrostu stercza powszechnie stosowane są preparaty farmakologiczne – a-blokery, inhibitory 5a-reduktazy i substancje pochodzenia roślinnego (2, 3, 4, 5, 6, 7).
Do tej ostatniej grupy należy „Fitoprost” – wyciąg z owoców boczni piłkowanej (Serenoa repens), produkowany przez firmę Hasco-Lek.
Cel pracy
W pracy podjęto się oceny skuteczności i tolerancji preparatu „Fitoprost” w leczeniu początkowego stadium łagodnego rozrostu stercza. Badanie zostało zaprojektowane jako otwarta próba kontrolowana.
Materiał i metoda
Badanie przeprowadzono w Klinice Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu w okresie marzec-grudzień 2000 roku.
Badaniem objęto 30 pacjentów w wieku od 45 do 88 lat, średnia wieku wynosiła 64,8 roku.
Przyjęto następujące kryteria włączenia do próby:
– mężczyzna w wieku powyżej 45 lat, leczony ambulatoryjnie, u którego rozpoznano zaburzenia oddawania moczu zależne od łagodnego rozrostu stercza;
– nasilenie objawów wyrażone w skali IPSS większe lub równe 8 punktom;
– maksymalny przepływ cewkowy wynoszący mniej niż 15 ml/sek.;
– stężenie PSA w surowicy nie przekraczające 10 ng/ml.
Do badania nie kwalifikowali się pacjenci, u których:
– rozpoznano nowotwór gruczołu krokowego;
– przebyli leczenie zabiegowe w zakresie dolnych dróg moczowych;
– występowały inne schorzenia dolnych dróg moczowych;
– stosowali w okresie dwóch tygodni przed rozpoczęciem próby leczenie farmakologiczne z powodu BPH (w przypadku finasterydu okres ten wynosił 6 miesięcy).
Protokół badania obejmował 3 wizyty pacjenta – włączającą, kontrolną po 4 tygodniach (28 dzień) i kończącą, po 12 tygodniach (84 dzień). W czasie wizyty włączającej pacjent był badany fizykalnie w zakresie układu moczowo-płciowego, wykonywano badanie przepływu cewkowego (aparat Urodyn 1000 firmy Dantec), przezbrzuszne badanie ultrasonograficzne układu moczowego, podczas którego oceniano zaleganie moczu po mikcji (aparat Panther 2002 firmy Brüel & Klear z oprogramowaniem fabrycznym). Kwalifikowany pacjent wypełniał kwestionariusz międzynarodowej skali objawów ze strony gruczołu krokowego (I-PSS) i oceniał wskaźnik jakości życia (QoL). W czasie wizyty w 28 dniu oceniano – w skali umownej – efekt terapeutyczny stosowanego leku i występowanie ewentualnych objawów ubocznych. Podczas wizyty kończącej, w 84 dniu pacjent wypełniał kwestionariusz I-PSS i QoL, oceniano (lekarz prowadzący próbę i pacjent) efekt terapeutyczny, wykonywano badanie USG i badanie przepływu cewkowego.
Pacjenci zakwalifikowani do próby przyjmowali podczas jej trwania doustnie, dwa razy dziennie, po 1 kapsułce preparatu „Fitoprost”, zawierającej 160 mg wyciągu z owoców karłowatej palmy amerykańskiej – boczni piłkowanej (Serenoa repens).
Wyniki
W przeprowadzonej zgodnie z przedstawionym powyżej protokołem próbie uzyskano następujące wyniki.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Borkowski A., Borówka A.: Choroby gruczołu krokowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997. 2. Carraro J. et al.: Comparison of phytotherapy (Pennixon) with finasteride in the treatment of benign prostate hyperplasia: a randomized international study of 1098 patients. Prostate 1996, 29:23-240. 3. Frohmüller H. et al.: Prostatekranungen in hoheren Lebensalter. Wissenchaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 1995. 4. Koch E., Biber A.: Pharmakologische Wirkungen von Sabalund Urticaextracten als Grundlage fur eine rationale medicamentose Therapie der benignen Prostatahyperplasie. Urologu (B) 1994, 34:95-101. 5. Kryst P. et al.: Ocena skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji stosowania Pennixonu u chorych z objawowym łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Urologia Polska 2000, 53, 2:244-252. 6. Schilcher H., Wulker A.: Phytotherapie in der Urologie. Hippokrates-Verlag Stuttgart 1992. 7. Schilcher H.: Gibt es eine rationale Therapie zur symptomatischen Behandlung der benignen. Prostatahyperplasie mittels Phytopharmaka? Erlautet an Beispiel der Prostatmittel des Serenoa repens (Sabal fructus). Wien – Med. Wochenschaft 1999, 8-10:236-240.
Postępy Fitoterapii 1-2/2002
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii