Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 7/2016, s. 512-515
*Anna Magdalena Traczyńska
Dysplazja szyjki macicy w ciąży
Cervical intraepithelial neoplasia in pregnancy
II Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Kierownik Kliniki: dr hab. med. Romuald Dębski, prof. nadzw. w CMKP
Streszczenie
Szacuje się, że spośród rutynowo wykonywanych badań cytologicznych w ciąży tylko 5-8% uzyskuje wyniki nieprawidłowe. CIN nie występuje częściej u ciężarnych w stosunku do kobiet niebędących w ciąży. Celem kolposkopii w ciąży jest wykluczenie występowania mikroinwazji raka oraz możliwość prognozowania, kontroli i dalszego postępowania w sytuacji zaistnienia neoplazji śródnabłonkowej. Uważa się za zasadne odroczenie kolposkopii do 6 tygodni po porodzie u ciężarnych ze zmianami LSIL. Kolposkopia jest zalecana u wszystkich ciężarnych ze zmianami HSIL. Biopsja jest zalecana tylko, gdy kolposkopowy obraz zmian uległ pogorszeniu lub wynik badania cytologicznego wskazuje na możliwość obecności raka inwazyjnego. Nie należy wykonywać u kobiet ciężarnych biopsji kanału szyjki macicy. Jedynym wskazaniem do wykonania konizacji diagnostyczno-terapeutycznej jest konieczność potwierdzenia lub wykluczenia mikroinwazji raka. Kolposkopowe różnicowanie przemiany doczesnowej z inwazyjnym nowotworem szyjki macicy wymaga znacznego doświadczenia i jest prawdziwym wyzwaniem dla kolposkopującego ginekologa.
Summary
Approximately 5-8% of cytology results in pregnancy are abnormal; invasive cancer is rare. The goal of colposcopy in pregnancy is to exclude the presence of invasive cancer and to provide support for conservative management of intrepithelial lesions. Colposcopy is preferred for pregnant, nonadolescent women intraepithelial lesion, but deferring the initial colposcopy until at least 6 weeks postpartum is acceptable. If no high grade disease is found, post partum follow upis recommended. There are no specific guidelines for pregnant women with ASC-H. Colposcopy is recommended for all pregnant women including adolescents with high- grade aquamous intraepithelial lesion. Biopsy of lesions suspicious for CIN 2, 3 or cancer is preferred. Diagnostic excision is unacceptable unless invasion is suspected based on colposcopic finding, cytology or histology. The initial evaluation for pregnant women with atypical glandular cells (AGC) is identical to the nonpregnant women except that endocervical curretage and endometrial biopsy are unacceptable. Because of the physiologic alterations of the cervix during pregnancy, colposcopy can be challenging and should be performer by experienced colposcopists. Despite significant morbidity that can occur as a result of conization during pregnancy, pregnant women with suspected microinvasion should undergo cervical conization. Progression of early-stage cervical cancer in pregnancy is rare.
Wstęp
Rak szyjki macicy jest jednym z nowotworów najczęściej współistniejących z ciążą. Ze względu na częste badania ginekologiczne u kobiet w ciąży możliwości rozpoznania raka szyjki macicy są w tym okresie trzykrotnie większe. Z drugiej strony w związku z prowadzeniem w niektórych krajach skutecznego badania przesiewowego w ostatnich latach zachorowalność na inwazyjnego raka szyjki macicy obniżyła się i zmniejszyło się jego współwystępowanie z ciążą. Bezpiecznie można wykonywać kolposkopię i biopsję szyjki macicy zwłaszcza po upływie I trymestru.
Diagnostyka
Pierwszoplanowym badaniem profilaktycznym raka szyjki macicy jest badanie cytologiczne. Kolposkopia ma służyć przede wszystkim do weryfikacji nieprawidłowych wyników badań cytologicznych i określenia miejsca na szyjce, z którego powinny być ewentualnie pobrane wycinki do badania histologicznego. Niekwestionowana jest rola kolposkopii w monitorowaniu ciąży powikłanej śródnabłonkową neoplazją i rakiem szyjki macicy. Obrazy kolposkopowe szyjki macicy u kobiet w ciąży różnią się nieco od obrazów obserwowanych u kobiet niebędących w ciąży. Przekształcenia doczesnowe w obrębie szyjki macicy klinicznie przypominają zmiany złośliwe typu carcinoma lub sarcoma. Mikroskopowe, kolposkopowe, cytologiczne i histologiczne podobieństwo do zmian złośliwych nakazuje lekarzowi klinicyście specjalne zwrócenie uwagi na te nieprawidłowości. W Polsce, podobnie jak na całym świecie, obowiązuje klasyfikacja wyników badań cytologicznych według Systemu Bethesda 2001. W klasyfikacji Bethesda 2001 za nieprawidłowe uznaje się następujące wyniki cytologiczne:
– ASC – atypowe komórki nabłonka płaskiego; ze względu na nasilenie zmian grupa ta została podzielona na dwie podgrupy: ASC-US (atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu) i ASC-H (atypowe komórki nabłonkowe, gdzie nie można wykluczyć obecności zmian HSIL),
– LSIL – małego stopnia zmiany w komórkach nabłonka płaskiego,
– HSIL – dużego stopnia zmiany w komórkach nabłonka płaskiego,
– AGC – atypowe zmiany w komórkach gruczołowych.
Wyniki cytologiczne mogą ponadto zawierać bezpośrednie wskazanie obecności komórek raka płaskonabłonkowego lub gruczołowego. Profilaktyka cytoonkologiczna niesie za sobą niedoskonałości wynikające z:
– wykrywania patologii na etapie zmian morfologicznych, a nie molekularnych,
– niskiej czułości i swoistości identyfikacji patologii nabłonka płaskiego, a w szczególności raka gruczołowego szyjki macicy,
– możliwości popełnienia błędów technicznych i diagnostycznych,
– niemożności prognozowania rozwoju patologii.
Rak szyjki macicy jest pierwszym nowotworem, dla którego udowodniono etiologię wirusową w prawie każdym przypadku. DNA HPV jest obecny w ponad 99% raków – także w ogniskach przerzutowych. Geny E6 i E7 HPV integrują się z genomem komórek nabłonka szyjki, powodując przekształcenia w komórki nowotworowe. Przetrwała infekcja HPV, szczególnie typami 16 i 18, niesie ryzyko powstania zmian SIL (2).
Diagnostyka wirusologiczna stała się nowym narzędziem diagnostycznym w skriningu onkologicznym. Wykrywa patologię już na etapie molekularnym. Wyniki mają znaczenie prognostyczne. Przy dwóch i więcej wynikach negatywnych umożliwia znaczące wydłużenie czasu między poszczególnymi wizytami skriningowymi. Diagnostyka wirusologiczna charakteryzuje się wysoką czułością identyfikacji wykrywania patologii szyjki macicy. Testy HPV wykazują niską swoistość badań szczególnie dla populacji kobiet do 30. roku życia. Wynika to z faktu, że zdecydowana większość kobiet aktywnych płciowo w wieku do 30. roku życia przechodzi zakażenia incydentalne, bez znaczenia dla rozwoju patologii szyjki macicy. W populacji kobiet między 21. a 29. rokiem życia nie zaleca się stosowania testów DNA HPV HR jako samodzielnego narzędzia badań przesiewowych. Podobnie też nie zaleca się w tej grupie wiekowej oparcia skriningu o test połączony, czyli cytologii wraz z testem DNA HPV HR. Zalecane jest wykorzystanie testów HPV DNA HR do diagnostyki kobiet z rozpoznaniem cytologicznym ASC-US. Pacjentka z rozpoznaniem ASC-US i dodatnim wynikiem testu powinna być skierowana na kolposkopię.
Dla populacji kobiet pomiędzy 30. a 65. rokiem życia rekomenduje się i zaleca oparcie skriningu o test połączony, czyli wymaz cytologiczny wraz z testem DNA HPV HR, wykonywane co 5 lat.
Biomarkery – nowe metody w diagnostyce patologii szyjki macicy
Immunodetekcja białek P16INK oraz MK-67 została wykorzystana do opracowania narzędzia diagnostycznego nazwanego CINtecPLUS, które jest stosowane w diagnostyce cytologicznej do identyfikacji komórek neoplastycznych. W prawidłowej tkance białko P16 odgrywa rolę inhibitora cyklinozależnej kinazy CDK i chroni przed fosforylacją białka retinoblastoma. W efekcie RB pozostaje w kompleksie z czynnikiem transkrypcyjnym E2F, a komórka nie wchodzi na linię podziałów poprzez zablokowanie jej na etapie G1. Niska ekspresja P16INK4A wykrywana w prawidłowych komórkach nabłonka paraepidermoidalnego zmienia się, gdy pojawia się zakażenie onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego. Wzrastającej obecności białek wirusowych E6/E7 towarzyszy wyraźny wzrost obecności w zakażonej tkance białka P16INK4A. Ekspresja P16 dotyczy komórek z cechami neoplazji. Nie stwierdzono obecności białka P16 w komórkach nabłonka płaskiego z cechami zakażenia HPV. Liczne badania wskazują na istnienie wyraźnej korelacji pomiędzy progresją zmian komórkowych wyczerpujących definicję śródnabłonkowej neoplazji a wzrastającą ekspresją P16INK4A (3). Aktualnie immunodetekcję P16 wykorzystuje się rutynowo w diagnostyce cytologicznej i histopatologicznej do wykrywania i rozpoznania śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy. Ekspresja tego białka wiąże się również z możliwością potwierdzenia niekorzystnie prognostycznych zmian warunkujących wzrost zaawansowania CIN na wczesnym etapie karcinogenezy.
Drugim prognostycznym białkiem wykrywanym metodami immunohistochemicznymi jest tzw. marker aktywności jądrowej MK-67 (Ki-67). Jest to białko aktywności jądrowej uwidaczniane w komórce tylko w fazie G1, S, G2 i M. Ekspresja Ki-67 wzrasta wraz z zaawansowaniem procesu karcinogenezy i jest wprost proporcjonalna do progresji CIN w kierunku raka szyjki macicy.
Mianem dysplazji szyjki macicy określamy zaburzenie cytoarchitektoniki dotyczące tkanki nabłonkowej polegające na zmianie:
– wielkości komórek,
– kształtu komórek,
– wielkości jądra,
– stosunku objętości jądra do cytoplazmy na korzyść jądra.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
Wrigt TC, Massad LS, Dunton CJ et al.: For the 006 ASCCP sponcored Consensus Conference. 2006 consensus guidelines for the management of women with cervical intraepithelial neoplasia or adenocarcinoma in situ. Am J Obstet Gynecol 2007 Oct; 197(4): 340-345.
Schlecht NF, Kulaga S, Robitaille J et al.: Persistent human papillomavirus infection as a predictor of cervical intraepithelial neoplasia. JAMA 2001; 286(24): 3106-3114.
Creasman WT Soper JT, Clarke-Pearson D: Radical hysterectomy as a therapy for early carcinoma of the cervix. Am J Obstet Gynecol 1986 Nov; 155(5): 964-969.
Florczak K: Zmiany ciążowe i przemiana doczesnowa szyjki macicy. KOLPOSKOPIA. Digital Medicine in the Future 2009.
otrzymano: 2016-06-03
zaakceptowano do druku: 2016-06-24

Adres do korespondencji:
*Anna Magdalena Traczyńska
II Klinika Położnictwa i Ginekologii CMKP Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, SPZOZ w Warszawie
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 569-02-74
annatraczynska@poczta.onet.pl

Postępy Nauk Medycznych 7/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych