Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2016, s. 75-79
*Anna Kędzia1, Marek Ciecierski2, Joanna Wiśniewska2, Iwona Skwierz3, Andrzej Kufel3, Ewa Kwapisz1
Działanie preparatu Aromatol na bakterie mikroaerofilne i tlenowe wyizolowane z blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych
The activity to Aromatol microaerophilic and aerobic bacteria isolated from carotid atherosclerotic plaques
1Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu i Katedry: prof. dr hab. n. med. Anna Kędzia
2Oddział Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ordynator Oddziału: dr n. med. Grzegorz Pulkowski
3Oddział Chirurgii Naczyń, Szpital Swissmed, Gdańsk
Ordynator Oddziału: lek. med. Andrzej Kufel
Summary
Introduction. Some epidemiological investigations have demonstrated an association between periodontal disease and coronary heart disease or atherosclerosis. The herbal drug are frequently administered prophilactically and for treatment oral infections (e.g. periodontal diseases). Among the drugs is Aromatol too.
Aim. The aim of this study was to evaluate the activity of Aromatol against microaeroophilic and aerobic bacteria isolated from carotid atherosclerotic plaque.
Material and methods. The bacteria were isolated from carotid atherosclerotic plaque, obtained from 30 patients during vascular surgery. The susceptibility of 19 of microaerophilic bacteria, 30 strains of aerobes and 6 reference strains to Aromatol (Hasco-Lek, Wrocław) were tested. Investigation was carried out using the plate dilution technique in Brucella agar supplemented with 5% defibrynated sheep blood (microaerophilic and anaerobic reference strains bacteria) and Mueller-Hinton agar (aerobic bacteria).
Results. The data showed, that most susceptible to herbal drug were the strains of Gram-positive microaerophilic rods from genus of Rothia dentocariosa and Gram-negative rods from genus of Campylobacter rectus (MIC ≤ 5.0-10.0 mg/ml). The other microaerophilic strains tested were sensitive in the ranges from ≤ 5.0-≥ 20.0 mg/ml and aerobic bacteria (without one strains, S. sanguinis) in concentrations ≥ 20.0 mg/ml.
Conclusions. The Aromatol was more active against Gram-positive bacteria than tested Gram-negative rods. The most susceptible to herbal drug were Rothia dentocariosa, Campylobacter rectus and Streptococcus sanguinis. The aerobes were less susceptible than microaerophilic bacteria (MIC 10.0-≥ 20.0 mg/ml and ≤ 5.0-≥ 20.0 mg/ml).
wstęp
Prowadzone od szeregu lat badania wskazują na związek chorób przyzębia z chorobami układu krążenia, w tym miażdżycą naczyń tętniczych oraz zawałem mięśnia sercowego. Wykorzystując przede wszystkim metodę PCR (ang. polymerase chain reaction), a także mikroskop elektronowy, rzadziej metodę hodowli, wykazano w blaszce miażdżycowej obecność takich drobnoustrojów, jak Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, wirus Cytomegalii (CMV) oraz wirusy Herpes simplex (HSV) i Coxackie B (1-8). Wykazano też obecność w blaszce miażdżycowej niektórych bakterii beztlenowych, mikroaerofilnych i tlenowych, które występują w patologicznych kieszonkach przyzębnych i często są przyczyną chorób w obrębie jamy ustnej. Wśród drobnoustrojów występujących w blaszce miażdżycowej stwierdzono m.in. Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Campylobacter rectus i Eikenella corrodens, a z drobnoustrojów tlenowych i względnie beztlenowych: niektóre pałeczki z gatunku Escherichia coli oraz z rodzaju Burkholderia, Lactobacillus, Pseudomonas, Corynebacterium, a także ziarniaki z rodzaju Staphylococcus i Streptococcus (8-20).
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, należy uznać, że szczególnie u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi istotne będzie zarówno zapobieganie, jak i leczenie chorób przyzębia. W tym celu często wykorzystywane są pomocniczo różne preparaty roślinne, w tym Aromatol. Lek ten znalazł zastosowanie w przypadku zaburzeń trawienia, w niestrawności i zaburzeniach krążenia. Może on być też stosowany zewnętrznie do inhalacji w przeziębieniach, grypie i anginie. Ponadto używany jest do nacierań i okładów, jako środek łagodzący bóle reumatyczne i nerwobóle.
Aromatol jest preparatem wieloskładnikowym i w 100,0 g zawiera: lewomentol (1,72 g), olejek cytrynowy (0,57 g), olejek z mięty polnej (z obniżoną zawartością mentolu), z kory cynamonowca cejlońskiego i lawendowy (po 0,24 g), olejek goździkowy i cytronelowy (po 0,1 g) oraz substancje pomocnicze, etanol 96% i wodę oczyszczoną. Działanie przeciwdrobnoustrojowe preparatu wiąże się z obecnością olejków eterycznych (21-39). Obejmuje ono zarówno bakterie beztlenowe, jak i mikroaerofilne oraz bakterie tlenowe występujące w jamie ustnej, które powodują choroby przyzębia i inne zakażenia. Niektóre z tych bakterii zostały wykryte w blaszkach miażdżycowych.
Cel pracy
Celem pracy była ocena wrażliwości na preparat Aromatol bakterii mikroaerofilnych i tlenowych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych, usytuowanych w tętnicach szyjnych.
Materiał i metody badań
Wykorzystane w badaniach bakterie mikroaerofilne i tlenowe zostały wyhodowane z 30 blaszek miażdżycowych pobranych od pacjentów poddanych zabiegom udrożniania tętnic szyjnych. Pobrane aseptycznie materiały umieszczano w jałowych pojemnikach zawierających odpowiednie podłoże transportowe. Badaniem wrażliwości objęto łącznie 49 szczepów, w tym 19 szczepów bakterii mikroaerofilnych z gatunków: Aggregatibacter actinomycetemcomitans (6 szczepów), Campylobacter rectus (4), Eikenella corrodens (4), Rothia dentocariosa (5), a także 3 szczepy wzorcowe z gatunku Bacteroides fragilis ATCC 25285, Fusobacterium nucleatum ATCC 25586, Propionibacterium acnes ATCC 11827 oraz 30 szczepów bakterii tlenowych, tj. Staphylococcus aureus (7), Staphylococcus epidermidis (6), Streptococcus sanguinis (4), Pseudomonas aeruginosa (2), Pseudomonas spp. (3), Acinetobacter spp. (6), Escherichia coli (2) i 3 szczepy wzorcowe: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Acinetobacter baumannii ATCC 19606 i Escherichia coli ATCC 25922.
Wrażliwość (MIC) na preparat Aromatol (Hasco-Lek, Wrocław) wymienionych bakterii mikroaerofilnych i 3 szczepów wzorcowych bakterii beztlenowych oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej oraz bakterii tlenowych w agarze Muellera-Hintona. Zbadano następujące rozcieńczenia preparatu: 20,0, 15,0, 10,0, 7,5 i 5,0 mg/ml. Inokulum zawierające 105 CFU na kroplę nanoszono aparatem Steersa na agar zawierający odpowiednie rozcieńczenia Aromatolu. Kontrolę wzrostu szczepów stanowiło podłoże niezawierające preparatu. Inkubację prowadzono w warunkach mikroaerofilnych (Campy Pak, BBL), w warunkach beztlenowych (szczepy wzorcowe bakterii beztlenowych) w 37°C przez 48 godzin i w warunkach tlenowych (bakterie tlenowe) w 37°C przez 24 godziny. Za MIC przyjęto takie najniższe stężenie preparatu, które całkowicie hamowało wzrost testowanych szczepów bakterii.
Wyniki badań i omówienie
Uzyskane wyniki badań wrażliwości na Aromatol wyizolowanych z blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych bakterii mikroaerofilnych oraz szczepów wzorcowych zamieszczono w tabeli 1, a szczepów bakterii tlenowych i odpowiednich szczepów wzorcowych w tabeli 2.
Tab. 1. Wrażliwość szczepów bakterii mikroaerofilnych i szczepów wzorcowych na preparat Aromatol
Bakterie mikroaerofilneLiczba szczepówNajmniejsze stężenie hamujące MIC w mg/ml
20,020,015,010,07,5 5,0
Aggregatibacter actinomycetemcomitans611 112
Campylobacter rectus4 1 3
Eikenella corrodens41 3
Rothia dentocariosa5 1 4
Bakterie mikroaerofilne ogółem1921 3112
Szczepy wzorcowe
Bacteroides fragilis ATCC 252851 1
Fusobacterium nucleatum ATCC 255861 1
Propionibacterium acnes ATCC 118271 1
Tab. 2. Wrażliwość szczepów bakterii tlenowych i szczepów wzorcowych na preparat Aromatol
Bakterie tlenoweLiczba szczepówNajmniejsze stężenie hamujące MIC w mg/ml
20,020,015,010,07,55,0
Staphylococcus aureus761
Staphylococcus epidermidis66
Streptococcus sanguinis4 211
Pseudomonas aeruginosa22
Pseudomonas spp.33
Acinetobacter spp.642
Escherichia coli22
Bakterie tlenowe ogółem3023511
Szczepy wzorcowe
Staphylococcus aureus ATCC 2592311
Acinetobacter baumannii ATCC 1960611
Escherichia coli ATCC 2592211
Wśród bakterii mikroaerofilnych największą wrażliwość na preparat wykazały szczepy Gram-ujemnych pałeczek z gatunku Campylobacter rectus, a z Gram-dodatnich pałeczek Rothia dentocariosa. Wartości MIC dla tych szczepów wynosiły od ≤ 5,0-10,0 mg/ml. W przypadku pałeczek z gatunku Aggregatibacter actinomycetemcomitans 67% szczepów było wrażliwych w zakresie stężeń od ≤ 5,0-10,0 mg/ml. Wartości MIC dla pozostałych szczepów były wyższe i wynosiły 20,0 mg/ml i więcej. Natomiast wzrost 75% Gram-ujemnych pałeczek z gatunku Eikenella corrodens był hamowany przez niskie stężenia wynoszące ≤ 5,0 mg/ml, a pozostałych szczepów w stężeniach > 20,0 mg/ml.
Spośród ocenianych bakterii tlenowych największą wrażliwością charakteryzowały się szczepy paciorkowców z gatunku Streptococcus sanguinis (MIC w zakresie 10,0-20,0 mg/ml). Niższą wrażliwość wykazały szczepy pozostałych ziarniaków. Wzrost tylko 1 (14%) szczepu z gatunku Staphylococcus aureus był hamowany w stężeniu wynoszącym 20,0 mg/ml. Pozostałe testowane gronkowce, zarówno z gatunku Staphylococcus aureus, jak i Staphylococcus epidermidis, wymagały do zahamowania wzrostu użycia wyższych stężeń (MIC > 20,0 mg/ml). Znacznie niższą aktywność wykazał Aromatol wobec Gram-ujemnych pałeczek. Tylko 2 (33%) szczepy z rodzaju Acinetobacter spp. wykazały wrażliwość w stężeniu wynoszącym 20,0 mg/ml. Pozostałe szczepy Gram-ujemnych pałeczek, w tym z gatunku Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli oraz z rodzaju Pseudomonas i Acinetobacter, były wrażliwe na stężenia > 20,0 mg/ml.
Podsumowując, należy podkreślić, że szczepy Gram-dodatnich bakterii mikroaerofilnych i tlenowych okazały się bardziej wrażliwe na preparat (MIC ≤ 5,0-10,0 mg/ml) niż szczepy Gram-ujemnych bakterii (MIC 10,0-≥ 20,0 mg/ml). Zwraca też uwagę fakt, że Aromatol był bardziej aktywny wobec bakterii mikroaerofilnych (MIC dla 84% szczepów wrażliwych – ≤ 5,0-10,0 mg/ml) niż bakterii tlenowych (MIC = 10,0 mg/ml, 3% szczepów wrażliwych). Ponadto wyniki wcześniejszych badań wskazują, że bakterie beztlenowe charakteryzują się wyższą wrażliwością na Aromatol (MIC ≤ 2,5-10,0 mg/ml – wrażliwych 90% szczepów) niż obecnie testowane bakterie mikroaerofilne (MIC ≤ 5,0-20,0 mg/ml, wrażliwych 84% szczepów) oraz bakterie tlenowe (MIC = 10,0 mg/ml, wrażliwych 3% szczepów) (33).Warto też zaznaczyć, że preparat w stężeniach 2-10-krotnie niższych od stężenia użytkowego hamował wzrost 1/3 ocenianych szczepów bakterii.
Wnioski
1. Największą aktywność Aromatol wykazał wobec bakterii mikroaerofilnych z gatunków Campylobacter rectus i Rothia dentocariosa oraz bakterii tlenowych z gatunku Streptococcus sanguinis.
2. Niższą wrażliwością charakteryzowały się szczepy Gram-ujemnych pałeczek tlenowych.
3. Preparat okazał się bardziej aktywy wobec ocenianych szczepów Gram-dodatnich bakterii, zarówno mikroaerofilnych, jak i tlenowych.
4. 1/3 badanych szczepów bakterii było wrażliwych na Aromatol w stężeniach 2-10-krotnie niższych od stężeń użytkowych preparatu.
Piśmiennictwo
1. Melnic JL, Hu C, Burek J i wsp. Cytomegalovirus DNA in arteria walls of patients with atherosclerosis. J Med Virol 1994; 42:170-4. 2. Kaplan M, Yavuz SS, Cinar J i wsp. Determinative of Chlamydia pneumoniae and Helicobacter pylori in atherosclerotic plaques of carotid artery by polymerase chain reaction. Int Infect Dis 2006; 10(2):116-23. 3. Espinola-Klein C, Rupprecht HJ, Blaukenburg S i wsp. Are morphological of function changes in the carotid artery wall associated with Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, Cytomegalovirus or Herpes simplex virus infection. Stroke 2008; 31:2127-33. 4. Farsak B, Yildirir A, Akyon Y i wsp. Detection of Chlamydia pneumoniae and Helicobacter pylori DNA in human atherosclerotic plaques by PCR. J Clin Microbiol 2000; 38(2):4408-11. 5. Kaklikkaya I, Kaklikaya N, Burak K i wsp. Investigation of Chlamydia pneumoniae DNA, chlamydial lipopolisaccharide antigens and Helicobacter pylori DNA in atherosclerotic plaque with aortoiliac occlusive disease. Cardiovasc Pathol 2006; 15(2):105-9. 6. Loehe F, Brittmann I, Weilbach C i wsp. Chlamydia pneumoniae in atherosclerotic lesions of patients undergoing vascular surgery. Ann Vasc Surg 2002; 16:467-73. 7. Kędzia A, Ciecierski M, Wierzbowska M i wsp. Isolation of Helicobacter pylori from femoral or illiac atherosclerotic plaques. Acta Angiol 2010; 16(3):129-34. 8. Zaremba M, Górska R, Suwalski D. Ocena występowania bakterii związanych z chorobą przyzębia w blaszce miażdżycowej naczyń wieńcowych. Czas Stomatol 2005; 58(2):293-311. 9. Zhang T, Kurita-Ochiai T, Hashizume T i wsp. Aggregatibacter actinomycetemcomitans atherosclerosis with an increase in atherogenic factor spontaneously hyperlipidemic mice. Immunol Med Microbiol 2010; 59:143-51. 10. Li X, Kolltveit KM, Trondstad L i wsp. Systemic diseases caused by oral infection. Clin Microbiol Rev 2000; 13(4):547-8. 11. Zaremba M, Górska R, Suwalski P i wsp. Evaluation of the incidence of periodontitis-associated bacteria in atherosclerotic plaque of coronary blood vessel. J Periodontol 2007; 78(2):322-7. 12. Taylor-Robinson D, Aduse-Opopu J, Sayed P i wsp. Orodental bacteria in various atherosclerotic arteries. Eur J Clin Microbiol Inf Dis 2002; 21:755-7. 13. Rath SK, Mukherjee M, Kaushik R i wsp. Periodontal pathogens in atheromatous plaque. Ind J Pathol Microbiol 2014; 57(2):259-64. 14. Kozarov EV, Dorn BR, Shelburne CE i wsp. Human atherosclerotic plaque contains viable invasive Actinobacillus actinomycetemcomitans and Porphyromonas gingivalis. Atheroscler Thromb Vasc Biol 2005; 25:27-8. 15. Van Buskirk JJ, Kirsch WM, Kleyer DL i wsp. Aminomalonic acid identification in Escherichia coli and atherosclerotic plaque. Proc Natl Acad Sci USA 1984; 81(3):722-5. 16. Schenkein HA, Barbour SE, Berry CR i wsp. Invasion of human vascular endothelial cells by Actinobacillus actinomycetemcomitans via the receptor for platelet activation factor. Infect Immunol 2000; 68:3416-9. 17. Korean O, Spor A, Felin J i wsp. Human oral, gut and plaque microbiota in patients with atherosclerosis. Proc Natl Acad Sci USA 2011; 108 (suppl. 1):4592-8. 18. Desai JA, Husain SF, Islam O i wsp. Carotid artery stent infection with Streptococcus agalactiae. Neurology 2010; 74:344-9. 19. Casalta JP, Fournier PE, Habib G i wsp. Prosthetic velve endocarditis caused by Pseudomonas luteola. BMC Infect Dis 2001; 5:82. 20. Padilla EC, Lobos GO, Jure OG i wsp. Isolation of periodontal bacteria from blood samples and atheromas in patients with atherosclerosis and periodontitis. Rev Med Clin 2007; 135(9):118-24. 21. Hammer KA, Carson CF, Riley TV. Antimicrobial activity of essential oils and other plant extracts. J Appl Microbiol 1999; 89(6):985-90. 22. Chao S, Young G, Oberg C i wsp. Inhibition of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) by essential oils. Flavour Fragr J 2008; 23:444-9. 23. Ulnu M, Ergene E, Unlu GV i wsp. Composition antimicrobial activity and in vivo cytotoxicity of essential oil from Cinnamomum zeylanicum Blume (Lauraceae). Food Chem Toxicol 2010; 48:3274-89. 24. Continho HDM, Costu JGM, Lima EO i wsp. Enhancement of the antibiotic activity against a multiresistant Escherichia coli by Mentha arvensis L. and chloropromazine. Chemother 2008; 54:328-30. 25. Prebussenivasan S, Jayakumar M, Ignacimuthu S. In vitro antibacterial activity of some plant essential oils. BMC Compl Altern Med 2006; 6:39-46. 26. Kędzia B, Hołderna-Kędzia E. Badanie wpływu olejków eterycznych na bakterie, grzyby i dermatofity chorobotwórcze dla człowieka. Post Fitoter 2007; (2):71-7. 27. Nair R, Chanda SV. Antibacterial activities of some medicinal plants of the Western Region of India. Turk J Biol 2007; 31:231-6. 28. Kalemba D, Kunicka A. Antibacterial and antifungal properties of essential oils. Curr Med Chem 2003; 10:813-29. 29. Rosi L, Gastaldi G. Chronic salmonellosis and cinnamon. Pediatrics 2005; 116:1057-8. 30. Kędzia A, Ziółkowska-Klinkosz M, Kusiak A i wsp. Działanie in vitro olejku cynamonowego (Oleum Cinnamomi) na grzyby drożdżopodobne. Post Fitoter 2015; (1):17-20. 31. Crociani F, Biavati B, Alessandrini A i wsp. Growth inhibition of essential oils and other antimicrobial agents towards Bifidobacterium from dental caries. 27th Int Symp Essential Oils. Vienna Sept 8-11 1996; 40-4. 32. Morris JA, Khettry A, Seitz EW. Antimicrobial activity of aroma chemicals and essential oils. J Am Oil Chem Sci 1979; 56:565-603. 33. Kędzia A, Kusiak A, Kochańska B i wsp. Aktywność preparatu Aromatol wobec bakterii beztlenowych. Post Fitoter 2015; (4):8-13. 34. Katiyar A, Sing D, Mishra BN. Essential oil: production for health care in current scenario. Ann Biol Res 2010; 1(3):200-9. 35. Fabio A, Cermelli C, Fabio G i wsp. Screening of the antibacterial effects of a variety of essential oils on microorganisms responsible for respiratory infections. Phytother Res 2007; 21:374-7. 36. Saeed S, Tariq P. In vitro antibacterial activity of clove against Gram-negative bacteria. Pak J Bot 2008; 40(5):2157-60. 37. Ayoola GA, Lawore FM, Adelwotan T i wsp. Chemical analysis and antimicrobial activity of the essential oil of Syzygium aromaticum (clove). Afric J Microbiol Res 2008; 2:162-6. 38. Kędzia A, Kusiak A, Kochańska B i wsp. Wrażliwość bakterii tlenowych na olejek goździkowy (Oleum Caryophylli). Post Fitoter 2011; (3):164-8. 39. Franz C, Baser KHC, Windisch W. Essential oils and aromatic plants in animal feeding – a European perspective. A review. Flavour Fragr J 2010; 25:327-40.
otrzymano: 2015-11-10
zaakceptowano do druku: 2016-01-12

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. Anna Kędzia
ul. Małachowskiego 5/5,
80-262 Gdańsk Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 2/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii