Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2017, s. 157
Iwona Grabska-Liberek
Komentarz do prac
3 ***
Oddajemy w Państwa ręce numer pisma poświęcony chorobom oka. Prezentowane prace dotyczą ważnych i najczęściej spotykanych w codziennej praktyce lekarskiej zagadnień. Aż cztery artykuły zostały poświęcone jaskrze, gdyż jej prewencja i farmakoterapia nadal przysparzają okulistom wielu trudności. Ze względu na różnorodność poruszanych tematów, myślę, że każdy czytelnik znajdzie w tym numerze interesujący dla niego artykuł.
Numer otwiera praca oryginalna, która jest analizą porównawczą klinicznych i anatomicznych rezultatów leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) przy użyciu doszklistkowych iniekcji dwóch preparatów o charakterze inhibitorów śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń (anty-VEGF): bewacizumabu i ranibizumabu. Autorzy pracy, na podstawie własnych badań, wykazują podobną efektywność obu leków w zakresie stabilizacji ostrości wzroku oraz eliminacji płynu siatkówkowego u pacjentów z wysiękową postacią AMD.
W następnej oryginalnej pracy autorzy przedstawiają zaktualizowany stan finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce, zarówno w opiece ambulatoryjnej, jak i szpitalnej w latach 2013-2015.
Kolejne prezentowane prace mają charakter poglądowy. Pierwszy, w tej części numeru, artykuł dotyczy pierwotnego zamknięcia kąta przesączania i jaskry pierwotnie zamkniętego kąta. Autorzy pracy w sposób przystępny omawiają mechanizmy powstawania pierwotnego zamknięcia kąta, metody jego rozpoznawania oraz leczenia.
Kolejny artykuł omawia osiągnięcia w farmakoterapii jaskry na przestrzeni ostatnich 20 lat oraz prezentuje perspektywy terapeutyczne na przyszłość w zakresie leków przeciwjaskrowych. W ostatnich latach nastąpił również znaczny postęp w rozumieniu patogenezy jaskry. W związku z tym doszło do rozwoju farmakoterapii o działaniu neuroprotekcyjnym, jednak większość z nich oparta jest jedynie na danych przedklinicznych. Artykuł przedstawia i systematyzuje dostępną wiedzę na ten temat.
Następna praca prezentuje pokrótce metodę termografii oraz możliwe jej zastosowania w dziedzinie okulistyki. Termografia zaliczana jest do technik diagnostyki obrazowej, która wykorzystuje kamery termowizyjne do rejestracji promieniowania cieplnego emitowanego przez obiekty. Jako metoda całkowicie bezinwazyjna, bezpieczna zarówno dla osoby badanej, jak i badacza, znajduje coraz szersze zastosowanie w medycynie, w tym w okulistyce – stąd próba zebrania i przedstawienia wiadomości na ten temat.
Kolejne dwie prace analizują rolę substancji, takich jak: witamina D czy kwasy alfa-liponowy i gamma-linolenowy w patogenezie i farmakoterapii jaskry. Pierwsza z nich przedstawia wpływ niedoboru witaminy D na występowanie wielu chorób przewlekłych, w tym jaskry. W artykule zebrano informacje o najistotniejszych mechanizmach oddziaływania witaminy D na różne czynniki ryzyka jaskry, ze szczególnym uwzględnieniem ciśnienia wewnątrzgałkowego. Druga praca omawia rolę kwasu alfa-liponowego i gamma-linolenowego w jaskrze. Badania ostatnich lat wykazały istotną rolę stresu oksydacyjnego w patogenezie jaskry – stąd artykuł ten przedstawia aktualny przegląd piśmiennictwa dotyczący tych związków oraz roli, jaką mogą odgrywać w prewencji i farmakoterapii jaskry.
Następna praca prezentuje najczęściej spotykane w praktyce klinicznej choroby złącza szklistkowo-plamkowego, ich klasyfikację i najnowsze metody leczenia. Artykuł przedstawia w sposób wyczerpujący obecny stan wiedzy na ten temat.
Numer zamyka praca poglądowa dotycząca postępowania w cukrzycowym obrzęku plamki. Na podstawie zagranicznych i polskich wytycznych, autorzy pracy dokonują podsumowania obecnie dostępnych metod i schematów leczenia cukrzycowego obrzęku plamki.
Serdecznie zapraszam do ciekawej lektury.
prof. dr hab. med. Iwona Grabska-Liberek
Postępy Nauk Medycznych 3/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych