Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2012, s. 713-719
*Włodzimierz Mendrek, Patrycja Zielińska, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Ewa Szołtysik, Elżbieta Pietruszka
Ocena kardiotoksyczności analogów puryn u pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi układu limfoproliferacyjnego leczonych chemioterapią
Assessment of cardiotoxicity of purine analogues in patients with lymphoproliferative neoplasms treated with chemotherapy
Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation, Medical University of Silesia in Katowice
Head of Department: prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Analogi zasad purynowych są chemioterapeutykami stosowanymi w leczeniu nowotworów układu limfoproliferacyjnego. Znajomość ich wpływu na układ krążenia jest niewielka. Współczesne metody oceny układu sercowo-naczyniowego pozwalają na wiarygodną ocenę kardiotoksyczności powyższej grupy leków.
Cel. Celem pracy jest przedstawienie wyników własnych badań dotyczących kardiotoksyczności analogów puryn.
Materiał i metody. W Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku obserwowano 8 pacjentów w wieku od 51 do 75 lat (mediana wieku – 63 lata), u których zastosowano chemioterapię z zastosowaniem analogów puryn. W tej grupie było 7 mężczyzn i 1 kobieta. Wskazaniami do chemioterapii były: przewlekła białaczka limfocytowa i białaczka włochatokomórkowa. Obserwacja objęła 3 cykle chemioterapii. Pacjenci poddani zostali badaniu fizykalnemu z oceną podstawowych parametrów dotyczących układu sercowo-naczyniowego (ciśnienie tętnicze, częstość akcji serca, oznaki niewydolności krążenia, tj. obrzęki kończyn dolnych, rzężenia nad polami płucnymi, powiększenie wątroby), elektrokardiograficznemu, echokardiograficznemu (oceniano funkcję skurczową i rozkurczową mięśnia lewej komory serca). Dodatkowo wykonano badania biochemiczne (troponina I i NT-proBNP). Ocena wszystkich badań została przeprowadzona przed rozpoczęciem leczenia chemioterapeutycznego i po 3 cyklach leczenia.
Wyniki. Okres obserwacji obejmował 3 kursy leczenia chemioterapeutycznego (3-4 miesiące). W zakresie badania fizykalnego, elektrokardiograficznego, echokardiograficznego oraz oceny stężenia troponiny I u żadnego z pacjentów nie stwierdzono istotnych zmian mogących świadczyć o kardiotoksyczności analogów zasad purynowych. Wyniki powyższych badań przeprowadzonych przed rozpoczęciem leczenia oraz po chemioterapii nie różniły się w istotny sposób. U 63% pacjentów stwierdzono podwyższone stężenie NT-proBNP po leczeniu chemioterapeutycznym.
Wnioski. Analogi zasad purynowych okazały się lekami bezpiecznymi pod względem wpływu na układ sercowo-naczyniowy w ocenie obejmującej kilkumiesięczny okres ich stosowania. Wyniki badań NT-proBNP wymagają dalszej oceny. Ze względu na szerokie wskazania do stosowania analogów puryn uzasadnione są dalsze badania na kardiotoksycznością tej grupy leków. Metody oceny wpływu analogów puryn na układ sercowo-naczyniowy są łatwo dostępne i mogą być stosowane we wszystkich ośrodkach stosujących leczenie chemioterapeutyczne.
Summary
Introduction. Purine analogues are chemotherapeutics widely used in treatment of lymphoproliferative neoplasms. Knowledge of their influence on cardio-vascular system is small. Contemporary methods give us an opportunity of reliable assessment of cardio-vascular system.
The aim of the study was presentation of the results of our research on cardiotoxicity of purine analogues.
Material and methods. 8 patients were observed in the Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation. Age of patients ranged from 51 to 75 (median – 63 years). There were 7 men and 1 woman. They were treated with purine analogues because of chronic lymphocytic leukemia and hairy cell leukemia. Observation lasted for 3 cycles of chemotherapy. We performed physical examination with assessment of basic parameters of cardio-vascular system (blood pressure, heart rate, symptoms of cardiac failure such as: peripheral edema, lung examination, liver enlargement), ECG, ECHO (with assessment of systolic and diastolic function of left ventricle). We also performed biochemical assessments (troponin I and NT-proBNP). All assessments were performed before we started the treatment and after 3 cycles of chemotherapy.
Results. We observed patients for 3 cycles of chemotherapy (3-4 months). We didn’t found any symptoms suggesting cardiotoxicity of purine analogues in physical examination, ECG, ECHO or troponin I assessments. Results of our research before and after chemotherapy didn’t differ fundamentally. 63% of patient had elevated NT-proBNP level.
Conclusions. Purine analogues turned out to be safe as far as cardiotoxicity is concerned during lasting few months observation. NT-proBNP results need farther research. Because of wide indications to use of purine analogues farther research should be carried on. Methods of assessment of cardio-vascular system are easily accessible and can be performed in all centers treating neoplasms.INTRODUCTION
Purine analogues (Fludarabine, Cladribine) are a group of chemotherapeutics widely used in treatment of patients suffering from neoplastic diseases of hemopoietic system, e.g. chronic lymphoproliferative neoplasms as single agents or in combined therapy (hairy cell leukemia, chronic lymphocytic leukemia) or as a part of treatment of acute leukemias (first line therapy in acute myeloid leukemias or second and further lines of therapy in resistant or recurrent acute lymphoblastic leukemias). Most common adverse events observed during treatment with purine analogues concern myelosupression (neutropenia, thrombocytopenia, anemia). Most common non-hematologic adverse events are: fever, dizziness, edema, fatigue, nausea, vomiting, diarrhea, gastritis, skin rush, peripheral neuropathy, vision disorders. Knowledge of their influence on cardio-vascular system is limited. The first data about cardiotoxicity of fludarabine were published by Spirano et al. (1). They used fludarabine in the treatment of chronic lymphocytic leukemia and observed symptoms of chronic heart failure in 8% of patients. In further publications cardiotoxicity of purine analogues is only mentioned (2, 3). However there are no complex studies of influence of purine analogues on heart muscle. Nowadays we have many methods giving us an opportunity of reliable assessment of cardio-vascular system. Physical examination, electrocardiography, biochemical examinations (troponin I, BNP, NT-proBNBP) and echocardiography are the examinations which enable us the assessment of cardio-vascular system (4-6).
AIM OF THE STUDY
The aim of the study was to assess the influence of purine analogues on cardio-vascular system in patients with lymphoproliferative neoplasms.
MATERIAL AND METHODS
We obtained the permission of Bioethics Committee of Silesian Medical Academy (No. KNW/022/KB1/143/I/09). Our research was conducted as statutory study (No. KNW-1-128/09). 8 patients treated with purine analogues (7 men and 1 woman) were observed in the Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation in Katowice between 05.2010 and 02.2012. Age of patients ranged from 51 to 75 years (median – 63 years). All of them signed ICF (Informed Consent Form) before entering the study. The reason of chemotherapy was chronic lymphocytic leukemia (6 patients) or hairy cell leukemia (2 patients). Observation lasted for 3 cycles of chemotherapy which stands for 3-4 months. Most of patients had concomitant diseases – hypertension (5 patients), chronic coronary heart disease (2 patients), diabetes type 2 (1 patient). 1 patient had the history of myocardial infarction. Most of them had more than one concomitant disease.
Table below shows characteristics of examined group (tab. 1).
Table 1. Characteristic of examined group.
 Age (years)GradnerTreatmentDate of diagnosisDiagnosisConcomitant diseases
P.D.59MFC03.2009CLLChCHD, MI, HT
K.K.53MR-FC12.2010CLLHT
M.S.65MFC04.2010CLL?
J.Ł.69MCl07.2011HCLChCHD, HT, DI
R.J.53MFC05.2011CLLHT
A.L.65MFC05.2011CLL?
F.W.70MClC03.2010CLL?
H.M.75FCl09.2011HCLHT
F – fludarabine; Cl – cladribine; C – cyclophosphamide; R – rituximab, CLL – chronic lymphocytic leukemia; HCL – hairy cell leukemia; ChCHD – chronic coronary heart disease; MI – myocardial infarction; HT – hypertension; DI – diabetes.
We performed physical examination with assessment of basic parameters of cardio-vascular system (blood pressure; heart rate; symptoms of cardiac failure such as: peripheral edema, lung examination, liver enlargement) and electrocardiographic evaluation in all patients.
The basic method of assessment of cardiac function was done by transthoracic echocardiography (probe 2.5 MHz probe of Acuson Antares), which is the preferred method for the documentation of cardiac dysfunction at rest. This method is rapid, safe and widely available. It is a non-invasive technique that allows the assessment of chamber dimensions, wall thickness and geometry, indices of regional and global, systolic and diastolic ventricular function. It also provides the assessment of valvular function.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Stelitano C, Morabito F, Kropp MG et al.: Fludarabine treatment In B-cell chronic lymphocytic leukemia: response, toxicity and survival analysis in 47 cases. Haematologica 1999; 84: 317-323.
2. Spirano M, Clavio M, Carrara P et al.: Fludarabine in untreated and previously treated B-CLL patients: a report on efficacy and toxicity. Haematologica 1994; 79 (3): 218-24.
3. Robak T, Błoński JZ, Góra-Tybor J et al.: Cladribine alone and In combination with cyclophosphamide or cyclophosphamide plus mitoxantrone In treatment of progressive chronic lymphocytic leukemia: report of a prospective, multicenter, randomized trial of the Polish Adult Leukemia Group (PALG CLL2). Blood 2006; 108: 473-479.
4. Kapusta L, Thijssen JM, Groot-loonen J et al.: Discriminative ability of conventional echocardiography and tissue Doppler imaging techniques for the detection of subclinical cardiotoxic effects of treatment with anthracyclines. Ultrasound in Medicine & Biology 2001; 27 (12), 1605-1614.
5. Galderisi M, Francesco Marra F, Esposito R et al.: Cancer therapy and cardiotoxicity: The need of serial Doppler echocardiography. Cardiovascular Ultrasound 2007 5:4.
6. Marchel M, Filipiak KJ: Współczesna diagnostyka biochemiczna niewydolności serca- w poszukiwaniu nowych markerów. Polski Przegląd Kardologiczny 2003; 5, 4, 397-407.
7. Wytyczne 2008 Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące rozpoznawania i leczenia ostrej oraz przewlekłej niewydolności serca. Kardiol Pol 2008; 66(Supl.4), 389.
8. Kaczmarek-Borowska B, Ładna E, Wójcik J: Kardiotoksyczność antracyklin i innych leków przeciwnowotworowych. Diagnostyka i zapobieganie. Onkologia Polska 2002; 5, 3-4: 167-177.
9. Shan K, Lincoff M, Young J: Anthracycline-Induced Cardiotoxicity. Annales of Internal Medicine 1996; 125: 47-58.
10. Steinberg JS, Cohen AJ, Wasserman AG et al.: Acute arrhythmogenicity of doxorubicin administration. Cancer 1987; 60: 1213-8.
11. Lenaz L, Page JA: Cardiotoxicity of adriamycin and related anthracyclines. Cancer Treat Rev 1976; 3: 111 -20.
12. Ferrans VJ: Overview of cardiac pathology in relation to anthracycline cardiotoxicity. Cancer Treat Rep 1978; 62: 955-61.
13. Wojtukiewicz M, Omyłka J, Kozłowski L et al.: Kardiotoksyczność antracyklin. Post Hig Med Dośw 2000; 54: 467-485.
14. Goldberg MA, Antin JH, Guinan EC, Rappeport JM: Cyclophosphamide cardiotoxicity: an analysis of dosing as a risk factor. Blood1986; 68, 5: 1114-1118.
15. Sławomir Badurek: Odległe powikłania kardiologiczne terapii onkologicznej. Kardiologia Polska 2004; 61: 296.
16. Wojtacki J: Powikłania kardiologiczne chemioterapii przeciwnowotworowej. Pol Arch Med Wewn 1998; 100:470-481.
17. Morrow DA, de Lemos JA, Sabatine MS et al.: Evaluation of B-type natriuretic peptide for risk assessment in unstable angina/non ST-elevation myocardial infarction: B-type natriuretic peptide and prognosis in TACTICS-TIMI 18. J Am Coll Cardiol 2003; 41:1264-72.
18. Windhausen F, Hirsch A, Sanders GT et al.: N-terminal pro-brain natriuretic peptide for additional risk stratification in patients with non-ST-elevation acute coronary syndrome and an elevated troponin T: an Invasive versus Conservative Treatment in Unstable coronary Syndromes (ICTUS) substudy. Am Heart J 2007; 153: 485-92.
otrzymano: 2012-06-20
zaakceptowano do druku: 2012-07-18

Adres do korespondencji:
*Włodzimierz Mendrek
Department of Hematology and Bone Marrow Transplantotion Medical University of Silesia
ul. Dąbrowskiego 25, 40-032 Katowice
tel.: +48 (32) 256-28-58
e-mail: w.mendrek@op.pl

Postępy Nauk Medycznych 9/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych