Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2012, s. 720-724
*Monika Świerkowska-Czeneszew, Michał Szymczyk, Joanna Romejko-Jarosińska, Ewa Paszkiewicz-Kozik, Anna Dąbrowska-Iwanicka, Jan Walewski
Diagnostyka i leczenie chłoniaków z obwodowych limfocytów T ze szczególnym uwzględnieniem postaci enteropatycznej (EATL)
Diagnosis and treatment of peripheral T-cell lymphoma (PTCL) including enteropathy associated T-cell lymphoma (EATL)
Klinika Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii, Warszawa
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jan Walewski
Streszczenie
Chłoniaki z obwodowych limfocytów T stanowią grupę rzadkich i niejednorodnych pod względem przebiegu klinicznego nowoworów wywodzących się z post-grasiczych limfocytów T. 5-letnie przeżycie wynosi około 30% z wyłaczeniem chłoniaków anaplastycznych ALK dodatnich i przewlekłych postaci MF, które charakteryzują się dobrym rokowaniem. Standardem leczenia pomimo niezadowalających wyników pozostaje chemioterapia CHOP. Konsolidacja za pomocą auto-HSCT w pierwszej linii jest zalecana dla chorych z 3-5 niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi. Choroba oporna i nawrotowa powinna być leczona chemioterapią drugiej linii z uwzględnieniem auto/allotransplantacji. Nowe leki mają ugruntowaną pozycję w leczeniu choroby opornej i nawrotowej. Chłoniak T-komórkowy jelitowy, postać enteropatyczna jest rzadkim podtypem chłoniaków T-komórkowych o bardzo złym rokowaniu. Często współistnieje z celiaklią. Intensyfikacja leczenia pierwszej linii wpływa na poprawę wyników leczenia, ale postępowanie to wymaga potwierdzenia w badaniach klinicznych.
Summary
The peripheral T-cell neoplasms are a biologically and clinically heterogeneous group of rare disorders that result from clonal proliferation of mature post-thymic lymphocytes. ALK positive anaplastic large cell lymphoma and indolent MF have a good outcome, however 5-year survival rate for other nodal and extranodal T-cell lymphomas is about 30%. CHOP-like therapy with or without an up-front auto-HSCT remains the standard therapy but still treatment outcomes are unsatisfactory and adoption of a more intensive approaches is a reasonable option in fitter patients. Relapse or refractory disease should be treated with second line therapy and allo-HSCT or novel agents should also be considered. Enterophaty associated T-cell lymphoma is an aggressive form of lymphoma, associated with celiac disease and poor prognosis. Standard CHOP therapy gives poor results and long-term survival is rare. Dose intensification is often attempted but it is yet to be confirmed as beneficial in clinical trials.
Wprowadzenie
Chłoniaki z obwodowych limfocytów T są rzadkimi nowotworami wywodzącymi się z post-grasiczych limfocytów T, które pojawiają się w węzłach chłonnych i wielu innych lokalizacjach pozawęzłowych, takich jak: skóra, jelita, wątroba, śledziona. Komórki NK (naturalnej cytotoksyczności) są ściśle związane z komórkami T, a nowotwory wywodzące się z tych komórek są razem ujęte w klasyfikacji WHO. Częstość występowania chłoniaków T-komórkowych w populacji zachodniej Europy waha się od 10 do 15% chłoniaków nieziarniczych, ale wśród populacji azjatyckiej sięga nawet 45% wszystkich chłoniaków. Znacznie rzadziej występują nowotwory wywodzące się z komórek naturalnej cytotoksyczności (NK) – stanowią około 2% przypadków. Częstość występowania podtypów chłoniaków T-komórkowych jest różna w zależności od szerokości geograficznej. W Europie występują głównie chłoniaki z obwodowych limfocytów T (PTCL-NOS), anaplastyczne (ALCL) i angioimmunoblastyczne (AITL), natomiast w Azji przeważają chłoniaki z komórek NK, związane z wirusem Epstein-Barr (EBV). Chłoniaki T-komórkowe często współistnieją z infekcją wirusową. Wspomniany wirus EBV związany jest z chłoniakami z komórek NK i chłoniakiem angioimmunoblastycznym, natomiast wirus HTLV1 współistnieje z białaczką T-komórkową dorosłych (ATLL). Stosowana w chłoniakach B-komórkowych czysto morfologiczna klasyfikacja, oparta na klasycznych czynnikach, takich jak wielkość i wygląd komórki oraz typ jej wzrostu, nie ma zastosowania w diagnostyce tych nowotworów ze względu na dużą różnorodność cech w wielu podtypach chłoniaków T-komórkowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje podtypy chłoniaków T-komórkowych w oparciu o ich lokalizację pierwotną: postacie białaczkowe, węzłowe i pozawęzłowe (tab. 1).
Tabela 1. Klasyfikacja chłoniaków nieziarniczych T/NK-komórkowych według WHO 2008.
Klasyfikacja chłoniaków nieziarniczych T/NK-komórkowych według WHO 2008
Chłoniaki T/NK-komórkowe dojrzałe (obwodowe) z objawami białaczkiBiałaczka prolimfocytowa T-komórkowa (T-PLL)
Białaczka z dużych ziarnistych limfocytów (T-LGL)
Agresywna białaczka z komórek NK
Chłoniak/białaczka T-komórkowa dorosłych (ATLL)
Węzłowe chłoniaki z obwodowych limfocytów T (PTCL)Chłoniak z obwodowych limfocytów T nieokreślony (PTCL-NOS)
Chłoniak angioimmunoblastyczny T-komórkowy (AITL)
Chłoniak anaplastyczny T-komórkowy (ALCL), kinaza chłoniaka anaplastycznego (ALK) dodatnia
Chłoniak anaplastyczny T-komórkowy (ALCL), kinaza chłoniaka anaplastycznego (ALK) ujemna
Pozawęzłowe chłoniaki z obwodowych limfocytów TChłoniak T/NK-komórkowy typu nosowego
Chłoniak T-komórkowy jelitowy, postać enteropatyczna (EATL)
Wątrobowo-śledzionowy chłoniak T-komórkowy (HSTL)
Chłoniak T-komórkowy tkanki podskórnej alfa/beta (SPTCL)
Skórne chłoniaki T-komórkoweZiarniniak Grzybiasty (MF)
Zespół Sezary‘ego (SS)
Pierwotna skórna choroba limfoproliferacyjna T-komórkowa CD30+Pierwotny skórny chłoniak anaplastyczny T-komórkowy (C-ALCL)
Lymphomatoid papulosis (LYP)
Pierwotny skórny chłoniak T-komórkowy z obwodowych limfocytów T (PTCL)Chłoniak skórny T-komórkowy gamma/delta
Chłoniak skórny z małych/średnich limfocytów T CD4+
Chłoniak T-komórkowy CD8+
Danych dotyczących występowania i rokowania w poszczególnych podtypach chłoniaków T-komórkowych dostarcza International T cell Lymphoma Project (ITLP), w którym przeanalizowano dane pochodzące od 1314 pacjentów z 22 ośrodków na świecie (6). Wyniki tego opracowania są podane zbiorczo w tabeli 2.
Tabela 2. Częstość występowania chłoniaków T-komórkowych i rokowanie.
Podtyp PTCL% wszystkich chłoniaków T-komórkowych5-letnie przeżycie bez niepowodzenia (%)5-letnie przeżycie całkowite (%)
PTCL NOS25,92032
AITL18,51832
Chłoniak NK
typ nosowy
10,4nosowy 29
pozanosowy 6
nosowy 42
pozanosowy 9
ATLL9,61214
ALCL, ALK dodatni6,66070
ALCL, ALK ujemny5,53649
EATL4,7420
Pierwotny skórny ALCL1,75590
Wątrobowo-
-śledzionowy
1,407
Chłoniak T-komórkowy
tkanki
podskórnej
0,92464
Podstawą rozpoznania chłoniaków jest badanie histopatologiczne, do którego należy pobrać cały węzeł chłonny lub fragment zajętego narządu. Diagnoza właściwego podtypu chłoniaka powinna być potwierdzona przez hematopatologa w referencyjnym ośrodku. Opiera się na badaniu immunofenotypowym z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych. Pomocna bywa również cytometria przepływowa, cytogenetyka i badania molekularne. Klonalność komórek potwierdza obecność rearanżacji genu dla receptora T-komórkowego (TCR) wykonane badaniem PCR.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL et al.: WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. IARC. Lyon 2008.
2. Elstrom R, Guan L, Baker G et al.: Utility of FDG-PET scanning in lymphoma by WHO classification. Blood 2003; 101: 3875-3876.
3. Khong PL, Pang CB, Liang R et al.: Fluorine-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography in mature T-cell and natural killer cell malignancies. Annals of Hematology 2008; 87: 613-621.
4. Tsukamoto N, Kojima M, Hasegawa M et al.: The usefulness of (18)F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography ((18)F-FDG-PET) and a comparison of (18)F-FDG-pet with (67)gallium scintigraphy in the evaluation of lymphoma: relation to histologic subtypes based on the World Health Organization classification. Cancer 2007; 110: 652-659.
5. Zinzani PL, Stefoni V, Tani M et al.: Role of (18F)fluorodeoxyglucose positron emission tomography scan in the follow-up of lymphoma. Journal of Clinical Oncology 2009; 27: 1781-1787.
6. Vose J, Armitage J, Weisenburger D: International peripheral T-cell and natural killer/T-cell lymphoma study: pathology findings and clinical outcomes. Journal of Clinical Oncology 2008; 26: 4124-4130.
7. Gallamini A, Stelitano C, Calvi R et al.: Peripheral T-cell lymphoma unspecified (PTCLU): a new prognostic model from a retrospective multicentric clinical study. Blood 2004; 103: 2474-2479.
8. Went P, Agostinelli C, Gallamini A et al.: Marker expression in peripheral T-cell lymphoma: a proposed clinical-pathologic prognostic score. Journal of Clinical Oncology 2006; 24: 2472-2479.
9. Piekarz RL, Robey RW, Zhan Z et al.: T-cell lymphoma as a model for the use of histone deacetylase inhibitors in cancer therapy: impact of depsipeptide on molecular markers, therapeutic targets, and mechanisms of resistance. Blood 2011; 103: 4636-4643.
10. O’Connor OA, Pro B, Pinter-Brown L et al.: PROPEL: a multi-center phase 2 open-label study of pralatrexate (PDX) with vitamin B12 and folic acid supplementation in patients with relapsed or refractory peripheral T-cell lymphoma. Blood (ASH Annual Meeting Abstracts) 2008; 112: 261.
11. Shustov AR, Advani R, Brice P et al.: Complete remissions with brentuximab vedotin (SGN-35) in patients with relapse or refractory systemic anaplastic large cell lymphoma. Blood 2010; 116: Abstract 961.
12. Sieniawski M, Angamuthu N, Boyd K et al.: Evaluation of enteropathy-associated T-cell lymphoma comparing standard therapies with a novel regimen including autologous stem cell transplantation. Blood 2010; 115: 3664-3670.
13. NCCN Guidelines, Version 2.2012
14. Dearden CE et al.: British Committee for Standards in Haematology. Guidelines for management of mature T-cell and NK cell neoplasms (excluding cutaneous T-cell lymphoma). British Journal of Haematology 2011; 153: 451-485.
otrzymano: 2012-06-20
zaakceptowano do druku: 2012-07-18

Adres do korespondencji:
*Monika Świerkowska-Czeneszew
Klinika Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii-Instytut
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel.: +48 (22) 546-20-00
e-mail: monikas@coi.waw.pl

Postępy Nauk Medycznych 9/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych