Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2017, s. 546-548 | DOI: 10.25121/PNM.2017.30.10.546
Krzysztof Kura, Jacek Osuchowski, Radosław Rola, *Tomasz Trojanowski
Steerable epiduroscope in syringomyelia operations. Preliminary experience
Sterowalny endoskop nadtwardówkowy w leczeniu jamistości rdzenia. Doświadczenie wstępne
Chair and Department of Neurosurgery and Paediatric Neurosurgery, Medical University in Lublin
Head of Department: Professor Tomasz Trojanowski, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Jamistość rdzenia kręgowego polega na wytworzeniu w obrębie rdzenia jamy, która z czasem stopniowo powiększa swoją objętość. Dokładny mechanizm choroby nie jest poznany, chociaż istnieje kilka teorii w tym zakresie. Leczenie polega na operacji odbarczenia podpotylicznego u chorych z zespołem Chiariego albo drenażu jamy śródrdzeniowej do przestrzeni podpajęczynówkowej, jamy opłucnowej lub otrzewnowej. Gdy jamy są poprzedzielane przegrodami, tworząc szereg oddzielnych jam przegrody, powinny być przerwane. Skuteczność zabiegu można zwiększyć, łącząc jamy pod kontrolą wzroku.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie wstępnych doświadczeń z zastosowania jednorazowego, sterowalnego neurofiberoskopu w operacjach drenażu jam śródrdzeniowych.
Materiał i metody. Drenaż wielokomorowych jam śródrdzeniowych został przeprowadzony u 3 chorych z wykorzystaniem fiberoskopu o średnicy 1,4 mm (Prisma SRL Epiduroscope), narzędzia do operacji w obrębie przestrzeni nadtwardówkowej.
Wyniki. Wszystkie zabiegi przebiegły bez powikłań, uzyskano skuteczne zapadnięcie się jam śródrdzeniowych, a przebieg operacji został oceniony jako pewniejszy i bezpieczniejszy w porównaniu ze stosowanym dotychczas przerywaniem przegród bez kontroli wzrokowej.
Wnioski. Epiduroscope Prisma SRL okazał się narzędziem przydatnym w operacji drenażu wielokomorowych jam śródrdzeniowych zarówno w przypadku jamistości pierwotnej, jak i nieskutecznego odbarczenia podpotylicznego.
Łączenie mnogich jam śródrdzeniowych pod kontrolą neuroendoskopu jest metodą skuteczną i bezpieczną. Wyniki wymagają potwierdzenia po przeprowadzeniu większej liczby zabiegów.
Summary
Introduction. A cyst formed within the spinal cord is called syringomyelia or syrinx. Damage to the nerve fibers results in progressive weakness in the arms and legs, loss of sensation particularly of temperature, stiffness and pain. Even though there are known causes of the disease the exact pathological mechanism remains disputable. Management of syringomyelia is based on surgical procedures. In patients with Chiari malformation suboccipital decompression is commonly used. Drainage of the syrinx remains to be an option. When syrinx is separated into cavities by septa they need to be interrupted. This maneuver is commonly done blind with a catheter, but endoscopic vision should increases the safety and effectiveness of the procedure.
Aim. The aim of this paper is evaluation of the use of steerable epiduroscope in draining syringomyelia cavities.
Material and methods. Multiple cavities of syrix in three patients were connected and drained utilizing a steerable, disposable 1.4 mm diameter Prisma SRL epiduroscope to perforate the septa.
Results. Epiduroscope Prisma SRL proved to be a useful instrument providing adequate vision within the syrinx cavity and an inflatable balloon an effective tool to extend the perforation of the septa. The method provided adequate vision within the syrinx cavity and an inflatable balloon was effective in extending the septa fenestration. All procedures achieved the goal. There were no early or late complications encountered.
Conclusions. Disposable epiduroscope Prisma SRL of 1.4 mm diameter is a useful and safe tool enhancing the safety and effectiveness of syrinx septotomy in syrinx drainage operations.
Słowa kluczowe: jamistość rdzenia, operacja endoskopowa
Key words: syringomyelia, endoscopic operation, epiduroskop
Introduction
Syringomyelia is a cystic extension of the central medullary canal, most commonly associated with Chiari type I malformation. It can also accompany an intramedullary tumor, follow traumatic injury or infection. With the improved imaging more incidental/idiopathic syrinxes are diagnosed (1).
Syringomyelia can occur in any segment of the spinal cord and usually expands over time. Damage to the spinal cord develop predominantly around the medullary central canal and affects the fibers that carry information between the brain and the extremities. It results in progressive weakness in the arms and legs, loss of the ability to feel extremes of hot or cold, produce stiffness and pain. The symptoms tend to develop slowly.
A variety of surgical operations have been proposed for symptomatic syringomyelia. It results from ambiguity in the explanations proposed to explain the mechanism leading to this disease (1). Presently in cases with Arnold-Chiari syndrome the most common treatment is suboccipital decompression sometimes extended to cervical decompression. This involves suboccipital craniectomy with removal of the posterior border of the foramen magnum, and sometimes a laminectomy of the upper cervical vertebrae. Duraplasty of the exposed region of cerebellar tonsils and spinal cord completes the procedure. Some centers advocate microsurgical dissection of any adhesions, opening of the fourth ventricle outlet and plugging of the obex. An alternative treatment involves dorsolateral myelotomy/syryngotomy after exposure of the extended spinal cord. This is regarded to be the principal indication in idiopatic syringomyelia. This procedure involves exposing of the spinal cord through a laminectomy. The syrinx is drained into the subarachnoid space either by a direct incision in the dorsal root entry zone, often enhanced by insertion of a drain between the cavity and subarachnoid space, pleural or peritoneal cavity. This procedure is recommended in cases of syringomyelia without Chiari or further enlargement of syrinx in patients after suboccipital decompression (2, 3).
Intramedullary cavity is often separated into a series of cavities. Myelotomy and syrinx drainage in those cases are more effective if those cavities are connected by fenestration of the septa. This can be achieved by passage of an elastic drain. Passage of the drain through the septa requires application of force which is done without control over the position of the tip of the drain. The management of septated syringomyelia is still presenting difficulties because the common methods of surgical treatment do not always secure drainage of all cavities.
This procedure can be performed with more safety under visual control provided by a fiberoscope inserted through a myelotomy. The diameter of neurosurgical fiberoscopes is large in relation to the size of the medullary central canal and medulla. A small diameter (1.4 mm) fiberscope has been made available for treatment of the epidural adhesions in the spinal canal, causing back pain and spinal roots dysfunction, particularly in patients after failed back surgery. The adhesions are interrupted with an inflatable balloon introduced with the fiberoscope via a Tuohy needle into the subarachnoid and epidural spaces (2-6). Primarily the epiduroscope has been designed for the diagnosis in patients with spinal neurological deficits impossible to be diagnosed with imaging. Fiberscopes with an external diameter of 0.5, 0.9, or 1.4 mm were developed (4). They enabled diagnosis of proliferation of fibrous tissue in the subarachnoid space and be followed by open surgery interrupting the adhesions and relieving the patients from the symptoms. The idea has been further developed by an introduction of flexible, steerable fiberscopes used for diagnosing and treatment of patients with subdural or epidural, mostly postoperative adhesions. This paper presents an experience in using a flexible, steerable fine fiberscope in the shunting procedure of cervical and thoracic syringomyelia.
Aim
The aim of this paper is description of the first experience in the use of epiduroscope, a fine, disposable fiberscope designed for exploration of the spinal epidural space for intramedullary application.
Material and methods

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Zderkiewicz E, Kaczmarczyk R: Operative treatment of syringomyelia. Neurol Neurochir Pol 2008; 42: 43-49.
2. Roy AK, Slimack NP, Ganju A: Idiopathic syringomyelia: retrospective case series, comprehensive review, and update on management. Neurosurg Focus 2011; 31(6): E15. DOI: 10.3171/2011.9.
3. Uchiyama S, Hasegawa K, Homma T et al.: Ultrafine flexible spinal endoscope (myeloscope) and discovery of an unreported subarachnoid lesion. Spine 1998; 23: 2358-2362.
4. Shimoji K, Fujioka H, Onodera M et al.: Observation of spinal canals and cisternae with the newly developed small-diameter, flexible fiberscopes. Anesthesiology 1991; 75: 341-344.
5. Shimoji K, Ogura M, Gamou S et al.: A new approach for observing cerebral cisterns and ventricles via a percutaneous lumbosacral route by using fine, flexible fiberscopes. J Neurosurg 2009; 110: 376-381.
6. Huewel N, Perneczky A, Urban V, Fries G: Neuroendoscopic technique for the operative treatment of septated syringomyelia. Acta Neurochir Suppl (Wien) 1992; 54: 59-62.
7. Heiss JD, Suffredini G, Smith R et al.: Pathophysiology of persistent syringomyelia after decompressive craniocervical surgery. Clinical article. J Neurosurg Spine 2010; 13(6): 729-742. DOI: 10.3171/2010.6.SPINE10200.
8. Heiss JD, Snyder K, Peterson MM et al.: Pathophysiology of primary spinal syringomyelia. Neurosurg Spine 2012; 17(5): 367-380. DOI: 10.3171/2012.8.SPINE111059.
9. Donato AD, Fontana C, Pinto R et al.: The effectiveness of endoscopic epidurolysis in treatment of degenerative chronic low back pain: a prospective analysis and follow-up at 48 months. Acta Neurochir Suppl 2011; 108: 67-73. DOI: 10.1007/978-3-211-99370-5_11.
10. Igarashi T, Hirabayashi Y, Seo N et al.: Lysis of adhesions and epidural injection of steroid/local anaesthetic during epiduroscopy potentially alleviate low back and leg pain in elderly patients with lumbar spinal stenosis. Br J Anaesth 2004; 93(2): 181-187.
otrzymano: 2017-09-08
zaakceptowano do druku: 2017-09-29

Adres do korespondencji:
*Tomasz Trojanowski
Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. +48 (81) 724-41-75
t.trojanowski@umlub.pl

Postępy Nauk Medycznych 10/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych