Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2012, s. 62-64
*Grzegorz Opielak, Wojciech Dworzański, Jakub Piotrkowicz, Łukasz Szeszko, Mykola Tsyganok
Tomografia komputerowa głowy w codziennej diagnostyce
Computed tomography of head in common diagnostic
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. Ryszard Maciejewski
Summary
Introduction. Computed tomography (CT) is one of examinations using X-rays. Computed tomography is most often used for examining changes of the central nervous system and the head. It is an extremely accurate examination, allowing for detecting subtle changes especially in the head.
Aim. An evaluation of the structure and numbers of tomographic examinations of the head made in the Studio of a CAT scanner of the district hospital in Mława in 2011 are a purpose of the work.
Material and methods. Data come from the register of inspections of the Studio of the Computed Tomography of the Independent Public Healthcare Centre in Mława performed from 1st January to 31st December 2011. The group of patients taken into account in the examination included those hospitalized and directed from medical wards, specialist clinics, general practitioners and examinations paid by patients.
Results. Based on conducted analysis of material of 2011 in the tomographic studio a total of 2003 examinations were performed. In the analysed period as many as 1272 examinations of the head which constitutes the 63.50% of all examinations performed in the studio in 2011. Patients having the largest percentage of examinations were those from the neurological clinic, in 2011 436 TK examinations of the head were performed which constituted the 34.28% of all examinations of the head.
Conclusions. Imaging examinations of the head with applying of a CT scanner constitute the important part of the diagnostics of pathological and traumatic changes. Presented results explicitly show the need of the studio of computed tomography functioning in the framework of activity of the district hospital.
WSTĘP
Tomografia komputerowa (TK) jest jednym z badań obrazowych wykorzystującym promienie rentgenowskie. Jest to wysoce specjalistyczna metoda umożliwiająca warstwowe obejrzenie wszystkich tkanek i struktur organizmu. Tomografia komputerowa jest najczęściej wykorzystywana do zbadania zmian centralnego układu nerwowego i głowy (1). Jest badaniem bardziej dokładnym, pozwalającym na wykrycie subtelnych zmian zwłaszcza w mózgowiu. Tomografia komputerowa jest metodą stosowaną w wykrywaniu zmian kostnych, również struktur małych, np. TK uszu czy TK zatok (2). Krótki czas potrzebny do zbadania stosunkowo dużej części ciała: głowy, brzucha, klatki piersiowej pozwala na wykonywanie badania przy wstrzymanym oddechu. Wyniki badań są bardziej wiarygodne, a możliwość powstawania artefaktów została ograniczona do minimum (3).
Zróżnicowanie jednostek chorobowych lub jednoznaczne wykluczenie patologii wymaga zwykle wykonania drugiej fazy badania po dożylnym podaniu środka kontrastowego, o którym decyduje lekarz radiolog.
Promienie rentgenowskie nie są obojętne dla organizmu, dlatego badanie tomografii komputerowej wykonuje się wówczas, gdy istnieją racjonalne wskazania medyczne. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia badania jest ciąża, natomiast badania dzieci wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowania lekarza specjalisty, który orzeka o konieczności tego badania (4).
CEL PRACY
Celem pracy jest ocena ogólnej liczby badań tomograficznych głowy wykonywanych w Pracowni Tomografii Komputerowej szpitala powiatowego w Mławie w roku 2011 w porównaniu do ogółu wykonanych. Ponadto poddano analizie sposób wykorzystywania wspomnianych badań przez poszczególne jednostki korzystające z usług pracowni oraz w poszczególnych miesiącach roku.
MATERIAŁ I METODY
Zaczerpnięte dane pochodzą z rejestru badań Pracowni Tomografii Komputerowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie wykonanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. Grupa pacjentów uwzględnionych w badaniu obejmowała osoby zarówno hospitalizowane, skierowane z oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych, lekarzy pierwszego kontaktu, jak i badania wykonywane odpłatnie. W analizowanym okresie nie było przerwy techniczno-naprawczej użytkowanego sprzętu medycznego. W ocenie struktury skierowań na badanie tomograficzne głowy uwzględniono następujące oddziały/jednostki: szpitalny oddział ratunkowy, oddział intensywnej terapii, oddział intensywnej opieki kardiologicznej, chirurgiczny, ginekologiczny, dziecięcy, wewnętrzny z traktem udarowym, rehabilitacji, poradnię neurologiczną, otolaryngologiczną, zdrowia psychicznego, onkologiczną oraz skierowania wydane przez lekarza rodzinnego.
WYNIKI

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Webb WR, Brant WE, Major NE: Tomografia Komputerowa. Zastosowanie kliniczne. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007, 18-34. 2. Homer M, Abanador N, Kamper L: Podręcznik Tomografii Komputerowej. Medipage, Warszawa 2008, 110-190. 3. Oestmann JW: Radiologia kliniczna – zaczynamy. Medipage, Warszawa 2007. 4. Pruszyński B: Radiologia – diagnostyka obrazowa, Rtg, TK, USG, MR i medycyna nuklearna. PZWL, Warszawa 2011.
otrzymano: 2012-09-09
zaakceptowano do druku: 2012-10-01

Adres do korespondencji:
*Grzegorz Opielak
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Jaczewskiego 4, 20-954 Lublin
tel.: +48 (81) 742-36-78
e-mail: opielak@wp.pl

Medycyna Rodzinna 4/2012
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna